ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อาชัญญา รัตนอุบล 6
2 รัตนา พุ่มไพศาล 5
3 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 4
4 มนัสวาสน์ โกวิทยา 4
5 วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา 3
6 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 3
7 ปาน กิมปี 2
8 ภัทรพล มหาขันธ์ 2
9 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 2
10 นนท์ อนัคกุล 2
11 ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ 2
12 สุดประนอม สมันตเวคิน 2
13 อวยพร เรืองตระกูล 2
14 สิทธิพงษ์ ล้ำสมบัติ 2
15 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 2
16 ไม่มีข้อมูล 2
17 พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์ 2
18 จงจิต สกฤษศิลป์ 2
19 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 2
20 ณัฐธิดา จันทรมณี 2
21 นิธิดา วรวิทยาคม 2
22 สุธีรา นิมิตรนิวัฒน์ 2
23 โกสุม สายใจ 1
24 ณัฐวุฒิ ประทุมชาติ 1
25 ธนียา กิตติสิทโธ 1
26 โสภาค เอื้อทวีกุล 1
27 อังศินันท์ อินทรกำแหง 1
28 นพรัตน์ ศรีแปดริ้ว 1
29 วรวุฒิ สุภาพ 1
30 พระกิตติภัต วิยาภรณ์ 1
31 อังศุธร อังคะนิต 1
32 สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์ 1
33 อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร 1
34 ปรมัตถ์ ท้าวแก่นสาร 1
35 อาจารียา คำทูล 1
36 พรภัส การะเกตุ 1
37 สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ 1
38 ลวพร สุกียาม่า 1
39 กมลวรรณ ตังธนกานนท์ 1
40 จุฑาทิพย์ พิทักษ์ 1
41 กิจจา เวสประชุม 1
42 อดิศักดิ์ ฉันทวิเศษกุล 1
43 ร่มเกล้า ช้างน้อย 1
44 กุลธิดา รัตนโกศล 1
45 โสรีช์ โพธิแก้ว 1
46 ระวี สัจจโสภณ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
48 พรรณี บุญประกอบ 1
49 เมธาสิทธิ์ มีสวยสินธุ์ 1
50 ชนินทร์ ต่วนชะเอม 1
51 นรีภัทร ผิวพอใช้ 1
52 อิทธิกร ขำเดช 1
53 ประยุทธ์ นามสุบิน 1
54 จักรี อรชุน 1
55 สิทธิชัย ละมัย 1
56 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
57 อัญมณี โชติสุวรรณ์ 1
58 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
59 อุ่นตา นพคุณ 1
60 เพ็ญแข ดวงขวัญ 1
61 นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม 1
62 สมชัย วรานุกูลรักษ์ 1
63 ธีรพันธุ์ เชื้อวงศ์ 1
64 สุพรรณิกา กัลยาณมิตร 1
65 สุรางคนา เตื้อติสอน 1
66 พธูสิรี รัตนกาฬ 1
67 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 1
68 พบจันทร์ ลีลาศาสตร์สุนทร 1
69 อมรวิชช์ นาครทรรพ 1
70 รำไพ เกียรติอดิศร 1
71 สุธาสินี กาญจนกิจ 1
72 อาพันธ์ชนิตร์ สู่พานิช 1
73 ชไมพร ดิสถาพร 1
74 กฤษฎ์ มีมุข 1
75 วิภาวี เรืองสกุล 1
76 อุษา โพนทอง 1
77 อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ 1
78 อมรา สุนทรธาดา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 6
2 2557 2
3 2556 6
4 2555 5
5 2554 7
6 2553 6
7 2552 4
8 2551 4
9 2550 7
10 2548 3
11 2547 1
12 2545 3
13 2538 2
14 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดจิตสำนึกเชิงวิพากษ์และแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการรู้พหุวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
2 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดจิตสำนึกเชิงวิพากษ์และแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการรู้พหุวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองของเยาวชนชายที่กระทำผิดคดีความรุนแรง
4 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนบนฐานทุนทางสังคมเพื่อสร้างอัตลักษณ์ชุมชน
5 ผลของการใช้แนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในกระบวนการละครประยุกต์เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองของเยาวชนในสถานสงเคราะห์
6 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับนักการศึกษานอกระบบ
ปี พ.ศ. 2557
7 การพัฒนากระบวนการการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะสำหรับพระสงฆ์
8 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ด้านการศึกษา สังคม และวัฒนธรรมผ่านความร่วมมือรวมพลังระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชุมชนเขตปทุมวัน
ปี พ.ศ. 2556
9 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมบนฐานแนวคิดการพึ่งตนเองของชุมชน
11 การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเอกชน
12 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมลักษณะความเป็นไทยอย่างยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
13 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการละเล่นพื้นบ้านที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กในชุมชน
14 การนำเสนอคู่มือการปรับตัวต่อภัยธรรมชาติจากผลการวิเคราะห์การเรียนรู้ชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
15 การนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ละครของบ้านเรียนมรดกใหม่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
16 การศึกษากระบวนการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงดูเด็กวัย 0–2 ปี
17 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เรื่องเพศวิถีของวัยรุ่น
18 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดแอนดราโกจีที่มีต่อความสามารถในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของเยาวชนไทใหญ่
19 ผลของการจัดกระบวนการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อความสามารถในการเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่นของผู้ประกอบการชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
20 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาตามสภาพจริงเป็นฐาน และซุปเปอร์เลิร์นนิ่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับอาชีพกรรมการผู้ตัดสินกีฬา
21 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้สุนทรียสนทนาและการสื่อสารอย่างสันติเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการสื่อสารภายในครอบครัวของผู้ปกครองเยาวชนผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด
22 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับเด็กและเยาวชนหญิงในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
23 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการแขวงการทางกรมทางหลวง ตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการจัดการความรู้
24 การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนายุวมัคคุเทศก์ในเขตกรุงเทพมหานคร
25 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างการบริการเชิงสร้างสรรค์สำหรับบุคลากรองค์กรธุรกิจโทรคมนาคม
26 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2553
27 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
28 การนำเสนอแนวทางการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนในกรุงเทพมหานคร
29 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะพฤฒพลังของข้าราชการกองทัพไทยตามแนวคิดวิทยาการผู้สูงอายุด้านการศึกษาและการเรียนรู้จากประสบการณ์
30 การพัฒนารูแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ
31 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
32 การนำเสนอแนวทางการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
33 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านการตลาด แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
34 การนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับชาวอูรักลาโว้ย
35 การศึกษาอัตลักษณ์และการให้ความหมายของการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางการศึกษาในสังคมไทย : กรณีศึกษานักเรียนไทยที่ศึกษาโปรแกรมเตรียมความพร้อม เพื่อสอบวัดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย
36 การนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ โรงเรียนสำหรับชาวอูรักลาโว้ย
ปี พ.ศ. 2551
37 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อเจตคติในการประกอบอาชีพอิสระ สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ ในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี
38 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกเชิงวิพากษ์ สำหรับเยาวชนในสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
39 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่มีต่อความรู้และเจตคติในการประกอบอาชีพอิสระ สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ ในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเพชรบุรี
40 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกเชิงวิพากษ์ สำหรับเยาวชนในสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
ปี พ.ศ. 2550
41 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
42 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดจันทบุรี
43 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชนในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ
44 การวิเคราะห์แนวคิดการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของศาสตราจารย์เสน่ย์ จามริก
45 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
46 ผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามหลักวิธีคิดแบบวิภัชชวาทเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับครูจากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
47 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สำหรับเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ปี พ.ศ. 2548
48 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มหมวดวิชาพื้นฐานของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
49 การพัฒนารูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดชลบุรี
50 การศึกษาความสามารถในการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ของคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบล เขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
51 ความคิดเห็นของผู้สูงอายุ ในศูนย์บริการผู้สูงอายุ เขต กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2545
52 การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ : รายงาน
53 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างอุปนิสัย 7 ประการตามแนวคิดของสตีเฟ่น อาร์ โควี่สำหรับเยาวชนตอนปลาย โดยใช้หลักการของนีโอ-ฮิวแมนนิส และการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
54 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างอุปนิสัย 7 ประการตามแนวคิดของสตีเฟ่น อาร์ โควี่ สำหรับเยาวชนตอนปลาย โดยใช้หลักการของนีโอฮิวแมนนิส และการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2538
55 ผลของการฝึกอาสนะและสมาธิตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ต่อการเพิ่มความเห็นคุณค่าในตนเองของสตรี ในสถานสงเคราะห์หญิงบ้านเกร็ดตระการ
56 ผลของการผึกอาสนะและสมาธิตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต่อการเพิ่มความเห็นคุณค่าในตนเองของสตรีในสถานสงเคราะห์หญิงบ้านเกร็ดตระการ