ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาระบบระบุตำแหน่งฟ้าผ่าด้วยวิธีเสาอากาศแบบลูปกากบาทหลายอัน
2 การพัฒนาระบบระบุตำแหน่งฟ้าผ่าด้วยวิธีเสาอากาศแบบลูปกากบาทหลายอัน
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการประเมินค่าพารามิเตอร์รูปคลื่นฟ้าผ่าโดยระเบียบวิธีเลเวนเบิร์กมาร์ควอร์ทและวิธีตัวกรองอันเซนท์เททคาลมาน
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาแหล่งจ่ายแรงดันสูงกระแสสลับขนาด 5 กิโลโวลต์ 5 แอมแปร์ที่ปรับความถี่ได้ในช่วง 10 – 500 เฮิรตซ์ จากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาระบบเฝ้าติดตามคุณภาพของฉนวนสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังที่ใช้อยู่ในระบบจำหน่าย
6 การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของขั้วกระแสฟ้าฝ่าที่มีต่อความยาวประสิทธิผลของรากสายดิน
7 การพัฒนาระบบตรวจจับเหตุการณ์สายจ่ายไฟฟ้าขาดด้วยวิธีวัดกระแสสาย กรณีศึกษาสายไฟทางด้านโหลดมีการสัมผัสดิน
8 การพัฒนาระบบตรวจจับเหตุการณ์สายจ่ายไฟฟ้าขาดด้วยวิธีวัดกระแสสาย:
9 การพัฒนาระบบเฝ้าติดตามคุณภาพของฉนวนสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังที่ใช้อยู่ในระบบจำหน่าย
10 การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของขั้วกระแสฟ้าผ่าที่มีต่อความยาวประสิทธิผลของรากสายดิน
ปี พ.ศ. 2551
11 การพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพการฉนวนแบบไม่ทำลาย ของสายเคเบิลแรงสูงใต้ดินด้วยวิธีการคลื่นจร
ปี พ.ศ. 2550
12 การพัฒนาโครงกำบังสนามแม่เหล็กรบกวนความถี่กำลังแบบการชดเชยแอ็กทิฟ
13 การพัฒนาระบบวัดค่าความจุไฟฟ้าและค่าประกอบพลังงานสูญเปล่าไดอิเล็กตริก ของสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ตินขณะไม่จ่ายโหลด
14 ระบบตรวจหาการเกิดดีสชาร์จบางส่วนในจุดต่อสายเคเบิลแรงสูงใต้ดินขณะใช้งาน
15 การวิเคราะห์พฤติกรรมของรากสายดินภายใต้กระแสอิมพัลส์ฟ้าผ่าด้วยวิธีอิมพิแดนซ์ต่อหน่วยความยาว
16 การประเมินหาขนาดและตำแหน่งการเกิดฟ้าผ่าจากการวัดค่าแรงดันเหนี่ยวนำ
17 การวิเคราะห์สาเหตุการบกพร่องของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนขึงในอากาศในระบบจำหน่ายกรณีศึกษาผลกระทบทางกลและความร้อน
ปี พ.ศ. 2549
18 การประยุกต์ใช้วิธีเงามัลติโพลกับปัญหาศักย์เชิงซ้อนในสองมิติ
ปี พ.ศ. 2548
19 โปรแกรมช่วยออกแบบและประเมินราคาสำหรับสายเคเบิลแรงสูงใต้ดินแบบฉนวนแข็งเอ็กแอลพีอี
20 การพัฒนาเครื่องกำเนิดกระแสอิมพัลส์ช่วงยาว สำหรับทดสอบกับดักฟ้าผ่าพิกัดกระแส 5 kA และ 2.5 kA
21 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการประเมินค่าพารามิเตอร์รูปคลื่นแรงดันอิมพัลส์ โดยวิธีตัวกรองคาลมานและวิธีเลเวนเบิร์ก-มาร์ควอดท์
ปี พ.ศ. 2538
22 เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 1000 kV 30 kJ : รายงาน
23 ระบบวิเคราะห์ผลการทดสอบแรงดันอิมพัลส์แบบดิจิตอลสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง : รายงานผลการวิจัย
24 ระบบวิเคราะห์ผลการทดสอบแรงดันอิมพัลส์แบบดิจิตอล สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2537
25 ระบบวิเคราะห์ผลการทดสอบแรงดันอิมพัลส์แบบดิจิตอล สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง