ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระศํกดิ์ พุทธาศรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 24
2 Weerasak putthasri 15
3 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 13
4 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 9
5 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 8
6 ไม่มีข้อมูล 8
7 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 7
8 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 7
9 วินัย ลีสมิทธิ์ 6
10 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 6
11 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 6
12 สมหญิง สายธนู 5
13 Rapeepong Suphanchaimat 5
14 สุวรรณา มูเก็ม 5
15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
16 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 4
17 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 4
18 ธัญธิตา วิสัยจร 4
19 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 4
20 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
21 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 4
22 วลัยพร พัชรนฤมล 4
23 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
24 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 4
25 สงครามชัย ลีทองดี 4
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
27 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
28 สายศิริ ด่านวัฒนะ 4
29 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 3
30 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 3
31 Thunthita Wisaijohn 3
32 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 3
33 ปิยะอร แดงพยนต์ 3
34 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 3
35 อรณัชชา เซ็นโส 3
36 วงเดือน จินดาวัฒนะ 3
37 Somying Saithanu 3
38 วิชช์ เกษมทรัพย์ 3
39 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3
40 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 3
41 ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 3
42 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
43 กรมอนามัย 3
44 วราภรณ์ ปวงกันทา 3
45 วันทนีย์ อุ่นจันทร์ 3
46 ภูษิต ประคองสาย 3
47 Viroj Tangcharoensathien 3
48 กฤษณ์ พงศิ์พิรุฬห์ 2
49 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
50 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
51 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
52 Phenkhae Lapying 2
53 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 2
54 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
55 Supon Limwattananonta 2
56 Vijj Kasemsup 2
57 Sunee Poldeeyiam 2
58 คนางค์ คันธมธุรพจน์ 2
59 Kanang Kantamaturapoj 2
60 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
61 Parinda Seneerattanaprayul 2
62 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
63 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
64 จอมขวัญ โยธาสมุทร 2
65 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 2
66 Yaowaluk Wanwong 2
67 สิรินาฏ นิภาพร 2
68 Hathairat Kosiyaporn 2
69 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
70 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต8 (อุดรธานี) 2
71 สงครามชัย ทองดี 2
72 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
73 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
74 สุณี ผลดีเยี่ยม 2
75 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
76 จันทนา พัฒนเภสัช 2
77 ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ 2
78 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
79 สุวรรณี วังกานต์ 2
80 ครรชิต สุขนาค 2
81 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
82 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
83 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
84 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
85 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2
86 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
87 Swansea university 2
88 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
89 ศิริวรรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
90 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2
91 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
92 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2
93 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
94 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
95 David Hughes 2
96 นักวิชาการอิสระ 2
97 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
98 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
99 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 2
100 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
101 หทัยชนก สุมาลี 2
102 ฐิติมา นวชินกุล 2
103 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
104 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
105 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
106 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
107 International Health Policy Program, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
108 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี 1
109 สุรศักดิ์ สุนทร 1
110 Siriwan Pitayarangsarit 1
111 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
112 Institute of Nutrition, Mahidol University, Nakhon Pathom Province 1
113 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 1
114 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
115 กองการประกอบโรคศิลปะ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
116 Medical Registration Division, Department of Health Services Support, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
117 Tares Krassanairawiwong 1
118 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
119 กองทันตสาธารณสุข, กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
120 Dental Health Division, Department of Health, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
121 Thai Health Promotion Foundation, SM Tower, Bangkok 1
122 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, เอสเอ็มทาวเวอร์, เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1
123 Sirikiat Liangkobkit 1
124 สถาบันวิจัยโภชนาการ, มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาเขตศาลายา นครปฐม 1
125 Titiporn Tuangratananon 1
126 สตพร จุลชู 1
127 พิกุลแก้ว ศรีนาม 1
128 ฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ 1
129 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1
130 Waraporn Poungkantha 1
131 ประภาพร นพรัตยาภรณ์ 1
132 Sataporn Julchoo 1
133 Pigunkaew Sinam 1
134 Sirinard Nipaporn 1
135 Woranan Witthayapipopsakul 1
136 จิตปราณี วาศวิท 1
137 กัญจนา ติษยาธิคม 1
138 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
139 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
140 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
141 Nithiwat Saengruang 1
142 Anond Kulthanmanusorn 1
143 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
144 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
145 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
146 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
147 ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร 1
148 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
149 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
150 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
151 เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ 1
152 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
153 Parinda Saneerattanaprayul 1
154 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
155 แพร จิตตินันทน์ 1
156 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
157 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
158 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
159 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
160 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
161 National Health Security Office 1
162 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
163 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
164 ศิริขวัญ บริหาร 1
165 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
167 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
168 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
169 พงศา พรชัยพิเศษกุล 1
170 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
171 อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ 1
172 Jaruayporn Srisasalux 1
173 Walaiporn Patcharanarumol 1
174 Waliporn Patcharanarumol 1
175 Weerasak Puthasri 1
176 Angkana Sommanustweechai 1
177 อังคณา สมนัสทวีชัย 1
178 Rajin Arora 1
179 Thitikorn Topothai 1
180 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
181 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
182 รายิน อโรร่า 1
183 นิธิวัชร์ แสงเรือง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 1
4 2559 1
5 2556 1
6 2555 1
7 2554 2
8 2553 2
9 2552 1
10 2551 1
11 2547 1
12 2546 1
13 2545 2
14 2538 1
15 2537 1
16 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านการศึกษาและงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียนสำหรับเด็กต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2561
2 การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51 แห่งและทางเลือกในเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2560
3 การจัดระบบและคาดการณ์งบประมาณเพื่อชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤตสำหรับบุคคลต่างด้าวที่ตกหล่นจากการประกันสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2559
4 ทิศทางการวิจัยเชิงระบบ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU Hospital
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาการบริหารจัดการ การดำเนินการของสถานพยาบาลภายใต้นโยบายการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553
ปี พ.ศ. 2555
6 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
7 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
8 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
9 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
10 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
ปี พ.ศ. 2552
11 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
ปี พ.ศ. 2551
12 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ ศ 2543-2546: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2547
13 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
14 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
15 การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับปฐมภูมิในบริบทของ วิชาชีพทันตกรรม : กรณีศึกษา 5 แห่ง
16 การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน วิชาชีพพยาบาลชุมชน และทันตแพทย์ : กรณีศึกษาอำเภอแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2538
17 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา
ปี พ.ศ. 2537
18 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา