ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วุฒิสาร ตันไชย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- วฺฒิสาร ตันไชย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรทัย ก๊กผล 10
2 ถวิลวดี บุรีกุล 10
3 สติธร ธนานิธิโชติ 10
4 เอกวีร์ มีสุข 10
5 กนิษฐ์ ศรีสุวรรณ 9
6 อภิญญา ดิสสะมาน 9
7 โพธิพันธ์ มุขสมบัติ 9
8 พนมพัทธ์ สมิตานนท์ 9
9 ชมพูนุท ตั้งถาวร 9
10 ประภาพร วัฒนพงศ์ 9
11 ดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ 9
12 พัชรา เสริมตระกูล 9
13 เออเชนี เมริโอ 9
14 ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร 9
15 พิชิตชัย กิ่งพวง 9
16 ศิกานต์ อิสสระชัยยศ 9
17 วิลาวัณย์ หงษ์นคร 9
18 นิยม รัฐอมฤต 9
19 ชลัท ประเทืองรัตนา 9
20 ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร 9
21 ปัทมา สูบกำปัง 9
22 ณวัฒน์ ศรีปัดถา 9
23 ธรรมนิตย์ สุมันตกุล 9
24 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 4
25 สมคิด เลิศไพฑูรย์ 4
26 กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 3
27 สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 2
28 ธีรวรรณ ใจมั่น 2
29 คำสะหวาด ฟินลาวง 1
30 เม็ดทราย ส้มจีน 1
31 ธีรเดช ฉายอรุณ 1
32 มานวิภา อินทรทัต 1
33 สนิท รวมธรรม 1
34 สุณิสา เผ่าน้อย 1
35 ธีรพรรณ ใจมั่น 1
36 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 1
37 อุ่นกัง แซ่ลิ้ม 1
38 โกวิทย์ พวงงาม 1
39 รัตนา เพ็ชรสูงเนิน 1
40 Sakon Varanyuwatana 1
41 Wuttisan Tanchai 1
42 นรา แป้นประหยัด 1
43 Orathai Kokpol 1
44 วรรณภา ติระสังขะ 1
45 Vannapar Tirasangka 1
46 สังคม คุณคณากรสกุล 1
47 Anchalee Huangtong 1
48 อัญชลี ห่วงทอง 1
49 บุญสม หรรษาศิริพจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 3
3 2555 2
4 2553 1
5 2551 1
6 2550 1
7 2549 2
8 2548 1
9 2547 1
10 2546 1
11 2545 2
12 2544 4
13 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงการการศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
2 ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
3 สังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา
4 การสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา
5 การกระจายอำนาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
6 ศึกษาความเหมาะสมการยกฐานะเทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
7 การสร้างความปรองดองแห่งชาติ เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
ปี พ.ศ. 2553
8 ผลการศึกษาเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและหมู่บ้านในรูปแบบกองทุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้
ปี พ.ศ. 2551
9 คุณลักษณะของผู้นำเทศบาลที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ปี พ.ศ. 2550
10 การศึกษารูปแบบและวิธีการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2549
11 แนวทางการกระจายอำนาจ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : ศึกษากรณีการจัดการแม่น้ำในจังหวัดลำพูน
12 ข้อจำกัดของการจัดการทรัพยากรน้ำ : ศึกษาเฉพาะกรณีลุ่มน้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2548
13 การศึกษารูปแบบและวิธีการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2547
14 สถานภาพและบทบาทของข้าราชการบริหารส่วนภูมิภาคในอนาคต
ปี พ.ศ. 2546
15 บทบาทของรัฐในการจัดบริการสาธารณะ ในระดับจังหวัดและอำเภอ
ปี พ.ศ. 2545
16 ข้อจำกัดของการจัดการทรัพยากรน้ำ : ศึกษาเฉพาะกรณีลุ่มน้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน
17 สถานภาพ และบทบาทของราชการบริหารส่วนภูมิภาคในอนาคต
ปี พ.ศ. 2544
18 สถานภาพ และบทบาทของราชการบริหารส่วนภูมิภาคในอนาคต
19 สถานภาพและบทบาทของข้าราชการบริหารส่วนภูมิภาคในอนาคต
20 แนวทางการกระจายอำนาจ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : ศึกษากรณีการจัดการแม่น้ำในจังหวัดลำพูน
21 บทบาทของรัฐในการจัดบริการสาธารณะ ในระดับจังหวัดและอำเภอ