ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรชัย เตรียมวรกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 1
2 2547 2
3 2545 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2545-2546 : รายงานวิจัยเล่มที่1
ปี พ.ศ. 2547
2 หนึ่งปีแรกของการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
3 การบริหารระบบ (System administration)
ปี พ.ศ. 2545
4 การติดตามประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีที่หนึ่ง(2544-45)
5 การวิเคราะห์กิจกรรมการให้บริการ และสถานการณ์ทางการเงินของสถานพยาบาลภายใต้ โครงการหลักประกันสุขภาพ ช่วงเดือนตุลาคม 2544-มีนาคม 2545
6 การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในส่วนของการประกันสุขภาพ
7 การประมาณสถานการณ์ด้านการเงินของสถานพยาบาล ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปี 2545
8 การดำเนินการและการปรับตัวของโครงการประกันสังคม