ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระ เหมืองสิน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วีระ เหมืองสิน,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13
2 เลอศักดิ์ บุญเพ็ง 2
3 สิทธิกร ถาวรรัตนวณิช 2
4 วิโรจน์ อรุณมานะกุล 1
5 ณัฐพร วัฒนสุทธิ 1
6 ธภัทร หมู่ภัทรโรจน์ 1
7 ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ 1
8 สุธีรา ภู่กลาง 1
9 เกษม ตริตระการ, 2524- 1
10 Sornthep Vannarat 1
11 เกษม ตริตระการ 1
12 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
13 Veera Muangsin 1
14 อิสราภรณ์ วิทยวิรานนท์ 1
15 ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ 1
16 พงษ์พัฒน์ เป้าเพ็ชร์ 1
17 นิภัทร์ ลีละปัญญา 1
18 อาณัติ เรืองรัศมี 1
19 ปกิต กาญจนะ 1
20 Kasame Tritrakan 1
21 กิตติศักดิ์ ถนอมธีระนันท์ 1
22 เปรมจิต อภิเมธีธำรง 1
23 จตุรงค์ ลีลาวัฒนพาณิชย์ 1
24 วนพงศ์ แก้วสิงห์ 1
25 ธีรยุทธ โกสินทร์ 1
26 นันทนัช ตั้งปัญจศิล 1
27 ธารนิธิ เศรษฐพานิชผล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 5
3 2555 5
4 2553 2
5 2551 1
6 2550 4
7 2548 1
8 2547 1
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสร้างประชากรไทยสังเคราะห์ในระดับบุคคลและระดับครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2556
2 การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลจากทวิตเตอร์ในเชิงภูมิศาสตร์บนกูเกิลเอิร์ธ
3 การสอบถามและรวบรวมข้อมูลแบบเจาะจงพื้นที่ด้วยระบบภูมิสารสนเทศพลังมวลชนโดยใช้ทวิตเตอร์เอพีไอ
4 การสำรวจและสร้างแผนที่ความพร้อมใช้งานของเครือข่ายด้วยคราวด์ซอร์สซิ่ง
5 การสอบถามและรวบรวมข้อมูลแบบเจาะจงพื้นที่ด้วยระบบภูมิสารสนเทศพลังมวลชนโดยใช้ทวิตเตอร์เอพีไอ
6 การวิเคราะห์กราฟผู้วิจัยร่วมโดยใช้ตัววัดหลายตัว
ปี พ.ศ. 2555
7 การพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูลทางภูมิสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลเชิงพื้นที่บนเว็บ
8 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำแนกข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมด้วยการประมวลผลแบบกระจาย
9 การแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์เชิงเวลาบนพื้นฐานของพีระมิดข้อมูลแบบหลายระดับความละเอียดและหลายระดับเวลา
10 การพัฒนาโปรแกรมแบบขนานพร้อมแบบจำลองด้านเวลาบนหน่วยประมวลผลกราฟิก กรณีศึกษาการจำลองสึนามิ
11 การประยุกต์ใช้การโปรแกรมคำนวณแบบขนานลูกผสมกับการจำลองสึนามิแบบหลายระดับความละเอียด
ปี พ.ศ. 2553
12 การพัฒนาโปรแกรมคำนวณแบบขนานที่ปรับปรุงประสิทธิภาพได้สำหรับปัญหาที่มีหลายระดับความละเอียด: กรณีศึกษาการจำลองสึนามิ
13 การพัฒนาโปรแกรมคำนวณแบบขนานที่ปรับปรุงประสิทธิภาพได้สำหรับปัญหาที่มีหลายระดับความละเอียด :
ปี พ.ศ. 2551
14 คลัสเตอร์คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายแบบเพียร์-ทู-เพียร์ ที่ทำงานร่วมกับระบบกริดได้
ปี พ.ศ. 2550
15 การรวมเครือข่ายเพียร์-ทู-เพียร์เข้ากับกริด
16 ระบบไฟล์สำหรับคลัสเตอร์และกริดที่สนับสนุนการเข้าถึงไฟล์แบบท้องถิ่น
17 การแสดงจินตทัศน์ร่วมแบบผสมผสานบนระบบแบบกระจาย
18 การโปรแกรมเว็บด้วยตารางร่วม
ปี พ.ศ. 2548
19 การเชื่อมต่อเครือข่ายกริดและเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์
ปี พ.ศ. 2547
20 ระบบการคำนวณแบบกระจายบนเครือข่ายเพียร์-ทู-เพียร์สำหรับกลุ่มงานการคำนวณโดยใช้โมเดลแบบซุปเปอร์เพียร์