ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 35
2 ญาดา รัตนอารักขา 5
3 ชุธิดา สุภัคกิตติมณีกุล 5
4 สี่เหมย โจว 4
5 ไตรธรรม หงษ์ทอง 2
6 พล ธีรคุปต์ 2
7 ศุภัทร ภัทรสุนทร 2
8 นัฏนันทน์ วรวงศ์วรรณา 2
9 สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ 2
10 กรวิกา ขวัญเมือง 2
11 สุรกิจ บุญรอด 2
12 ปรัชณี เรืองขนาบ 2
13 กนกวรรณ ชูชื่น 2
14 สุพัชรินทร์ อัศวธิตานนท์ 2
15 สุดารัตน์ ภัทรานุรักษ์กุล 2
16 ธันยพร ชินรักษา 2
17 อิสริยะ อนนตพันธ์ 2
18 จักรพัฒน์ โรจน์อารยานนท์ 2
19 ศรีภูพาน สุพรรณไชยมาตย์ 2
20 พรศิริ ทวดสิญจน์ 2
21 กฤดิทัต ฉายไสว 1
22 ณัฐพรรณ อาญาพิทักษ์ 1
23 น้ำทิพ สุขโชคอำนวย 1
24 บัว แก้วจิตร 1
25 ชัยนาท บัวทอง 1
26 ปวีณา ชาติรังสรรค 1
27 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 1
28 ธีรพงศ์ กิจชัยนุกูล 1
29 มานิตย์ วงศ์เสรี 1
30 ชิฎา หลีประเสริฐ 1
31 อัญญมณี งามณรงค์พงษ์ 1
32 กานต์ กาญจนะไพบูลย์ 1
33 อมราลักษณ์ รักษ์วงศ์ 1
34 จุรีพร คำพจนาพล 1
35 อธิพร สุขเนตร 1
36 พรภัค บุญก่อสร้าง 1
37 ลัษมณ วิริยะงามวงศ์ 1
38 ชุติมา ศรีทองแท้ 1
39 ธัญลักษณ์ นิลศิริ 1
40 เพ็ญนภา สิริกานตยุปกฤต 1
41 อัจจิมา กนกมณีโชติกุล 1
42 กรกช แก้วไพฑูรย์ 1
43 ศิริกุล สิริอรุณรุ่งโรจน์ 1
44 กรกมล วัฒนเสริมกิจ 1
45 ณภัทร์ นิยมแย้ม 1
46 อายุศรี คำบรรลือ 1
47 ไพโรจน์ กัมพูสิริ 1
48 พูนศักดิ์ อ้นขำ 1
49 นับทอง วนวัฒนาวงศ์ 1
50 สิรีธร นิธิเบญญากร 1
51 บงกชสุดา ทองละไม 1
52 พิชัยศักดิ์ หรยางกูร 1
53 นิพนธ์ แย้มประยูร 1
54 สิทธิโชค ศรีเจริญ 1
55 ฤทัยรัตน์ ติยะวัชรานนท์ 1
56 พงศ์ศักดิ์ ศิริรักวงษา 1
57 ปวรา โพธิพิพิธ 1
58 ภัคสินี คงศรี 1
59 โพชฌงค์ เพ็ชรน้อย 1
60 สุวัตร ปะวะภูโต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 6
2 2557 2
3 2556 7
4 2555 14
5 2554 4
6 2553 9
7 2552 12
8 2551 11
9 2550 5
10 2549 1
11 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ปัญหาหลักกฎหมายว่าด้วยมัดจำ
2 ปัญหาผลทางกฎหมายของนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่ผู้ใช้อำนาจปกครองกระทำไปโดยฝ่าฝืนมาตรา 1574 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3 ปัญหาความรับผิดทางแพ่งของไปรษณีย์เมื่อรับส่งสินค้าที่เกิดจากการซื้อขาย
4 ปัญหาและผลกระทบของสัญญาประนีประนอมยอมความ
5 ปัญหาทางกฎหมายของการใช้หลักกรรมสิทธิ์ติดตามเอาคืน : ศึกษากรณีคืนเงิน
6 ปัญหาผลของการบอกล้างโมฆียะกรรม
ปี พ.ศ. 2557
7 ผลทางกฎหมายของการไม่ชำระหนี้เงิน
8 สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
ปี พ.ศ. 2556
9 ปัญหาผลทางกฎหมายของการวางทรัพย์
10 ปัญหากฎหมายของการกลับคืนสู่ฐานะเดิมของการบอกล้างโมฆียะกรรม
11 หน้าที่ข้างเคียงในการชำระหนี้
12 ปัญหาหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในกฎหมายละเมิด
13 ปัญหาเงื่อนไขแห่งการสมรส : ศึกษากรณีหญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น
14 ความรับผิดทางแพ่งของผู้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอาคารหรือสถานที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้อาคารหรือสถานที่ประกอบการละเมิดลิขสิทธิ์
15 การแสดงเจตนาทำนิติกรรมที่กฎหมายกำหนด : ศึกษาวิธีการและผล
ปี พ.ศ. 2555
16 ปัญหาการอาศัยหลักนิติกรรมอำพรางตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ในสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการหลบหลีกภาษีอากร
17 ปัญหาทางกฎหมายของนิติกรรม สัญญาที่มีเงื่อนไข
18 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
19 ปัญหาการแสดงเจตนาเพื่อยกเว้นความรับผิดตามข้อสันนิษฐานของกฎหมาย
20 ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 : ศึกษากรณีสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า
21 การจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์โดยผู้ใช้อำนาจปกครอง
22 ความรับผิดทางละเมิดในการให้คำแนะนำโดยประมาท
23 ปัญหากฎหมายของ มาตรา 445 ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
24 ปัญหาหนี้หลังสัญญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
25 ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 : ศึกษากรณีสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า
26 ปัญหาการอาศัยหลักนิติกรรมอำพรางตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ในสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการหลบหลีกภาษีอากร
27 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
28 ปัญหาทางกฎหมายของนิติกรรม สัญญาที่มีเงื่อนไข
29 ปัญหาการแสดงเจตนาเพื่อยกเว้นความรับผิดตามข้อสันนิษฐานของกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2554
30 ปัญหาทางกฎหมายของการโอนสัญญา
31 ปัญหาการเกิดของสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ภายใต้พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542
32 ปัญหาในการกำหนดค่าสินไหมทดแทน : ศึกษากรณีค่าเสียหายทางจิตใจและค่าเสียหายเชิงลงโทษ
33 ปัญหาความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากป้าย
ปี พ.ศ. 2553
34 ปัญหากฎหมายของมาตรา 423 ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
35 การทำนิติกรรมและมรดกของพระภิกษุที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส
36 การคืนทรัพย์ตามลักษณะลาภมิควรได้
37 การประกันภัยความรับผิดในค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ
38 ความรับผิดทางแพ่งอันเกิดจากการล่วงละเมิดข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
39 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณีความรับผิดร่วมกันของผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
40 การทำนิติกรรมและมรดกของพระภิกษุที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส
41 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณีความรับผิดร่วมกันของผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551
42 ปัญหากฎหมายของมาตรา 423 ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2552
43 ค่าเสียหายสำหรับความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน : ศึกษาในกรณีผิดสัญญา
44 ปัญหาเกี่ยวกับหลักการเคลื่อนไหวซึ่งทรัพยสิทธิโดยการแสดงเจตนาในสัญญาซื้อขาย
45 การจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่สมรสแล้ว
46 อายุความของหนี้ตามคำพิพากษา
47 ความรับผิดทางแพ่งของบริษัทข้อมูลเครดิตต่อการเปิดเผยข้อมูล จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล
48 สัญญาที่ไม่เป็นธธรมในคอนแทรกซ์ฟาร์มมิ่ง : ศึกษากรณีการเลี้ยงไก่เนื้อ
49 การจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่สมรสแล้ว
50 ปัญหาเกี่ยวกับหลักการเคลื่อนไหวซึ่งทรัพย์สิทธิโดยการแสดงเจตนาในสัญญาซื้อขาย
51 ค่าเสียหายสำหรับความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน : ศึกษาในกรณีผิดสัญญา
52 อายุความของหนี้ตามคำพิพากษา
53 สัญญาที่ไม่เป็นธรรมในคอนแทรกซ์ฟาร์มมิ่ง : ศึกษากรณีการเลี้ยงไก่เนื้อ
54 ความรับผิดทางแพ่งของบริษัทข้อมูลเครดิต ต่อการเปิดเผยข้อมูลจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล
ปี พ.ศ. 2551
55 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจอง : ศึกษากรณีการจองบ้านหรือรถยนต์
56 ปัญหาทางกฎหมายในการใช้ซอฟต์แวร์ตัวแทนอิเล็กทรอนิกส์ทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์
57 พัฒนาการของหลักกฎหมาย Volenti non fit injuria : ศึกษาการปรับใช้กับประเทศไทย
58 ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายทางแพ่งและสัญญาซื้อขายทางพาณิชย์
59 ปัญหาการนำจารีตประเพณีทางการค้ามาใช้ในกฎหมายไทย
60 ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างระบบแบบและระบบทะเบียน : ศึกษากรณีสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
61 พัฒนาการของหลักกฎหมาย VOLENTI NON FIT INJURIA : ศึกษาการปรับใช้กับประเทศไทย
62 ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างระบบแบบและระบบทะเบียน : ศึกษากรณีสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
63 ปัญหาทางกฎหมาย ว่าด้วยสัญญาซื้อขายทางแพ่งและสัญญาซื้อขายทางพาณิชย์
64 ปัญหาทางกฎหมายในการใช้ซอฟต์แวร์ตัวแทนอิเล็กทรอนิกส์ ทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์
65 ปัญหาทางกฏหมายเกี่ยวกับการจอง : ศึกษากรณีการจองบ้านหรือรถยนต์
ปี พ.ศ. 2550
66 นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
67 ปัญหาการโอนความเสี่ยงภัยตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
68 ข้อเสนอแก้ไขประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 703
69 การประกันภัยความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ
70 ปัญหาทางกฎหมายของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการรับตั้งครรภ์แทน
ปี พ.ศ. 2549
71 การนำหลัก Hardship มาใช้ในกฎหมายไทย