ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นุชรีย์ ศิริ 37
2 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 24
3 ยุวดี ชูประภาวรรณ 23
4 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 23
5 โกศล เจริญสม 18
6 จิราพร เพชรรัตน์ 17
7 งบประมาณแผ่นดิน 13
8 พิมพรรณ สมมาตย์ 8
9 แหล่งทุนภายนอก 6
10 วัชรี สมสุข 6
11 วสันณ์ เพชรรัตน์ 6
12 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 6
13 ไสว บูรณพานิชพันธุ์ 5
14 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 5
15 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 5
16 ธีรยุทธ ตู้จินดา 4
17 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 4
18 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 4
19 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 4
20 เลาจนา เชาวนาดิศัย 4
21 คณิตา เกิดสุข 4
22 ปวีณา บูชาเทียน 4
23 ศมาพร แสงยศ 4
24 อรพรรณ เกินอาษา 4
25 สมชาย ธนสินชยกุล 4
26 ราตรี ภูศรี 4
27 วิยวรรณ บุญทัน 4
28 อัจฉรา เพ็งหนู 4
29 วิภา หอมหวล 3
30 วานิด รอดเนียม 2
31 เบญจวรรณ เพิ่มชาติ 2
32 อาภรณ์ ปั้นทองคำ 2
33 รัตติรส เชียงสิน 2
34 สายฝน ทดทะศรี 2
35 ภัทรา สารถี 2
36 มงคล ริยะปาน 2
37 ณชัย ศราธพันธุ์ 2
38 นพวรรณ นิลสุวรรณ 2
39 เจตน์ คชฤกษ์ 2
40 นิตยา เมธาวณิชพงศ์ 2
41 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 2
42 ลาวัลย์ จีระพงษ์ 2
43 ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์ 2
44 ดวงทิพย์ กันฐา 2
45 นุรี อาญาเมือง 2
46 ณรงค์ อู่ใหม่ 2
47 พุฒิพงศ์ โคกคาน 2
48 เพื่อนแพง จิณะไชย 2
49 จำเป็น อ่อนทอง 2
50 ประสงค์ มั่นสลุง 2
51 โสภณ อุไรชื่น 2
52 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 2
53 เทวี มณีรัตน์ 2
54 เสาวลักษณ์ อารมณ์ 2
55 กิตติยา สุขเสน 2
56 สินีนาฏ รัตนาคะ 2
57 อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 2
58 มานะ กาญจนมณีเสถียร 2
59 อารยา บุญศักดิ์ 1
60 วีรยุทธ สร้อยนาค 1
61 สิริรัตน์ แสนยงค์ 1
62 วณิชญา ฉิมนาค 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 3
3 2557 4
4 2556 6
5 2555 7
6 2554 6
7 2553 9
8 2552 6
9 2551 18
10 2550 28
11 2549 4
12 2548 12
13 2547 2
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคกับแมลงในการควบคุมหนอนห่อใบข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
2 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
ปี พ.ศ. 2558
3 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
4 การประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
5 การรวบยอดยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสามชนิดจากข้าวสายพันธุ์ข้าวผสมกลับ BC4F3-4 ((Rathu Heenati/KDML105) X Chai Nat 1) และ ((Abhaya/KDML105) X Chai Nat 1)
ปี พ.ศ. 2557
6 การคัดเลือกเชื้อรา metarhizium anisopliae ที่มีศักยภาพในการควบคุมเพลื้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens (Stal))ในนาข้าว
7 การจัดการศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมศัตรูพริกโดยชีววิธีในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
8 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนล่าง
9 การพัฒนาสุตรอาหารเทียมในการเพาะเลี้ยงด้วงเต่าสีส้ม (Micraspis discolor) (F.))
ปี พ.ศ. 2556
10 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์ศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนล่าง
11 ผลกระทบของสารฆ่าแมลงบางชนิดต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงตัวห้ำในนาข้าว
12 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนล่าง
13 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์ศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนล่าง
14 ผลกระทบของสารฆ่าแมลงบางชนิดต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงตัวห้ำในนาข้าว
15 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2555
16 ความต้านทานของข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง BC4F3-4 ((อาบาญ่า/ขาวดอกมะลิ 105) X ชัยนาท 1) กับแมลงบั่ว
17 ความต้านทานของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3 (ราตูฮีเนติกับชัยนาท 1) ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว
18 ความต้านทานของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3 (ราตูฮีเนติกับชัยนาท 1) ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว
19 ความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของประชากรข้าวลูกผสมอะบาญ่ากับชัยนาท 1 ที่ได้รับการคัดเลือกโดยโมเลกุลเครื่องหมาย
20 การติดตามและประเมินสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืช ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
21 ความต้านทานเพลี้ยกระโดสีน้ำตาลของประชากรข้าวผสมอะบาญ่ากับชัยนาท 1 ที่ได้รับการคัดเลือกโดยโมเลกุลเครื่องหมาย
22 การติดตามและประเมินสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืช ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
23 การควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธีของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคเหนือตอนล่าง
24 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคเหนือตอนล่าง
25 ความต้านทานของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3 (ราตูฮีเนติกับชัยนาท 1) ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว
26 ความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของประชากรข้าวลูกผสมอะบาญ่ากับชัยนาท 1 ที่ได้รับการคัดเลือกโดยโมเลกุลเครื่องหมาย
27 การคัดเลือกข้าวลูกผสมราตูฮีนาติกับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่มียีนต้านเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Bph3 ด้วยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชีวชนิดต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
28 การคัดเลือกข้าวลูกผสมราตูฮีนาติ กับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่มียีนต้านเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Bph3 ด้วยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชีวชนิดต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2553
29 ความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของประชากรข้าวลูกผสมอะบาญ่ากับชัยนาท 1 ที่ได้รับการคัดเลือกโดยโมเลกุลเครื่องหมาย
30 การคัดเลือกข้าวลูกผสมราตูฮีนาติกับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่มียีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Bph3 ด้วยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชีวชนิดต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
31 การคัดเลือกข้าวลูกผสมราตูฮีนาติกับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่มียีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Bph3 ด้วยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชีวชนิดต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
32 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยงานวิจัยเชิงระบบ ภายใต้บริบทของชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2550-2551
33 การคัดเลือกข้าวลูกผสมที่มียีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Qbph6 และ Qbph12 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย (MAS) จากประชากรของข้าวลูกผสมอาบาญ่ากับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1
34 การบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ : การควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธีของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนล่าง
35 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยงานวิจัยเชิงระบบภายใต้บริบทของชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
36 การคัดเลือกข้าวลูกผสมที่มียีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Qbph6 และ Qbph12 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายจากประชากรของข้าวลูกผสมอาบาญ่า กับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1
37 การพัฒนาความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย (MAS)
ปี พ.ศ. 2552
38 การบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ : การควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธีของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนล่าง
39 การคัดเลือกข้าวลูกผสมราตูฮีนาติกับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่มียีนต้านเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Bph3 ด้วยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชีวชนิดต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
40 การคัดเลือกข้าวลูกผสมที่มียีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Qbph6 และ Qbph12 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย (MAS) จากประชากรของข้าวลูกผสมอาบาญ่ากับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1
41 ผลกระทบของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำ และสารฆ่าแมลงบางชนิด ที่มีต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani (Hymenoptera : Trichogrammatidae) ในการควบคุมหนอนกออ้อย ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
42 การบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ : การควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธีของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนล่าง
43 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยงานวิจัยเชิงระบบ ภายใต้บริบทของชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2550-2551
ปี พ.ศ. 2551
44 การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูผักที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
45 ศักยภาพของเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ในการควบคุมด้วงหมัดผัก Phyllotreta spp. (Coleoptera:Chrysomellidae)ในพื้นที่ปลูกผักกะหล่ำเขตภาคเหนือตอนล่าง
46 โครงการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
47 การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae ที่มีความต้านต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี
48 การคัดเลือกข้าวลูกผสมที่มียีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Qbph6 และ Qbph12 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย (MAS) จากประชากรของข้าวลูกผสมอาบาญ่ากับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1
49 ผลกระทบของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำ และสารฆ่าแมลงบางชนิด ที่มีต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani (Hymenoptera : Trichogrammatidae) ในการควบคุมหนอนกออ้อย ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
50 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการนำศัตรูธรรมชาติ ไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี
51 การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวา ในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย
52 การใช้ประโยชน์ของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธีในประเทศไทย
53 การใช้ประโยชน์ของแมลงศัตรูธรรมชาติ เพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย
54 การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติ ในการควบคุมหนอนผีเสื้อแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำ
55 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
56 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. (Hymenoptera : Trichogrammatidae)
57 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแมลงเบียนของหนอนใยผัก Cotesia plutellae Kurdjumor และแมลงเบียนหนอนกระทู้ผัก Apanteles sp. (Hymenoptera : Braconidae)
58 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชทางการเกษตร และสาธารณสุขในประเทศไทย
59 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
60 การคัดเลือกข้าวลูกผสมที่มียีนต้านเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิด Bph3 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย (MAS) จากประชากรของข้าวลูกผสมราตูฮีเนติกับชัยนาท 1
61 ผลกระทบของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำและสารฆ่าแมลงบางชนิด ที่มีต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani [Hymenoptera : Trichogrammatidae] ในการควบคุมหนอนกออ้อยในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
62 ผลกระทบของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำและสารฆ่าแมลงบ่างชนิดที่มีต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani (Humenoptera Trichogrammatidae) ในการควบคุมหนอนกออ้อยในภาคเหนือของประเทศไทยเหนือตอนล่าง
63 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการนำศัตรูธรรมชาติ ไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี
64 การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวา ในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย
65 การใช้ประโยชน์ของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธีในประเทศไทย
66 การใช้ประโยชน์ของแมลงศัตรูธรรมชาติ เพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย
67 การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติ ในการควบคุมหนอนผีเสื้อแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำ
68 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
69 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. (Hymenoptera : Trichogrammatidae)
70 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแมลงเบียนของหนอนใยผัก Cotesia plutellae Kurdjumor และแมลงเบียนหนอนกระทู้ผัก Apanteles sp. (Hymenoptera : Braconidae)
71 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชทางการเกษตร และสาธารณสุขในประเทศไทย
72 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
73 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
74 การใช้ประโยชน์ของแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย
75 การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนผีเสื้อแมลงศัตรูพืชวงศ์กระหล่ำ
76 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยงานวิจัยเชิงระบบภายใต้บริบทของชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
77 ผลกระทบของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำและสารฆ่าแมลงบ้างชนิดที่มีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani (Humenoptera Trichogrammatidae) ในการควบคุมหนอนกออ้อยในภาคเหนือของประเทศไทยเหนือตอนล่าง
78 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืช โดยชีววิธี
79 การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนผีเสื้อแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำ
80 การใช้ประโยชน์ของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธีในประเทศไทย
81 การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวา ในการควบคุมผักตบชวา โดยชีววิธีในประเทศไทย
82 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์
83 ศักยภาพของเชื้อราเขียว metarhizium anisopliae ในการควบคุมด้วงหมัดผัก Phyllotreta spp. (Coleoptera : Chrysomellidae) ในพื้นที่ปลูกผักกะหล่ำเขตภาคเหนือตอนล่าง
84 การประเมินการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัวด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์
85 การประเมินผลการใช้เชื้อราควบคุมเห็บโค
86 การสำรวจ รวบรวม และประเมินผล ศัตรูธรรมชาติของยุงพาหะนำโรค
87 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
88 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชทางการเกษตรและสาธารณสุขที่สำคัญในประเทศไทย
89 การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae ที่มีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2549
90 การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae ที่มีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี
91 ศักยภาพของเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ในการควบคุมด้วงหมัดผัก Phyllotreta spp. (Coleoptera : chrysomellidae) ในพื้นที่ปลูกผักกะหล่ำเขตภาคเหนือตอนล่าง
92 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชทางการเกษตรและสาธารณสุขในประเทศไทย
93 การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae [Kurdjumov] ที่มีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2548
94 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืช โดยชีววิธี
95 การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนผีเสื้อแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำ
96 การใช้ประโยชน์ของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธีในประเทศไทย
97 การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวา ในการควบคุมผักตบชวา โดยชีววิธีในประเทศไทย
98 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงด้วงงวงผักตบชวา
99 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์
100 ศักยภาพของเชื้อราเขียว metarhizium anisopliae ในการควบคุมด้วงหมัดผัก Phyllotreta spp. (Coleoptera : Chrysomellidae) ในพื้นที่ปลูกผักกะหล่ำเขตภาคเหนือตอนล่าง
101 การประเมินการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัวด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์
102 การประเมินผลการใช้เชื้อราควบคุมเห็บโค
103 การสำรวจ รวบรวม และประเมินผล ศัตรูธรรมชาติของยุงพาหะนำโรค
104 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
105 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชทางการเกษตรและสาธารณสุขที่สำคัญในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
106 การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจโดยชีววิธีในเขตภาคเหนือตอนล่าง
107 การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูผักของเกษตรกร ในพื้นที่ปลูกผักที่สำคัญของเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
108 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยงานวิจัยเชิงระบบ ภายใต้บริบทของชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2550-2551