ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วโรชา มหาชัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วโรชา มหาชัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดวงพร ทองงาม 5
2 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 2
3 รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร 2
4 นฤมล วิเศษโอภาส 2
5 ยง ภู่วรวรรณ 2
6 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 2
7 เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม 2
8 รัฐกร วิไลชนม์ 2
9 พิสุทธิ์ พรหมลิขิตชัย 1
10 วิภากร ชูแสง 1
11 โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ 1
12 ประพันธ์ ภานุภาค 1
13 สรรพจน์ โคมทอง 1
14 นุสนธิ์ กลัดเจริญ 1
15 ธานินทร์ อินทรกำธรชัย 1
16 ขจรศักดิ์ มีมงคลกุลดิลก 1
17 สุรศักดิ์ เอกพงศ์ไพสิฐ 1
18 เผด็จ หนูพันธ์ 1
19 ณัฐนิภา วรรณชัย 1
20 นารัต เกษตรทัต 1
21 ณัฐพล ไชยนุวัติ 1
22 ฉัตรพร กิตติตระกูล 1
23 ณัฐวุฒิ สิริมนตาภรณ์ 1
24 อธิพันธ์ โกศลสิทธิ์ 1
25 เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ 1
26 ฐิรดา ทองใบ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
28 สุรัสวดี มะโนทัย 1
29 พินิจ กุลละวณิชย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2549 2
3 2546 3
4 2545 2
5 2544 1
6 2543 1
7 2542 1
8 2540 1
9 2539 2
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การศึกษาหาอัตราการกำจัดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรทั้งชนิดที่ดื้อต่อยาคลาริโทมัยซินด้วยยาสูตรซีเควนเชียล
2 การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง แค้กเอ จีโนไทป์ และ เอชอาร์จีเอ ยีน ในการติดเชื้อเฮลิโคแบ็คเตอร์ ไพโลไร กับการเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
3 การศึกษาผลของยารักษาแผลในกระเพาะอาหารโอมีพราโซลต่อการตรวจหาเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพลอไรโดยวิธียูเรียเบรทเทส
4 การวิเคราะห์หาระดับสารกลัยปิแคนทรีเพื่อใช้ในการวินิจฉัยมะเร็งตับ
ปี พ.ศ. 2546
5 ผลของการกำจัดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร สายพันธุ์ซึ่งดื้อต่อยา คลาริโทรมัยซินด้วยสูตรยา แพนโตพราโซล อะม็อกซิซิลลิน คลาริโทรมัยซิน ในผู้ป่วยไทย
6 การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบหาเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร ในผู้ป่วยไทยที่มีภาวะเลือดออกจากแผลเปปติกและกระเพาะอาหารอักเสบ
7 ความตรงของสมการที่ใช้ทำนายโอกาสเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นในผู้ใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
ปี พ.ศ. 2545
8 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับอินเตอร์ลิวคิน ชนิดที่ 1 เบต้า 6 และ 8 ในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยแผลในกระเพาะอาหารและผู้ป่วยกลุ่มอาการนอนอัลเซอร์ ดิสเปปเซียที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร
9 การศึกษามะเร็งกระเพาะอาหาร เปรียบเทียบลักษณะทางคลินิกและพยาธิวิทยาระหว่างผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรกับผู้ป่วยที่ไม่มีการติดเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร
ปี พ.ศ. 2544
10 ความสัมพันธ์ของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี กับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
ปี พ.ศ. 2543
11 การศึกษา ประเมินค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัย โดยการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ในผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการจุกแน่นท้องที่มีอายุมากกว่า 40 ปีเพื่อวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหาร
ปี พ.ศ. 2542
12 ความสามารถในการดูดซึมของลำไส้เล็กในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง จากเชื้อเอชไอวีที่มีและไม่มีปัญหาน้ำหนักลด
ปี พ.ศ. 2540
13 การวิเคราะห์การอยู่รอดของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี แบบเรื้อรังในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2539
14 การศึกษาเปรียบเทียบระดับยาอะมอกซิซิลลินในเนื้อเยื่อกระเพาะอาหาร ระหว่างกลุ่มที่ได้รับอะมอกซิซิลลินกับกลุ่มที่ได้รับโอมีพราโซลร่วมกับอะมอกซิซิลลิน
15 การใช้ยาชนิดรับประทาน Sultamicillin (UNASYNR) ในการรักษาภาวะติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องชนิดปฐมภูมิ