ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรวัชร งามอุโฆษ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 ระบบการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐ อุดมศึกษา และเอกชน สถานภาพและปัญหาของระบบตามระดับและลำดับความสำคัญของปัญหา
ปี พ.ศ. 2543
2 การศึกษาสถานภาพการวิจัย (พ.ศ.2535-2539) เพื่อการวางนโยบายและแผนการวิจัยแห่งชาติ : ด้านอุตสาหกรรม
3 การศึกษาสถานภาพการวิจัยของประเทศไทย : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2535 - 2537
ปี พ.ศ. 2542
4 การศึกษาสถานภาพการวิจัย (พ.ศ.2535-2539) เพื่อการวางนโยบายและแผนการวิจัยแห่งชาติ : ด้านอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2540
5 การศึกษาค่าใช้จ่ายและบุคคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยปี 2536
6 รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2536
7 การศึกษาค่าใช้จ่ายทางวิจัยและพัฒนา : ศึกษาเฉพาะกรณีประเทศสหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้และใต้หวัน
8 การศึกษาค่าใช้จ่ายและบุคคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยปี 2536
ปี พ.ศ. 2539
9 ประสิทธิผลของการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2538
ปี พ.ศ. 2536
10 รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2536
ปี พ.ศ. 2534
11 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2533
12 รายงานการวิจัยประเมินผล : การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2532
ปี พ.ศ. 2533
13 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2533
ปี พ.ศ. 2532
14 รายงานการวิจัยประเมินผล : การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2532
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 ประสิทธิผลของการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2538
16 ระบบการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐ อุดมศึกษา และเอกชน สถานภาพและปัญหาของระบบตามระดับและลำดับความสำคัญของปัญหา
17 การศึกษาค่าใช้จ่ายทางวิจัยและพัฒนา : ศึกษาเฉพาะกรณีประเทศสหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้และใต้หวัน
18 การศึกษาสถานภาพการวิจัยของประเทศไทย : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2535 - 2537
19 การศึกษาค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2536