ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระวัฒน์ อุทัยร้ตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 29
2 ศิริชัย กาญจนวาสี 5
3 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 2
4 ธนายุทธ แก่นแก้ว 2
5 โชติ นพรัตน์ 2
6 ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ 1
7 พรณี พันมา 1
8 พนัสดา สีมั่น 1
9 ณัฐกิจ บัวขม 1
10 อัญชลี เหลืองอ่อน 1
11 ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ 1
12 ชลรัตน์ ชลมารค 1
13 สุวรรณา วังโสภณ 1
14 เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ 1
15 วิทยา คู่วิรัตน์ 1
16 วรรโณ นาคเพชรพูล 1
17 สถาพร ทองไทย 1
18 วิบูลย์ วิชาศาสตร์ 1
19 ถวิล วรรณปะเก 1
20 รุจา รอดเข็ม 1
21 ศิริเดช สุชีวะ 1
22 พรรณราย ทรัพยะประภา 1
23 สุดา ประยงค์พันธุ์ 1
24 ชลอ จันทรกุล 1
25 สงวนศักดิ์ บรรจง 1
26 สมบัติ ฟักฉิม 1
27 วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ 1
28 สัจจา จันทรเจริญ 1
29 อมรชัย ตันติเมธ 1
30 สุขุม สวาสดิ์ 1
31 วิญญู ทรัพยะประภา 1
32 รสลิน เลิศสมบูรณ 1
33 จินตนา จันทร์เจริญ 1
34 รังสรรค์ บัวจูม 1
35 นคร ตังคะพิภพ 1
36 พิทักษ์ เกิดคง 1
37 ไชยพร ตัณฑ์จิตานนท์ 1
38 วิโรจน์ มหานิล 1
39 มานิต ปัตตะแวว 1
40 พวงน้อย ไพรัช 1
41 วีระพงษ์ แสนโภชน์ 1
42 ยุพิน วรพุทธานนท์ 1
43 พินิจศักดิ์ ชมสุทธา 1
44 ชวลิต โพธิ์ขุน 1
45 บรรเลง คำพรรณ์ 1
46 ดวงพร ธีระโรจนพงษ์ 1
47 นิยม รอดเนียม 1
48 ปิยพงศ์ มณีศรี 1
49 ไพศิลป์ แหล่งสนาม 1
50 ยงยุทธ สุคนธปฏิภาค 1
51 รัตนา พงษ์พานิช 1
52 รัตนา เชาว์ปรีชา 1
53 อรพินทร์ กุลประภา 1
54 เรขา รัตนประสาท 1
55 อรรถ ปานะเจริญ 1
56 วันทนา ปทุมเทศวิพัฒน์ 1
57 สกล คามบุศย์ 1
58 พรศิริ ถนอมกุล 1
59 พงษ์ศักดิ์ อินทรามะ 1
60 รัตนา สิรีรัตน์ 1
61 มาลี วิชญกุล 1
62 กรองแก้ว สรนันท์ 1
63 เยาวดี รางชัยกุล 1
64 สุรีย์พร สุนทรศารทูล 1
65 สันติสุข สันติศาสนสุข 1
66 รัชนี วรวิเชียรวงษ์ 1
67 กรรณิการ์ รักเสนาะ 1
68 เกรียงไกร ไชยกุล 1
69 โณทัย อุดมบุญญานุภาพ 1
70 ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม 1
71 หาญ จันทร์ศิริ 1
72 ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล 1
73 ชัชวาลย์ ทองจันทร์ 1
74 ขรรค์ชัย อ่อนมี 1
75 จริยะ วิโรจน์ 1
76 วัลลภ วรนาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2547 1
3 2546 2
4 2545 5
5 2543 2
6 2541 2
7 2540 6
8 2539 7
9 2538 5
10 2537 8
11 2536 2
12 2535 2
13 2534 4
14 2533 3
15 2532 2
16 2531 3
17 2530 4
18 2529 1
19 2527 1
20 2526 6
21 2525 5
22 2524 3
23 2517 1
24 2516 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การสำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ
2 การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
ปี พ.ศ. 2547
3 การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประยุกต์ตามแนวทางการประเมินองค์การแบบสมดุล
ปี พ.ศ. 2546
4 ภาพลักษณ์โรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี ตามการรับรู้ของผู้ปกครอง
5 การศึกษารูปแบบการกระจายอำนาจบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
6 การศึกษาความต้องการจำเป็นในการดำเนินการด้านประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา หลังการได้รับการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
7 การศึกษาสาเหตุและวิธีการแก้ไขความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
8 การศึกษาสาเหตุและวิธีการแก้ไขความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
9 การนำเสนอแนวทางการจัดฝึกอบรม ของกองการฝึก กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
10 ผลกระทบของการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการครูสายงานการสอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2543
11 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา
12 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาอาชีพ สำหรับอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2541
13 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เขตการศึกษา 11
14 การศึกษากระบวนการพัฒนาอาจารย์ ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2540
15 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานด้านพัฒนาวิชาการ ของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด
16 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานอนามัยโรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
17 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ ของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
18 ผลกระทบของการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการครูสายงานการสอนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
19 การศึกษาแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
20 การศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5
ปี พ.ศ. 2539
21 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานธุรการ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
22 การศึกษาการบริหารสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
23 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
24 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
25 การศึกษาการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 7
26 การศึกษาการใช้อำนาจของศึกษาธิการอำเภอและการยอมตามอำนาจของผู้ใต้บังคับบัญชาเขตการศึกษา 6
27 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
28 สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา
29 การศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
30 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 7
31 การวิเคราะห์ภาวะผู้นำของศึกษาธิการจังหวัด ที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
32 สภาพและปัญหาการติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2537
33 การศึกษาการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12
34 การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจสั่งการ ของผู้บริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
35 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยนาฏศิลป สังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร
36 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
37 สภาพการปฏิบัติจริงและความคาดหวังเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
38 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและปัจจัย ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสาย ข และสาย ค ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน ของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
40 สภาพการปฏิบัติจริงและความคาดหวังเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
ปี พ.ศ. 2536
41 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษษ 7
42 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2535
43 สภาพและปัญหาการพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยกลุ่มอาชีวศึกษาภาคใต้ สังกัดกรมอาชีวศึกษา
44 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8 ตามการรับรู้ของตนเองและอาจารย์
ปี พ.ศ. 2534
45 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
46 การศึกษาการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกวิชาในวิทยาลัยสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
47 กระบวนการบริหารงานของผู้บริหารการศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกและภาคกลางตามการรับรู้ ของผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์
48 การปฏิบัติงานของศึกษาธิการเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
49 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง
50 การศึกษาการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
51 การศึกษาวิธีการแก้ไขความขัดแย้งตามแบบโธมัส-คิลแมนน์ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2532
52 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค ภาคกลาง สังกัดกรมอาชีวศึกษา
53 ความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการสาย ค. ในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี พ.ศ. 2531
54 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาระดับจังหวัด อำเภอ และนักวิชาการศึกษาจังหวัดเกี่ยวกับบทบาทของนักวิชาการศึกษาจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
55 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำ ของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลกับบรรยากาศองค์การ ของสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม
56 การศึกษาการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปี พ.ศ. 2530
57 การศึกษากระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 10
58 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์ เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ภาคใต้
59 ความต้องการของประชาชนในการรับบริการชุมชนและให้การสนับสนุน โรงเรียนมัธยมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดศรีสะเกษ
60 การศึกษาการปฏิบัติงานของอนุกรรมการข้าราชการครูสามัญประจำจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2529
61 การดำเนินงานการพัฒนาครูอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เขตการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2527
62 บทบาทของอาจารย์โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามการรับรู้ของผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ปกครอง
ปี พ.ศ. 2526
63 ความคิดเห็นของครูใหญ่และครูเกี่ยวกับลักษณะ คุณสมบัติ และความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 4
64 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าหมวดวิชา และครูอาจารย์เกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหัวหน้าหมวดวิชา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในเขตการศึกษา 12
65 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในเขตการศึกษา 6 เกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา
66 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
67 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานสื่อการสอน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
68 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าหมวดวิชา และครู เกี่ยวกับสมรรถภาพในการบริหารงานวิชาการของหัวหน้าหมวดวิชา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2525
69 ความคิดเห็นของผู้บริหารและคณาจารย์เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 5
70 สภาพการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานวิชาอาชีพ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ในเขตการศึกษา 8
71 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
72 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนราษฎร์อาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
73 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ในวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2524
74 ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครูประถมศึกษา เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 6
75 บทบาทการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดตรัง
76 การพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2517
77 ผลของช่วงเวลาการสอนที่มีต่อทักษะการเล่นวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ. 2516
78 ปัญหาการดำเนินงานฝึกอบรมเยาวชนชนบทภาคกลาง