ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วุฒิพร พรหมขุนทอง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วุฒิพร พรหมขุนทอง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กิจการ ศุภมาตย์ 13
2 ชุติมา ตันติกิตติ 11
3 งบประมาณแผ่นดิน 11
4 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 11
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 9
6 นเรศ ซ่วนยุก 9
7 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 7
8 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 6
9 จรีพร เรืองศรี 5
10 บุญกอบ วิริยพงศ์สุธี 4
11 ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ 4
12 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 4
13 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 3
14 Boonkob Viriyapongsutee 2
15 Theeawoot Lerssulthichawal 2
16 การุณ ทองประจุแก้ว 2
17 สุรพล ชลดำรงค์กุล 2
18 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
19 Wutiporn Phromkunthong 2
20 วุฒิกรณ์ จิตติวรรณ 2
21 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 2
22 ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล 2
23 นงนุช วงศ์สินชวน 2
24 วิชัย หวังวโรดม 2
25 นพดล ศุกระกาญจน์ 2
26 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
27 สมภพ อินทสุวรรณ 2
28 สันทัด วิเชียรโชติ 1
29 บุญกอบ วิริยพงศ์สุรี 1
30 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 1
31 กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ 1
32 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
33 อิตามิ, โตชิอากิ 1
34 ฮอฟแมน, รูดอล์ฟ 1
35 เจริญ นาคะสรรค์ 1
36 จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ 1
37 สุภาพ เกียรติทับทิว 1
38 จิราพร เกษรจันทร์ 1
39 กนกพร ภาคีฉาย 1
40 Toshiaki Itamin 1
41 วีระพันธุ์ มุสิกสาร 1
42 โครงการวิจัย NRU 1
43 จันทรา พรหมน้อย 1
44 สุภาภรณ์ ดำช่วย 1
45 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 1
46 วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล 1
47 จุติมา บุญเลี้ยง 1
48 อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล 1
49 เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี 1
50 อลิษา หนักแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 11
3 2556 5
4 2555 7
5 2554 7
6 2553 6
7 2552 11
8 2551 6
9 2550 6
10 2549 4
11 2548 8
12 2547 1
13 2546 4
14 2545 2
15 2544 4
16 2543 2
17 2541 1
18 2534 1
19 543 78
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลากัด(Betta splendens Regan, 1910) เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2557
2 Study on the effects of RONOZYME ProAct on the growth and nutrients utilization by sex-reversed red tilapia : trial 2010
3 การใช้สาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) เป็นวัตถุดิบอาหารปลานิลแดงแปลงเพศ (Prepcjrp,os mo;ptocis (Linneas) x O. mossambicus (Peter)
4 ผลของเอนไซม์ไฟเตสและอนินทรีย์ฟอสเฟตต่อการใช้ฟอสฟอรัสในปลานิลแปลงเพศ (Oreochromis niloticus Linn.) และปลาดุกพันธุ์ผสม (Clarial macrocephalus) x Charias gariepinus (Burchell,1822)
5 Effects of Silica+on growth performance of Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei
6 Development of vaccines against diseases of groupers cultured in Thailand/
7 Efficacy of graded dietary xylanase doses on nutrient digestibility in common carp (Cyprinus carpio) fed a Thai standard commercial diet
8 Effects of Ronozyme NP(L) and Ronozyme WX(L) in commercial shrimp feed on the growth and feed efficiency of Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei
9 Effects of nucleotide (RONOZYME NX) on growth and challenge study in the Pacific white shrimp/-
10 Effects of graded levels phosphorus on growth, digestibility and phosphorus utilization in the Pacific white leg shrimp
11 Development of vaccines against diseases of Asian seabass (Lates calcarifer) cultured in Thailand
12 โรคติดเชื้อแบคทีเรีย Lactococcus garvieae ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
ปี พ.ศ. 2556
13 Effects of RONOZYME WX (CT) and RONOZYME NP (CT) on the growth and feed utilization by sex-reversed red tilapia
14 ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของสัตว์น้ำเศรษฐกิจของไทย
15 ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยา และการตกค้างในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)
16 The supplementation of RONOZYME HiPhos (GT) and NP (CT) on the growth and the utilization of phosphorus by sex-reversed red tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)
17 The supplementation of RONOZYME HiPhos (GT) and NP (CT) on the growth and the utilization of phosphorus by sex-reversed red tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)
ปี พ.ศ. 2555
18 โรคติดเชื้อแบคทีเรีย Lactococcus garvieae ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
19 Phytase Effect and Optimal Phytase Level in Tilapia and Carp
20 Effects of nucleotide (ROVIMAX NX) on growth, immune response and challenge test in Pacific white shrimp
21 The efficacy of Bacillus and Heat Inactivated Lactobacillus in post larva and juvenile Pacific white shrimp
22 การใช้สาหร่ายไส้ไก่เป็นแหล่งของแร่ธาตุในอาหารของนิลแดงแปลงเพศ
23 Evaluation of soy protein concentrate to formulate white shrimp feed diets, Litopenaeus vannamei, with nutritional commercial profile
24 Evaluation of soy protein concentrate to formulate white shrimp feed diets, Litopenaeus vannamei, with nutritional commercial profile
ปี พ.ศ. 2554
25 บทบาทของสารสกัดสาหร่ายทะเลต่อภาวะเครียดออกซิเดชัน และการต้านเชื้อแบคทีเรียของปลาในฟาร์มเพาะเลี้ยง
26 การใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในอาหารของปลาไนขนาดปลานิ้วโดยการเสริมอนินทรีย์ฟอสเฟต เอนไซม์ไฟเตสและกรดซิตริก
27 โรคสไปโรนิวคลีโอซีสในปลานิลและปลาสวยงาม
28 ผลของสไปรูไลนาและคาโรทีนอยด์สังเคราะห์ ต่อการสะสมคาโรทีนอยด์, การตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน การศึกษาทางเนื้อเยื่อวิทยา และ Oxidative Stress ในปลาดุกพันธุ์ผสม
29 ผลของซีลีเนียมต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด การต้านทานความเครียดและความต้านทานโรคในกุ้งขาว
30 Myxosporidia disease and biodiversity of parasites in economic marine fish of Thailand
31 Myxosporidia disease and biodiversity of parasites in economic marine fish of Thailand
ปี พ.ศ. 2553
32 ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยาในปลานิลแดงแปลงเพศ (Orecchromis niloticus(Linneas) x O. mossambicus (peter)
33 Application of Microalgae as a feed component forCommon carp and Pacific white shrimp-Trial 1.
34 การใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในปลานิลแดงแปลงเพศที่ได้รับอาหารที่มีระดับปลาป่นต่ำ
35 โรคสไปโรนิวคลีโอซีสในปลานิลและปลาสวยงาม
36 ผลของซีลีเนียมต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด การต้านทานความเครียดและความต้านทานโรคในกุ้งขาว
37 ความสามารถในการต้านทานโรคของปลานิลแดงแปลงเพศต่อเชื้อ Streptococcus iniae เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเสริมอินนูลินกาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์และซอยบีนโอลิโกแซคคาไรด์
ปี พ.ศ. 2552
38 Effects of Carvacrol on growth performance, stresstolerance and disease resistance in white shrimp(Penaeus vannamei).
39 Evaluate zaotechnical & physiological benefits ofusing top-feeding supplementation by an hepatic-functions-enhancing premix on nile Tilapia.
40 ผลของสไปรูไลนาและคาโรทีนอยด์สังเคราะห์ ต่อการสะสมคาโรทีนอยด์, การตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน การศึกษาทางเนื้อเยื่อวิทยา และ Oxidative Stress ในปลาดุกพันธุ์ผสม
41 ผลของสไปรูไลนาและคาโรทีนอยด์สังเคราะห์ต่อการสะสมคาโรทีนอยด์, การตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน การศึกษาทางเนื้อเยื่อวิทยาและ oxidative stress ในปลาดุกพันธุ์ผสม
42 ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยาในปลานิลแดงแปลงเพศ (Orecchromis niloticus(Linneas) x O. mossambicus (peter)
43 การใช้สาหร่ายไส้ไก่เป็นแหล่งของแร่ธาตุในอาหารของนิลแดงแปลงเพศ
44 การใช้สาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) เป็นวัตถุดิบอาหารปลานิลแดงแปลงเพศ (Prepcjrp,os mo;ptocis (Linneas) x O. mossambicus (Peter)
45 Application of Microalgae as a feed component forCommon carp and Pacific white shrimp-Trial 1.
46 Effects of Carvacrol on growth performance, stresstolerance and disease resistance in white shrimp(Penaeus vannamei).
47 ผลของสไปรูไลนาและคาโรทีนอยด์สังเคราะห์ต่อการสะสมคาโรทีนอยด์,การตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน,การศึกษาทางเนื้อเยื่อวิทยาและ oxidative stress ในปลาดุกพันธุ์ผสม
48 ผลของสไปรูไลนาและคาโรทีนอยด์สังเคราะห์ต่อการสะสมคาโรทีนอยด์, การตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน, การศึกษาทางเนื้อเยื่อวิทยาและ oxidative stress ในปลาดุกพันธุ์ผสม
ปี พ.ศ. 2551
49 ผลของโมโนโซเดียมฟอสเฟตในอาหารที่มีปลาป่นระดับต่ำต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในปลานิลแดงแปลงเพศ(Oreochromis niloticus xO. Mossambicus)
50 โรคสไปโรนิวคลีโอซีสในปลานิลและปลาสวยงาม
51 การใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในปลานิลแดงแปลงเพศที่ได้รับอาหารที่มีระดับปลาป่นต่ำ
52 ผลของซีลีเนียมต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด การต้านทานความเครียดและความต้านทานโรคในกุ้งขาว
53 การใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในปลานิลแดงแปลงเพศที่ได้รับอาหารที่มีระดับปลาป่นต่ำ
54 การใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในปลานิลแดงแปลงเพศ ที่ได้รับอาหารที่มีระดับปลาป่นต่ำ
ปี พ.ศ. 2550
55 ผลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารต่อการเจริญเติบโต,ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, องค์ประกอบทางเคมี และแร่ธาตุในตัวปลาของปลาดุกพันธุ์ผสมขนาดปลานิ้ว (Clarias macrocephalus x C.gariepinus).
56 ผลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารต่อการเจริญเติบโต,ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, องค์ประกอบทางเคมี และแร่ธาตุในตัวปลาของปลาดุกพันธุ์ผสมขนาดปลานิ้ว
57 ผลของโมโนโซเดียมฟอสเฟตในอาหารที่มีปลาป่นระดับต่ำต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในปลานิลแดงแปลงเพศ (Orcochromis miloticus Linn)
58 Evaluate zaotechnical & physiological benefits ofusing top-feeding supplementation by an hepatic-functions-enhancing premix on nile Tilapia.
59 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง
60 ผลของแคโรทีนอยด์จากแหล่งต่าง ๆ ต่อการเร่งสีปลาสวยงาม
ปี พ.ศ. 2549
61 ผลของเอนไซม์ไฟเตสต่อประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบพืช5 ชนิด ในปลานิลแปลงเพศ (Oreochromis niloticus Linn.)
62 การประยุกต์ใช้คาร์โรทีนอยด์ (carotenoid pigments)จากแหล่งต่าง ๆ ในปลานิลแดงแปลงเพศ
63 โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลากะพงขาวและการผลิตวัคซีน ต่อเชื้อสเตรปโตคอคคัส
64 ผลของแหล่งสารสีธรรมชาติต่อการเร่งสีและความต้านทานต่อความเครียดในกุ้งขาว
ปี พ.ศ. 2548
65 การใช้ฟอสฟอรัสในอาหารเสริมสำหรับปลานิลแดงแปลงเพศ
66 ผลของแหล่งสารสีธรรมชาติต่อการเร่งสีและความต้านทานต่อความเครียดในกุ้งขาว
67 การประยุกต์ใช้สาหร่ายสไบรูไลนาในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและเสริมการเจริญเติบโตในปลาดุกพันธุ์ผสม
68 โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลากะพงขาวและการผลิตวัคซีน ต่อเชื้อสเตรปโตคอคคัส
69 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง
70 ผลของแคโรทีนอยด์จากแหล่งต่าง ๆ ต่อการเร่งสีปลาสวยงาม
71 โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลากะพงขาวและการผลิตวัคซีนต่อเชื้อสเตรปโตคอคคัส
72 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง
ปี พ.ศ. 2547
73 การปรับปรุงสายพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขนาดการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็ม เพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารเลี้ยงปลากดเหลือง
ปี พ.ศ. 2546
74 การศึกษาผลของสาหร่ายสไปรูไลนาต่อระบบภูมิคุ้มกันและประสิทธิภาพการใช้อาหารในปลาดุกพันธุ์ผสม
75 การปรับปรุงสายพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขนาดการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็ม เพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารเลี้ยงปลากดเหลือง
76 โรคติดเชื้อแบคทีเรียในหอยเป๋าฮื้อ, Haliotis acinina.Linne
77 การปรับปรุงสายพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขนาดการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารเลี้ยงปลากดเหลือง
ปี พ.ศ. 2545
78 ผลของคาร์โบไฮเดรตจากวัตถุดิบพืช 5 ชนิด ต่อประสิทธิภาพการย่อยอาหารและการเจริญเติบโตของปลานิลแปลงเพศ
79 การปรับปรุงสายพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขนาดการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารเลี้ยงปลากดเหลือง
ปี พ.ศ. 2544
80 โรคติดเชื้อแบคทีเรียในหอยเป๋าฮื้อ, Haliotis acinina.Linne
81 โรคติดเชื้อแบคทีเรียในหอยเป๋าฮื้อ, Haliotis acinina. Linne.
82 ผลของระดับกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และสัมประสิทธิ์การย่อยอาหารปลานิลแปลงเพศ
83 โรคติดเชื้อแบคทีเรียในหอยเป๋าฮื้อ, Haliotis acinina.Linne
ปี พ.ศ. 2543
84 ผลของวิตามินละลายในไขมันต่อการเจริญเติบโต, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, การเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อและจุลทรรศน์อิเล็คตรอนในปลากดเหลือง
85 โรคติดเชื้อแบคทีเรียในหอยเป๋าฮื้อ, Haliotis acinina Linne
ปี พ.ศ. 2541
86 การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันโรคในกุ้งกุลาดำและการผลิตวัคซีนต่อเชื้อแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2534
87 Effects of Water-Soluble Vitamins on Growth, Body Compositions and Histological Changes, Lates calcarifer (Bloch)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
88 Effects of graded levels phosphorus on growth, digestibility and phosphorus utilization in the Pacific white leg shrimp
89 Effects of nucleotide (RONOZYME NX) on growth and challenge study in the Pacific white shrimp/-
90 Effects of Ronozyme NP(L) and Ronozyme WX(L) in commercial shrimp feed on the growth and feed efficiency of Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei
91 Efficacy of graded dietary xylanase doses on nutrient digestibility in common carp (Cyprinus carpio) fed a Thai standard commercial diet
92 Effects of Silica+on growth performance of Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei
93 Effects of Water-Soluble Vitamins on Growth, Body Compositions and Histological Changes, Lates calcarifer (Bloch)
94 ผลของซีลีเนียมต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด การต้านทานความเครียดและความต้านทานโรคในกุ้งขาว
95 Development of vaccines against diseases of Asian seabass (Lates calcarifer) cultured in Thailand