ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 49
2 ธีระชัย ปูรณโชติ 4
3 อมรชัย ตันติเมธ 4
4 บุญมี เณรยอด 4
5 ทิพวัลย์ ตาปนานนท์ 2
6 เจริญ พิมพขันธ์ 1
7 นพวรรณ ญาณะนันท์ 1
8 ทิพยาภรณ์ เวทย์ไธสง 1
9 ประเทือง ภิรมย์รักษ์ 1
10 ชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
12 จอมจันทร์ จิตรมณี 1
13 ทองบัน ทำโยธา 1
14 กมลรัตน์ เอิบสิริสุข 1
15 เบ็ญจวรรณ ศิริพรชัยกุล 1
16 เพ็ญศิริ จารุจินดา 1
17 จินตนา จันทร์แย้ม 1
18 พรรณี สุขโสภี 1
19 พรพรรณ อินทรประเสริฐ 1
20 ณรงค์ ไทยรัตน์ 1
21 ณรงค์ จิตวิศรุตกุล 1
22 ธิดา พาณิชย์กุล 1
23 นวลศรี ตาลิน 1
24 พรรณผกา กุศลสถาพร 1
25 เนาวนิตย์ เงินแจ้ง 1
26 ประกิต สุนทรวิจิตร 1
27 พิมพ์ใจ นิศาวัฒนานันท์ 1
28 พรวรัตม์ ชิดสิน 1
29 สุรีย์พร ระดมกิจ 1
30 ประภาพรรณ เส็งวงศ์ 1
31 อนันต์ เอกเผ่าพันธุ์ 1
32 พิมพา พิริยะวรางกูล 1
33 ก้องเกียรติ บุดดาเจริญ 1
34 ประชา สิกขปัญญา 1
35 วันเพ็ญ กิ่งมะลิ 1
36 โสพิศ กฤษณะไกรวุฒิ 1
37 ถวิล หนูสง 1
38 ไฉน ยังละออ 1
39 สมดี ศรีแก้ว 1
40 รัชนี ขาวพระไพร 1
41 ลำยง บ่อน้อย 1
42 วิชากร ลังกาฟ้า 1
43 มณีรัตน์ ฉัตรอุทัย 1
44 ขุม สีสุข 1
45 วิไลวรรณ เหมือนชาติ 1
46 สำเริง กองแก้ว 1
47 สมชาย มิตรมูลพิทักษ์ 1
48 นันทนา เต่าทอง 1
49 กัลยา รัตนศรี 1
50 วิชิต กำมันตะคุณ 1
51 สุนีย์ เกียรติมาพรศักดิ์ 1
52 ปาริชาติ วรมิศร์ 1
53 รัฐศักดิ์ เจริญศิลป์ 1
54 ประนอม บุญเนาว์ 1
55 ชลธิชา รอดผล 1
56 พันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ 1
57 สุดใจ ใสสุก 1
58 วินัย สมมิตร 1
59 ผกามาส ขวัญนาคม 1
60 ณรงค์ บุญมี 1
61 กรกนก ชำนาญเพ็ชร 1
62 นีรทัศน์ รัชตากร 1
63 สมกูล ถาวรกิจ 1
64 ภาคินัย สุนทรวิภาต 1
65 วีระชาติ นักสอน 1
66 ผกาทิพย์ แก้วผลึกรังษี 1
67 พุทธชาต ทองกร 1
68 ประจิม จบศรี 1
69 มนัส ไชยศักดิ์ 1
70 ชัยวัฒน์ วรรณพงษ์ 1
71 สมพงษ์ แย้มประยูร 1
72 บุญส่ง เอี่ยมละออ 1
73 วรรณี ชาญชิต 1
74 มนู กลิ่นจันทร์ 1
75 มีศักดิ์ วิมายางกูร 1
76 วินัย มากระจันทร์ 1
77 นิตยา ปรีชาหาญ 1
78 ลัดดาวัลย์ สงกา 1
79 อิทธิพล ศรีมังกร 1
80 ภาษิต ปุณฑริกพันธ์ 1
81 วิไลวรรณ พรศิวาลัย 1
82 วันดี ทองใหญ่ ณ อยุธยา 1
83 สุวารี สอนจรูญ 1
84 สมภพ อุณหชาติ 1
85 สุนีย์ จิตรเนื่อง 1
86 วนิดา เลิศกมลกาญจน์ 1
87 สถาพร พันธุประยูร 1
88 กล้าหาญ สุดแสน 1
89 วิวัฒน์ อนิวรรตกูล 1
90 ดำรงค์ ชลสุข 1
91 มัณฑนา เหมชะญาติ 1
92 พัชรินทร์ ศิริสุข 1
93 เสาวณีย์ พนิชโยวาท 1
94 เสน่ห์นุช วิเศษสุข 1
95 พิชัย ปานยิ้ม 1
96 สุศิลป วัฒกีเจริญ 1
97 ทัศนีย์ เบญจศิลารักษ์ 1
98 ธานี กาทอง 1
99 เอนก แย้มบาน 1
100 ชัยณรงค์ ห่วงบุญรอด 1
101 หวิน นพคุณ 1
102 ไพศาล เทียมเวช 1
103 พิชัย แก้วคำดี 1
104 อาคม ทรงกลด 1
105 วินีย์ ตะสถิตย์ 1
106 อเนก หิรัญ 1
107 ศศิธร เผดิมรอด 1
108 สุนีย์ เอี่ยมอดุลย์ 1
109 สำราญ ชวนวัน 1
110 เยาวภา รัตนบัลลังค์ 1
111 เยาวลักษณ์ สมคะเน 1
112 ลือไชย พระแก้ว 1
113 วันทนีย์ เฟื่องฟูเกียรติ 1
114 ลัลนา สาริมาน 1
115 เรวดี ปัญจะโรทัย 1
116 สงัด อุทรานันท์ 1
117 ปราณี อมรรัตนศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 2
2 2545 3
3 2544 1
4 2543 2
5 2542 4
6 2541 1
7 2540 5
8 2539 9
9 2538 4
10 2537 7
11 2536 5
12 2535 5
13 2534 6
14 2533 9
15 2532 5
16 2531 8
17 2530 8
18 2529 2
19 2528 3
20 2527 1
21 2526 5
22 2524 6
23 2523 3
24 2522 5
25 2521 4
26 2520 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การศึกษาการดำเนินการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
2 การศึกษาการดำเนินการในการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ปี พ.ศ. 2545
3 การศึกษาความต้องการในการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกสอน สถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
4 การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูการศึกษาพิเศษเรียนร่วมใน โรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12
5 การศึกษาการปฏิบัติงานด้านการนิเทศของคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนอนุบาล สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5
ปี พ.ศ. 2544
6 การศึกษากระบวนการนิเทศการสอนของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
7 การศึกษาการจัดการนิเทศการสอนในโรงเรียน เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
8 การศึกษาการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ปี พ.ศ. 2542
9 การศึกษาทักษะการนิเทศของผู้นิเทศในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
10 การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร
11 การศึกษาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ ตามเกณฑ์มาตรฐานศึกษานิเทศก์ของกระทรวงศึกษาธิการ
12 การศึกษาการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2541
13 ความต้องการการนิเนศการสอนของครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส
ปี พ.ศ. 2540
14 การศึกษาการดำนินการนิเทศงานวิชาการในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
15 บทบาทการนิเทศงานวิชาการของหัวหน้าหมวดวิชาตามการรับรู้ของตนเอง และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
16 การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
17 สมรรถภาพทางการนิเทศของผู้บริหารตามการรับรู้ของตนเองและครู ในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
18 การศึกษาการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนแกนนำ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2539
19 การศึกษาการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ
20 การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองในด้านการนิเทศของครูผู้นิเทศในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา
21 การศึกษาการดำเนินงานด้านวิชาการระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
22 การศึกษาการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนต้นแบบ เพื่อการนิเทศสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์
23 การศึกษาการปฏิบัติงานนิเทศของครูผู้นิเทศ สังกัดกรมสามัญศึกษา
24 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์นิเทศก์ตามการรับรู้ ของอาจารย์พี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกสอน
25 การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูศิลปศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
26 การศึกษาการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
27 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2538
28 กระบวนการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
29 การนำเสนอการจัดระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
30 การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอนวิชาอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
31 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2537
32 การพัฒนาตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จของการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
33 การดำเนินงานตามมาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี : กรณีศึกษาโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
34 การวิเคราะห์เนื้อหาสิ่งแวดล้อมสำหรับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
35 สภาพและปัญหาการใช้ระบบข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
36 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เขตสังกัดกรุงเทพมหานคร
37 การศึกษาการดำเนินงานด้านวิชาการในโรงเรียนมัธยมสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
38 การศึกษาการดำเนินงานด้านวิชาการในโรงเรียนมัธยมสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2536
39 สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12
40 การศึกษาการดำเนินการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
41 สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกองการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
42 การศึกษาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ที่ทำหน้าที่หัวหน้างานวิชาการ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 12
43 การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการนิเทศทางไกลของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2535
44 สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรการการนิเทศและติดตามผลของผู้บริหารและศึกษานิเทศก์อำเภอ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง
45 การประเมินความต้องการจำเป็นในการนิเทศการสอนของอาจารย์ในสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา
46 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านจริยะธรรมในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
47 สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ที่ทำหน้าที่หัวหน้างานวิจัย ประเมินผลและบริการ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 8
48 การศึกษาการนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน ของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
ปี พ.ศ. 2534
49 ความต้องการการเสริมทักษะทางการนิเทศของศึกษานิเทศอำเภอ ในเขตการศึกษา 8
50 การศึกษาการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาของโรงเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่ดำเนินงานนิเทศภายในดีเด่น ระดับอำเภอ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
51 การจัดการนิเทศการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
52 การศึกษาการจัดงานด้านวิชาการของฝ่ายวิชาการวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
53 การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
54 การศึกษาการดำเนินงานเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน ตามแนวทางการเร่งรัดคุณภาพการประถมศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
55 การศึกษาการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8
56 การศึกษาการปฏิบัติงานและปัญหาการนิเทศการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดตาก
57 การศึกษากระบวนการนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน
58 การศึกษาการปฏิบัติงานด้านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
59 ทักษะทางการนิเทศการศึกษาของผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตามการรับรู้ของตนเอง
60 การจัดการนิเทศการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง
61 การศึกษาการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
62 การศึกษาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ฝ่ายนิเทศงานสนับสนุนการสอนประจำเขตการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
63 การศึกษาการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5
ปี พ.ศ. 2532
64 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และเจตคติต่อการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 11
65 การศึกษาการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 2
66 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และเจตคติต่อการนิเทศการศึกษา ของศึกษานิเทศก์จังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
67 การศึกษาการจัดงานนิเทศวิชาการภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
68 กระบวนการนิเทศการศึกษาของหน่วยศึกษาเทศก์สำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2531
69 ขวัญในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศน์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ และกิ่งอำเภอ
70 การจัดกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา ในการส่งเสริมงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
71 การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูต่อการนิเทศงานวิชาการ ภายใต้โครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
72 การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาของผู้บริหาร และครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
73 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของศึกษานิเทศก์อำเภอตามการรับรู้ของตนเอง และของครู เขตการศึกษา 12
74 การศึกษาการจัดงานนิเทศของโรงเรียนปฏิบัติการตัวอย่าง ในโครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
75 การศึกษาพฤติกรรมการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์อำเภอ และกิ่งอำเภอตามการรับรู้ของศึกษานิเทศก์ และครูประถมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 8
76 การศึกษาการจัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติการตัวอย่างในโครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนและโรงเรียนนอกโครงการ กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
77 การศึกษางานการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8
78 การศึกษาความเข้าใจของศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับงานตามหน้าที่ ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 9
79 ความคิดเห็นของศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการอำเภอ เกี่ยวกับทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของศึกษาธิการอำเภอ
80 การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
81 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 5 เกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียน
82 การศึกษางานการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
83 การศึกษาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 1
84 การศึกษาความเข้าใจของศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับงานตามหน้าที่ ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2529
85 การปฏิบัติงานด้านนิเทศการศึกษา ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
86 การศึกษาความเข้าใจและเจตคติต่อการนิเทศการศึกษา ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนเทศบาล
ปี พ.ศ. 2528
87 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมลักษณะความเป็นพลเมืองดี ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
88 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนตัวบางประการ กับเจตคติต่อการเป็นศึกษานิเทศก์ของศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
89 สภาพและปัญหาในการประสานงานการศึกษาของคณะกรรมการพัฒนาอำเภอ ในพื้นที่ชนบทยากจน ภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2527
90 กระบวนการบริหารงานของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณี
ปี พ.ศ. 2526
91 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์สังกัดเทศบาล
92 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษากับความพึงพอใจในการทำงานของครูพลศึกษา
93 ความคิดเห็นของผู้บริหารและศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในภาคเหนือ
94 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับทักษะทางการบริหาร ที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
95 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับ การปฎิบัติตามความเป็นจริงและตามความคาดหวังในการดำเนินงาน ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
ปี พ.ศ. 2524
96 การปฏิบัติจริงในการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ
97 การจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
98 ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทผู้ประสานงานกรมสามัญศึกษาประจำจังหวัด
99 บทบาทของศึกษานิเทศก์ สังกัดกรุงเทพมหานคร
100 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศึกษานิเทศก์จังหวัด ในความคิดเห็นของครูใหญ่และครูผู้สอน ในเขตการศึกษา 8
101 ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทด้านวิชาการของศึกษานิเทศก์ ประจำสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5
ปี พ.ศ. 2523
102 กิจกรรมการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์จังหวัด
103 เทคนิคในการนิเทศการสอนของอาจารย์นิเทศก์ในวิทยาลัยครู
104 การจัดการนิเทศภายในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2522
105 ความคิดเห็นของศึกษาธิการอำเภอที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง
106 พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
107 สำรวจการปฏิบัติจริงในการจัดการนิเทศการศึกษา ภายในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 2
108 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลาง
109 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
110 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหวัหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์จังหวัด ในประเทศไทย
111 การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในเขตศึกษาสิบเอ็ด
112 กระบวนการตัดสินใจสั่งการในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในส่วนกลาง
113 กระบวนการตัดสินใจสั่งการในวิทยาลัยครูในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2520
114 พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคเหนือ
115 พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้
116 พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลาง