ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ศึกษาผลของการเก็บรักษาตีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) และโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) ในรูปแบบเข้มข้นต่อการอนุบาลลูกสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2558
2 การเปรียบเทียบผลการจับสัตว์น้ำของการทำประมงอวนครอบหมึก (แหยักษ์) ระหว่างการใช้หลอดไดโอด (LED) กับหลอดฮาโลเจน บริเวณชายฝั่งคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3 การใช้ทรีฮาโลสเป็นสารรักษาสภาพเซลล์ต่อการเก็บรักษาแพลงก์ตอนพืช (Chaetoceros sp. และ Chlorella sp.) และแพลงก์ตอนสัตว์ (Brachionus rotundiformis) เพื่อใช้ประโยชน์ในการอนุบาลลูกสัตว์ทะเลวัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2557
4 การจัดการการเลี้ยงเพื่อเพิ่มอัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus) วัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2556
5 การทำประมงหมึกของชุมชนประมงพื้นบ้าน ตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6 การเพาะและอนุบาลลูกปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติ
7 ธนาคารปูกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปูในธรรมชาติ กรณีศึกษา การทำธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2554
8 การผลิตไดอะตอม Thalassiosira spp. ภายในห้องปฏิบัติการ และแบบปริมาณมากที่ระดับความเค็มต่างกันเพื่อใช้ในการอนุบาลลูกสัตว์ทะเลวัยอ่อน
9 การพัฒนาการของไข่นอกกระดอง และอัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่เลี้ยงขุนด้วยอาหารแตกต่างกัน 3 ชนิด
10 การเลี้ยงโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) ด้วยคลอเรลลาที่ถูกทำให้ตกตะกอนที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างกัน
11 การศึกษาสาเหตุการตายของการเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ในบ่อดิน
ปี พ.ศ. 2553
12 ผลของความเค็มต่างระดับต่อการอนุบาลลูกปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos, Forskal) ในถังไฟเบอร์
ปี พ.ศ. 2552
13 การพัฒนาการของไข่นอกกระดองต่ออัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus,1758) ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน
14 อัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และต้นทุนค่าอาหารของการอนุบาลลูกปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos, Forskal) ด้วยอาหารต่างกัน 3 ชนิด
ปี พ.ศ. 2551
15 การอนุบาลปลานวลจันทร์ทะเล (Chanous chenos, Forskal) ในถังไฟเบอร์ที่มีความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ
16 การอนุบาลลูกปูม้า ระยะ Zoea 4 ถึง First Crab ในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน
17 ผลของระบบลมต่อการผลิตหัวเชื้อคีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) ในเชิงธุรกิจ
18 อัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 ) ที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดิน