ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระ ปิยธีรวงศ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 4
5 2554 6
6 2553 7
7 2552 3
8 2551 5
9 2550 1
10 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การผลิต conjugated linoleic acid จากน้ำมันเมล็ดทานตะวันโดยใช้ไลเปสร่วมกับแบคทีเรีย Lactobacillus
ปี พ.ศ. 2557
2 การผลิตและทำให้เอนไซม์อินเวอร์เทสจากยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKU-53 บริสุทธิ์บางส่วนเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2556
3 การผลิตและศึกษาคุณลักษณะบางประการของเอนไซม์อินเวอร์เทสจากยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus (B)
ปี พ.ศ. 2555
4 การผลิตและศึกษาคุณลักษณะบางประการของเอนไซม์อินเวอร์เทสจากยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus (A)
5 การผลิตและทำให้เอนไซม์อินเวอร์เทสจากยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKU-53 บริสุทธิ์บางส่วนเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล
6 การตรึงเซลล์ยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus เพื่อผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน
7 การใช้โปรติเอสในกระบวนการผลิตปลาส้มเพื่อการผลิตเปปไทด์ที่มีคุณค่า
ปี พ.ศ. 2554
8 การผลิตและทำให้เอนไซม์อินเวอร์เทสจากยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKU-53 บริสุทธิ์บางส่วนเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล
9 การผลิตและศึกษาคุณลักษณะบางประการของเอนไซม์อินเวอร์เทสจากยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus (B)
10 การผลิตและศึกษาคุณลักษณะบางประการของเอนไซม์อินเวอร์เทสจากยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus (A)
11 การใช้โปรติเอสในกระบวนการผลิตปลาส้มเพื่อการผลิตเปปไทด์ที่มีคุณค่า II
12 การตรึงเซลล์ยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus เพื่อผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน II
13 การผลิต conjugated linoleic acid จากน้ำมันเมล็ดทานตะวันโดยใช้ไลเปสร่วมกับแบคทีเรีย Lactobacillus
ปี พ.ศ. 2553
14 การผลิต conjugated linoleic acid จากน้ำมันเมล็ดทานตะวันโดยใช้ไลเปสร่วมกับแบคทีเรีย Lactobacillus
15 การตรึงเซลล์ยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus เพื่อผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน
16 การใช้โปรติเอสในกระบวนการผลิตปลาส้มเพื่อการผลิตเปปไทด์ที่มีคุณค่า
17 การศึกษาชนิดของตัวพยุงและสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
18 การศึกษาชนิดของตัวพยุงและสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
19 การศึกษาชนิดของตัวพยุง และสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
20 การใช้จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการเป็นตัวเร่งปฏิกริยาชีวภาพเพื่อผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2552
21 การศึกษาชนิดของตัวพยุงและสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
22 การสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์จากกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องต้นแบบ
23 การสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์จากกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2551
24 การศึกษาชนิดของตัวพยุงและสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
25 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ไซลาเนสจากแบคทีเรียชนิด Paenibacillus curdlanolyticus B6 ซึ่งได้จากซังข้าวโพดเป็นแหล่งคาร์บอนด้วยวิธี response surface methodology
26 การสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์จากกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องต้นแบบ
27 การสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์จากกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
28 การผลิตเอนไซม์กลุ่มไซลาโนไลติก และเซลลูโลไลติกจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดย Paenibacillus curdlanolyticus B6
ปี พ.ศ. 2550
29 การสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์จากกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องต้นแบบ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
30 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ไซลาเนสจากแบคทีเรียชนิด Paenibacillus curdlanolyticus B6 ซึ่งได้จากซังข้าวโพดเป็นแหล่งคาร์บอนด้วยวิธี response surface methodology
31 การใช้ซังข้าวโพดในการผลิตเอนไซม์ไซลาเนสโดยแบคทีเรีย Paenibacillus Curdlanolyticus
32 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตไลเปสซึ่งมีคุณสมบัติ enantiomeric selectivity สูง