ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วุฒิพล สกลเกียรติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นรีนุช ชัยวิฑูรย์ 4
2 วิราวรรณ ชูจันทร์ 4
3 ชญาภา วริวรรณ 3
4 บุญมี พันธุ์ไทย 2
5 อัมพรพรรณ รอดน้อย 1
6 อติกานต์ กาบขุนทด 1
7 อมร สุดแสวง 1
8 วิษณุ โป๊ะเปี่ยมลาภ 1
9 ศศิธร เวชไชโย 1
10 ถวัลย์ คล้ายมงคล 1
11 แสงเทียน พลับขจร 1
12 สุจินต์ พูลปั้น 1
13 ณัฐชา เมฆโหรา 1
14 ฉัตรชัย ประภัศร 1
15 ดารุณี เสือพริก 1
16 นันทาพัฒน์ สุริยะวิภาดา 1
17 ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 1
18 เบญญาดา เพิ่มพูล, 1
19 ปภาชุดา อึ๊งภากรณ์ 1
20 สุมลรัตน์ สมคะเน 1
21 อัมพร ปัญญา 1
22 สิทธิพร เศวตเวช 1
23 อารดา พุ่มหิรัญ 1
24 ดวงรัชนี วัฒนกุล 1
25 นราเศรษฐ์ พิทยาภรณ์ 1
26 ศิริมา จินดามณี 1
27 กรนภา ญาติวิสุทธิ์ 1
28 อาชัญญา รัตนอุบล 1
29 วิกร ตัณฑวุฑโฒ 1
30 คนึงนิจ อนุโรจน์ 1
31 กล้าหาญ ณ น่าน 1
32 ถิรยา สุวรรณรัตน์ 1
33 อริสา สำรอง 1
34 บวรวิช นนทะวงษ์ 1
35 บุญเรือน เติมสารทรัพย์ 1
36 เอกสิทธิ์ สนามทอง 1
37 โฆษิต อินทวงศ์ 1
38 สุมนา จรณะสมบูรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 6
2 2553 16
3 2552 7
4 2551 7
5 2546 3
6 2527 1
7 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 สมรรถนะที่จำเป็นในการสอนงานของหัวหน้างานในบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
3 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4 ความพร้อมของพนักงานในการนำระบบมาตรฐานเจซีไอเอมาใช้ในโรงพยาบาลสินแพทย์ จำกัด
5 สภาพการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัดตรัง
6 การศึกษาแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2553
7 อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
8 ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรของพนักงานธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด [มหาชน]
9 สมรรถนะตามวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานบริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด
10 แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ : องค์การที่เป็นสมาชิกกสมาคมการจัดการบุคคลแห่งประเทศไทย
11 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย จังหวัดเพชรบุรี
12 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การ กับความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานโรงพยาบาลเวชธานี
13 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
14 การศึษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มารับบริการศูนย์บริการเฉพาะทางโรงพยาบาลเวชธานี
15 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบสอนเนื้อหากับรูปแบบสถานการณ์จำลอง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
16 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
17 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้เป็นทีมกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคคากรโรงพยาบาลสมิติเวช สาขาสุขุมวิท
18 การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
19 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับการพัฒนาตนเองของพนักงาน บริษัทบิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด
20 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
21 กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการผลิตผ้าไหมแพรวากลุ่มทอผ้าไหมแพรวาชุมชนภูไทดำ บ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
22 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2552
23 การสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
24 แบบจำลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายโอนการฝึกอบรม
25 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฉันทะทางการเรียน ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
26 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
27 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของพนักงาน บริษัทโตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
28 ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ความสามารถของตนกับแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
29 การพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าสถานีอนามัย
ปี พ.ศ. 2551
30 การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
31 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของพนักงานฝ่ายผลิตข่าว-รายการโทรทัศน์ บริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
32 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ของประชาชนในชุมชนอัสลามคลองกุ่มและชุมชนสมหวัง เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
33 การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
34 การศึกษาความพึงพอใจ ในการรับบริการของสมาชิกสภาวิศวกร
35 ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการจัดบริการทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
36 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กองทัพอากาศ
ปี พ.ศ. 2546
37 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ สำหรับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
38 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับผู้ใช้แรงงานในถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
39 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ สำหรับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ปี พ.ศ. 2527
40 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบางประการกับผลสัมฤทธิ์ในการฝึกวิชาชีพของสตรีบางประเภท ในสถานสงเคราะห์หญิง กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย