ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศราวณี ศรีพั้ว
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริวรรณ ศิริบุญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มาลินี วงษ์สิทธิ์ 14
2 นภาพร ชโยวรรณ 14
3 สุนันทา สุวรรโณดม 11
4 วิพรรณ รุฟโฟโล 6
5 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 6
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 4
7 ชเนตตี มิลินทางกูร 4
8 จอห์น โนเดล 4
9 อัจฉรา ธวัชวิบูลย์ผล เอ็นซ์ 4
10 จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย 3
11 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 3
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
13 บุศริน บางแก้ว 3
14 โนเดล, จอห์น 2
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 2
16 รักชนก คชานุบาล 2
17 ชาญวิทย์ วสยางกูร 2
18 สุธาวัลย์ เสถียรไทย 2
19 นันทนา เลิศประสบสุข 2
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะพยาบาลศาสตร์ 1
21 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
22 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
23 ศิริพันธุ์ สาสัตนย์ 1
24 บุศริน บางแก้ว, สุทธชัย จิตพันธุ์กุล 1
25 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
26 Siriwan Siribun 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
28 คมคาย บุญเสริมสุข 1
29 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
30 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
32 สุทธิชัย จิตพันธุ์กุล 1
33 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
34 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
35 ปรียา รุ่งโสภาสกุล 1
36 ชเนตตี มิลินทรางกูร 1
37 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
38 บุศรินทร์ บางแก้ว 1
39 รัชนก คชานุบาล 1
40 นพวรรณ จงวัฒนา 1
41 จุฑา มนัสไพบูลย์ 1
42 พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ 1
43 พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ 1
44 Sutichai Jitaphakul 1
45 Busarin Bangkaew 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์ 1
47 Chulalongkorn University, Nursing 1
48 พีระพงษ์ สิทธิอมร, 1
49 Chulalongkorn University, Medicine 1
50 Siriphan Sasatry 1
51 สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ 1
52 ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ 1
53 วิณาภรณ์ ธูปแพ 1
54 สุดรัก ลครพล 1
55 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
57 สุวิณี วิวัฒน์วานิช 1
58 อัมพร ธนะวัฒน์สัจจะเสรี 1
59 รวิวรรณ นิวาตพันธุ์ 1
60 อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ 1
61 ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 1
62 สนิท อักษรแก้ว 1
63 อรุณลักษณ์ เนตรศิริ 1
64 มริน เปรมปรี 1
65 พรพิมล เสาะด้น 1
66 ชเนตตี มิลินทางกู 1
67 สายพิณ บุญเรือน 1
68 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
69 บรรลุ ศิริพานิช 1
70 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
71 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
73 รัชพันธุ์ เชยจิตร 1
74 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
75 ไม่มีข้อมูล 1
76 รัฐพล ภุมรินทร์พงศ์ 1
77 พรพิมล ตรีโชติ 1
78 อรพินท์ บุนนาค 1
79 ณิชา หลีหเจริญกุล 1
80 วรเวศม์ สุวรรณระดา 1
81 กุลวดี จองวรกุล 1
82 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 3
5 2552 2
6 2551 3
7 2550 1
8 2549 1
9 2546 1
10 2542 2
11 2539 1
12 2538 1
13 2535 2
14 2531 1
15 2529 2
16 2523 1
17 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 แรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่มีจิตสำนึกสาธารณะในผู้มีศักยภาพทางธุรกิจสูง
ปี พ.ศ. 2556
2 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นกับนักเรียนปกติ ครู และบุคลากรอื่นๆในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2555
3 ทัศนคติและการตัดสินใจรับผิดชอบต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นชายที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก
ปี พ.ศ. 2554
4 เจตคติต่อเรื่องเพศของเด็กวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
6 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนในศูนย์อำนวยการเครือข่ายภูพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ปี พ.ศ. 2552
7 การเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรในจังหวัดปราจีนบุรี
8 พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
9 ทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเลือกคู่ครอง : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
10 ความวิตกกังวลของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551
11 ความรู้ ทัศนคติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะโลกร้อน : กรณีศึกษานักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2550
12 ทัศนคติคนไทยภาคเหนือต่อคนพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
13 บทบาทของโรงเรียนและครอบครัวต่อการเล่นเกมออนไลน์ : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
14 ภาวะเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัวในประเทศไทย : รายงานเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2542
15 เงื่อนไขเบื้องต้นของการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรประมง ในระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร : กำลังผลิตทางชีวภาพและทัศนคติของประชากรในชุมชนชายฝั่งทะเล
16 สรุปผลการประเมินการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2539
17 ภาวะเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวของสตรีลาวและสตรีไทย
ปี พ.ศ. 2538
18 ผู้สูงอายุไทยกับศาสนา
ปี พ.ศ. 2535
19 ครอบครัวอุปถัมภ์กับขั้นตอนชีวิตของผู้สูงอายุและของบุตร
20 ผลกระทบของการลดภาวะเจริญพันธุ์ ต่อระบบครอบครัวอุปถัมภ์ของผู้สูงอายุ : ตัวอย่างประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
21 รายงานเบื้องต้นการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2529
22 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23 การวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์โดยใช้สกาโลแกรม
ปี พ.ศ. 2523
24 ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของครูมัธยมศึกษาต่อประชากรศึกษา : ศึกษาเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 6