ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระเกียรติ ทรัพย์มี
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วีระเกียรติ ทรัยพ์มี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 4
3 2558 3
4 2555 1
5 2554 2
6 2553 1
7 2552 2
8 2551 4
9 2550 2
10 2549 1
11 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรและประวัติประชากรของปลาหน้าดิน : ปลาจวด (Pennahia anea)ในประเทศไทยหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558
2 การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือเห็ดเพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารปลานิลดำแปลงเพศ
ปี พ.ศ. 2559
3 โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของหอยชักตีน (Strombus canarium) ในภาคใต้ของประเทศไทย
4 การออกแบบสร้างเครื่องปั่นแห้งเพื่อลดเวลาในการตากแป้งสาคู
5 โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของหอยชักตีน (Strombus canarium) ในภาคใต้ของประเทศไทย
6 โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของหอยชักตีน (Strombus canarium) ในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
7 ผลการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ facebook วิชาจิตวิทยาทั่วไป ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช
8 โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรและประวัติประชากรของปลากระบอกดำ (Chelon subviridis) ในประเทศไทย
9 โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรและประวัติประชากรของปลากระบอกดำ (Chelon subviridis) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
10 การศึกษาคาริโอไทป์ของมันปูและผักหวานบ้าน
ปี พ.ศ. 2554
11 ความสัมพันธ์ของโครโมโซมระหว่าง คูน บอน และบอนสี
12 การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในหอมแบ่งโดยใช้สารโคลชิซิน
ปี พ.ศ. 2553
13 การใช้ประโยชน์สัณฐานวิทยาและเซลล์พันธุศาสตร์ของสมุนไพรท้องถิ่นที่ใช้เป็นยาดองเหล้าในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2552
14 การใช้ประโยชน์สัณฐานวิทยาและเซลล์พันธุศาสตร์ของสมุนไพรท้องถิ่นที่ใช้เป็นยาดองเหล้าในจังหวัดนครศรีธรรมราช
15 การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในหอมแบ่งโดยใช้สารโคลชิซิน
ปี พ.ศ. 2551
16 การเปลี่ยนแปลงโครโมโซมในเซลล์รากหอมในแปลงปลูกที่ใช้พาราควอท
17 ผลของไกลโฟเสตต่อเซลล์รากหอมที่ปลูกในแปลงปลูก
18 การศึกษาคาริโอไทป์ของมันปูและผักหวานบ้าน
19 ความสัมพันธ์ของโครโมโซมระหว่าง คูน บอน และบอนสี
ปี พ.ศ. 2550
20 การเปลี่ยนแปลงโครโมโซมในเซลล์รากหอมในแปลงปลูกที่ใช้พาราควอท
21 ผลของไกลโฟเสตต่อเซลล์รากหอมที่ปลูกในแปลงปลูก
ปี พ.ศ. 2549
22 การศึกษาคาริโอไทป์ของมันปูและผักหวานบ้าน