ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วุฒิไกร บุญคุ้ม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 3
3 2557 1
4 2556 4
5 2552 5
6 2551 3
7 2550 4
8 2549 1
9 2546 1
10 1086 1
11 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมของลักษณะทางการสืบพันธุ์ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2558
2 การปรับปรุงพันธุกรรมโคนมด้วยการบูรณาการเทคโนโลยี
3 การประเมินพันธุกรรมของลักษณะองค์ประกอบน้ำนมในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น
4 การทดสอบความจำเพาะทางพันธุกรรมของคู่ผสมและการประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของสมรรถนะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ประดู่หางดำและไก่ดำ
ปี พ.ศ. 2557
5 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างปริมาณเซ็ลล์โซมาติกและลักษณะสมดุลพลังงานเป็นลบในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2556
6 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC) ปีการศึกษา 2555 โดยมีน.ส.นวรัตน์ แสงลุน เป็นผู้ได้ทุน
7 การประเมินพันธุกรรมของลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น
8 การบ่งชี้พันธุกรรมของความทนร้อนในโคนมลูกผสมซึ่งเลี้ยงในฟาร์มการค้าขนาดใหญ่ในประเทศไทย
9 การประเมินพันธุกรรมของลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2552
10 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อนโดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่มร่วมกับอิทธิพลแบบข่มของยีน
11 การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิและความช้นสัมพันธ์ เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน
12 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อนโดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่มร่วมกับอิทธิพลแบบข่มของยีน
13 การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิและความช้นสัมพันธ์ เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน
14 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อนโดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่มร่วมกับอิทธิพลแบบข่มของยีน
ปี พ.ศ. 2551
15 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อนโดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่มร่วมกับอิทธิพลแบบข่มของยีน
16 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่ทนทานต่อความเครียดโดยใช้โมเดลวันทดสอบ
17 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่ทนทานต่อความเครียดโดยใช้โมเดลวันทดสอบ
ปี พ.ศ. 2550
18 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุ์กรรมโดยใช้วิธี Multitrait animal model ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยน
19 การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิและความช้นสัมพันธ์ เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน
20 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุ์กรรมโดยใช้วิธี Multitrait animal model ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยน
21 การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน
ปี พ.ศ. 2549
22 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่ทนทานต่อความเครียดโดยใช้โมเดลวันทดสอบ
ปี พ.ศ. 2546
23 การประมาณกราฟการให้นม เนื่องจากอิทธิพลทางพันธุกรรม ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียน โดยใช้ตัวแบบวันทดสอบรีเกรซชันสุ่มและพหุตัวแปร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเชิงอุตสาหกรรม (พวอ.) โดยมี นายวัชรพงษ์ เตียวยืนยง เป็นนักศึกษาปริญญาโท