ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระ สมบูรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 นโยบายของไทยต่อการอพยพของชาวจีนระลอกใหม่ : ศึกษากรณีอำเภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2556
2 ทฤษฎีการพัฒนาของคาทอลิกไทยหลังสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง
ปี พ.ศ. 2555
3 เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยสวัสดิการสำหรับแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2554
4 บทบาทของอาเซียนในการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
ปี พ.ศ. 2553
5 อินเตอร์เน็ตกับการสร้างอัตลักษณ์ของรัฐสิงคโปร์ในโลกาภิวัตน์
6 การเมืองตามเจตนารมณ์ของพระเจ้า : การทำความเข้าใจการเมืองตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ
7 การเมืองตามเจตนารมณ์ของพระเจ้า : การทำความเข้าใจการเมืองตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ
ปี พ.ศ. 2552
8 เทคโนโลยีกับการต่อสู้ทางการเมืองโดยไร้ความรุนแรง : ศึกษากรณีอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
9 ความร่วมมือระหว่างรัฐในระบอบการจัดการแม่น้ำระหว่างประเทศ : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีแม่น้ำยูเฟรตีส-ไทกริสและแม่น้ำโขง
10 ความร่วมมือระหว่างรัฐในระบอบการจัดการแม่น้ำระหว่างประเทศ : ศึกษาเปรียบเทียบ กรณีแม่น้ำยูเฟรตีส-ไทกริสและแม่น้ำโขง
ปี พ.ศ. 2550
11 สัจนิยมของฮานส์ มอร์เกนธอ : ศึกษากรณีงานของมอร์เกนธอว่าด้วยนโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
12 การดำเนินงานของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาเรื่อง เอชไอวี/เอดส์ ตามปฏิญญาว่าด้วยพันธกรณีเรื่องโรคเอดส์ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2544-2548
ปี พ.ศ. 2548
13 ความร่วมมือระหว่างประเทศ โลกาภิบาล กับ โรคระบาดในยุคโลกาภิวัตน์ : ศึกษากรณีโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส) ช่วงปี พ.ศ. 2545-2546
14 แนวคิดหลังสมัยใหม่กับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ศึกษางานของริชาร์ด เค แอชลีย์
ปี พ.ศ. 2547
15 การทบทวนศึกษาพันธกิจการปฏิรูประบบสุขภาพในอนาคต : มุมมองจากองค์กรท้องถิ่น ประชาสังคม และทุนทางสังคม