ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศจี จันทวิมล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 14
2 ประคอง กรรณสูต 4
3 บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 พูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ 2
5 วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล 2
6 เพชราภรณ์ ทรัพย์ถือสัตย์ 2
7 ลออ ประภาสวัสดิ์ 1
8 สุจิตรา เฟื่องวรรธนะ 1
9 เดือน สินธุพันธุ์ประทม 1
10 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
11 เปรมวัลย์ วาริธร 1
12 วัลลภา จันทรดี 1
13 สหัทยา สิริศุภนิมิต 1
14 สุรภี ปีตะเสน 1
15 วรรณา โตพิบูลย์พงศ์ 1
16 ชนิดา จริยาพรพงศ์ 1
17 นงเยาว์ เด่นวัฒนา 1
18 อุทุมพร ทองอุไทย 1
19 คุณาวุฒิ เทียมทอง 1
20 พรทิพย์ วัฒนสุวกุล 1
21 จีระ อินทโกสุม 1
22 เยาวดี วิบูลย์ศรี 1
23 วรรณา ชานวิทิตกุล 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
25 เดือน สินธุพันธุ์ประทุม 1
26 สุรีพร เมืองอ่ำ 1
27 สุภาภรณ์ สังข์ศรี 1
28 เสาวนีย์ นุชนาฏนนท์ 1
29 มาลี พานิชกูล 1
30 กันยา อื้อประเสริฐ 1
31 พิณทิมา เลิศสมบูรณ์ 1
32 จิรวรรณ ภักดีบุตร 1
33 ภาวณา เขมะรัตน์ 1
34 บังอร โพธิ์ทอง 1
35 พนิดา พ่อค้าเรือ 1
36 พัลลภ เหล่าเจริญ 1
37 จารุรัตน์ บุญประเสริฐ 1
38 รัตนา เตชะวสัญญู 1
39 สมศรี กีรติวุฒิกุล 1
40 กมลรัตน์ ตัณฑ์เกยูร 1
41 พัชรา เต็งรังสรรค์ 1
42 พิทักษ์ ศิริวงศ์ 1
43 กรรณิการ์ มูลทวี 1
44 มาลินี ศรีพิสุทธิ์ 1
45 ดรุณี ณ ลำปาง 1
46 มารศรี ศิวรักษ์ 1
47 ปราณี บุญทวี 1
48 ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ 1
49 ปัณฑารีย์ วีระพันธ์ 1
50 นิสา เหลืองทองคำ 1
51 ขันสวาท หินเธาว์ 1
52 วิเชียร เกตุสิงห์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 4
2 2538 2
3 2536 1
4 2535 3
5 2533 2
6 2532 2
7 2531 2
8 2530 2
9 2529 2
10 2528 2
11 2527 2
12 2526 3
13 2524 3
14 2523 2
15 2522 4
16 2520 2
17 2518 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 การแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษาแพทย์ระดับคลินิกในกรุงเทพหานคร
2 การดำเนินงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
3 การเผยแพร่สารนิเทศคหกรรมศาสตร์ในงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรของจังหวัดเลย
4 การใช้สารนิเทศของอาจารย์สถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2538
5 การใช้สารนิเทศของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
6 ความต้องการและการใช้สารนิเทศสิ่งแวดล้อมของนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2536
7 พฤติกรรมการแสวงหาและการนำสารนิเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานเผยแพร่ ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2535
8 ความต้องการและการใช้สารนิเทศ ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
9 ความต้องการและการใช้สารนิเทศของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
10 การดำเนินงานและการใช้สิ่งพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2533
11 ความแตกต่างทางด้านสัมฤทธิผลทางการศึกษาของมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีพื้นฐานกับไม่มีพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตร์
12 ความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่งานยืม-คืน ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2532
13 การจัดหาและการใช้หนังสือหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525-2527
14 ปัญหาการผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะ สถาบัน และศูนย์ทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2531
15 การใช้วารสารธุรกิจของอาจารย์และนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อป้ายในหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2530
17 การประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดประชาชน ในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
18 ทรัพยากรสารนิเทศที่เกี่ยวกับการศึกษาท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2529
19 ความต้องการข้อสนเทศของอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร
20 ความต้องการด้านบริการห้องสมุดคณะของอาจารย์และนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2528
21 การใช้บริการห้องสมุดในสถานศึกษา พระคริสตธรรมในกรุงเทพมหานคร ของอาจารย์และนักศึกษา
22 การวิเคราะห์การอ้างถึงในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต และงานวิจัยของอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ปี พ.ศ. 2527
23 การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารธรรมศาสตร์
24 การใช้สิ่งพิมพ์รัฐบาลของคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2526
25 การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารของวิทยานิพนธ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
26 การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารของวิทยานิพนธ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
27 ความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2524
28 ปัญหาการผลิตหนังสือตำราขั้นอุดมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
29 การศึกษาการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่องานวิจัยและงานเขียน ของคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
30 การใช้ทรัพยากรร่วมกันในการดำเนินงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2523
31 ปัญหาการดำเนินงานห้องสมุดของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย
32 งานบริการของห้องสมุดสถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ และห้องสมุดสาขา
ปี พ.ศ. 2522
33 การศึกษาสภาพและการดำเนินงานของห้องสมุดกระทรวงศึกษาธิการ
34 การศึกษาสภาพและการดำเนินงานของห้องสมุด กระทรวงศึกษาธิการ
35 การสำรวจการใช้บริการสำนักบรรณสารการพัฒนาของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
36 การสำรวจสภาพและการใช้ห้องสมุดธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์ ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2520
37 ปัญหาการใช้หนังสือและวัสดุห้องสมุดประกอบการวิจัยขั้นปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2510-2517
38 การศึกษาสภาพและการดำเนินงานห้องสมุดวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2518
39 การศึกษาความสนใจและความต้องการในการอ่านวรรณกรรมสังคมศาสตร์ไทยของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
40 การประเมินค่าวารสารภาษาไทยที่ใช้ในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์