ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วุฒิไกร บุญคุ้ม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 3
3 2557 1
4 2556 5
5 2554 1
6 2553 2
7 2552 6
8 2551 4
9 2550 7
10 2549 1
11 2546 1
12 1086 1
13 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมของลักษณะทางการสืบพันธุ์ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2558
2 การปรับปรุงพันธุกรรมโคนมด้วยการบูรณาการเทคโนโลยี
3 การประเมินพันธุกรรมของลักษณะองค์ประกอบน้ำนมในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น
4 การทดสอบความจำเพาะทางพันธุกรรมของคู่ผสมและการประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของสมรรถนะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ประดู่หางดำและไก่ดำ
ปี พ.ศ. 2557
5 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างปริมาณเซ็ลล์โซมาติกและลักษณะสมดุลพลังงานเป็นลบในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2556
6 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC) ปีการศึกษา 2555 โดยมีน.ส.นวรัตน์ แสงลุน เป็นผู้ได้ทุน
7 การประเมินพันธุกรรมของลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น
8 การบ่งชี้พันธุกรรมของความทนร้อนในโคนมลูกผสมซึ่งเลี้ยงในฟาร์มการค้าขนาดใหญ่ในประเทศไทย
9 การประเมินพันธุกรรมของลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น
10 การศึกษาลักษณะโครงร่างของโคนมทนร้อนที่สัมพันธ์กับการให้ผลผลิตและองค์ประกอบน้ำนม
ปี พ.ศ. 2554
11 การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรม ร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น
ปี พ.ศ. 2553
12 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน โดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่มร่วมกับอิทธิพลแบบข่มของยีน
13 การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน
ปี พ.ศ. 2552
14 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน โดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่มร่วมกับอิทธิพลแบบข่มของยีน
15 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อนโดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่มร่วมกับอิทธิพลแบบข่มของยีน
16 การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิและความช้นสัมพันธ์ เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน
17 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อนโดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่มร่วมกับอิทธิพลแบบข่มของยีน
18 การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิและความช้นสัมพันธ์ เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน
19 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อนโดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่มร่วมกับอิทธิพลแบบข่มของยีน
ปี พ.ศ. 2551
20 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อนโดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่มร่วมกับอิทธิพลแบบข่มของยีน
21 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อนโดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่มร่วมกับอิทธิพลแบบข่มของยีน
22 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่ทนทานต่อความเครียดโดยใช้โมเดลวันทดสอบ
23 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่ทนทานต่อความเครียดโดยใช้โมเดลวันทดสอบ
ปี พ.ศ. 2550
24 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุ์กรรมโดยใช้วิธี Multitrait animal model ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยน
25 การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิและความช้นสัมพันธ์ เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน
26 การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน
27 การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์เพื่อคัดเลือกโคนม
28 การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน
29 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุ์กรรมโดยใช้วิธี Multitrait animal model ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยน
30 การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน
ปี พ.ศ. 2549
31 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่ทนทานต่อความเครียดโดยใช้โมเดลวันทดสอบ
ปี พ.ศ. 2546
32 การประมาณกราฟการให้นม เนื่องจากอิทธิพลทางพันธุกรรม ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียน โดยใช้ตัวแบบวันทดสอบรีเกรซชันสุ่มและพหุตัวแปร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเชิงอุตสาหกรรม (พวอ.) โดยมี นายวัชรพงษ์ เตียวยืนยง เป็นนักศึกษาปริญญาโท
34 การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรม ร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น