ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วุฒิชัย ศรีเผือก
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วุฒิชัย สีเผือก
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 2
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 3
7 2550 2
8 2549 2
9 2545 1
10 2541 1
11 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การวัดปริมาณเนื้อยางในน้ำยางธรรมชาติโดยใช้เทคนิคคลื่นความถี่สูงยิ่ง
2 ความสบายเชิงอุณภาพ ของสถาปัตยกรรมเรือนพักอาศัยพื้นถิ่น : อาคารในชุมชนเรือนพื้นถิ่นในเมืองสงขลา...เมืองตรัง
ปี พ.ศ. 2559
3 การบำบัดน้ำกากส่าจากการผลิตสุราพื้นบ้านด้วยระบบแอนแอโรบิกและแอโรบิก
4 ผลของการใช้กากสลัดจ์ปาล์มน้ำมันเป็นอาหารเสริมสำหรับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลการใช้ทางใบปาล์มน้ำมันร่วมกับกากตะกอนน้ำมันปาล์มในอาหารผสมสำเร็จต่อการกินได้ การย่อยได้ และสมรรถภาพการผลิตแพะขุน
ปี พ.ศ. 2553
6 การใช้ขี้เทถ้าแกลบเป็นส่วนผสมในอาหาร TMR เพื่อควบคุมความเป็นกรดด่าง ในกระเพาะรูเมน
ปี พ.ศ. 2552
7 การปลูกและใช้ใบกระถินเป็นอาหารโคเนื้อ
8 การใช้ขี้เทถ้าแกลบเป็นส่วนผสมในอาหาร TMR เพื่อควบคุมความเป็นกรดด่าง ในกระเพาะรูเมน
ปี พ.ศ. 2551
9 การใช้ทางปาล์มน้ำมันหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารโคเนื้อ
10 การปลูกและใช้กระถินเป็นอาหารโคเนื้อ
11 ผลของกากสลัดจ์ปาล์มน้ำมันในอาหารโคเนื้อ
ปี พ.ศ. 2550
12 การปลูกและใช้ใบกระถินเป็นอาหารโคเนื้อ
13 การปลูกและใช้กระถินเป็นอาหารโคเนื้อ
ปี พ.ศ. 2549
14 การใช้ทางปาล์มน้ำมันหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารโคเนื้อ
15 ผลของกากสลัดจ์ปาล์มน้ำมันในอาหารโคเนื้อ
ปี พ.ศ. 2545
16 อิทธิพลของขนาดแม่โค ต่อการให้ผลผลิต และการเจริญเติบโตของลูกโค
ปี พ.ศ. 2541
17 ผลของขนาดเยื่อใยต่อปริมาณการกินได้ ความสามารถในการย่อยได้ อัตราการไหลผ่านและผลผลิตสุดท้ายจากกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนในโคนม