ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระศักดิ์ พุทธาศรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 17
2 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 9
3 Weerasak putthasri 9
4 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5
5 ไม่มีข้อมูล 5
6 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 5
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
8 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 4
9 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
10 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
11 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
12 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
13 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 3
14 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
15 สมหญิง สายธนู 3
16 Rapeepong Suphanchaimat 3
17 ธัญธิตา วิสัยจร 3
18 สุวรรณา มูเก็ม 3
19 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 2
20 สงครามชัย ลีทองดี 2
21 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
22 วลัยพร พัชรนฤมล 2
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
24 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
25 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
26 ภูษิต ประคองสาย 2
27 วงเดือน จินดาวัฒนะ 2
28 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
29 วันทนีย์ อุ่นจันทร์ 2
30 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
31 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
32 กรมอนามัย 2
33 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
34 Phenkhae Lapying 2
35 Thunthita Wisaijohn 2
36 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 2
37 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
38 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
39 กฤษณ์ พงศิ์พิรุฬห์ 2
40 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
41 Somying Saithanu 2
42 อรณัชชา เซ็นโส 2
43 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
44 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
45 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2
46 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
47 ฐิติมา นวชินกุล 1
48 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
49 หทัยชนก สุมาลี 1
50 David Hughes 1
51 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
52 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
53 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
54 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
55 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 1
56 Swansea university 1
57 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
58 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
59 สุวรรณี วังกานต์ 1
60 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
61 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
62 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
63 สุณี ผลดีเยี่ยม 1
64 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
65 ครรชิต สุขนาค 1
66 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
67 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
68 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
69 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 1
70 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
71 พงศา พรชัยพิเศษกุล 1
72 Angkana Sommanustweechai 1
73 รายิน อโรร่า 1
74 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
75 อังคณา สมนัสทวีชัย 1
76 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
77 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
78 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
79 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
80 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
81 ศิริวรรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
83 Rajin Arora 1
84 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
85 Supon Limwattananonta 1
86 แพร จิตตินันทน์ 1
87 Vijj Kasemsup 1
88 นักวิชาการอิสระ 1
89 ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร 1
90 คนางค์ คันธมธุรพจน์ 1
91 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
92 ศิริขวัญ บริหาร 1
93 เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ 1
94 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
95 Kanang Kantamaturapoj 1
96 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
97 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
98 สถาบันวิจัยโภชนาการ, มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาเขตศาลายา นครปฐม 1
99 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 1
100 Thai Health Promotion Foundation, SM Tower, Bangkok 1
101 ปิยะดา ประเสริฐสม 1
102 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, เอสเอ็มทาวเวอร์, เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1
103 Institute of Nutrition, Mahidol University, Nakhon Pathom Province 1
104 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
105 International Health Policy Program, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
106 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
107 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี 1
108 Siriwan Pitayarangsarit 1
109 Sirikiat Liangkobkit 1
110 Dental Health Division, Department of Health, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
111 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
112 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
113 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
114 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
115 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
116 Parinda Seneerattanaprayul 1
117 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1
118 กองทันตสาธารณสุข, กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
119 Medical Registration Division, Department of Health Services Support, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
120 กองการประกอบโรคศิลปะ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
121 Tares Krassanairawiwong 1
122 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
123 จันทนา พัฒนเภสัช 1
124 จิตปราณี วาศวิท 1
125 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
126 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
127 กัญจนา ติษยาธิคม 1
128 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 1
129 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
130 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
131 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
132 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
133 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
134 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
135 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
136 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
137 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
138 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 1
139 สุรศักดิ์ สุนทร 1
140 วันทนีย์ กุลเพ็ง 1
141 สงครามชัย ทองดี 1
142 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
143 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
144 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 1
145 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 1
146 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
147 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
148 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 3
5 2554 3
6 2553 5
7 2552 1
8 2551 4
9 2548 1
10 2547 4
11 2546 1
12 2545 4
13 2538 1
14 2537 1
15 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 The Administration of the Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor (CPIRD), and the One Doctor One District (ODOD)
2 ตัวชี้วัดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
3 Oral care utilization among Thai children aged 5-14 years : The analysis of the nationwide crosssectional survey.
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาการบริหารจัดการ การดำเนินการของสถานพยาบาลภายใต้นโยบายการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553
5 การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ—กรณีศึกษาจังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2555
6 ความมั่นใจในความรู้ ทักษะและความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุขของบัณฑิตแพทย์: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและการถดถอยพหุคูณ
7 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต
8 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
9 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
10 การประเมินผล 10 ปีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
11 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
12 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
13 การประเมินเพื่อพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : การอภิบาล ศักยภาพ และประสิทธิผล
14 ทบทวนทางเลือกของการกระจายอำนาจองค์การมหาชน
15 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
16 ผลกระทบด้านงบประมาณในการผนวกร้านยาเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2552
17 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
ปี พ.ศ. 2551
18 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง(Excellence Center) ด้านโรคมะเร็งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
19 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ.ศ.2543-2546 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
20 การประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูงศูนย์มะเร็งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
21 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ ศ 2543-2546: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2548
22 การปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมกองทุนประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2547
23 ความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการแมมโมแกรมตามประเภทของระบบประกันสุขภาพผู้ใช้บริการในประเทศไทย
24 การสำรวจอนามัยและสวัสดิการของประชาชนไทย พ.ศ.2546: กรณีการรับบริการทันตกรรม
25 การควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในประเทศไทย: บทวิเคราะห์กระบวนการเชิงนโยบาย
26 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
27 Private hospital industry in Thailand after the economic crisis, 1996-2001
ปี พ.ศ. 2545
28 การจัดชุดบริการสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมในนโยบายประกันสุขภาพถ้วนของประเทศไทย
29 The Role and Structure of Primary Care Service System: in the Context of Health Professional and Health Services: Dental Case Study in 5 Areas
30 การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน วิชาชีพพยาบาลชุมชน และทันตแพทย์ : กรณีศึกษาอำเภอแห่งหนึ่ง
31 การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทวิชาชีพ และลักษณะของสถานบริการสุขภาพ : กรณีโรงพยาบาลน้ำพอง
ปี พ.ศ. 2538
32 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา
ปี พ.ศ. 2537
33 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา