ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระศักดิ์ พุทธาศรี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 17
2 Weerasak putthasri 9
3 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 9
4 ไม่มีข้อมูล 5
5 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 5
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5
7 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 4
8 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
10 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
11 ธัญธิตา วิสัยจร 3
12 Rapeepong Suphanchaimat 3
13 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
14 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
15 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
16 สมหญิง สายธนู 3
17 สุวรรณา มูเก็ม 3
18 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 3
19 วันทนีย์ อุ่นจันทร์ 2
20 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 2
21 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
22 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
23 Thunthita Wisaijohn 2
24 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
25 กฤษณ์ พงศิ์พิรุฬห์ 2
26 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2
27 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
28 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
29 Somying Saithanu 2
30 Phenkhae Lapying 2
31 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
32 ภูษิต ประคองสาย 2
33 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 2
34 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
35 วงเดือน จินดาวัฒนะ 2
36 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
37 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
38 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
39 กรมอนามัย 2
40 อรณัชชา เซ็นโส 2
41 วลัยพร พัชรนฤมล 2
42 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
44 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
45 สงครามชัย ลีทองดี 2
46 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
47 Angkana Sommanustweechai 1
48 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
49 Rajin Arora 1
50 รายิน อโรร่า 1
51 อังคณา สมนัสทวีชัย 1
52 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
53 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
54 พงศา พรชัยพิเศษกุล 1
55 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
57 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
58 แพร จิตตินันทน์ 1
59 นักวิชาการอิสระ 1
60 Vijj Kasemsup 1
61 ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร 1
62 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
63 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
64 Supon Limwattananonta 1
65 คนางค์ คันธมธุรพจน์ 1
66 เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ 1
67 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
68 Kanang Kantamaturapoj 1
69 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
70 ศิริขวัญ บริหาร 1
71 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
72 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 1
73 Institute of Nutrition, Mahidol University, Nakhon Pathom Province 1
74 สถาบันวิจัยโภชนาการ, มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาเขตศาลายา นครปฐม 1
75 Thai Health Promotion Foundation, SM Tower, Bangkok 1
76 ปิยะดา ประเสริฐสม 1
77 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
78 Siriwan Pitayarangsarit 1
79 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
80 International Health Policy Program, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
81 สุณี ผลดีเยี่ยม 1
82 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี 1
83 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, เอสเอ็มทาวเวอร์, เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1
84 Sirikiat Liangkobkit 1
85 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
86 Parinda Seneerattanaprayul 1
87 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
88 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
89 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
90 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1
91 Tares Krassanairawiwong 1
92 Dental Health Division, Department of Health, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
93 กองทันตสาธารณสุข, กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
94 Medical Registration Division, Department of Health Services Support, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
95 กองการประกอบโรคศิลปะ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
96 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
97 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
98 กัญจนา ติษยาธิคม 1
99 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
100 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 1
101 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
102 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
103 จิตปราณี วาศวิท 1
104 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
105 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
106 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
107 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
108 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
109 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 1
110 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 1
111 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
112 สุรศักดิ์ สุนทร 1
113 วันทนีย์ กุลเพ็ง 1
114 สงครามชัย ทองดี 1
115 จันทนา พัฒนเภสัช 1
116 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
117 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 1
118 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
119 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
120 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
121 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
122 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
123 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
124 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
125 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
126 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
127 หทัยชนก สุมาลี 1
128 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
129 ฐิติมา นวชินกุล 1
130 David Hughes 1
131 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
132 Swansea university 1
133 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
134 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
135 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
136 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
137 สุวรรณี วังกานต์ 1
138 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
139 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
140 ศิริวรรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
141 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
142 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
143 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
144 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
145 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
146 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 1
147 ครรชิต สุขนาค 1
148 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 3
5 2554 3
6 2553 5
7 2552 1
8 2551 4
9 2550 1
10 2548 1
11 2547 5
12 2546 1
13 2545 4
14 2538 1
15 2537 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 The Administration of the Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor (CPIRD), and the One Doctor One District (ODOD)
2 ตัวชี้วัดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
3 Oral care utilization among Thai children aged 5-14 years : The analysis of the nationwide crosssectional survey.
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาการบริหารจัดการ การดำเนินการของสถานพยาบาลภายใต้นโยบายการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553
5 การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ—กรณีศึกษาจังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2555
6 ความมั่นใจในความรู้ ทักษะและความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุขของบัณฑิตแพทย์: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและการถดถอยพหุคูณ
7 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต
8 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
9 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
10 การประเมินผล 10 ปีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
11 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
12 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
13 การประเมินเพื่อพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : การอภิบาล ศักยภาพ และประสิทธิผล
14 ทบทวนทางเลือกของการกระจายอำนาจองค์การมหาชน
15 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
16 ผลกระทบด้านงบประมาณในการผนวกร้านยาเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2552
17 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
ปี พ.ศ. 2551
18 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง(Excellence Center) ด้านโรคมะเร็งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
19 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ.ศ.2543-2546 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
20 การประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูงศูนย์มะเร็งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
21 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ ศ 2543-2546: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
22 การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสาขาสุขภาพ เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพงานวิจัยสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2548
23 การปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมกองทุนประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2547
24 การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสาขาสุขภาพ เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพงานวิจัยสุขภาพ
25 ความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการแมมโมแกรมตามประเภทของระบบประกันสุขภาพผู้ใช้บริการในประเทศไทย
26 การสำรวจอนามัยและสวัสดิการของประชาชนไทย พ.ศ.2546: กรณีการรับบริการทันตกรรม
27 การควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในประเทศไทย: บทวิเคราะห์กระบวนการเชิงนโยบาย
28 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
29 Private hospital industry in Thailand after the economic crisis, 1996-2001
ปี พ.ศ. 2545
30 การจัดชุดบริการสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมในนโยบายประกันสุขภาพถ้วนของประเทศไทย
31 The Role and Structure of Primary Care Service System: in the Context of Health Professional and Health Services: Dental Case Study in 5 Areas
32 การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน วิชาชีพพยาบาลชุมชน และทันตแพทย์ : กรณีศึกษาอำเภอแห่งหนึ่ง
33 การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทวิชาชีพ และลักษณะของสถานบริการสุขภาพ : กรณีโรงพยาบาลน้ำพอง
ปี พ.ศ. 2538
34 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา
ปี พ.ศ. 2537
35 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา