ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒนวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 7
2 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 6
3 Petchawan Pungrassami 4
4 เพชรวรรณ พึ่งรัศมี 4
5 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
6 Chongsuvivatwong V. 3
7 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 2
8 วีรพัฒน์ เงาธรรมทัศน์ 2
9 อภิรดี แซ่ลิ่ม 2
10 Virasak Chongsuvivatwong 2
11 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 2
12 สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ 2
13 อมร รอดคล้าย 2
14 อนุพงค์ สุจริยากุล 2
15 ไปรยา รุจิโรจน์จินดากุล 2
16 Veeresak Jongsoowiwatwonge 2
17 Anupong Suchariyakul 2
18 Liu Xipu 2
19 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 2
20 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 1
21 อลันXXX กีเตอร์ 1
22 Bodi Thanamun 1
23 งามจิตร์ ภัทรวิทย์ 1
24 ณัฐพร ยูรวงศ์ 1
25 มลิวัลย์ ออฟูวงศ์ 1
26 Amorn Premgamone 1
27 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
28 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 1
29 Thanarak Suwanprapisa 1
30 กาญจนา นวนจัน 1
31 มะเพาซิส ดือราวี 1
32 ราม รังสินธุ์ 1
33 คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
34 Siriwat Tiptaradol 1
35 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
36 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
37 วารินทร์ ปงกันคำ 1
38 Weerayuth Chaipornsupaisan 1
39 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 1
40 วีระยุทธ ชัยพรสุไพศาล 1
41 ภัทราภรณ์ หยงสตาร์ 1
42 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
43 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 1
44 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
45 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 1
46 คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
47 Office of the Food and Drug Administration 1
48 จิตร สิทธีอมร 1
49 Pataphong Ketsomboon 1
50 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
51 Chirt Sitti-Amorn 1
52 วัฒนา ส.จั่นเจริญ 1
53 Office of the President, Mahidol University 1
54 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
55 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
56 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 1
57 ภัณฑิลา รุจิโรจน์จินดากุล 1
58 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
59 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
60 ธรรมสินธ์ อิงวิยะ 1
61 วิชัย เอกพลากร 1
62 คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
63 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
64 ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล 1
65 อมร เปรมกมล 1
66 Teerakiat Jareonsettasin 1
67 ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 1
68 Suwat Chariyalertsak 1
69 สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ 1
70 Zurnila Marli Kesuma 1
71 Rockefeller Foundation, Robert wood Johnson Foundation 1
72 Yang J. 1
73 Lu L. 1
74 Jiraphongsa C. 1
75 Liu X. 1
76 Virasakdi Chongsuvivatwong 1
77 คณะทำงานทบทวนวรรณกรรมเรื่อง การขาดธาตุเหล็กและโลหิตจาง 1
78 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
79 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
80 Weerasak Jongsuwiwanwong 1
81 Supasit Panarunothai 1
82 Pattapong Kessomboon 1
83 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโรทัย 1
84 Pattanee Winichagoon 1
85 พัตธนี วินิจจะกุล 1
86 Khon Kaen University. Faculty of Medicine 1
87 Li Q. 1
88 Sornsrivichai V. 1
89 วีรพัฒน์ เงาธรรมทรรศน์ 1
90 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 1
91 สุภาพ พัฒน์อ่อง 1
92 รัศมี สังข์ทอง 1
93 บดี ธนะมั่น 1
94 นวลตา อาภาคัพภะกุล 1
95 Chalermchai Chaikittiporn 1
96 สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ 1
97 Wichai Aekplakorn 1
98 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
99 ศรีรัตน์ กสิวงศ์ 1
100 Kipp AM 1
101 Thanawuth ์N. 1
102 Stephen Birch 1
103 World Health Organization (WHO) 1
104 Pungrassami P 1
105 Pungrassami PW 1
106 กรกมล รุกขพันธ์ 1
107 Van Rie A 1
108 Chongsuvivatwong RP 1
109 ศกลรัตน์ ฤทธิ์สมิตชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 1
3 2554 1
4 2553 3
5 2552 1
6 2551 2
7 2550 3
8 2549 4
9 2548 5
10 2547 3
11 2546 4
12 2544 2
13 2543 1
14 2542 4
15 2541 5
16 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจดัชนีชีวภาพประชาชนรอบพื้นที่ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด (พิจิตร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์) และข้อมูลโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง (Rayong cohort) ปี 2553 ถึง 2559
ปี พ.ศ. 2558
2 ระบาดวิทยาเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพภาคใต้
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและ ภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
4 ความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมของ เอช แอลเอ และหมู่เลือดต่อความเสี่ยงของการติดเชื้อชิคุนกุนยา
5 พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพภาคใต้ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2551-2552
6 สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
ปี พ.ศ. 2552
7 Development of Applied Training Module on the use of R Language for Development of EWAR Computer Applications.
ปี พ.ศ. 2551
8 ผลของการขยายม่านตาและการถ่ายภาพจอประสาทตาแบบหลายตำแหน่งด้วยกล้องชนิด Nonmydriatic Camera ในการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
9 ผลของรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นต่อการเจริญเติบโตของเด็กและอนามัยครอบครัว ณ มลฑล สิบสองปันนาประเทศจีน
ปี พ.ศ. 2550
10 การศึกษาเกี่ยวกับอุปสรรคทางด้านภูมิประเทศต่อการได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ล่าช้า และการแพร่เชื้อวัณโรคปอดจากผู้ป่วยสู่สมาชิกครอบครัว ในจังหวัดยูนนานประเทศจีน
11 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 8-isoprostane, Interleukin-6, Interleukin-10 และTumor necrosis factor-alfa กับภาวะหยุดหายใจจากทางเดินหายใจอุดตันในขณะนอนหลบ โดยใช้ลมหายใจออก(exhaled breath condensate):เครื่องมือในการติดตามในจังหวัดยูนนาน ประเทศจีน
12 Diabetes Mellitus and Its Risk Factors in the Thai Population : The Third National Health Examination Survey 2004
ปี พ.ศ. 2549
13 Quality Assurance of Anti-Retroviral Drug At Public Health Sectors in Lower Southern Thailand.
14 โครงการจัดลำดับความสำคัญการวิจัยด้านสุขภาพ ภาคใต้
15 Effects of Universal Health insurance (JKA) in Aceh Indonesia on Millennium Development Goals (MDG) 5 Indicators
16 การพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2548
17 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยระบาดวิทยาระยะที่สอง พ.ศ. 2543-2545
18 สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
19 ความสอดคล้องระหว่างการปฏิบัติงานจริงกับแนวปฏิบัติของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ เรื่อง การจัดการผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาลของเขตภาคใต้ตอนล่าง
20 การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการควบคุมโรคฟันผุในงานบริการทันตกรรมโรงเรียน
21 ความสอดคล้องของรูปแบบการดื้อต่อยาปฏิชีวนะระหว่างคนเลี้ยงไก่และไก่ที่ใช้ยาปฏิชีวนะ
ปี พ.ศ. 2547
22 สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
23 Social Stigma of the New Tuberculosis.
24 สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
ปี พ.ศ. 2546
25 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยระบาดวิทยาระยะที่สอง พ.ศ.2543-2545
26 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการยาวัณโรคของภาคใต้ตอนล่าง (เขต 12)
27 Research and development of anti-TB drug management in Lower Southern Thailand.
28 ภาวะที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในประเทศไทย (โครงการนำร่อง)
ปี พ.ศ. 2544
29 ข้อเสนอการปฏิรูประบบควบคุมและป้องกันโรค
30 การจัดรูปแบบจำลองทางระบาดวิทยาในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมา
ปี พ.ศ. 2543
31 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2542
32 ความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และสภาวะเจ็บป่วยจนล้มละลายของผู้ป่วยในที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ในจังหวัดสงขลา
33 การขาดธาตุเหล็กและโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
34 ความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และสภาวะเจ็บป่วยจนล้มละลายของผู้ป่วยในที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ในจังหวัดสงขลา
35 พัฒนาการของการควบคุมวัณโรคโดยยุทธวิธี Directly observed therapy, short-course(DOTS) ในประเทศไทยจนถึงกุมภาพันธ์ 2542
ปี พ.ศ. 2541
36 ปริทัศน์การวิเคราะห์ภาระจากโรคทั่วโลกเทียบกับภายในประเทศไทย
37 สถานการณ์และควบคุมวัณโรคในประเทศไทย : ภาพสะท้อนของการคิดและวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข
38 วัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนาน(MDR-TB) คุกคามประเทศไทยจริงหรือ : รายงานการทบทวนเอกสารวิชาการชุดโครงการเรื่อง วัณโรค
39 การติดเชื้อและอัตราป่วยวัณโรคของประชากรบางกลุ่มในประเทศไทย : ผลการทบทวนรายงานการวิจัย 62 เรื่องระหว่างพศ.2502-2541
40 สุขภาพกับความสูญเสีย : ลำดับเหตุและปัจจัยทำร้ายคนไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
41 รายงานการปริทัศน์กระบวนการวิจัยและการผลิตนักวิจัยสาขาระบาดวิทยาในประเทศไทย
42 การใช้ออกซิเจนเครื่องพ่นละอองเพื่อป้องกันอาการเจ็บคอหลังผ่าตัด : การศึกษาควบคุมแบบสุ่ม