ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วุฒิพร พรหมขุนทอง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วุฒิพร พรหมขุนทอง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กิจการ ศุภมาตย์ 13
2 ชุติมา ตันติกิตติ 12
3 งบประมาณแผ่นดิน 11
4 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 11
5 นเรศ ซ่วนยุก 10
6 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 9
7 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 7
8 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 6
9 จรีพร เรืองศรี 5
10 บุญกอบ วิริยพงศ์สุธี 4
11 ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ 4
12 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 4
13 การุณ ทองประจุแก้ว 3
14 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 3
15 นพดล ศุกระกาญจน์ 2
16 สมภพ อินทสุวรรณ 2
17 ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล 2
18 Theeawoot Lerssulthichawal 2
19 Boonkob Viriyapongsutee 2
20 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
21 Wutiporn Phromkunthong 2
22 สุรพล ชลดำรงค์กุล 2
23 นงนุช วงศ์สินชวน 2
24 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
25 วุฒิกรณ์ จิตติวรรณ 2
26 วิชัย หวังวโรดม 2
27 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 2
28 อลิษา หนักแก้ว 1
29 วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล 1
30 จุติมา บุญเลี้ยง 1
31 เจริญ นาคะสรรค์ 1
32 อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล 1
33 บุญกอบ วิริยพงศ์สุรี 1
34 กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ 1
35 สันทัด วิเชียรโชติ 1
36 กนกพร ภาคีฉาย 1
37 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
38 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 1
39 Toshiaki Itamin 1
40 อิตามิ, โตชิอากิ 1
41 จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ 1
42 สุภาพ เกียรติทับทิว 1
43 จิราพร เกษรจันทร์ 1
44 ฮอฟแมน, รูดอล์ฟ 1
45 จันทรา พรหมน้อย 1
46 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 1
47 สุภาภรณ์ ดำช่วย 1
48 วีระพันธุ์ มุสิกสาร 1
49 โครงการวิจัย NRU 1
50 เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 11
3 2556 5
4 2555 7
5 2554 3
6 2553 5
7 2552 3
8 2551 2
9 2550 1
10 2549 3
11 2548 5
12 2546 2
13 2545 3
14 2544 2
15 2543 2
16 2541 1
17 543 120
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลากัด(Betta splendens Regan, 1910) เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2557
2 Study on the effects of RONOZYME ProAct on the growth and nutrients utilization by sex-reversed red tilapia : trial 2010
3 การใช้สาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) เป็นวัตถุดิบอาหารปลานิลแดงแปลงเพศ (Prepcjrp,os mo;ptocis (Linneas) x O. mossambicus (Peter)
4 ผลของเอนไซม์ไฟเตสและอนินทรีย์ฟอสเฟตต่อการใช้ฟอสฟอรัสในปลานิลแปลงเพศ (Oreochromis niloticus Linn.) และปลาดุกพันธุ์ผสม (Clarial macrocephalus) x Charias gariepinus (Burchell,1822)
5 Effects of Ronozyme NP(L) and Ronozyme WX(L) in commercial shrimp feed on the growth and feed efficiency of Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei
6 Effects of graded levels phosphorus on growth, digestibility and phosphorus utilization in the Pacific white leg shrimp
7 Effects of nucleotide (RONOZYME NX) on growth and challenge study in the Pacific white shrimp/-
8 Development of vaccines against diseases of groupers cultured in Thailand/
9 Effects of Silica+on growth performance of Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei
10 Efficacy of graded dietary xylanase doses on nutrient digestibility in common carp (Cyprinus carpio) fed a Thai standard commercial diet
11 โรคติดเชื้อแบคทีเรีย Lactococcus garvieae ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
12 Development of vaccines against diseases of Asian seabass (Lates calcarifer) cultured in Thailand
ปี พ.ศ. 2556
13 Effects of RONOZYME WX (CT) and RONOZYME NP (CT) on the growth and feed utilization by sex-reversed red tilapia
14 ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของสัตว์น้ำเศรษฐกิจของไทย
15 ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยา และการตกค้างในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)
16 The supplementation of RONOZYME HiPhos (GT) and NP (CT) on the growth and the utilization of phosphorus by sex-reversed red tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)
17 The supplementation of RONOZYME HiPhos (GT) and NP (CT) on the growth and the utilization of phosphorus by sex-reversed red tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)
ปี พ.ศ. 2555
18 โรคติดเชื้อแบคทีเรีย Lactococcus garvieae ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
19 Phytase Effect and Optimal Phytase Level in Tilapia and Carp
20 Effects of nucleotide (ROVIMAX NX) on growth, immune response and challenge test in Pacific white shrimp
21 The efficacy of Bacillus and Heat Inactivated Lactobacillus in post larva and juvenile Pacific white shrimp
22 การใช้สาหร่ายไส้ไก่เป็นแหล่งของแร่ธาตุในอาหารของนิลแดงแปลงเพศ
23 Evaluation of soy protein concentrate to formulate white shrimp feed diets, Litopenaeus vannamei, with nutritional commercial profile
24 Evaluation of soy protein concentrate to formulate white shrimp feed diets, Litopenaeus vannamei, with nutritional commercial profile
ปี พ.ศ. 2554
25 บทบาทของสารสกัดสาหร่ายทะเลต่อภาวะเครียดออกซิเดชัน และการต้านเชื้อแบคทีเรียของปลาในฟาร์มเพาะเลี้ยง
26 การใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในอาหารของปลาไนขนาดปลานิ้วโดยการเสริมอนินทรีย์ฟอสเฟต เอนไซม์ไฟเตสและกรดซิตริก
27 Myxosporidia disease and biodiversity of parasites in economic marine fish of Thailand
ปี พ.ศ. 2553
28 ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยาในปลานิลแดงแปลงเพศ (Orecchromis niloticus(Linneas) x O. mossambicus (peter)
29 Application of Microalgae as a feed component forCommon carp and Pacific white shrimp-Trial 1.
30 โรคสไปโรนิวคลีโอซีสในปลานิลและปลาสวยงาม
31 ผลของซีลีเนียมต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด การต้านทานความเครียดและความต้านทานโรคในกุ้งขาว
32 ความสามารถในการต้านทานโรคของปลานิลแดงแปลงเพศต่อเชื้อ Streptococcus iniae เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเสริมอินนูลินกาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์และซอยบีนโอลิโกแซคคาไรด์
ปี พ.ศ. 2552
33 Effects of Carvacrol on growth performance, stresstolerance and disease resistance in white shrimp(Penaeus vannamei).
34 Evaluate zaotechnical & physiological benefits ofusing top-feeding supplementation by an hepatic-functions-enhancing premix on nile Tilapia.
35 ผลของสไปรูไลนาและคาโรทีนอยด์สังเคราะห์ต่อการสะสมคาโรทีนอยด์, การตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน, การศึกษาทางเนื้อเยื่อวิทยาและ oxidative stress ในปลาดุกพันธุ์ผสม
ปี พ.ศ. 2551
36 ผลของโมโนโซเดียมฟอสเฟตในอาหารที่มีปลาป่นระดับต่ำต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในปลานิลแดงแปลงเพศ(Oreochromis niloticus xO. Mossambicus)
37 การใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในปลานิลแดงแปลงเพศ ที่ได้รับอาหารที่มีระดับปลาป่นต่ำ
ปี พ.ศ. 2550
38 ผลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารต่อการเจริญเติบโต,ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, องค์ประกอบทางเคมี และแร่ธาตุในตัวปลาของปลาดุกพันธุ์ผสมขนาดปลานิ้ว (Clarias macrocephalus x C.gariepinus).
ปี พ.ศ. 2549
39 ผลของเอนไซม์ไฟเตสต่อประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบพืช5 ชนิด ในปลานิลแปลงเพศ (Oreochromis niloticus Linn.)
40 การประยุกต์ใช้คาร์โรทีนอยด์ (carotenoid pigments)จากแหล่งต่าง ๆ ในปลานิลแดงแปลงเพศ
41 ผลของแหล่งสารสีธรรมชาติต่อการเร่งสีและความต้านทานต่อความเครียดในกุ้งขาว
ปี พ.ศ. 2548
42 การใช้ฟอสฟอรัสในอาหารเสริมสำหรับปลานิลแดงแปลงเพศ
43 ผลของแหล่งสารสีธรรมชาติต่อการเร่งสีและความต้านทานต่อความเครียดในกุ้งขาว
44 การประยุกต์ใช้สาหร่ายสไบรูไลนาในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและเสริมการเจริญเติบโตในปลาดุกพันธุ์ผสม
45 โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลากะพงขาวและการผลิตวัคซีนต่อเชื้อสเตรปโตคอคคัส
46 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง
ปี พ.ศ. 2546
47 การศึกษาผลของสาหร่ายสไปรูไลนาต่อระบบภูมิคุ้มกันและประสิทธิภาพการใช้อาหารในปลาดุกพันธุ์ผสม
48 การปรับปรุงสายพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขนาดการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารเลี้ยงปลากดเหลือง
ปี พ.ศ. 2545
49 ผลของระดับกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และสัมประสิทธิ์การย่อยอาหารปลานิลแปลงเพศ
50 ผลของคาร์โบไฮเดรตจากวัตถุดิบพืช 5 ชนิด ต่อประสิทธิภาพการย่อยอาหารและการเจริญเติบโตของปลานิลแปลงเพศ
51 การปรับปรุงสายพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขนาดการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารเลี้ยงปลากดเหลือง
ปี พ.ศ. 2544
52 โรคติดเชื้อแบคทีเรียในหอยเป๋าฮื้อ, Haliotis acinina.Linne
53 โรคติดเชื้อแบคทีเรียในหอยเป๋าฮื้อ, Haliotis acinina. Linne.
ปี พ.ศ. 2543
54 ผลของวิตามินละลายในไขมันต่อการเจริญเติบโต, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, การเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อและจุลทรรศน์อิเล็คตรอนในปลากดเหลือง
55 โรคติดเชื้อแบคทีเรียในหอยเป๋าฮื้อ, Haliotis acinina Linne
ปี พ.ศ. 2541
56 การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันโรคในกุ้งกุลาดำและการผลิตวัคซีนต่อเชื้อแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
57 Effects of graded levels phosphorus on growth, digestibility and phosphorus utilization in the Pacific white leg shrimp
58 Effects of nucleotide (RONOZYME NX) on growth and challenge study in the Pacific white shrimp/-
59 Effects of Ronozyme NP(L) and Ronozyme WX(L) in commercial shrimp feed on the growth and feed efficiency of Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei
60 Efficacy of graded dietary xylanase doses on nutrient digestibility in common carp (Cyprinus carpio) fed a Thai standard commercial diet
61 Effects of Silica+on growth performance of Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei
62 Development of vaccines against diseases of Asian seabass (Lates calcarifer) cultured in Thailand