ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระ สัจกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 เพ็ญศรี ฉันทวรางค์ 2
3 สุวัฒนา ธาดานิติ 2
4 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 2
5 วีระ สัจกุล 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2
7 นคร มุธุศรี 1
8 พัสตราภรณ์ มีศิริ 1
9 สมพร กิจนำลาภเจริญ 1
10 ธวัช พันธุ์เจริญลักษณ์ 1
11 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
12 ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ 1
13 ภัทร์ สีอัมพรโรจน์ 1
14 ปุณณภา ไกรสินธุ์ 1
15 ดรุณ นาถจำนง 1
16 พนิดา มาศรังสรรค์ 1
17 พันเลิศ ธัญญสิริ 1
18 ประดิษฐ์ ชวชาติ 1
19 สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ 1
20 อนุชา จิตตางกูร 1
21 ธงไชย เผ่ารัชตพิบูลย์ 1
22 ชีวารัตน์ กลับคุณ 1
23 สาโรช อภิวัชรกุล 1
24 ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น 1
25 ธนากร สร้อยสุวรรณ 1
26 ทวีเกียรติ พิตรปรีชา 1
27 ฐานิศวร์ เจริญพงศ์ 1
28 ธีรพงษ์ เมนะวัฒน์ 1
29 สุจริต เพียรชอบ 1
30 พันทิพา ติงศภัทิย์ 1
31 ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ 1
32 พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ 1
33 สมพงษ์ หิรัญศักดิ์ 1
34 สุวิทย์ อาชวุฒิกุลวงศ์ 1
35 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
36 สมยศ สถิตธรรมนนท์ 1
37 กิตติพงษ์ ไตรสารวัฒนะ 1
38 พัทธนี ลีละพัฒนะ 1
39 ยุบล โล่ห์จินดารัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 2
2 2549 1
3 2545 1
4 2544 1
5 2543 2
6 2542 2
7 2539 2
8 2538 3
9 2537 2
10 2536 3
11 2531 2
12 2529 4
13 2528 2
14 2521 1
15 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านธุรกิจสีลมช่วงถนนคอนแวนต์ถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร์
2 การออกแบบพื้นที่ชุมชนศาลาด่านเพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ. 2549
3 การพัฒนาพิ้นที่พาณิชยกรรมย่านตลาดฉัตรไชยเทศบาลตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันข์
ปี พ.ศ. 2545
4 แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ : กรณีศึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปี พ.ศ. 2544
5 การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำบริเวณชุมชนย่านบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
6 การศึกษาการใช้งานในอาคารคล้ายตึกแถว ของโครงการสุขุมวิทพลาซ่าและโครงการปาร์คอเวนิวโฮมออฟฟิศ 2
7 ผลกระทบจากการย้ายที่ทำการของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีต่อการอยู่อาศัยของข้าราชการ
ปี พ.ศ. 2542
8 การบริหารอาคารชุดระดับราคาปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน
9 นโยบายที่อยู่อาศัยของอาจารย์และข้าราชการสาย ข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2539
10 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ในอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษา อาคารไอทีเอฟ สีลมพาเลช คอนโดมิเนียม
11 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทำเลที่ตั้งบ้านจัดสรรในเขตเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2538
12 การศึกษาความต้องการบ้านหลังที่สองในเมืองของผู้ที่ทำงาน ในย่านศูนย์กลางธุรกิจบริเวณสีลม สุรวงศ์
13 การศึกษาอพาร์ตเมนต์ให้เช่าในเขตห้วยขวาง
14 ปัจจัยการตัดสินใจซื้อทัศนคติและความพึงพอใจ ของผู้อาศัยอาคารชุดพักอาศัยราคาปานกลาง ในเขตชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
15 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของที่พักอาศัยของนักศึกษา บริเวณชุมชนโดยรอบสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
16 การประเมินการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารชุดพักอาศัย ระดับราคาปานกลาง ค่อนข้างสูง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ โครงการปทุมวันเพลส, สยามคอนโดมิเนียม, เกล้าสยามคอนโดมิเนียม
ปี พ.ศ. 2536
17 การบริหารเคหะชุมชนด้านการดูแลชุมชนของการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษา เคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี
18 ลักษณะทางกายภาพของคอนโดมิเนียมพักอาศัยที่ใช้ในการโฆษณา : กรณีศึกษาจากคอนโดมิเนียมพักอาศัยระดับราคาสูงในเขตกรุงเทพมหานคร
19 การเปรียบเทียบปัจจัยของการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมราคาถูก : การศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาประเภทต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2531
20 การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบผังสาธารณูปโภค ในโครงการที่อยู่อาศัยแบบสร้างบางส่วน
21 การนำเสนอโครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่อำนวยประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกโรงเรียน : กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2529
22 การศึกษาอาคารประเภทโรงเรียนอนุบาล : ลักษณะและอิทธิพลสภาพแวดล้อมกายภาพต่อการพัฒนาการพฤติกรรมเด็ก
23 แนวทางการเปลี่ยนแปลงของตึกแถวในกรุงเทพมหานคร
24 แนวทางการเปลี่ยนแปลงของตึกแถวในกรุงเทพมหานคร
25 การประเมินโครงการบ้านจัดสรรเอกชน ในด้านความพอใจของผู้อยู่อาศัยที่มีต่อองค์ประกอบชุมชนอยู่อาศัย
ปี พ.ศ. 2528
26 การเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเรือนชนบทยากจน กรณีตัวอย่าง: หมู่บ้านทุ่งโจ้ ลำปาง
27 การประเมินอาคารสำนักงานให้เช่า
ปี พ.ศ. 2521
28 ตลาดค้าส่งอาหารสด (ผักและผลไม้) ในกรุงเทพมหานคร