ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรัณย์ เตชะเสน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12
2 กิตติคุณ ตรุยานนท์ 2
3 คณิน ตุงคะเสน 2
4 ปุณณภา ธนปุณยนันท์ 2
5 จักรกฤษณ์ จตุรภัทรโภคิน 2
6 ฤทธิชัย รัตนมุกดา 2
7 ทิพภากร รังคสิริ 1
8 วรรณิศา พงศ์จิตประเสริฐ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
10 พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ 1
11 ศุภรัตน์ สวัสดิ์ 1
12 ชลธิพร สุทธิธรรม 1
13 กัญญลักษณ์ จันเทร์มะ 1
14 ปิยะวรรณ เอี่ยมสอาด 1
15 นภาจรี แสงสิงห์ 1
16 ธรรมวิชญ์ สิริภาณุพงศ์ 1
17 กิตติธัช อาจศิริ 1
18 นรเสฏฐ์ ธีรชัยไพศาล 1
19 อิสระ นนธิราช 1
20 ธงชัย นิรันดร์วงศ์วาน 1
21 นภาพร กิตติศิริ 1
22 สิรินภา สิทธิธรรม 1
23 ภัทรา ธรรมาพิมล 1
24 บัญชา บุญอนันต์วงศ์ 1
25 ภัทร วิวัฒนศร 1
26 ฐานวุฑ สำราญศิลป์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 3
4 2555 3
5 2554 3
6 2553 4
7 2552 5
8 2551 4
9 2549 1
10 2547 1
11 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเปลี่ยนรูปซัลเฟตและไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นซัลเฟอร์ด้วยระบบกรองไร้อากาศและระบบโปรยกรอง
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดสีอะโซและผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาออโตออกซิเดชัน โดยกระบวนการบำบัดทางชีวภาพแบบสลับไร้อากาศและเติมอากาศ
ปี พ.ศ. 2557
3 ตัวแบบการคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2556
4 การบำบัดน้ำเสียขั้นที่สองจากโรงงานไม้อัดแผ่นเรียบโดยกระบวนการเอเอสแบบกวนสมบูรณ์
5 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานไม้อัดแผ่นเรียบโดยถังปฏิกิริยาแบบแผ่นกั้นไร้ออกซิเจน
6 ประสิทธิภาพการบำบัดสีทางชีวภาพโดยระบบไร้อากาศ-เติมอากาศ ต่อความเข้มข้นและชนิดของสีอะโซ
ปี พ.ศ. 2555
7 ผลของความเข้มข้นซีโอดีและพื้นที่ผิวตัวกลางต่อประสิทธิภาพระบบกรองไร้อากาศ
8 ผลของระยะเวลาเก็บกักน้ำและอัตราการเวียนกลับต่อประสิทธิภาพของถังกรองไร้ออกซิเจน
9 การผลิตก๊าซชีวภาพจากการย่อยสลายน้ำมันพืชร่วมกับเศษอาหารแบบไร้อากาศ
ปี พ.ศ. 2554
10 ค่าจลนพลศาสตร์ของการผลิตแก๊สชีวภาพจากการย่อยสลายแบบไร้อากาศของน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน
11 การส่งเสริมการย่อยสลายของสีรีแอกทีฟไดอะโซ โดยระบบฟิล์มชีวภาพแบบไร้อากาศและเติมอากาศ
12 การหมุนเวียนสร้างตะกอนเฟอริกไฮดรอกไซด์ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศและเติมอากาศ
ปี พ.ศ. 2553
13 ค่าจลนพลศาสตร์และแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ของโรงบำบัดน้ำเสียหนองแขม
14 ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมแบบไร้อากาศ-เติมอากาศ ด้วยสารช่วยลดสี
15 ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมแบบไร้อากาศ-เติมอากาศด้วยสารช่วยลดสี
16 ค่าจลนพลศาสตร์และแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ของโรงบำบัดน้ำเสียหนองแขม
ปี พ.ศ. 2552
17 การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตเอทานอลโดยระบบยูเอเอสบีสองขั้นตอน
18 การเปลี่ยนรูปน้ำมันและไขมันในน้ำเสียให้เป็นชีวมวลของยีสต์
19 การจำลองการบำบัดน้ำเสียแบบไร้ออกซิเจนจากกระบวนการผลิตเอทานอล
20 การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตเอทานอล โดยระบบยูเอเอสบีสองขั้นตอน
21 การจำลองการบำบัดน้ำเสียแบบไร้ออกซิเจนจากกระบวนการผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2551
22 ค่าจลนพลศาสตร์และแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ของโรงบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม
23 ค่าจลนพลศาสตร์ของน้ำเสียชุมชนและแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ของโรงบำบัดน้ำเสียช่องนนทรี
24 การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตไบโอดีเซลด้วยระบบโปรยกรอง
25 ค่าจลนพลศาสตร์และแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ ของโรงบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2549
26 การศึกษาค่าจลนพลศาสตร์ของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในกรุงเทพมหานครและการสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ของโรงบำบัดน้ำเสียดินแดง
ปี พ.ศ. 2547
27 การศึกษาเปรียบเทียบการร่วมย่อยสลายไตรคลอโรเอทธิลีนทางชีวภาพโดยใช้โทลูอีน ฟีนอลและเบนซิลแอลกอฮอล์เป็นซับสเตรตเพื่อการเจริญเติบโต