ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรายุทธ วัยวุฒิ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ศรายุทธ วัยวุฒิ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2556 6
3 2555 4
4 2554 1
5 2553 2
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 1
9 2547 2
10 2540 1
11 2528 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม
2 การออกแบบระบบอบแห้งผลผลิตเกษตรขนาดอุตสาหกรรมจากพลังงานแสงอาทิตย์และเตาเผาเชื้อเพลิงชีวมวล
ปี พ.ศ. 2556
3 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อใช้ในชุมชน
4 ระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ทำงานร่วมกับระบบสะสมพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย
5 โครงการการวัดประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของกังหันลมแกนนอนแบบใช้ใบกังหันสองชุดติดตั้งบนแกนเดียวกัน (นายวินัย บุญน้อย)
6 ศักยภาพของลำต้นข้าวโพดมาเป็นเชื้อเพลิงเขียว
7 การออกแบบระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าของกังหันลมขนาดเล็กเพื่อใช้ในท้องถิ่น
8 การออกแบบชุดระบายความร้อนใต้ผิวดินสำหรับระบบไฮโดรโปนิกส์
ปี พ.ศ. 2555
9 การออกแบบระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าของกังหันลมขนาดเล็กเพื่อใช้ในท้องถิ่น
10 โครงการการวัดประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของกังหันลมแกนนอนแบบใช้ใบกังหันสองชุดติดตั้งบนแกนเดียวกัน (นายวินัย บุญน้อย)
11 การออกแบบอุปกรณ์นำความร้อนเหลือทิ้งมาใช้สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแก๊สชีวมวลเพื่อใช้ในการอบแห้งผลผลิตการเกษตร
12 การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ระหว่างกังหันลมความเร็วต่ำร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2554
13 การออกแบบอุปกรณ์นำความร้อนเหลือทิ้งมาใช้สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแก๊สชีวมวลเพื่อใช้ในการอบแห้งผลผลิตการเกษตร
ปี พ.ศ. 2553
14 การอบแห้งยางพาราแผ่นโดยใช้พลังงานความร้อนร่วม จากแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงชีวมวล
15 ศักยภาพของลำต้นข้าวโพดมาเป็นเชื้อเพลิงเขียว
ปี พ.ศ. 2551
16 การพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2550
17 การพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2549
18 ระบบสะสมพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูงจากแสงอาทิตย์ต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2547
19 ระบบสะสมพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูงจากแสงอาทิตย์ต้นแบบ
20 การพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้อบแห้งตามฤดูกาล ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2540
21 การพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้อบแห้งตามฤดูกาล ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2528
22 การผ่อนคลายทางไดอิเล็กตริกของโมเลกุลบางชนิดในสารละลายเบนซิน ที่มีความถี่ต่าง ๆ