ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 29
2 ศิริชัย กาญจนวาสี 5
3 โชติ นพรัตน์ 2
4 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 2
5 ธนายุทธ แก่นแก้ว 2
6 พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, 1
7 วิบูลย์ วิชาศาสตร์ 1
8 วินัย โกยดุลย์ 1
9 เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ 1
10 รุจา รอดเข็ม 1
11 สมเกียรติ พันธรรม, 2503- 1
12 วิทยา คู่วิรัตน์ 1
13 ศิริเดช สุชีวะ 1
14 ดวงใจ กฤดากร, 2505- 1
15 วัลลภ วรนาม 1
16 วีระพงษ์ แสนโภชน์ 1
17 สุรีย์พร สุนทรศารทูล 1
18 เยาวดี รางชัยกุล 1
19 รัชนี วรวิเชียรวงษ์ 1
20 สันติสุข สันติศาสนสุข 1
21 สถาพร ทองไทย 1
22 รังสรรค์ บัวจูม 1
23 วิจิตรา ปัญญาชัย, 2504- 1
24 วรรโณ นาคเพชรพูล 1
25 พนัสดา สีมั่น 1
26 พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 1
27 สุดา ประยงค์พันธุ์ 1
28 นคร ตังคะพิภพ 1
29 จินตนา จันทร์เจริญ 1
30 พิทักษ์ เกิดคง 1
31 วิโรจน์ มหานิล 1
32 มานิต ปัตตะแวว 1
33 ไชยพร ตัณฑ์จิตานนท์ 1
34 พวงน้อย ไพรัช 1
35 ถวิล วรรณปะเก 1
36 พรณี พันมา 1
37 รัตนา สิรีรัตน์ 1
38 ชลรัตน์ ชลมารค 1
39 ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ 1
40 ณัฐกิจ บัวขม 1
41 ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ 1
42 อัญชลี เหลืองอ่อน 1
43 สุวรรณา วังโสภณ 1
44 พรรณราย ทรัพยะประภา 1
45 กรรณิการ์ รักเสนาะ 1
46 เรขา รัตนประสาท 1
47 รัตนา พงษ์พานิช 1
48 รัตนา เชาว์ปรีชา 1
49 อรรถ ปานะเจริญ 1
50 สกล คามบุศย์ 1
51 ไพศิลป์ แหล่งสนาม 1
52 ยงยุทธ สุคนธปฏิภาค 1
53 วันทนา ปทุมเทศวิพัฒน์ 1
54 อรพินทร์ กุลประภา 1
55 อมรชัย ตันติเมธ 1
56 สมบัติ ฟักฉิม 1
57 วิญญู ทรัพยะประภา 1
58 รสลิน เลิศสมบูรณ 1
59 สงวนศักดิ์ บรรจง 1
60 ชลอ จันทรกุล 1
61 สุขุม สวาสดิ์ 1
62 สัจจา จันทรเจริญ 1
63 วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ 1
64 ชวลิต โพธิ์ขุน 1
65 พินิจศักดิ์ ชมสุทธา 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
67 ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล 1
68 โณทัย อุดมบุญญานุภาพ 1
69 ชัชวาลย์ ทองจันทร์ 1
70 จริยะ วิโรจน์ 1
71 กรองแก้ว สรนันท์ 1
72 เกรียงไกร ไชยกุล 1
73 ขรรค์ชัย อ่อนมี 1
74 ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม 1
75 หาญ จันทร์ศิริ 1
76 ดวงพร ธีระโรจนพงษ์ 1
77 บรรเลง คำพรรณ์ 1
78 ยุพิน วรพุทธานนท์ 1
79 ปิยพงศ์ มณีศรี 1
80 นิยม รอดเนียม 1
81 พงษ์ศักดิ์ อินทรามะ 1
82 พรศิริ ถนอมกุล 1
83 มาลี วิชญกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2547 1
3 2546 2
4 2545 4
5 2543 2
6 2541 2
7 2540 5
8 2539 7
9 2538 5
10 2537 8
11 2536 2
12 2535 2
13 2534 4
14 2533 3
15 2532 2
16 2531 3
17 2530 4
18 2529 1
19 2527 1
20 2526 6
21 2525 5
22 2524 3
23 2517 1
24 2516 1
25 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การสำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ
2 การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
ปี พ.ศ. 2547
3 การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประยุกต์ตามแนวทางการประเมินองค์การแบบสมดุล
ปี พ.ศ. 2546
4 ภาพลักษณ์โรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี ตามการรับรู้ของผู้ปกครอง
5 การศึกษารูปแบบการกระจายอำนาจบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
6 การศึกษาความต้องการจำเป็นในการดำเนินการด้านประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา หลังการได้รับการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
7 การศึกษาสาเหตุและวิธีการแก้ไขความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
8 การศึกษาสาเหตุและวิธีการแก้ไขความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
9 การนำเสนอแนวทางการจัดฝึกอบรม ของกองการฝึก กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
ปี พ.ศ. 2543
10 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา
11 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาอาชีพ สำหรับอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2541
12 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เขตการศึกษา 11
13 การศึกษากระบวนการพัฒนาอาจารย์ ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2540
14 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานด้านพัฒนาวิชาการ ของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด
15 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานอนามัยโรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
16 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ ของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
17 การศึกษาแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
18 การศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5
ปี พ.ศ. 2539
19 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานธุรการ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
20 การศึกษาการบริหารสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
21 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
22 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
23 การศึกษาการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 7
24 การศึกษาการใช้อำนาจของศึกษาธิการอำเภอและการยอมตามอำนาจของผู้ใต้บังคับบัญชาเขตการศึกษา 6
25 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
26 สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา
27 การศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
28 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 7
29 การวิเคราะห์ภาวะผู้นำของศึกษาธิการจังหวัด ที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
30 สภาพและปัญหาการติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2537
31 การศึกษาการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12
32 การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจสั่งการ ของผู้บริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
33 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยนาฏศิลป สังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร
34 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
35 สภาพการปฏิบัติจริงและความคาดหวังเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
36 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและปัจจัย ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสาย ข และสาย ค ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
37 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน ของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
38 สภาพการปฏิบัติจริงและความคาดหวังเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
ปี พ.ศ. 2536
39 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษษ 7
40 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2535
41 สภาพและปัญหาการพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยกลุ่มอาชีวศึกษาภาคใต้ สังกัดกรมอาชีวศึกษา
42 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8 ตามการรับรู้ของตนเองและอาจารย์
ปี พ.ศ. 2534
43 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
44 การศึกษาการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกวิชาในวิทยาลัยสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
45 กระบวนการบริหารงานของผู้บริหารการศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกและภาคกลางตามการรับรู้ ของผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์
46 การปฏิบัติงานของศึกษาธิการเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
47 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง
48 การศึกษาการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
49 การศึกษาวิธีการแก้ไขความขัดแย้งตามแบบโธมัส-คิลแมนน์ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2532
50 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค ภาคกลาง สังกัดกรมอาชีวศึกษา
51 ความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการสาย ค. ในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี พ.ศ. 2531
52 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาระดับจังหวัด อำเภอ และนักวิชาการศึกษาจังหวัดเกี่ยวกับบทบาทของนักวิชาการศึกษาจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
53 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำ ของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลกับบรรยากาศองค์การ ของสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม
54 การศึกษาการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปี พ.ศ. 2530
55 การศึกษากระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 10
56 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์ เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ภาคใต้
57 ความต้องการของประชาชนในการรับบริการชุมชนและให้การสนับสนุน โรงเรียนมัธยมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดศรีสะเกษ
58 การศึกษาการปฏิบัติงานของอนุกรรมการข้าราชการครูสามัญประจำจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2529
59 การดำเนินงานการพัฒนาครูอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เขตการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2527
60 บทบาทของอาจารย์โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามการรับรู้ของผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ปกครอง
ปี พ.ศ. 2526
61 ความคิดเห็นของครูใหญ่และครูเกี่ยวกับลักษณะ คุณสมบัติ และความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 4
62 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าหมวดวิชา และครูอาจารย์เกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหัวหน้าหมวดวิชา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในเขตการศึกษา 12
63 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในเขตการศึกษา 6 เกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา
64 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
65 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานสื่อการสอน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
66 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าหมวดวิชา และครู เกี่ยวกับสมรรถภาพในการบริหารงานวิชาการของหัวหน้าหมวดวิชา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2525
67 ความคิดเห็นของผู้บริหารและคณาจารย์เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 5
68 สภาพการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานวิชาอาชีพ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ในเขตการศึกษา 8
69 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
70 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนราษฎร์อาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
71 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ในวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2524
72 ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครูประถมศึกษา เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 6
73 บทบาทการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดตรัง
74 การพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2517
75 ผลของช่วงเวลาการสอนที่มีต่อทักษะการเล่นวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ. 2516
76 ปัญหาการดำเนินงานฝึกอบรมเยาวชนชนบทภาคกลาง