ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นุชรีย์ ศิริ 37
2 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 24
3 ยุวดี ชูประภาวรรณ 23
4 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 23
5 โกศล เจริญสม 18
6 จิราพร เพชรรัตน์ 17
7 งบประมาณแผ่นดิน 13
8 พิมพรรณ สมมาตย์ 8
9 แหล่งทุนภายนอก 6
10 วัชรี สมสุข 6
11 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 6
12 วสันณ์ เพชรรัตน์ 6
13 ไสว บูรณพานิชพันธุ์ 5
14 สมชาย ธนสินชยกุล 5
15 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 5
16 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 5
17 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 5
18 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 4
19 ธีรยุทธ ตู้จินดา 4
20 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 4
21 เลาจนา เชาวนาดิศัย 4
22 คณิตา เกิดสุข 4
23 วิยวรรณ บุญทัน 4
24 ปวีณา บูชาเทียน 4
25 อัจฉรา เพ็งหนู 4
26 ศมาพร แสงยศ 4
27 อรพรรณ เกินอาษา 4
28 ราตรี ภูศรี 4
29 วิภา หอมหวล 3
30 อาภรณ์ ปั้นทองคำ 2
31 วานิด รอดเนียม 2
32 เบญจวรรณ เพิ่มชาติ 2
33 ภัทรา สารถี 2
34 มงคล ริยะปาน 2
35 สายฝน ทดทะศรี 2
36 รัตติรส เชียงสิน 2
37 ณชัย ศราธพันธุ์ 2
38 เจตน์ คชฤกษ์ 2
39 นิตยา เมธาวณิชพงศ์ 2
40 นพวรรณ นิลสุวรรณ 2
41 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 2
42 ลาวัลย์ จีระพงษ์ 2
43 ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์ 2
44 ดวงทิพย์ กันฐา 2
45 นุรี อาญาเมือง 2
46 ณรงค์ อู่ใหม่ 2
47 พุฒิพงศ์ โคกคาน 2
48 เพื่อนแพง จิณะไชย 2
49 จำเป็น อ่อนทอง 2
50 ประสงค์ มั่นสลุง 2
51 โสภณ อุไรชื่น 2
52 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 2
53 เทวี มณีรัตน์ 2
54 เสาวลักษณ์ อารมณ์ 2
55 กิตติยา สุขเสน 2
56 สินีนาฏ รัตนาคะ 2
57 อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 2
58 มานะ กาญจนมณีเสถียร 2
59 อารยา บุญศักดิ์ 1
60 วีรยุทธ สร้อยนาค 1
61 สิริรัตน์ แสนยงค์ 1
62 วณิชญา ฉิมนาค 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 3
3 2557 4
4 2556 6
5 2555 5
6 2554 5
7 2553 6
8 2552 3
9 2551 6
10 2550 1
11 2549 3
12 2547 2
13 543 63
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคกับแมลงในการควบคุมหนอนห่อใบข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2558
2 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
3 การประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
4 การรวบยอดยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสามชนิดจากข้าวสายพันธุ์ข้าวผสมกลับ BC4F3-4 ((Rathu Heenati/KDML105) X Chai Nat 1) และ ((Abhaya/KDML105) X Chai Nat 1)
ปี พ.ศ. 2557
5 การคัดเลือกเชื้อรา metarhizium anisopliae ที่มีศักยภาพในการควบคุมเพลื้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens (Stal))ในนาข้าว
6 การจัดการศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมศัตรูพริกโดยชีววิธีในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
7 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนล่าง
8 การพัฒนาสุตรอาหารเทียมในการเพาะเลี้ยงด้วงเต่าสีส้ม (Micraspis discolor) (F.))
ปี พ.ศ. 2556
9 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์ศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนล่าง
10 ผลกระทบของสารฆ่าแมลงบางชนิดต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงตัวห้ำในนาข้าว
11 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนล่าง
12 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์ศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนล่าง
13 ผลกระทบของสารฆ่าแมลงบางชนิดต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงตัวห้ำในนาข้าว
14 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2555
15 ความต้านทานของข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง BC4F3-4 ((อาบาญ่า/ขาวดอกมะลิ 105) X ชัยนาท 1) กับแมลงบั่ว
16 ความต้านทานของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3 (ราตูฮีเนติกับชัยนาท 1) ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว
17 ความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของประชากรข้าวลูกผสมอะบาญ่ากับชัยนาท 1 ที่ได้รับการคัดเลือกโดยโมเลกุลเครื่องหมาย
18 ความต้านทานเพลี้ยกระโดสีน้ำตาลของประชากรข้าวผสมอะบาญ่ากับชัยนาท 1 ที่ได้รับการคัดเลือกโดยโมเลกุลเครื่องหมาย
19 การติดตามและประเมินสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืช ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
20 การควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธีของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคเหนือตอนล่าง
21 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคเหนือตอนล่าง
22 ความต้านทานของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3 (ราตูฮีเนติกับชัยนาท 1) ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว
23 การคัดเลือกข้าวลูกผสมราตูฮีนาติกับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่มียีนต้านเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Bph3 ด้วยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชีวชนิดต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
24 การคัดเลือกข้าวลูกผสมราตูฮีนาติ กับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่มียีนต้านเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Bph3 ด้วยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชีวชนิดต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2553
25 ความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของประชากรข้าวลูกผสมอะบาญ่ากับชัยนาท 1 ที่ได้รับการคัดเลือกโดยโมเลกุลเครื่องหมาย
26 การคัดเลือกข้าวลูกผสมที่มียีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Qbph6 และ Qbph12 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย (MAS) จากประชากรของข้าวลูกผสมอาบาญ่ากับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1
27 การบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ : การควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธีของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนล่าง
28 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยงานวิจัยเชิงระบบภายใต้บริบทของชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
29 การคัดเลือกข้าวลูกผสมที่มียีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Qbph6 และ Qbph12 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายจากประชากรของข้าวลูกผสมอาบาญ่า กับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1
30 การพัฒนาความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย (MAS)
ปี พ.ศ. 2552
31 การคัดเลือกข้าวลูกผสมราตูฮีนาติกับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่มียีนต้านเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Bph3 ด้วยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชีวชนิดต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
32 การบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ : การควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธีของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนล่าง
33 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยงานวิจัยเชิงระบบ ภายใต้บริบทของชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2550-2551
ปี พ.ศ. 2551
34 การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูผักที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
35 ศักยภาพของเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ในการควบคุมด้วงหมัดผัก Phyllotreta spp. (Coleoptera:Chrysomellidae)ในพื้นที่ปลูกผักกะหล่ำเขตภาคเหนือตอนล่าง
36 โครงการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
37 การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae ที่มีความต้านต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี
38 การคัดเลือกข้าวลูกผสมที่มียีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Qbph6 และ Qbph12 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย (MAS) จากประชากรของข้าวลูกผสมอาบาญ่ากับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1
39 ผลกระทบของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำและสารฆ่าแมลงบางชนิด ที่มีต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani [Hymenoptera : Trichogrammatidae] ในการควบคุมหนอนกออ้อยในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
40 ผลกระทบของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำและสารฆ่าแมลงบ่างชนิดที่มีต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani (Humenoptera Trichogrammatidae) ในการควบคุมหนอนกออ้อยในภาคเหนือของประเทศไทยเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2549
41 ศักยภาพของเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ในการควบคุมด้วงหมัดผัก Phyllotreta spp. (Coleoptera : chrysomellidae) ในพื้นที่ปลูกผักกะหล่ำเขตภาคเหนือตอนล่าง
42 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชทางการเกษตรและสาธารณสุขในประเทศไทย
43 การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae [Kurdjumov] ที่มีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2547
44 การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจโดยชีววิธีในเขตภาคเหนือตอนล่าง
45 การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูผักของเกษตรกร ในพื้นที่ปลูกผักที่สำคัญของเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย