ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงศ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 7
2 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 6
3 Petchawan Pungrassami 4
4 เพชรวรรณ พึ่งรัศมี 4
5 Chongsuvivatwong V. 3
6 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
7 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 2
8 Anupong Suchariyakul 2
9 Liu Xipu 2
10 Virasak Chongsuvivatwong 2
11 Veeresak Jongsoowiwatwonge 2
12 อนุพงค์ สุจริยากุล 2
13 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 2
14 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 2
15 สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ 2
16 ไปรยา รุจิโรจน์จินดากุล 2
17 อมร รอดคล้าย 2
18 วีรพัฒน์ เงาธรรมทัศน์ 2
19 Office of the Food and Drug Administration 1
20 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 1
21 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
22 จิตร สิทธีอมร 1
23 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 1
24 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
25 คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
26 Supasit Panarunothai 1
27 Pataphong Ketsomboon 1
28 Chirt Sitti-Amorn 1
29 วัฒนา ส.จั่นเจริญ 1
30 ภัณฑิลา รุจิโรจน์จินดากุล 1
31 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
32 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 1
33 Weerasak Jongsuwiwanwong 1
34 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
35 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
36 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
37 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
38 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
39 คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
40 Office of the President, Mahidol University 1
41 Virasakdi Chongsuvivatwong 1
42 Liu X. 1
43 Rockefeller Foundation, Robert wood Johnson Foundation 1
44 Zurnila Marli Kesuma 1
45 Teerakiat Jareonsettasin 1
46 Jiraphongsa C. 1
47 Lu L. 1
48 World Health Organization (WHO) 1
49 Sornsrivichai V. 1
50 Li Q. 1
51 Yang J. 1
52 ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 1
53 Suwat Chariyalertsak 1
54 Khon Kaen University. Faculty of Medicine 1
55 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโรทัย 1
56 Pattapong Kessomboon 1
57 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
58 พัตธนี วินิจจะกุล 1
59 Pattanee Winichagoon 1
60 สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ 1
61 ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล 1
62 คณะทำงานทบทวนวรรณกรรมเรื่อง การขาดธาตุเหล็กและโลหิตจาง 1
63 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
64 Bodi Thanamun 1
65 วีรพัฒน์ เงาธรรมทรรศน์ 1
66 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 1
67 สุภาพ พัฒน์อ่อง 1
68 อมร เปรมกมล 1
69 บดี ธนะมั่น 1
70 นวลตา อาภาคัพภะกุล 1
71 ศกลรัตน์ ฤทธิ์สมิตชัย 1
72 Chalermchai Chaikittiporn 1
73 สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ 1
74 Wichai Aekplakorn 1
75 รัศมี สังข์ทอง 1
76 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
77 Pungrassami P 1
78 Kipp AM 1
79 Thanawuth ์N. 1
80 Stephen Birch 1
81 Pungrassami PW 1
82 Chongsuvivatwong RP 1
83 ศรีรัตน์ กสิวงศ์ 1
84 กรกมล รุกขพันธ์ 1
85 Van Rie A 1
86 วิชัย เอกพลากร 1
87 อภิรดี แซ่ลิ่ม 1
88 งามจิตร์ ภัทรวิทย์ 1
89 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 1
90 อลันXXX กีเตอร์ 1
91 ณัฐพร ยูรวงศ์ 1
92 กาญจนา นวนจัน 1
93 Thanarak Suwanprapisa 1
94 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
95 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 1
96 มลิวัลย์ ออฟูวงศ์ 1
97 Amorn Premgamone 1
98 ภัทราภรณ์ หยงสตาร์ 1
99 ราม รังสินธุ์ 1
100 คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
101 มะเพาซิส ดือราวี 1
102 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
103 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
104 วารินทร์ ปงกันคำ 1
105 Weerayuth Chaipornsupaisan 1
106 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 1
107 วีระยุทธ ชัยพรสุไพศาล 1
108 Siriwat Tiptaradol 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 1
5 2551 2
6 2550 3
7 2549 4
8 2548 5
9 2547 3
10 2546 4
11 2544 2
12 2543 1
13 2542 4
14 2541 5
15 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ระบาดวิทยาเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพภาคใต้
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและ ภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
3 ความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมของ เอช แอลเอ และหมู่เลือดต่อความเสี่ยงของการติดเชื้อชิคุนกุนยา
4 พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพภาคใต้ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2551-2552
5 สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
ปี พ.ศ. 2552
6 Development of Applied Training Module on the use of R Language for Development of EWAR Computer Applications.
ปี พ.ศ. 2551
7 ผลของการขยายม่านตาและการถ่ายภาพจอประสาทตาแบบหลายตำแหน่งด้วยกล้องชนิด Nonmydriatic Camera ในการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
8 ผลของรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นต่อการเจริญเติบโตของเด็กและอนามัยครอบครัว ณ มลฑล สิบสองปันนาประเทศจีน
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษาเกี่ยวกับอุปสรรคทางด้านภูมิประเทศต่อการได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ล่าช้า และการแพร่เชื้อวัณโรคปอดจากผู้ป่วยสู่สมาชิกครอบครัว ในจังหวัดยูนนานประเทศจีน
10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 8-isoprostane, Interleukin-6, Interleukin-10 และTumor necrosis factor-alfa กับภาวะหยุดหายใจจากทางเดินหายใจอุดตันในขณะนอนหลบ โดยใช้ลมหายใจออก(exhaled breath condensate):เครื่องมือในการติดตามในจังหวัดยูนนาน ประเทศจีน
11 Diabetes Mellitus and Its Risk Factors in the Thai Population : The Third National Health Examination Survey 2004
ปี พ.ศ. 2549
12 Quality Assurance of Anti-Retroviral Drug At Public Health Sectors in Lower Southern Thailand.
13 โครงการจัดลำดับความสำคัญการวิจัยด้านสุขภาพ ภาคใต้
14 Effects of Universal Health insurance (JKA) in Aceh Indonesia on Millennium Development Goals (MDG) 5 Indicators
15 การพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2548
16 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยระบาดวิทยาระยะที่สอง พ.ศ. 2543-2545
17 สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
18 ความสอดคล้องระหว่างการปฏิบัติงานจริงกับแนวปฏิบัติของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ เรื่อง การจัดการผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาลของเขตภาคใต้ตอนล่าง
19 การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการควบคุมโรคฟันผุในงานบริการทันตกรรมโรงเรียน
20 ความสอดคล้องของรูปแบบการดื้อต่อยาปฏิชีวนะระหว่างคนเลี้ยงไก่และไก่ที่ใช้ยาปฏิชีวนะ
ปี พ.ศ. 2547
21 สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
22 Social Stigma of the New Tuberculosis.
23 สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
ปี พ.ศ. 2546
24 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยระบาดวิทยาระยะที่สอง พ.ศ.2543-2545
25 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการยาวัณโรคของภาคใต้ตอนล่าง (เขต 12)
26 Research and development of anti-TB drug management in Lower Southern Thailand.
27 ภาวะที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในประเทศไทย (โครงการนำร่อง)
ปี พ.ศ. 2544
28 ข้อเสนอการปฏิรูประบบควบคุมและป้องกันโรค
29 การจัดรูปแบบจำลองทางระบาดวิทยาในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมา
ปี พ.ศ. 2543
30 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2542
31 ความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และสภาวะเจ็บป่วยจนล้มละลายของผู้ป่วยในที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ในจังหวัดสงขลา
32 การขาดธาตุเหล็กและโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
33 ความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และสภาวะเจ็บป่วยจนล้มละลายของผู้ป่วยในที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ในจังหวัดสงขลา
34 พัฒนาการของการควบคุมวัณโรคโดยยุทธวิธี Directly observed therapy, short-course(DOTS) ในประเทศไทยจนถึงกุมภาพันธ์ 2542
ปี พ.ศ. 2541
35 ปริทัศน์การวิเคราะห์ภาระจากโรคทั่วโลกเทียบกับภายในประเทศไทย
36 สถานการณ์และควบคุมวัณโรคในประเทศไทย : ภาพสะท้อนของการคิดและวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข
37 วัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนาน(MDR-TB) คุกคามประเทศไทยจริงหรือ : รายงานการทบทวนเอกสารวิชาการชุดโครงการเรื่อง วัณโรค
38 การติดเชื้อและอัตราป่วยวัณโรคของประชากรบางกลุ่มในประเทศไทย : ผลการทบทวนรายงานการวิจัย 62 เรื่องระหว่างพศ.2502-2541
39 สุขภาพกับความสูญเสีย : ลำดับเหตุและปัจจัยทำร้ายคนไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
40 รายงานการปริทัศน์กระบวนการวิจัยและการผลิตนักวิจัยสาขาระบาดวิทยาในประเทศไทย
41 การใช้ออกซิเจนเครื่องพ่นละอองเพื่อป้องกันอาการเจ็บคอหลังผ่าตัด : การศึกษาควบคุมแบบสุ่ม