ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศยามล เอกะกุลานันต์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัตติกรณ์ จงวิศาล 2
2 ศศิพร ต่ายคำ 2
3 อมรรัตน์ เรืองสกุลพัฒนา 2
4 จินตนา ตันสุวรรณนนท์ 2
5 สรรเสริญ อินทรัตน์ 2
6 นางสาวจุฑารัตน์ ฉิมเรือง 1
7 นายอิสระ บุญญฤทธิ์ 1
8 ดร.พรรณี บูญประกอบ 1
9 สนธยา จินดามุกข์ 1
10 ดร.ยุทธยา ไชยจูกุล 1
11 เสกสิญจน์ สังวาลย์เพชร 1
12 วิมลรัตน์ ครองมงคล 1
13 วาธินี สมานันตกุล 1
14 ธัญพร ประสารเกตุ 1
15 ยุทธนา ไชยจูกุล 1
16 นิสารัตน์ ไวยเจริญ 1
17 สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล 1
18 ดร.นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 1
19 ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์ 1
20 น.ส.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล 1
21 ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
22 นางอารีกุล พวงสุวรรณ 1
23 นางสาวศศิพร ต่ายคำ 1
24 นางอมรรัตน์ เรืองสกุล พัฒนา 1
25 พรรณี บุญประกอบ 1
26 ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ 1
27 ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย 1
28 พนมพร พุ่มจันทร์ 1
29 ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 5
4 2554 1
5 2553 6
6 2552 3
7 2541 2
8 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ปี พ.ศ. 2556
2 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และดัชนีมวลกายที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มยางและพลาสติก
3 ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (2555)
ปี พ.ศ. 2555
4 ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
5 อิทธิพลของความหลากหลายของกลุ่ม ความหลากหลายทางบุคลิกภาพ การสนับสนุนของกลุ่ม และความเหนียวแน่นในกลุ่ม ที่ส่งต่อประสิทธิผลของกลุ่มครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช
6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ของผู้ขับขี่รถยนต์ที่มาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง
7 ภาวะผู้นำ บรรยากาศองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ หน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
8 ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง แรงจูงใจ ประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารของหัวหน้าที่ส่งผลต่อความเหนียวแน่นภายในกลุ่มของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
ปี พ.ศ. 2554
9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2553
10 การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนา
11 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมดุลระหว่างงานและชีวิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
12 วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
14 ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานปฏิบัติการผลิตในบริษัทยูแทคไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
15 พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้สนับสนุนจากองค์การ และความเหนียวแน่นในทีมที่ส่งผล ต่อประสิทธิผลของทีมบริการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเขตภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2552
16 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมที่ยั่งยืนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
17 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบประเมินความเชื่อถือไววางใจ ระหว่างสำนักงาน ก.พ. และหน่วยราชการ ปีงบประมาณ 2552
18 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบประเมินความเชื่อถือไว้วางใจ (Public Trust) ในหน่วยงานของรัฐ
ปี พ.ศ. 2541
19 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการ กับพฤติกรรมการจัดการของผู้นำระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรม
20 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการกับพฤติกรรมการจัดการของผู้นำระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรม