ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระ ภาคอุทัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพฑูรย์ คัชมาตย์ 9
2 เพียรศักดิ์ ภักดี 9
3 พรทิพย์ แพงจันทร์ 7
4 ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์ 5
5 กมล เลิศรัตน์ 4
6 พิศาล ศิริธร 4
7 เยาวรัตน์ ศรีวรานันทร์ 2
8 ปรีดา ประพฤติชอบ 2
9 อัมพน ห่อนาค 2
10 สาธิต อดิตโต 2
11 สมพร อิศวิลานนท์ 2
12 ธันวา จิตต์สงวน 2
13 จริยา วิรัชกุล 2
14 ศานิต เก้าเอี้ยน 2
15 ดุษฎี อายุวัฒน์ 2
16 จินตนา เอี่ยมละออ 2
17 อนุสนธิ์ อัตถปัญโญ 2
18 อภิสิทธิ์ อิสริยานุกูล 2
19 นิรมล ศรีธงชัย 2
20 นิวัฒน์ มาศวรรณา 2
21 สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ 2
22 พลากร บัณฑิตวงษ์ 2
23 จิราวดี สุแดงน้อย 2
24 วิริยา มุ่งหมาย 2
25 จิตติพร จันทรา 2
26 Surapol Poomiparbu 1
27 Sompong Eiamviriyawatana 1
28 Poomipak Pitakkhun-Kha 1
29 Veera Park-U-thaii 1
30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 1
31 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
32 สุรพล ภูมิพระบุ 1
33 ภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 3
6 2551 1
7 2550 3
8 2549 4
9 2548 1
10 2546 3
11 2545 2
12 2540 2
13 2538 1
14 2537 1
15 2533 1
16 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาระบบการตัดสินใจและการจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัยจังหวัดแพร่ น่าน และชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตรและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกจังหวักแพร่
ปี พ.ศ. 2554
3 ยุทธศาสตร์การผลิต การตลาดพริกและภลิตภัณฑ์ประเทศไทย ระที่ 1 และการติดตามการขยายและการพัฒนาเครือข่ายการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัยจังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2553
4 การขยายและการพัฒนาเครือข่ายการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัย อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
5 การพัฒนาและสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพริกปลอดภัยเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบการปลูกพริกปลอดภัยในจังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2552
6 การขยายและการพัฒนาเครือข่ายการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัย อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (ปีที่ 2/2)
7 การศึกษารูปแบบจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสด อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
8 การขยายและการพัฒนาเครือข่ายการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัย อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
9 การศึกษารูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสด อำเภอเกษตรสมบูรณ์และอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2550
10 การศึกษารูปแบบการจัดการห่องโซ่อุปทานพริกสด อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และ อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
11 การศึกษารูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดอำเภอเกษตรสมบูรณ์และจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
12 การศึกษารูปแบบการจัดการห่วงโซ่ อุปทานพริกสด อ.เกษตรสมบูรณ์ และ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2549
13 การฝึกอบรมการทำธุรกิจขนมจีนสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
14 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
15 การศึกษาสถานภาพการตลาด การแปรรูป และตลาดผลิตภัณฑ์พริกในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
16 การศึกษาสถานภาพการตลาด การแปรรูป และตลาดผลิตภัณฑ์พริกในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ กรุงเทพฯและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2548
17 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2546
18 โครงการต้นแบบทำร่องการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ "ร้านผีเสื้อ"
19 โครงการต้นแบบทำร่องการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ "ร้านผีเสื้อ"
20 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบสังคมต่อชุมชนบริเวณลำน้ำพอง
ปี พ.ศ. 2545
21 โครงการต้นแบบทำร่องการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ "ร้านผีเสื้อ"
22 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบสังคมต่อชุมชนบริเวณลำน้ำพอง
ปี พ.ศ. 2540
23 การสำรวจสถานการณ์แรงงานและทักษะของแรงงานในชนบทของจังหวัดขอนแก่น
24 ความต้องการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเศรษฐศาสตร์เกษตรในทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2538
25 การสำรวจสถานการณ์แรงงานและทักษะของแรงงานในชนบทของจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2537
26 ความต้องการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเศรษฐศาสตร์เกษตรในทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2533
27 การศึกษาการผลิตแตงเทศและแตงดองเพื่อเป็นการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 การศึกษารูปแบบจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสด อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
29 การขยายและการพัฒนาเครือข่ายการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัย อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ