ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระศักดิ์ พุทธาศรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 17
2 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 9
3 Weerasak putthasri 9
4 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 5
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5
6 ไม่มีข้อมูล 5
7 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
9 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 4
10 สุวรรณา มูเก็ม 3
11 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 3
12 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
13 Rapeepong Suphanchaimat 3
14 สมหญิง สายธนู 3
15 ธัญธิตา วิสัยจร 3
16 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
17 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
18 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
19 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
20 วงเดือน จินดาวัฒนะ 2
21 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
22 อรณัชชา เซ็นโส 2
23 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 2
24 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2
25 วลัยพร พัชรนฤมล 2
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
27 Somying Saithanu 2
28 สงครามชัย ลีทองดี 2
29 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
30 กรมอนามัย 2
31 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
32 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
33 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
34 ภูษิต ประคองสาย 2
35 วันทนีย์ อุ่นจันทร์ 2
36 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
37 กฤษณ์ พงศิ์พิรุฬห์ 2
38 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
39 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
40 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
41 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
42 Phenkhae Lapying 2
43 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
44 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 2
45 Thunthita Wisaijohn 2
46 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 1
47 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
48 สุรศักดิ์ สุนทร 1
49 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
50 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
51 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
52 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
53 วันทนีย์ กุลเพ็ง 1
54 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 1
55 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
56 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 1
57 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
58 Siriwan Pitayarangsarit 1
59 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 1
60 Institute of Nutrition, Mahidol University, Nakhon Pathom Province 1
61 สถาบันวิจัยโภชนาการ, มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาเขตศาลายา นครปฐม 1
62 Thai Health Promotion Foundation, SM Tower, Bangkok 1
63 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
64 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
65 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี 1
66 จันทนา พัฒนเภสัช 1
67 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
68 International Health Policy Program, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
69 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
70 สงครามชัย ทองดี 1
71 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
72 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
73 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
74 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
75 สุวรรณี วังกานต์ 1
76 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
77 ครรชิต สุขนาค 1
78 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 1
79 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
80 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
81 ปิยะดา ประเสริฐสม 1
82 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
83 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
84 ศิริวรรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
85 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
86 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
87 จิตปราณี วาศวิท 1
88 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
89 กัญจนา ติษยาธิคม 1
90 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
91 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
92 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
93 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
94 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
95 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
96 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 1
97 อังคณา สมนัสทวีชัย 1
98 Vijj Kasemsup 1
99 Supon Limwattananonta 1
100 นักวิชาการอิสระ 1
101 ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร 1
102 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
103 แพร จิตตินันทน์ 1
104 คนางค์ คันธมธุรพจน์ 1
105 เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ 1
106 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
107 Kanang Kantamaturapoj 1
108 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
109 สุณี ผลดีเยี่ยม 1
110 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 1
111 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
112 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
113 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
114 หทัยชนก สุมาลี 1
115 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
116 ฐิติมา นวชินกุล 1
117 David Hughes 1
118 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
119 Swansea university 1
120 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
121 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
122 ศิริขวัญ บริหาร 1
123 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
124 Parinda Seneerattanaprayul 1
125 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1
126 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
127 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
128 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
129 Tares Krassanairawiwong 1
130 กองการประกอบโรคศิลปะ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
131 Sirikiat Liangkobkit 1
132 Dental Health Division, Department of Health, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
133 กองทันตสาธารณสุข, กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
134 Medical Registration Division, Department of Health Services Support, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
135 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
136 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
137 Angkana Sommanustweechai 1
138 รายิน อโรร่า 1
139 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
140 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
141 Rajin Arora 1
142 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
143 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
144 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
145 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
146 พงศา พรชัยพิเศษกุล 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
148 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, เอสเอ็มทาวเวอร์, เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 3
5 2554 3
6 2553 5
7 2552 1
8 2551 4
9 2548 1
10 2547 4
11 2546 1
12 2545 4
13 2538 1
14 2537 1
15 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 The Administration of the Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor (CPIRD), and the One Doctor One District (ODOD)
2 ตัวชี้วัดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
3 Oral care utilization among Thai children aged 5-14 years : The analysis of the nationwide crosssectional survey.
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาการบริหารจัดการ การดำเนินการของสถานพยาบาลภายใต้นโยบายการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553
5 การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ—กรณีศึกษาจังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2555
6 ความมั่นใจในความรู้ ทักษะและความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุขของบัณฑิตแพทย์: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและการถดถอยพหุคูณ
7 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต
8 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
9 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
10 การประเมินผล 10 ปีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
11 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
12 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
13 การประเมินเพื่อพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : การอภิบาล ศักยภาพ และประสิทธิผล
14 ทบทวนทางเลือกของการกระจายอำนาจองค์การมหาชน
15 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
16 ผลกระทบด้านงบประมาณในการผนวกร้านยาเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2552
17 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
ปี พ.ศ. 2551
18 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง(Excellence Center) ด้านโรคมะเร็งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
19 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ.ศ.2543-2546 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
20 การประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูงศูนย์มะเร็งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
21 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ ศ 2543-2546: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2548
22 การปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมกองทุนประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2547
23 ความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการแมมโมแกรมตามประเภทของระบบประกันสุขภาพผู้ใช้บริการในประเทศไทย
24 การสำรวจอนามัยและสวัสดิการของประชาชนไทย พ.ศ.2546: กรณีการรับบริการทันตกรรม
25 การควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในประเทศไทย: บทวิเคราะห์กระบวนการเชิงนโยบาย
26 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
27 Private hospital industry in Thailand after the economic crisis, 1996-2001
ปี พ.ศ. 2545
28 การจัดชุดบริการสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมในนโยบายประกันสุขภาพถ้วนของประเทศไทย
29 The Role and Structure of Primary Care Service System: in the Context of Health Professional and Health Services: Dental Case Study in 5 Areas
30 การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน วิชาชีพพยาบาลชุมชน และทันตแพทย์ : กรณีศึกษาอำเภอแห่งหนึ่ง
31 การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทวิชาชีพ และลักษณะของสถานบริการสุขภาพ : กรณีโรงพยาบาลน้ำพอง
ปี พ.ศ. 2538
32 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา
ปี พ.ศ. 2537
33 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา