ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระพันธุ์ โขวิทูรกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 6
2 พร้อมพรรณ พฤกษากร 5
3 พลกฤษณ์ แสงวณิช 3
4 กมล ไชยสิทธิ์ 2
5 สุพีชา วิทยเลิศปัญญา 2
6 กรรณิการ์ เกตุภู่ 2
7 ธีระ วัชรปรีชานนท์ 1
8 วราภณ วงศ์ถาวราวัฒน์ 1
9 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 1
10 สุทธิลักษณ์ ปทุมราช 1
11 วาณี เปล่งพาณิชย์ 1
12 ปาล์ม ชาติยิ่งเจริญ 1
13 สฐาปกร ศิริวงศ์, 2515- 1
14 กัญชนา ง้าวสุวรรณ 1
15 วรกมล แน่นอุดร 1
16 เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม 1
17 พัชญา บุญชยาอนันต์ 1
18 สุพรรณิการ์ เจริญ 1
19 วาณี เปล่งพานิชย์ 1
20 Hospital de la Pittie. INSERM 1
21 LeGoff, Wilfried 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
23 อรุณรัตน์ เกียรติปรุงเวช 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
25 มงคลธิดา อัมพลเสถียร 1
26 ปนัดดา ศรีจอมขวัญ 1
27 วราลี ฉัตรชมชื่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 2
6 2553 1
7 2552 3
8 2550 2
9 2548 1
10 2547 1
11 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ระดับโปรตีนแองจิโอโปอิตินไลค์ทรีในคนไทยที่มีระดับไขมันเอชดีแอลสูง
ปี พ.ศ. 2557
2 การดำเนินโรคของเบาหวาน และคุณภาพชีวิต หลังการจำกัดพลังงานในอาหารของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลรวมออสทีโอแคลซินและภาวะการดื้อต่ออินซูลินระหว่างการตั้งครรภ์ในประชากรไทย โดยใช้ค่าดัชนีชี้วัดภาวะดื้ออินซูลิน
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนไลโปโปรตีนไลเปสในผู้ป่วยที่มีไขมันไทรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีระดับไทรกลีเซอไรด์ปกติ
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาความแตกต่างของระดับอะโปไลโปโปรตีนเอไฟว์ในภาวะพิษเหตุติดเชื้อ และภาวะความเจ็บป่วยเฉียบพลันจากสาเหตุอื่นที่ไม่มีการติดเชื้อ
6 โครงการวิจัยการศึกษารหัสพันธุกรรมในคนไทยที่มีไขมันในเลือดชนิดเอชดีแอลสูงมาก โดยวิธีถอดรหัสและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงหน้าที่
ปี พ.ศ. 2553
7 การศึกษาความผิดปกติของอะโปไลโปโปรตีนเอไฟว์ในคนไทยที่มีไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงมาก
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเรตินอลบายด์ดิ้งโปรตีนโฟร์ กับผลของการตั้งครรภ์ต่อมารดาและทารก ในหญิงมีครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์
9 การศึกษาโปรตีนส่วนประกอบของเอชดีแอลในผู้ที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิตด้วยวิธีการทางโปรติโอมิก
10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับเรตินอลบายด์ดิ้งโปรตีนโฟร์ กับผลของการตั้งครรภ์ต่อมารดาและทารก ในหญิงมีครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. 2550
11 การประเมินภาวะดื้ออินซูลิน การทำงานของเบต้าเซลล์ของตับอ่อน และระดับไขมันในเลือด ในหญิงมีครรภ์ปกติและหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เพื่อทำนายผลของการตั้งครรภ์ต่อมารดาและทารก : รายงานการวิจัย
12 เภสัชจลนศาสตร์ของสาร capsaicin ในพริกขี้หนูสดและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพริกขี้หนูสดต่อน้ำตาลในเลือดในอาสาสมัครสุขภาพดี
ปี พ.ศ. 2548
13 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของ high-density lipoproteins ในภาวะตอบสนอง acute-phase
ปี พ.ศ. 2547
14 การทำงานของเอนไซม์ คอเลสเตอริล เอสเทอร์ ทรานสเฟอร์ โปรตีน ในคนไทยทีมีไขมันในเลือดชนิดเอชดีแอลสูงมาก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 เภสัชจลนศาสตร์และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพริกขี้หนูสดต่อระดับน้ำตาลในเลือด