ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรันย์ สมันตรัฐ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Saran Samantarath
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วันดี พินิจวรสิน 3
2 ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ 2
3 ศรุติ โพธิ์ไทร 2
4 สุธิดา สัตยากร 2
5 จตุพล อังศุเวช 2
6 ชวาพร ศักดิ์ศรี 2
7 อรศิริ ปาณินท์ 2
8 มนทัต เหมพัฒน์ 1
9 เบญจพล เวทย์วิวรณ์ 1
10 วีระศักดิ์ อุดมโชค 1
11 ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี 1
12 อ.ศุภกิจ ยิ้มสรวล 1
13 ศิริเดช สุริต สุริต 1
14 ดร.นิออน ศรีสมยง 1
15 ผศ.ดร. รชพร จันทร์สว่าง 1
16 ดร. นิพล เชื้อเมืองพาน 1
17 อรเอม ตั้งกิจงามวงศ์ 1
18 รศ.ดร.วีระ อินพันทัง 1
19 พุดตาน จันทรางกูร 1
20 อ.พุดตาน จันทรางกูร 1
21 คัทลียา จิรประเสริฐกุล 1
22 คัทลียา นพรัตนราภรณ์ 1
23 เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน 1
24 โอฬาร เจริญชัย 1
25 ศนิ ลิ้มทองสกุล 1
26 ชวาน พรรณดวงเนตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2552 1
4 2551 1
5 2549 2
6 2542 1
7 2541 1
8 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้าพุร้อนในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว บนพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
3 การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหม่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงการศึกษาวิจัยเคหะพื้นถิ่นแบบบูรณาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ปี พ.ศ. 2551
5 โครงการวิจัยภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำเพชรบุรีในกลุ่มวิจัยโครงการการศึกษาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างลุ่มน้ำเพชรบุรี Cultural Landscape in Petchburi Basin
ปี พ.ศ. 2549
6 การพลิกฟื้นวัฒนธรรม และการจัดการความรู้ของชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง
7 บิณฑบาตเรือ: บทบาทของวัดและชุมชนในการสร้างสรรค์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2542
8 การสร้างที่เกาะพักอาศัยและเสียงจูงใจค้างคาวเพดานเหลืองเล็ก
ปี พ.ศ. 2541
9 การสร้างที่เกาะพักอาศัยและเสียงจูงใจค้างคาวเพดานเหลืองเล็ก