ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วุฒิชัย ทองดอนแอ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อโณทัย ชุมสาย 8
2 ภาณี ทองพำนัก 8
3 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 6
4 อตินุช แซ่จิว 6
5 รงรอง หอมหวล 5
6 ภาณี ถิรพร 4
7 กาญจน์ จันทร์ลอย 4
8 กณิษฐา สังคะหะ 4
9 พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ 4
10 เจริญ ขุนพรม 4
11 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 4
12 ประเทือง ดอนสมไพร 4
13 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 4
14 นพพล เกตุประสาท 3
15 เฟื่องฟ้า จันทนิยม 3
16 บุญฤทธิ์ สายัมพล 2
17 ศิริวรรณ บุรีคำ 2
18 เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ 2
19 อุดม แก้วสุวรรณ์ 2
20 นันทนา ชื่นอิ่ม 2
21 ญาณี มั่นอ้น 2
22 นาตยา ดำอำไพ 2
23 พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 2
24 ชวลิต ฮงประยูร 2
25 กัลยา วังมี 2
26 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์ 2
27 น.ส.จิราพร จาตุรัตน์ 1
28 น.ส.อุษา เทียนทอง 1
29 นายชลอ คุ้มล้วนล้อม 1
30 นายเทพราช รังสิต 1
31 ศิริพร วิหคโต 1
32 สุรัตน์วดี จิวะจินดา 1
33 น.ส.วริยา โพธิ์สมบัติ 1
34 มณี ตันติรุ่งกิจ 1
35 นายประเทือง เพิ่มวัฒนา 1
36 สมนึก พรมแดง 1
37 สมนึก ทองบ่อ 1
38 ยุพิน อ่อนศิริ 1
39 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 1
40 รณฤทธิ์ ฤทธิรณ 1
41 อภิตา บุญศิริ 1
42 ไพร มัทธวรัตน์ 1
43 อุดม ฟ้ารุ่งสาง 1
44 สุลักษณ์ แจ่มจำรัส 1
45 รัตนะ สุวรรณเลิศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 3
3 2551 1
4 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและเพื่อการส่งออก
2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมทองอินทรีย์เพื่อการส่งออก
3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาการผลิตพืชผักตามระบบ GAP เพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกพืชน้ำมัน rapeseed(Brassica napus)
5 โครงการการศึกษาลักษณะประจำพันธุ์และการตอบสนองต่อพื้นที่ของฟักทองบริโภคเมล็ด
6 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2551
7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการระบบการผลิตพืชครบวงจรเพื่อการส่งออก