ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระยุทธ ชัยพรสุไพศาล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วีรยุทธ ชัยพรสุไพศาล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราการ ถมยางกูร 2
2 รักษ์ รักษ์ตระกูล 2
3 เวทิส ประทุมศรี 2
4 มานิต ศรีสุรภานนท์ 2
5 ธานินทร์ กองสุข 2
6 วจนะ เขมะวิชานุรัตน์ 2
7 อำไพขนิษฐ์ สมานวงศ์ไทย 2
8 ทานตะวัน สุรเดชาสกุล 2
9 พุดตาน พันธุเณร 2
10 กิตติวรรณ เทียมแก้ว 2
11 คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
12 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
13 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
14 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
15 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
16 Siriwat Tiptaradol 1
17 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 1
18 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
19 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 1
20 Office of the Food and Drug Administration 1
21 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 1
22 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 1
23 Office of the President, Mahidol University 1
24 คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
25 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
26 Amorn Premgamone 1
27 Chalermchai Chaikittiporn 1
28 วิชัย เอกพลากร 1
29 Wichai Aekplakorn 1
30 บดี ธนะมั่น 1
31 อมร เปรมกมล 1
32 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 1
33 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
34 คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
35 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒนวงศ์ 1
36 Virasak Chongsuvivatwong 1
37 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 1
38 Bodi Thanamun 1
39 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
40 Weerayuth Chaipornsupaisan 1
41 Thanarak Suwanprapisa 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 543 2
ผลงานวิจัย