ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรัทธา อาภรณ์รัตน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2551 1
3 2550 3
4 2549 1
5 2545 1
6 2544 1
7 2543 1
8 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจคเตอร์แบบไม่ใช้ปั๊มหมุนเวียนสาร
ปี พ.ศ. 2551
2 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจคเตอร์ โดยไม่ใช้ปั๊มพลังงานกลในการหมุนเวียนสารทำงาน
ปี พ.ศ. 2550
3 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจคเตอร์ โดยไม่ใช้ปั๊มพลังงานกลในการหมุนเวียนสารทำงาน
4 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจคเตอร์ โดยไม่ใช้ปั๊มพลังงานกลในการหมุนเวียนสารทำงาน
5 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจคเตอร์ โดยใช้ปั๊มพลังงานกลในการหมุนเวียนสารทำงาน
ปี พ.ศ. 2549
6 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจคเตอร์ โดยไม่ใช้ปั๊มพลังงานกลในการหมุนเวียนสารทำงาน
ปี พ.ศ. 2545
7 A study of a diffusion absorption refrigerator
ปี พ.ศ. 2544
8 ระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนซึ่งไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2543
9 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจคเตอร์
ปี พ.ศ. 2542
10 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจคเตอร์