ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 7
2 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 6
3 Petchawan Pungrassami 5
4 เพชรวรรณ พึ่งรัศมี 5
5 อนุพงค์ สุจริยากุล 3
6 Anupong Suchariyakul 3
7 Virasak Chongsuvivatwong 3
8 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 3
9 Veeresak Jongsoowiwatwonge 3
10 Chongsuvivatwong V. 3
11 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
12 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 2
13 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
14 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 2
15 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 2
16 Office of the President, Mahidol University 2
17 Siriwat Tiptaradol 2
18 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2
19 Weerasak Jongsuwiwanwong 2
20 Pataphong Ketsomboon 2
21 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 2
22 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
23 Office of the Food and Drug Administration 2
24 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
25 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 2
26 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 2
27 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
28 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 2
29 อภิรดี แซ่ลิ่ม 2
30 อมร รอดคล้าย 2
31 ไปรยา รุจิโรจน์จินดากุล 2
32 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 2
33 Amorn Premgamone 2
34 Liu Xipu 2
35 อมร เปรมกมล 2
36 สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ 2
37 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
38 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
39 Weerayuth Chaipornsupaisan 2
40 วิชัย เอกพลากร 2
41 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
42 บดี ธนะมั่น 2
43 Chalermchai Chaikittiporn 2
44 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 1
45 งามจิตร์ ภัทรวิทย์ 1
46 ภัทราภรณ์ หยงสตาร์ 1
47 วารินทร์ ปงกันคำ 1
48 ณัฐพร ยูรวงศ์ 1
49 ศกลรัตน์ ฤทธิ์สมิตชัย 1
50 วีรพัฒน์ เงาธรรมทรรศน์ 1
51 นวลตา อาภาคัพภะกุล 1
52 สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ 1
53 กาญจนา นวนจัน 1
54 มะเพาซิส ดือราวี 1
55 จิตร สิทธีอมร 1
56 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
57 วัฒนา ส.จั่นเจริญ 1
58 Chirt Sitti-Amorn 1
59 สุภาพ พัฒน์อ่อง 1
60 Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
61 ธรรมสินธ์ อิงวิยะ 1
62 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
63 ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล 1
64 ภัณฑิลา รุจิโรจน์จินดากุล 1
65 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
66 มลิวัลย์ ออฟูวงศ์ 1
67 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
68 Suwat Chariyalertsak 1
69 ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 1
70 Teerakiat Jareonsettasin 1
71 Zurnila Marli Kesuma 1
72 สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ 1
73 คณะทำงานทบทวนวรรณกรรมเรื่อง การขาดธาตุเหล็กและโลหิตจาง 1
74 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
75 Pattapong Kessomboon 1
76 Khon Kaen University. Faculty of Medicine 1
77 Pattanee Winichagoon 1
78 Rockefeller Foundation, Robert wood Johnson Foundation 1
79 Jiraphongsa C. 1
80 Van Rie A 1
81 กรกมล รุกขพันธ์ 1
82 ศรีรัตน์ กสิวงศ์ 1
83 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
84 Chongsuvivatwong RP 1
85 Pungrassami P 1
86 Yang J. 1
87 Sornsrivichai V. 1
88 Thanawuth ์N. 1
89 Kipp AM 1
90 รัศมี สังข์ทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 1
3 2554 1
4 2553 3
5 2552 1
6 2551 2
7 2550 3
8 2549 3
9 2548 5
10 2547 3
11 2546 4
12 2544 1
13 2543 1
14 2542 1
15 2541 1
16 543 51
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจดัชนีชีวภาพประชาชนรอบพื้นที่ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด (พิจิตร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์) และข้อมูลโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง (Rayong cohort) ปี 2553 ถึง 2559
ปี พ.ศ. 2558
2 ระบาดวิทยาเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพภาคใต้
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและ ภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
4 ความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมของ เอช แอลเอ และหมู่เลือดต่อความเสี่ยงของการติดเชื้อชิคุนกุนยา
5 พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพภาคใต้ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2551-2552
6 สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
ปี พ.ศ. 2552
7 Development of Applied Training Module on the use of R Language for Development of EWAR Computer Applications.
ปี พ.ศ. 2551
8 ผลของการขยายม่านตาและการถ่ายภาพจอประสาทตาแบบหลายตำแหน่งด้วยกล้องชนิด Nonmydriatic Camera ในการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
9 ผลของรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นต่อการเจริญเติบโตของเด็กและอนามัยครอบครัว ณ มลฑล สิบสองปันนาประเทศจีน
ปี พ.ศ. 2550
10 การศึกษาเกี่ยวกับอุปสรรคทางด้านภูมิประเทศต่อการได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ล่าช้า และการแพร่เชื้อวัณโรคปอดจากผู้ป่วยสู่สมาชิกครอบครัว ในจังหวัดยูนนานประเทศจีน
11 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 8-isoprostane, Interleukin-6, Interleukin-10 และTumor necrosis factor-alfa กับภาวะหยุดหายใจจากทางเดินหายใจอุดตันในขณะนอนหลบ โดยใช้ลมหายใจออก(exhaled breath condensate):เครื่องมือในการติดตามในจังหวัดยูนนาน ประเทศจีน
12 โรคเบาหวาน ภาวะก่อนเบาหวาน และการควบคุมจัดการผู้ป่วยเบาหวานคนไทย พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2549
13 Quality Assurance of Anti-Retroviral Drug At Public Health Sectors in Lower Southern Thailand.
14 โครงการจัดลำดับความสำคัญการวิจัยด้านสุขภาพ ภาคใต้
15 Effects of Universal Health insurance (JKA) in Aceh Indonesia on Millennium Development Goals (MDG) 5 Indicators
ปี พ.ศ. 2548
16 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยระบาดวิทยาระยะที่สอง พ.ศ. 2543-2545
17 สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
18 ความสอดคล้องระหว่างการปฏิบัติงานจริงกับแนวปฏิบัติของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ เรื่อง การจัดการผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาลของเขตภาคใต้ตอนล่าง
19 การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการควบคุมโรคฟันผุในงานบริการทันตกรรมโรงเรียน
20 ความสอดคล้องของรูปแบบการดื้อต่อยาปฏิชีวนะระหว่างคนเลี้ยงไก่และไก่ที่ใช้ยาปฏิชีวนะ
ปี พ.ศ. 2547
21 สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
22 Social Stigma of the New Tuberculosis.
23 สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
ปี พ.ศ. 2546
24 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยระบาดวิทยาระยะที่สอง พ.ศ.2543-2545
25 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการยาวัณโรคของภาคใต้ตอนล่าง (เขต 12)
26 Research and development of anti-TB drug management in Lower Southern Thailand.
27 ภาวะที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในประเทศไทย (โครงการนำร่อง)
ปี พ.ศ. 2544
28 การจัดรูปแบบจำลองทางระบาดวิทยาในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมา
ปี พ.ศ. 2543
29 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2542
30 ความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และสภาวะเจ็บป่วยจนล้มละลายของผู้ป่วยในที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2541
31 การติดเชื้อและอัตราป่วยวัณโรคของประชากรบางกลุ่มในประเทศไทย : ผลการทบทวนรายงานการวิจัย 62 เรื่องระหว่าง พ.ศ.2502-2541
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 รายงานการปริทัศน์กระบวนการวิจัยและการผลิตนักวิจัยสาขาระบาดวิทยาในประเทศไทย
33 การใช้ออกซิเจนเครื่องพ่นละอองเพื่อป้องกันอาการเจ็บคอหลังผ่าตัด : การศึกษาควบคุมแบบสุ่ม