ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วุฒินันท์ คงทัด
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- วุฒินันท์ คงพัด
- Wuthinant Kongtad
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วารุณี ธนะแพสย์ 15
2 ชัยพร สามพุ่มพวง 10
3 สาริมา สุนทรารชุน 9
4 สุธีรา วิทยากาญจน์ 8
5 ปฐมา จาตกานนท์ 3
6 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต 3
7 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 3
8 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 3
9 หทัยรัตน์ ริมคีรี 2
10 ธงชัย สุวรรณสิชณน์ 2
11 เพ็ญขวัญ ชมปรีดา 2
12 พูลประเสริฐ ปิยะอนันต์ 2
13 วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ 2
14 ปริศนา สิริอาชา 2
15 พงษ์ศิริ วินิจฉัย 2
16 สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล 2
17 วิทยา ปั้นสุวรรณ 2
18 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 2
19 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 2
20 รัตนา ตันฑเทอดธรรม 2
21 ประภาส ช่างเหล็ก 2
22 Professor Arthur J Ragauskas 1
23 รังรอง ยกส้าน 1
24 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 1
25 จิรชยา บุญญฤทธิ์ 1
26 พิศมัย ศรีชาเยช 1
27 วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ 1
28 ยุทธนา บรรจง 1
29 เทพา ผุดผ่อง 1
30 นางพิรุณ สีนวล 1
31 ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ 1
32 วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา 1
33 ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล 1
34 นางจันทรา สวัสดิบุตร 1
35 นางสาวพิมพ์แก้ว กิติรัตน์ธนโชติ 1
36 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 1
37 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
38 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2560 1
3 2559 1
4 2557 1
5 2556 1
6 2555 3
7 2554 3
8 2553 1
9 2551 2
10 2550 2
11 2549 1
12 2548 2
13 2547 1
14 2541 1
15 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าวสำหรับใช้กรองน้ำมันพืช (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)
2 การพัฒนากระดาษพิเศษจากทะลายปาล์มน้ำมันเพื่อใช้ซับน้ำมันจากอาหารทอด
ปี พ.ศ. 2560
3 การพัฒนาวัสดุคอมพอลิทของเส้นใยลำต้นปาล์มเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง
ปี พ.ศ. 2559
4 การพัฒนากระดาษหัตถกรรมให้ทนน้ำ
ปี พ.ศ. 2557
5 การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าว
ปี พ.ศ. 2556
6 การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
7 การพัฒนา SMEs สู่มาตรฐานคุณภาพ
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเฮมพ์อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจร
9 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อเสริมแรงในแผ่นฟิล์มวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรของไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2554
10 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke)
11 การปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน(Jerusalem Artichoke)
12 การวิจัยแปรรูปผลผลิตจากสับปะรดและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2553
13 การใช้ประโยชน์กาบมะพร้าวและทะลายปาล์มน้ำมัน เพื่ออุตสาหกรรมเส้นใยและพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2551
14 การผลิตกระดาษด้วยมือแบบไทยจากเปลือกสบู่ดำเพื่องานหัตถกรรม
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปหอมชนิดกรวยจากเนื้อไม้กฤษณา
ปี พ.ศ. 2550
16 โครงการถ่ายทอดการทำกระดาษสาและผักตบชวาด้วยมือแบบไทยและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
17 การพัฒนากระดาษผักตบชวาที่ทำด้วยมือแบบไทย
ปี พ.ศ. 2549
18 การพัฒนากระดาษฟางข้าวที่ทำด้วยมือเพื่อการพิมพ์สกรีน
ปี พ.ศ. 2548
19 การพัฒนากระดาษฟางข้าวด้วยมือแบบไทยเพื่อใช้พิมพ์สกรีน
20 โครงการพัฒนาคุณภาพและการใช้ประโยชน์จากกระดาษสับปะรดและกล้วย
ปี พ.ศ. 2547
21 การพัฒนากระดาษจากฟางข้าวเพื่อใช้เป็นกระดาษกันยุง
ปี พ.ศ. 2541
22 การพัฒนาอาหารเสริมโปรตีนชนิดอัดเม็ดจากไข่แดงผงและนมผง เพื่อเป็นอาหารของเด็กในวัยเรียน