ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ศรปราชญ์ ธไนศวรรณยางกูร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดวงรัตน์ ศตคุณ 14
2 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 13
3 เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ 7
4 เนตรดาว มุสิกมาศ 5
5 เชฏฐ์ สาทรกิจ 4
6 กุมุท สังขศิลา 3
7 กล้าณรงค์ ศรีรอต 2
8 วรรณวิไล อินทนู 2
9 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 2
10 สุพัฒน์ อรรถธรรม 2
11 จิระเดช แจ่มสว่าง 2
12 ทิพย์วดี อรรถธรรม 2
13 วงจันทร์ วงศ์แก้ว 2
14 นิพนธ์ ทวีชัย 2
15 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
16 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
17 จริงแท้ ศิริพานิช 1
18 ศศิธร ตรงจิตภักดี 1
19 ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ 1
20 Hartmut Stutzel 1
21 น.ส. อรอุมา ด้วงงาม 1
22 พรชัย จุฑามาศ 1
23 เจษฎา แก้วกัลยา 1
24 นายสามัคคี บุณยะวัฒน์ 1
25 สิรี ชัยเสรี 1
26 ทิพย์มนต์ ภัทราคร 1
27 พัชรียา บุญกอแก้ว 1
28 ดร. บุญธิดา โฆษิตทรัพย์ 1
29 ศุภาวรรณ ประพันธ์ 1
30 พูนทรัพย์ สืบมา 1
31 น.ส. ดอกแก้ว จุระ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 4
3 2552 1
4 2551 5
5 2549 1
6 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การวิจัยผลกระทบของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน และโอโซนต่อพืชเศรษฐกิจ
2 การศึกษาสรีรวิทยาการสร้างชีวมวลและผลผลิตของไม้ผลเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาความต้องการใช้น้ำของพื้นที่ปลูกอ้อย
4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิและศักย์ของน้ำในใบอ้อยเพื่อหาค่าสอบเทียบแบบจำลองมวลชีวภาพของอ้อย
5 สรีรวิทยาการผลิตยางพารา
6 โครงการวิจัยศูนย์นานาชาติเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2552
7 โครงการวิจัยศูนย์นานาชาติเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2551
8 การจัดตั้งศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. (BAAC Research Center)
9 โครงการจัดทำต้นแบบ (model) นำร่องของการบริหารและขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์ของการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) สู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดนำร่องและระดับท้องถิ่น:ภาคกลาง
10 โครงการจัดประชุมการกำหนดกลไกการบริหารยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) สู่การปฏิบัติ แบบมีส่วนร่วม: ภาคกลาง
11 โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
12 โครงการศึกษาข้อมูลทางการวิจัยเพื่อประกอบการจัดทำรูปแบบและจัดทำคู่มือการติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)
ปี พ.ศ. 2549
13 โครงการย่อย ลักษณะเรือนพุ่มของมะเขือเทศและความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายใต้โรงเรือน