ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระ ปิยธีรวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 4
5 2554 7
6 2553 7
7 2552 4
8 2551 6
9 2550 1
10 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การผลิต conjugated linoleic acid จากน้ำมันเมล็ดทานตะวันโดยใช้ไลเปสร่วมกับแบคทีเรีย Lactobacillus
2 การผลิต conjugated linoleic acids จากน้ำมันเมล็ดทานตะวันโดยใช้ไลเปสร่วมกับแบคทีเรีย Lactobacillus
ปี พ.ศ. 2557
3 การผลิตและทำให้เอนไซม์อินเวอร์เทสจากยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKU-53 บริสุทธิ์บางส่วนเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2556
4 การผลิตและศึกษาคุณลักษณะบางประการของเอนไซม์อินเวอร์เทสจากยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus (B)
ปี พ.ศ. 2555
5 การผลิตและศึกษาคุณลักษณะบางประการของเอนไซม์อินเวอร์เทสจากยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus (A)
6 การผลิตและทำให้เอนไซม์อินเวอร์เทสจากยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKU-53 บริสุทธิ์บางส่วนเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล
7 การตรึงเซลล์ยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus เพื่อผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน
8 การใช้โปรติเอสในกระบวนการผลิตปลาส้มเพื่อการผลิตเปปไทด์ที่มีคุณค่า
ปี พ.ศ. 2554
9 การผลิตและทำให้เอนไซม์อินเวอร์เทสจากยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKU-53 บริสุทธิ์บางส่วนเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล
10 การผลิตและศึกษาคุณลักษณะบางประการของเอนไซม์อินเวอร์เทสจากยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus (B)
11 การผลิตและศึกษาคุณลักษณะบางประการของเอนไซม์อินเวอร์เทสจากยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus (A)
12 การใช้โปรติเอสในกระบวนการผลิตปลาส้มเพื่อการผลิตเปปไทด์ที่มีคุณค่า II
13 การตรึงเซลล์ยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus เพื่อผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน II
14 การศึกษาชนิดของตัวพยุง และสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ ที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
15 การผลิต conjugated linoleic acid จากน้ำมันเมล็ดทานตะวันโดยใช้ไลเปสร่วมกับแบคทีเรีย Lactobacillus
ปี พ.ศ. 2553
16 การผลิต conjugated linoleic acid จากน้ำมันเมล็ดทานตะวันโดยใช้ไลเปสร่วมกับแบคทีเรีย Lactobacillus
17 การตรึงเซลล์ยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus เพื่อผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน
18 การใช้โปรติเอสในกระบวนการผลิตปลาส้มเพื่อการผลิตเปปไทด์ที่มีคุณค่า
19 การศึกษาชนิดของตัวพยุงและสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
20 การศึกษาชนิดของตัวพยุงและสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
21 การศึกษาชนิดของตัวพยุง และสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
22 การใช้จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการเป็นตัวเร่งปฏิกริยาชีวภาพเพื่อผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2552
23 การศึกษาชนิดของตัวพยุง และสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ ที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
24 การศึกษาชนิดของตัวพยุงและสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
25 การสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์จากกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องต้นแบบ
26 การสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์จากกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2551
27 การศึกษาชนิดของตัวพยุงและสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
28 การสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์จากกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องต้นแบบ
29 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ไซลาเนสจากแบคทีเรียชนิด Paenibacillus curdlanolyticus B6 ซึ่งได้จากซังข้าวโพดเป็นแหล่งคาร์บอนด้วยวิธี response surface methodology
30 การสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์จากกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องต้นแบบ
31 การสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์จากกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
32 การผลิตเอนไซม์กลุ่มไซลาโนไลติก และเซลลูโลไลติกจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดย Paenibacillus curdlanolyticus B6
ปี พ.ศ. 2550
33 การสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์จากกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องต้นแบบ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ไซลาเนสจากแบคทีเรียชนิด Paenibacillus curdlanolyticus B6 ซึ่งได้จากซังข้าวโพดเป็นแหล่งคาร์บอนด้วยวิธี response surface methodology
35 การใช้ซังข้าวโพดในการผลิตเอนไซม์ไซลาเนสโดยแบคทีเรีย Paenibacillus Curdlanolyticus
36 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตไลเปสซึ่งมีคุณสมบัติ enantiomeric selectivity สูง