ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วุฒิสาร ตันไชย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- วฺฒิสาร ตันไชย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรทัย ก๊กผล 10
2 ถวิลวดี บุรีกุล 10
3 สติธร ธนานิธิโชติ 10
4 เอกวีร์ มีสุข 10
5 กนิษฐ์ ศรีสุวรรณ 9
6 อภิญญา ดิสสะมาน 9
7 โพธิพันธ์ มุขสมบัติ 9
8 พนมพัทธ์ สมิตานนท์ 9
9 ชมพูนุท ตั้งถาวร 9
10 ประภาพร วัฒนพงศ์ 9
11 ดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ 9
12 พัชรา เสริมตระกูล 9
13 เออเชนี เมริโอ 9
14 ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร 9
15 พิชิตชัย กิ่งพวง 9
16 ศิกานต์ อิสสระชัยยศ 9
17 วิลาวัณย์ หงษ์นคร 9
18 นิยม รัฐอมฤต 9
19 ชลัท ประเทืองรัตนา 9
20 ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร 9
21 ปัทมา สูบกำปัง 9
22 ณวัฒน์ ศรีปัดถา 9
23 ธรรมนิตย์ สุมันตกุล 9
24 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 4
25 สมคิด เลิศไพฑูรย์ 4
26 กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 3
27 ธีรวรรณ ใจมั่น 2
28 สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 2
29 รัตนา เพ็ชรสูงเนิน 1
30 Anchalee Huangtong 1
31 สังคม คุณคณากรสกุล 1
32 อัญชลี ห่วงทอง 1
33 มานวิภา อินทรทัต 1
34 คำสะหวาด ฟินลาวง 1
35 เม็ดทราย ส้มจีน 1
36 Vannapar Tirasangka 1
37 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 1
38 บุญสม หรรษาศิริพจน์ 1
39 Wuttisan Tanchai 1
40 สนิท รวมธรรม 1
41 อุ่นกัง แซ่ลิ้ม 1
42 โกวิทย์ พวงงาม 1
43 ธีรเดช ฉายอรุณ 1
44 ธีรพรรณ ใจมั่น 1
45 สุณิสา เผ่าน้อย 1
46 Sakon Varanyuwatana 1
47 นรา แป้นประหยัด 1
48 Orathai Kokpol 1
49 วรรณภา ติระสังขะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 3
3 2555 2
4 2553 1
5 2551 1
6 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงการการศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
2 ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
3 สังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา
4 การสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา
5 การกระจายอำนาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
6 ศึกษาความเหมาะสมการยกฐานะเทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
7 การสร้างความปรองดองแห่งชาติ เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
ปี พ.ศ. 2553
8 ผลการศึกษาเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและหมู่บ้านในรูปแบบกองทุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้
ปี พ.ศ. 2551
9 คุณลักษณะของผู้นำเทศบาลที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี