ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศจี จันวิมล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 14
2 ประคอง กรรณสูต 4
3 พูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ 2
4 เพชราภรณ์ ทรัพย์ถือสัตย์ 2
5 บัณฑิตวิทยาลัย 2
6 วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล 2
7 ปราณี บุญทวี 1
8 กรรณิการ์ มูลทวี 1
9 มาลินี ศรีพิสุทธิ์ 1
10 ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ 1
11 กันยา อื้อประเสริฐ 1
12 ปัณฑารีย์ วีระพันธ์ 1
13 พัชรา เต็งรังสรรค์ 1
14 พิทักษ์ ศิริวงศ์ 1
15 ดรุณี ณ ลำปาง 1
16 นิสา เหลืองทองคำ 1
17 ขันสวาท หินเธาว์ 1
18 สุรีพร เมืองอ่ำ 1
19 นงเยาว์ เด่นวัฒนา 1
20 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
21 ลออ ประภาสวัสดิ์ 1
22 สุจิตรา เฟื่องวรรธนะ 1
23 ชนิดา จริยาพรพงศ์ 1
24 วัลลภา จันทรดี 1
25 วิเชียร เกตุสิงห์ 1
26 บังอร โพธิ์ทอง 1
27 สหัทยา สิริศุภนิมิต 1
28 สุรภี ปีตะเสน 1
29 มารศรี ศิวรักษ์ 1
30 พนิดา พ่อค้าเรือ 1
31 สุภาภรณ์ สังข์ศรี 1
32 เสาวนีย์ นุชนาฏนนท์ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
34 วรรณา ชานวิทิตกุล 1
35 อุทุมพร ทองอุไทย 1
36 เดือน สินธุพันธุ์ประทุม 1
37 เดือน สินธุพันธุ์ประทม 1
38 เปรมวัลย์ วาริธร 1
39 วรรณา โตพิบูลย์พงศ์ 1
40 มาลี พานิชกูล 1
41 คุณาวุฒิ เทียมทอง 1
42 พรทิพย์ วัฒนสุวกุล 1
43 กมลรัตน์ ตัณฑ์เกยูร 1
44 พัลลภ เหล่าเจริญ 1
45 พิณทิมา เลิศสมบูรณ์ 1
46 จิรวรรณ ภักดีบุตร 1
47 สมศรี กีรติวุฒิกุล 1
48 รัตนา เตชะวสัญญู 1
49 จีระ อินทโกสุม 1
50 เยาวดี วิบูลย์ศรี 1
51 จารุรัตน์ บุญประเสริฐ 1
52 ภาวณา เขมะรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 4
2 2538 2
3 2536 1
4 2535 3
5 2533 2
6 2532 2
7 2531 2
8 2530 2
9 2529 2
10 2528 2
11 2527 2
12 2526 3
13 2524 3
14 2523 2
15 2522 4
16 2520 2
17 2518 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 การแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษาแพทย์ระดับคลินิกในกรุงเทพหานคร
2 การดำเนินงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
3 การเผยแพร่สารนิเทศคหกรรมศาสตร์ในงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรของจังหวัดเลย
4 การใช้สารนิเทศของอาจารย์สถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2538
5 การใช้สารนิเทศของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
6 ความต้องการและการใช้สารนิเทศสิ่งแวดล้อมของนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2536
7 พฤติกรรมการแสวงหาและการนำสารนิเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานเผยแพร่ ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2535
8 ความต้องการและการใช้สารนิเทศ ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
9 ความต้องการและการใช้สารนิเทศของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
10 การดำเนินงานและการใช้สิ่งพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2533
11 ความแตกต่างทางด้านสัมฤทธิผลทางการศึกษาของมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีพื้นฐานกับไม่มีพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตร์
12 ความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่งานยืม-คืน ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2532
13 การจัดหาและการใช้หนังสือหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525-2527
14 ปัญหาการผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะ สถาบัน และศูนย์ทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2531
15 การใช้วารสารธุรกิจของอาจารย์และนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อป้ายในหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2530
17 การประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดประชาชน ในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
18 ทรัพยากรสารนิเทศที่เกี่ยวกับการศึกษาท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2529
19 ความต้องการข้อสนเทศของอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร
20 ความต้องการด้านบริการห้องสมุดคณะของอาจารย์และนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2528
21 การใช้บริการห้องสมุดในสถานศึกษา พระคริสตธรรมในกรุงเทพมหานคร ของอาจารย์และนักศึกษา
22 การวิเคราะห์การอ้างถึงในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต และงานวิจัยของอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ปี พ.ศ. 2527
23 การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารธรรมศาสตร์
24 การใช้สิ่งพิมพ์รัฐบาลของคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2526
25 การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารของวิทยานิพนธ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
26 การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารของวิทยานิพนธ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
27 ความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2524
28 ปัญหาการผลิตหนังสือตำราขั้นอุดมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
29 การศึกษาการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่องานวิจัยและงานเขียน ของคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
30 การใช้ทรัพยากรร่วมกันในการดำเนินงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2523
31 ปัญหาการดำเนินงานห้องสมุดของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย
32 งานบริการของห้องสมุดสถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ และห้องสมุดสาขา
ปี พ.ศ. 2522
33 การศึกษาสภาพและการดำเนินงานของห้องสมุดกระทรวงศึกษาธิการ
34 การศึกษาสภาพและการดำเนินงานของห้องสมุด กระทรวงศึกษาธิการ
35 การสำรวจการใช้บริการสำนักบรรณสารการพัฒนาของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
36 การสำรวจสภาพและการใช้ห้องสมุดธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์ ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2520
37 ปัญหาการใช้หนังสือและวัสดุห้องสมุดประกอบการวิจัยขั้นปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2510-2517
38 การศึกษาสภาพและการดำเนินงานห้องสมุดวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2518
39 การศึกษาความสนใจและความต้องการในการอ่านวรรณกรรมสังคมศาสตร์ไทยของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
40 การประเมินค่าวารสารภาษาไทยที่ใช้ในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์