ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระ สัจกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 สุวัฒนา ธาดานิติ 2
3 วีระ สัจกุล 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2
5 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 2
6 เพ็ญศรี ฉันทวรางค์ 2
7 สุวิทย์ อาชวุฒิกุลวงศ์ 1
8 ยุบล โล่ห์จินดารัตน์ 1
9 สมพงษ์ หิรัญศักดิ์ 1
10 สมยศ สถิตธรรมนนท์ 1
11 สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ 1
12 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
13 สาโรช อภิวัชรกุล 1
14 สมพร กิจนำลาภเจริญ 1
15 พัสตราภรณ์ มีศิริ 1
16 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
17 ชีวารัตน์ กลับคุณ 1
18 นคร มุธุศรี 1
19 พัทธนี ลีละพัฒนะ 1
20 ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ 1
21 ภัทร์ สีอัมพรโรจน์ 1
22 ธวัช พันธุ์เจริญลักษณ์ 1
23 ทวีเกียรติ พิตรปรีชา 1
24 ดรุณ นาถจำนง 1
25 พนิดา มาศรังสรรค์ 1
26 พันเลิศ ธัญญสิริ 1
27 ประดิษฐ์ ชวชาติ 1
28 ปุณณภา ไกรสินธุ์ 1
29 อนุชา จิตตางกูร 1
30 ธงไชย เผ่ารัชตพิบูลย์ 1
31 สุจริต เพียรชอบ 1
32 พันทิพา ติงศภัทิย์ 1
33 ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ 1
34 พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ 1
35 ธนากร สร้อยสุวรรณ 1
36 ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น 1
37 ธีรพงษ์ เมนะวัฒน์ 1
38 ฐานิศวร์ เจริญพงศ์ 1
39 กิตติพงษ์ ไตรสารวัฒนะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 5
2 2549 2
3 2545 1
4 2544 1
5 2543 2
6 2542 2
7 2539 2
8 2538 3
9 2537 2
10 2536 3
11 2531 2
12 2529 4
13 2528 2
14 2521 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านธุรกิจสีลมช่วงถนนคอนแวนต์ถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร์
2 การศึกษาข้อมูลชุมชนเพื่อการพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (living Museum) : กรณีศึกษาเมืองเก่า จังหวัดจันทบุรี
3 สารานุกรมถนนในกรุงเทพมหานคร : เขตบางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ธนบุรี และคลองสาน
4 ความเชื่อมโยงระหว่างวิถีการดำเนินชีวิต กับที่อยู่อาศัย และการใช้ทรัพยากรของชุมชนเมือง : บทวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร
5 การออกแบบพื้นที่ชุมชนศาลาด่านเพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ. 2549
6 ความเชื่อมโยงระหว่างวิถีการดำเนินชีวิต กับที่อยู่อาศัย และการใช้ทรัพยากรของชุมชนเมือง : บทวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร
7 การพัฒนาพิ้นที่พาณิชยกรรมย่านตลาดฉัตรไชยเทศบาลตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันข์
ปี พ.ศ. 2545
8 แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ : กรณีศึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปี พ.ศ. 2544
9 การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำบริเวณชุมชนย่านบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
10 การศึกษาการใช้งานในอาคารคล้ายตึกแถว ของโครงการสุขุมวิทพลาซ่าและโครงการปาร์คอเวนิวโฮมออฟฟิศ 2
11 ผลกระทบจากการย้ายที่ทำการของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีต่อการอยู่อาศัยของข้าราชการ
ปี พ.ศ. 2542
12 การบริหารอาคารชุดระดับราคาปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน
13 นโยบายที่อยู่อาศัยของอาจารย์และข้าราชการสาย ข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2539
14 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ในอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษา อาคารไอทีเอฟ สีลมพาเลช คอนโดมิเนียม
15 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทำเลที่ตั้งบ้านจัดสรรในเขตเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2538
16 การศึกษาความต้องการบ้านหลังที่สองในเมืองของผู้ที่ทำงาน ในย่านศูนย์กลางธุรกิจบริเวณสีลม สุรวงศ์
17 การศึกษาอพาร์ตเมนต์ให้เช่าในเขตห้วยขวาง
18 ปัจจัยการตัดสินใจซื้อทัศนคติและความพึงพอใจ ของผู้อาศัยอาคารชุดพักอาศัยราคาปานกลาง ในเขตชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
19 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของที่พักอาศัยของนักศึกษา บริเวณชุมชนโดยรอบสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
20 การประเมินการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารชุดพักอาศัย ระดับราคาปานกลาง ค่อนข้างสูง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ โครงการปทุมวันเพลส, สยามคอนโดมิเนียม, เกล้าสยามคอนโดมิเนียม
ปี พ.ศ. 2536
21 การบริหารเคหะชุมชนด้านการดูแลชุมชนของการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษา เคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี
22 ลักษณะทางกายภาพของคอนโดมิเนียมพักอาศัยที่ใช้ในการโฆษณา : กรณีศึกษาจากคอนโดมิเนียมพักอาศัยระดับราคาสูงในเขตกรุงเทพมหานคร
23 การเปรียบเทียบปัจจัยของการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมราคาถูก : การศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาประเภทต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2531
24 การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบผังสาธารณูปโภค ในโครงการที่อยู่อาศัยแบบสร้างบางส่วน
25 การนำเสนอโครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่อำนวยประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกโรงเรียน : กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2529
26 การศึกษาอาคารประเภทโรงเรียนอนุบาล : ลักษณะและอิทธิพลสภาพแวดล้อมกายภาพต่อการพัฒนาการพฤติกรรมเด็ก
27 แนวทางการเปลี่ยนแปลงของตึกแถวในกรุงเทพมหานคร
28 แนวทางการเปลี่ยนแปลงของตึกแถวในกรุงเทพมหานคร
29 การประเมินโครงการบ้านจัดสรรเอกชน ในด้านความพอใจของผู้อยู่อาศัยที่มีต่อองค์ประกอบชุมชนอยู่อาศัย
ปี พ.ศ. 2528
30 การเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเรือนชนบทยากจน กรณีตัวอย่าง: หมู่บ้านทุ่งโจ้ ลำปาง
31 การประเมินอาคารสำนักงานให้เช่า
ปี พ.ศ. 2521
32 ตลาดค้าส่งอาหารสด (ผักและผลไม้) ในกรุงเทพมหานคร