ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระพงษ์ บุญโญภาส
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 56
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 30
3 สุพัตรา แผนวิชิต 10
4 จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ 7
5 นริศ ชำนาญชานันท์ 5
6 กมลศักดิ์ หมื่นภักดี 5
7 กุลพล พลวัน 5
8 ปุณยวีร์ พรพิพัฒนมงคล 5
9 ราเมศ พรหมเย็น 4
10 ทิพาพร นะมาตร์ 4
11 สรัลนุช สถิรเจริญทรัพย์ 4
12 จิรนิติ หะวานนท์ 4
13 สกนธ์กาญจน์ ปิฏกานนท์ 3
14 ไชยยศ เหมะรัชตะ 3
15 จุฑามาศ พฤฒิวิญญู 2
16 รมณัย ไชยโกมินทร์ 2
17 วรรณพร สิทธิกรวงศ์ 2
18 ขจีรัตน์ อัครจิตสกุล 2
19 ณัฐธีมา พงษ์ประเสริฐ 2
20 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ 2
21 สีหนาท ประยูรรัตน์ 2
22 นิติรัฐ พัสกรพินิจ 2
23 ทวีพร คงแก้ว 2
24 จุฑารัตน์ โยธินวิสิษฐ์ 2
25 กฤศ จิรภาสพงศา 2
26 สุทธิพร สายเชื้อ 2
27 สุภัทรา สุขปาณี 2
28 ธนาศรี ศรีสวัสดิ์ 2
29 สุผานิต เกิดสมเกียรติ 2
30 พิณทิรา ทวีปัญญายศ 2
31 สรเพ็ชร ภิญโญ 2
32 วีรดา เบ็ญจาธิกุล 2
33 ธาริต เพ็งดิษฐ์ 2
34 บุษยพรรณ ปักการะโน 2
35 วันชัย รุจนวงศ์ 2
36 ยงยุทธ แต่สุขะวัฒน์ 2
37 วรรษมล เพ็งดิษฐ์ 2
38 วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ 2
39 พิชญ์สินี สัตยาธนโชติ 2
40 ประสิทธิ์ ดำรงชัย 2
41 เจนณรงค์ สมเสถียร 2
42 นนชปวร สุวรรณกุล 2
43 ทิพย์อาภา เสฐจินตนิน 2
44 ปณิธาน วัฒนายากร 2
45 มธุศร สุทธะลักษณ์ 2
46 นวลน้อย ตรีรัตน์ 2
47 จักราวดี อนุโยธา 2
48 สุรางค์ เจียรณ์มงคล 1
49 จิตรา เศรษฐอุดม 1
50 ศุภณัฏฐ์ โสตถิพันธุ์ 1
51 กุลนันทน์ ค้าเจริญ 1
52 สุริยะ สิทธิชัย 1
53 วิชา มหาคุณ 1
54 ศิวดล ธีรเจริญทรัพย์ 1
55 สิทธิวัชร์ (ขวัญชัย) สุขเกษม 1
56 ธาริดา เลี้ยงหทัยธรรม 1
57 กุลนิษฐ์ ยิ่งชล 1
58 ณัฏฐพรรษ ญาณวารี 1
59 อภิศิษฏ์ ภู่ภัทรางค์ 1
60 อิทธิชัย รามสูต 1
61 ศศิธร ศรีเลิศชัยพานิช 1
62 สุรพล ไตรเวทย์ 1
63 ศิริชัย จันทรสิงห์ 1
64 สมชัย สงวนนภาพร 1
65 ประกาญจน์ ชอบไพบูลย์ 1
66 ณัฐธิดา เหล่ารักวงศ์ 1
67 ชูชีพ ฉิมวงษ์ 1
68 วัชระ พึ่งชลารักษ์ 1
69 รัชนีกร โชติชัยสถิตย์ 1
70 สุวภา สุขคตะ 1
71 สุรพล สินทรัพย์ 1
72 สมพร สมุทรคุณ 1
73 สมยศ จันทรสมบัติ 1
74 สมยศ วัฒนภิรมย์ 1
75 มานิต วิทยาเต็ม 1
76 ณัฏฐวี ดีมา 1
77 ภัทราภรณ์ พรมนุชาธิป 1
78 วัฒนา บุญเหิน 1
79 ไพรัช ดีสุดจิต 1
80 ขนิษฐนันท์ พลรัตน์ 1
81 ปวีณา จิรัฐติกร 1
82 กษมา วังซ้าย 1
83 ธาริน ปัญญาโพธิคุณ 1
84 ประเสริฐชัย ทัฬหิกรณ์ 1
85 ชญานิศ ภาชีรัตน์ 1
86 ทรงพล สงวนพงศ์ 1
87 ขวัญธิดา สุวรรณบัตร 1
88 เพ็ญวัน ทองดีแท้ 1
89 กฤตนัย ลิขิตจิตถะ 1
90 พงศกร จันทรศัพท์ 1
91 นงศิรนารถ เดิมกาญจนดี 1
92 นันทัช กิจรานันทน์ 1
93 ณฐกร พัฒนพงศ์ 1
94 บริรักษ์ ศิริสวัสดิบุตร 1
95 จุฬาลักษณ์ รัตนะจินดาวงศ์ 1
96 นฐวรรณ สุธาพร 1
97 สุชัย สุเฉลิมกุล 1
98 อภิชาติ โกสัยสุก 1
99 วิทยา เบ็ญจาทิกุล 1
100 นรา สวัสดิภาพ 1
101 กาญจนาภรณ์ แร่เจริญ 1
102 นพรัตน์ ตันติเสรีรัตน์ 1
103 วิรสิทธิ์ สิงห์กาวงชัย 1
104 สิทธิชัย เมืองแก้ว 1
105 วุฒิพันธ์ พ่วงพันธ์ 1
106 พงศ์เทพ เทพกาญจนา 1
107 วิทิต แสงพิทักษ์ 1
108 ปลื้มจิตร ประเสริฐศรี 1
109 เมธี กุศลสร้าง 1
110 ดิษฐะพร ทรัพย์โมค 1
111 พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ 1
112 ชนาธิป เศรษฐสุวรรณ 1
113 ปรางทอง เดชใด 1
114 เอกชัย กาญจนางกูรพันธุ์ 1
115 อนันต์ ธนะโสธร 1
116 จนิษฐ คันธสมบูรณ์ 1
117 ไกรเลิศ ดาวเรือง 1
118 พรพิมล โศจิรัตน์ 1
119 อนัญญา เกียรติพงศ์พินิจ 1
120 ธรรมชัย แสงเสย์โย 1
121 ชมชื่น มัณยารมย์ 1
122 บุณยสิทธิ์ รอดชะพรหม 1
123 จิดานันท์ รักษ์คิด 1
124 ฉลาด วุฑฒิกรรมรักษา 1
125 จรัสศรี จริยากูล 1
126 ชัยเกษม นิติสิริ 1
127 ปรัชญา อยู่ประเสริฐ 1
128 ทวีศักดิ์ ตู้จินดา 1
129 ดวงกมล พรรณลาภ 1
130 กมลนวล ศิลาพันธ์ 1
131 วชิรศักดิ์ กรรณสูต 1
132 ธนพล ลิมปิยนันท์ 1
133 อุดมชัย โลหณุต 1
134 สายฝน รัตนภิรมย์ 1
135 คงสิทธิ์ ศรีทอง 1
136 ชัยวัฒน์ บ่างตระกูล 1
137 อาณิสรา เชื่อสังข์พันธุ์ 1
138 ธนวรรณ พัฒนะเอนก 1
139 จักรรัตน์ ศรีโกมุท 1
140 วาทิน คำทรงศรี 1
141 เสริมสิริ ลีวาณิชยกุล 1
142 ชัชชญา ศิริเจริญ 1
143 คณิต ณ นคร 1
144 พรชัย จงสุขศรี 1
145 ทัศน์วรรณ ทารีมุกข์ 1
146 บุตรี โรจนบุรานนท์ 1
147 ดุษฎี ห์ลีละเมียร 1
148 วรพล จรัสกิตติกร 1
149 ประสม หงษ์โต 1
150 เชื้อชาย โพธิ์กลิ่น 1
151 ประจวบ ศรีวิโรจน์วงศ์ 1
152 ศิระ บุญภินนท์ 1
153 เกริกชัย ฉันทจิตต์ 1
154 ปฐม สมบูรณ์ 1
155 อิทธินนท์ ศิริบุตร 1
156 เนาวรัตน์ น้อยผล 1
157 กัมพล อรุณปลอด 1
158 จิรนิติ หะวานนท์ 1
159 สิริกาญจน์ รัตนสุวรรณชาติ 1
160 ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 1
161 เดชา ฤทธิ์เนติธรรม 1
162 ปรางทิพย์ โพธิ์แก้ววรางกูล 1
163 พรชัย เหลียวพัฒนพงศ์ 1
164 ชัยวัฒน์ ศิริวัฒนกุล 1
165 สหรัฐ สิริวัฒน์ 1
166 เสมอแข เสนเนียม 1
167 ธงฉาน ตันบุญเจริญ 1
168 ประดิษฐ์ คำจร 1
169 เกษมพงศ์ โบตระกูล 1
170 ภานุ รังสีสหัส 1
171 พิชัย พงษ์พาณิชย์ 1
172 ประยงค์ แก้วกลั่น 1
173 ชัยรัตน์ กรรณิการ์ 1
174 ศราวุธ ไชยรัตน์ 1
175 รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ 1
176 ชาลินี ถนัดงาน 1
177 มานะ หลักทอง 1
178 ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล 1
179 ณัฐพล เรืองนุ่ม 1
180 ทิพชฎา วิรยศิริ 1
181 ขนิษฐนันท์ อภิหรรษากร 1
182 มนูญ แสงงาม 1
183 ปรีดิ์มนัส มุสิกะนุเคราะห์ 1
184 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 1
185 มนต์ชัย วัชรบุตร 1
186 ภูรัช นันทเขตวงศ์ 1
187 กัญญาณัฐ บางพาน 1
188 ภัทรวดี ยังน้อย 1
189 ฉัตรชัย ตรีพิพัฒน์กุล 1
190 อุทัย อาทิเวช 1
191 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
192 สุธาสินี พรหมมินทร์ 1
193 รสิตา บุญวิสูตร 1
194 ทรงพล พันธุ์วิชาติกุล 1
195 วินัย ศักดาไกร 1
196 ชัชวิน เกตุทอง 1
197 สมหมาย จันทร์เรือง 1
198 กอบชัย ชูโต 1
199 สันติ นรัจฉริยางกูร 1
200 สุวิชาญ รักษ์รตนากร 1
201 ศิวพร วงศ์สุนทร 1
202 ศิริพร จารุพิสิฐไพบูลย์ 1
203 วิศิษฎ์ เจนนานนท์ 1
204 จันทนี นาคเจริญวารี 1
205 ชัยรัตน์ ศักดิ์โกศล 1
206 ญาดา กาศยปนันทน์ 1
207 เอกรัตน์ มีปรีชา 1
208 ปิยวรรณ ดีนาน 1
209 ณัฎฐพล เมืองขวา 1
210 สำราญ นุ่นพันธ์ 1
211 อรรณพ ลิขิตจิตถะ 1
212 วีระชาติ ศรีบุญมา 1
213 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 1
214 ปัญจพร ภู่ธนะพิบูล 1
215 ปรีดา นันท์ดี 1
216 อารี อารยวัฒนกุล 1
217 กานต์ คนึงสุขเกษม 1
218 พิณทิพย์ ลีลาเกรียงศักดิ์ 1
219 เจนวิทย์ นวลแสง 1
220 นิวัฒ ทั่งทอง 1
221 แววมณี พวงน้อย 1
222 ทรรศนีย์ เรืองศิลป์ 1
223 ปภาสิริ ภาคอัตถ์ 1
224 สราวุธ พิพัฒน์มโนมัย 1
225 ปกรณ์ ปิติกุลตัง 1
226 ยุพดี โถน้อย 1
227 สุรพล ทวนทอง 1
228 ตรังค์ บวรรัตนปราณ 1
229 มงคล กมลบุตร 1
230 บุญทัศน์ ยังน้อย 1
231 วานิช ชุติวงศ์ 1
232 เข็มชัย ชุติวงศ์ 1
233 ชนินันท์ ศรีธีระวิศาล 1
234 บุญเลิศ สันทัดอนุวัตร 1
235 อภินพ สุจิภิญโญ 1
236 ชุลีมาศ อัตถจรรยากุล 1
237 จิตติมา ธงไชย 1
238 อณิญพิไล เงินวิจิตร 1
239 แววรวี สังขพงษ์ 1
240 กฤษณะ ช่างกล่อม 1
241 ปิยะลักษณ์ ทัฬหิกรณ์ 1
242 รัตนา ธมรัตน์ 1
243 ปรานี เสฐจินตนิน 1
244 อลงกรณ์ นาคประเสริฐ 1
245 ณัฏฐ์รดา ศรีหล่มสัก 1
246 ตระกูล วินิจฉัยภาค 1
247 สุรชาติ พยัฆพรม 1
248 ปิยวรรณ กองแก้ว 1
249 พลพิพัฒน์ วรชินาคมน์ 1
250 ธงทอง จันทรางศุ 1
251 นิจรินทร์ องค์พิสุทธิ์ 1
252 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 1
253 ศุภกร ปุญญฤทธิ์ 1
254 แสวง บุญเฉลิมวิภาส 1
255 อาภัสรา ศิริวัฒนา 1
256 ภวิกา รายณะสุข 1
257 พีรพันธุ์ เปรมภูติ 1
258 มัลลิกา มันตเสถียร 1
259 มาโนช วงษ์สุรีย์รัตน์ 1
260 อัญชลี ฉายสุวรรณ 1
261 พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล 1
262 เรวัต ฉ่ำเฉลิม 1
263 ธนศักดิ์ ใจหาญ 1
264 อรทิพย์ ตัณฑประศาสน์ 1
265 ปิยฉัตร กุลรักษา 1
266 เดชอุดม ไกรฤทธิ์ 1
267 1
268 กาญจนา นิมมานเหมินทร์ 1
269 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
270 นรินทร์ ไทรฟัก 1
271 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
272 ธีระพล โชติพันธ์ 1
273 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
274 ณัฐวุฒิ วิทยศักดิ์พันธ์ 1
275 เบญจะ เพ็งดิษฐ์ 1
276 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
277 นันท์นภัสร์ สนธิพร 1
278 วิษณุ เครืองาม 1
279 อารีย์ รุ่งพรทวีวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 8
2 2557 8
3 2556 10
4 2555 10
5 2554 8
6 2553 21
7 2552 26
8 2551 29
9 2550 19
10 2549 13
11 2548 6
12 2547 11
13 2546 7
14 2545 14
15 2544 9
16 2543 7
17 2542 2
18 2541 3
19 2540 1
20 2539 18
21 2538 7
22 2537 10
23 2536 6
24 2535 3
25 2534 5
26 2533 3
27 2532 4
28 2531 1
29 2530 1
30 2529 1
31 2528 1
32 2527 4
33 2525 2
34 2523 1
35 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
3 ปัญหาการบังคับใช้โทษปรับในคดียาเสพติด
4 การนำมาตรการสมคบมาใช้กับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
5 การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
6 การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
7 การใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานในความผิดเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง
8 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการบังคับใช้กฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชำระเงินของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
9 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
10 การแสวงหาและพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
11 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการกำหนดให้ความผิดฐานลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดมูลฐาน
12 การกำหนดความผิดฐานดักฟังการสื่อสารที่เป็นการส่วนตัวโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
13 การบังคับใช้มาตรการแฝงตัวตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ: ศึกษากรณีการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแฝงตัว
14 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 : ศึกษากรณีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและการสอบสวนคดีพิเศษ
15 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 :ศึกษากรณีเกี่ยวกับการเพิ่มความผิดมูลฐานตามประมวลกฎหมายที่ดิน
16 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล: ศึกษากรณีการกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปี พ.ศ. 2556
17 การห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
18 การนำมาตรการบำบัดรักษาผู้ติดการพนันมาใช้ในความผิดการพนัน
19 การกระทำความผิดต่อเนื่องในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการรุกล้ำลำน้ำ
20 การใช้สิทธิป้องกันโดยไม่จำต้องหลีกเลี่ยงภยันตรายก่อน (Stand Your Ground)
21 ความชอบธรรมของการคุมความประพฤติเมื่อศาลพิพากษาปล่อยตัว ตามมาตรา 138 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
22 การนำมาตรการพิเศษมาใช้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการล้มละลายโดยฉ้อฉล
23 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีอำนาจหน้าที่ของศาลกรณีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
24 ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาวิเคราะห์การกระทำอันเป็นโจรสลัด
25 ความชัดเจนและความเหมาะสมในการกำหนดนิยามของการก่อการร้ายในประมวลกฎหมายอาญาของไทย
26 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีในสถานีตำรวจ
ปี พ.ศ. 2555
27 การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานโดยพนักงานอัยการ : ศึกษาตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
28 การเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 : ศึกษากรณีการพัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติของประเทศไทย
29 อำนาจในการบังคับโทษปรับและมาตรการทดแทนโทษปรับของพนักงานสอบสวน : ศึกษากรณีตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
30 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานตำรวจในสถานการณ์พิเศษ
31 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีการกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตราเป็นความผิดมูลฐาน
32 อำนาจจับกุมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาตรา 38/1
33 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุน
34 อำนาจในการบังคับโทษปรับและมาตรการทดแทนโทษปรับของพนักงานสอบสวน : ศึกษากรณีตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
35 การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานโดยพนักงานอัยการ : ศึกษาตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
36 การเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 : ศึกษากรณีการพัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
37 การปฏิบัติต่อหญิงมีครรภ์ในระหว่างการดำเนินคดีอาญา
38 บทบาท และหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของศาล
39 ผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 : ศึกษากรณีการรายงานการดำเนินการตามหมวดสี่ของคณะกรรมการธุรกรรมและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
40 กฎหมายเกี่ยวกับการใช้กำลังควบคุมการชุมนุมสาธารณะ : ศึกษาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ....
41 การกระทำความผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบวิชาชีพ : ศึกษากรณีแพทย์กระทำความผิด
42 บทบาทของรัฐสภาไทยในการควบคุมธรรมาภิบาลของตำรวจ
43 การกำหนดให้การยักยอกทรัพย์สินในภาคเอกชนเป็นความผิดทางอาญาตามอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003
44 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ศึกษากรณี :
ปี พ.ศ. 2553
45 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ : ศึกษาข้อกฎหมายกรณีการลักลอบใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย
46 มาตรการทางกฎหมายในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดของประเทศไทย
47 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีการริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดิน
48 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ศึกษากรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีบนอินเทอร์เน็ต
49 การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสินบนในภาคเอกชนตามอนุสัญญาองค์กรสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
50 การนำโทษที่มีลักษณะประจานมาใช้กับผู้กระทำความผิด
51 การนำเอาโทษกักขังมาใช้บังคับกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
52 แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยานในคดีอาญาในระหว่างที่พยานอยู่ในการคุ้มครองความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
53 ความเหมาะสมและความจำเป็นในการกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายมีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
54 การศึกษารูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงยุติธรรม
55 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
56 มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษกับการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและผู้มีอิทธิพล
57 การตรวจสอบความจริงของการได้มาซึ่งพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
58 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์:
59 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542:
60 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
61 การนำโทษที่มีลักษณะประจานมาใช้กับผู้กระทำความผิด
62 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ศึกษากรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีบนอินเตอร์เน็ต
63 มาตรการทางกฎหมายในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางของประเทศไทย
64 ความเหมาะสมและความจำเป็นในการกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายมีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
65 การนำเอาโทษกักขังมาใช้บังคับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
ปี พ.ศ. 2552
66 การบังคับโทษปรับ : ศึกษากรณีอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานบังคับคดีอาญา
67 การกำหนดให้ความผิดอาญาร้ายแรง ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
68 แนวทางในการนำมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชนมาใช้กับการกระทำความผิดโดยเด็กในประเทศไทย
69 พันธกรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 : ศึกษากรณีการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
70 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสื่อลามกและสื่อที่ไม่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติปราบปรามวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ....
71 การบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด ศึกษาในกรณีการปราบปรามผู้กระทำความผิดยาเสพติดรายสำคัญ
72 การคุ้มครองพยาน : ศึกษากรณีการนำมาตรการฉุกเฉินมาปรับใช้.
73 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีอำนาจหน้าที่และการบังคับใช้กฎหมายของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
74 การพัฒนาการสั่งคดีของอัยการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
75 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
76 ปัญหาการปฏิบัติต่อพยานในคดีอาญา ศึกษากรณี : การปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมต่อพยานในชั้นพนักงานสืบสวนสอบสวน
77 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นผู้ทรงอิทธิพลในความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
78 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการฉ้อโกงประกันภัยรถยนต์
79 นโยบายรัฐในการควบคุมอาชญากรรมแชร์ลูกโซ่ที่แฝงในธุรกิจขายตรง
80 การใช้ดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 กรณีผู้ที่เคยผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
81 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์จำเป็นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด
82 แนวทางในการนำมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชนมาใช้กับการกระทำความผิด โดยเด็กในประเทศไทย
83 การคุ้มครองพยาน : ศึกษากรณีการนำมาตรการฉุกเฉินมาปรับใช้
84 การบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด ศึกษาในกรณีการปราบปรามผู้กระทำความผิดยาเสพติดรายสำคัญ
85 พันธกรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 : ศึกษากรณีการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
86 การกำหนดให้ความผิดอาญาร้ายแรง ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
87 การพัฒนาการสั่งคดีของอัยการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
88 การบังคับโทษปรับ : ศึกษากรณีอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานบังคับคดีอาญา
89 ปัญหาการปฏิบัติต่อพยานในคดีอาญา ศึกษากรณี : การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยานในชั้นพนักงานสืบสวนสอบสวน
90 มาตรการดำเนินการกับทรัพย์สินขององค์กรที่สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
91 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ต่อผู้กระทำความผิดที่ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
ปี พ.ศ. 2551
92 การนำมาตรการส่งมอบภายใต้การควบคุมมาใช้กับคดียาเสพติดของประเทศไทย
93 การบังคับใช้กฎหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษกรณีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
94 ประเทศไทยกับการอนุวัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 : ศึกษากรณีการเรียกคืนทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด
95 ความรับผิดทางอาญาในความผิดฐานข่มขืน ศึกษากรณีสามีข่มขืนภริยาของตน
96 แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยานในคดีอาญาในระหว่างที่พยานอยู่ในการคุ้มครองความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
97 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
98 การศึกษารูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงยุติธรรม
99 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐาน
100 การรักษาความปลอดภัยภาคเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานรักษาความปลอดภัย
101 มาตรการทางอาญาต่อการกระทำความผิดต่อทรัพย์สินทางปัญญา
102 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีการรายงานธุรกรรมขององค์กรที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
103 การคุ้มครองพยาน : ศึกษาเฉพาะกรณีที่พยานเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ
104 โครงการพัฒนามาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ และมาตรการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา
105 การฟอกเงินโดยองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร : ศึกษาเฉพาะกรณีข้อเสนอแนะพิเศษของหน่วยป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
106 มาตรการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด: ศึกษากรณีดอกผลของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
107 การวิเคราะห์ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
108 การนำวิธีการต่อรองคำรับสารภาพมาปรับใช้ : ศึกษากรณีคดีทุจริตประพฤติมิชอบ
109 สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว : ศึกษากรณีสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว ของบุคคลสาธารณะ
110 ผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม ในคดีอาญาที่มีต่อศาลและจำเลย อันเนื่องมาจากการแก้ไขกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ต้องหา : ศึกษาเฉพาะกรณีตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 84 วรรคท้ายที่แก้ไขใหม่
111 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีการรายงานธุรกรรม ขององค์กรที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
112 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีอำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐาน ของพนักงานเจ้าหน้าที่
113 ประเทศไทยกับการอนุวัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 : ศึกษากรณีการเรียกคืนทรัพย์สิน ที่ได้มาจากการกระทำความผิด
114 มาตรการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด : ศึกษากรณีดอกผลของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
115 การนำมาตรการส่งมอบภายใต้การควบคุมมาใช้กับคดียาเสพติดของประเทศไทย
116 การบังคับใช้กฎหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
117 การรักษาความปลอดภัยภาคเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการกำกับดูแล และการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานรักษาความปลอดภัย
118 ความรับผิดทางอาญาในความผิดฐานข่มขืน ศึกษากรณีสามีข่มขืนภริยาของตน
119 การคุ้มครองพยาน : ศึกษาเฉพาะกรณีที่พยานเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ
120 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีการใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐาน
ปี พ.ศ. 2550
121 การเปิดเผยพยานหลักฐานก่อนการสืบพยานคดีอาญา : ศึกษากรณีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
122 การเสริมสร้างมาตรการเพื่อสัมฤทธิ์ผลในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
123 โครงการพัฒนามาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ และมาตรการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา
124 การฟอกเงินโดยองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร : ศึกษาเฉพาะกรณีข้อเสนอแนะพิเศษของหน่วยป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
125 โครงการพัฒนายึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับและมาตรการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา
126 การวิจัย " การยกฐานะศาลแขวงในกรุงเทพมหานครเป็นศาลจังหวัด
127 การพัฒนามาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับและมาตรการกักขังแทนค่าปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา
128 การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการระดมเครือข่ายโดยมิชอบตามกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรงเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
129 การเสริมสร้างมาตรการ เพื่อสัมฤทธิ์ผล ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
130 การกำหนดความผิดฐานฟอกเงินที่ผู้กระทำเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และมาตราการ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตราการยึด อายัด และริบทรัพย์สิน
131 การศึกษาวิจัยเรื่อง ธุรกิจนอกกฎหมาย ความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน
132 การฟอกเงินโดยองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร : ศึกษาเฉพาะกรณีข้อเสนอแนะพิเศษของหน่วยป้องกันอาชญากรรมการทางการเงิน
133 การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนเปรียบเทียบการฉ้อโกงของลาว
134 การฉ้อโกงในธุรกิจประกันวินาศภัย
135 การนำวิธีการว่าด้วยความร่วมมือของผู้กระทำความผิดมาใช้ในคดีฟอกเงิน
136 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
137 การนำเอามาตรการสมคบกันกระทำความผิดมาบังคับใช้กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
138 ทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดทางเพศสืบเนื่องจากการใช้ห้องสนทนาทางอินเทอร์เน็ต
139 ทัศนะของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตรเครดิตต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจด้านการทุจริตด้วยบัตรเครดิต
ปี พ.ศ. 2549
140 อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 : ศึกษากรณีความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับการทุจริตในภาคเอกชน
141 การแปรรูปเรือนจำให้เอกชนดำเนินการ ศึกษากรณี ความรับผิดทางอาญาของผู้ปฏิบัติงาน
142 การยึดรถยนต์ของกลางตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 วรรค 2
143 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 : ศึกษากรณีมาตราการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ทรงอิทธิพล
144 การบังคับใช้กฎหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษกับองค์กรอาชญากรรม
145 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีหนี้นอกระบบของผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475
146 การเพิ่มความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมเอกสารราชการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการปลอมหนังสือเดินทาง
147 ความรับผิดของรัฐต่อพยานในการให้ความคุ้มครองตามมาตรการพิเศษ
148 มาตรการกฎหมายในการป้องกันการแปรสภาพทรัพย์สินในกิจกรรมการพนัน
149 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534
150 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้น : ศึกษากรณีพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
151 โทษปรับ : ศึกษากรณีการใช้มาตรการอื่นมาเสริมและแทนการปรับ
152 การวินิจฉัย "ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของสถาบันการเงิน" เพื่อกำหนดรูปแบบของการฟอกเงิน
ปี พ.ศ. 2548
153 การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับการค้าบุหรี่เถื่อน
154 การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเป็นความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
155 การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง : ศึกษากรณีการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่อง
156 การกำหนดความผิดฐานฟอกเงินที่ผู้กระทำเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และมาตราการรวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตราการยึด อายัด และริบทรัพย์สิน
157 การศึกษาวิจัยเรื่อง ธุรกิจนอกกฎหมาย ความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน
158 การนำหลักการสมคบกันกระทำความผิดมาใช้เพื่อป้องกันและปราบปรามความผิดกลุ่มสถาบันการเงิน : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2547
159 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีการแก้ไขความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร
160 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
161 การสั่งปิดชั่วคราวและการพักใช้ใบอนุญาตสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
162 การเสริมสร้างมาตรการ เพื่อสัมฤทธิผล ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
163 การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542
164 ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 :ศึกษากรณี การกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง
165 การควบคุม ตรวจสอบ องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญในการบังคับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
166 ความผิดฐานค้ามนุษย์ตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรค.ศ. 2000 และผลกระทบหากประเทศไทยเข้าเป็นภาคี
167 การคุ้มครองสิทธิของบุคคลกับการใช้อำนาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
168 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
169 การกำหนดความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเป็นความผิดมูลฐานในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดว่าด้วยการป่าไม้
ปี พ.ศ. 2546
170 อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
171 การดำเนินการริบทรัพย์สินในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
172 ประสิทธิภาพในการบังคับใช้โทษอาญาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
173 การเพิ่มความผิดเกี่ยวกับการพนันเป็นความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
174 การดำเนินการกับทรัพย์สินในคดียาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณียานพาหนะที่เป็นของกลาง
175 กฎหมายขัดขวางกระบวนการยุติธรรม : ศึกษากรณีการพัฒนากฎหมายไทยให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ. 2000
176 มาตรการในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในส่วนของธนาคารพาณิชย์เปรียบเทียบแนวปฏิบัติของประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
177 การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีการดำเนินการกับธุรกรรมเงินสด
178 ความเหมาะสมของการลงโทษ : ศึกษากรณีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
179 ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับความรับผิดทางอาญา
180 กระบวนการฟอกเงินในสถาบันการเงิน : ศึกษากรณี Bank of Credit and Commerce International
181 กฎหมายกับการปฏิบัติหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรเอกชน
182 อุปสรรคในการบังคับใช้พระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527
183 การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา มิให้ต้องรับสารภาพโดยไม่สมัครใจ
184 มาตรการทางกฎหมายที่บังคับใช้กับอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ในกระบวนการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
185 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา : ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ
186 มาตรการป้องกันและปราบปรามเงินนอกระบบ : ศึกษากรณีการใช้โพยก๊วน
187 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาคเอกชนโดยองค์กรอิสระของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
188 การคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตจากการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
189 การฉ้อโกงเกี่ยวกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า : ศึกษากรณีการบังคับใช้กฎหมาย
190 โทษประหารชีวิติ : ศึกษาวิธีการบังคับโทษด้วยการฉีดยากับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2544
191 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกรรมที่มีเหตุผลอันควรสงสัย
192 ปัญหาในการค้นและยึดพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
193 อำนาจรัฐในการควบคุมผู้ต้องหา : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
194 มาตรการคุ้มครองผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
195 ความรับผิดทางอาญาในการแพร่เชื้อโรคที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
196 การฟอกเงิน : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
197 การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกับการกระทำโดยเบื้องต้นและการกระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
198 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับการบังคับใช้กฎหมาย
199 กระบวนการบังคับใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ปี พ.ศ. 2543
200 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีอำนาจของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับคณะกรรมการธุรกรรม
201 บทบาทการบังคับใช้กฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิง
202 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 : ศึกษาเฉพาะกรณี การคุ้มครองผู้เสียหายและพยานที่เป็นเด็กในการสอบสวน
203 มาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าโบราณวัตถุ
204 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน : ศึกษากรณีเปรียบเทียบมาตรการในการบังคับใช้กฎหมาย ของต่างประเทศและประเทศไทย
205 การบังคับใช้กฎหมายอาญาในทะเลอาณาเขต : ศึกษากรณีการ กระทำความผิดอาญา เหนือเรือเอกชนต่างชาติขณะผ่านโดยสุจริต
206 การนำวิธีการรต่อรองคำรับสารภาพมาใช้ในคดียาเสพติด
ปี พ.ศ. 2542
207 การใช้ดุลยพินิจในการให้สินเชื่อทางธุรกิจกับความรับผิดทางอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีให้สินเชื่อเพื่อครอบงำกิจการ
208 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับบ่อนการพนันในประเทศ
ปี พ.ศ. 2541
209 สัมฤทธิ์ผลในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ในกรณีร่ำรวยผิดปกติ กับการนำเอากฎหมายปราบปรามการฟอกเงินมาใช้บังคับ
210 การฉ้อโกงประกันชีวิต : เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ
211 ความผิดฐานดำรงชีพอยู่ด้วยรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286
ปี พ.ศ. 2540
212 การพัฒนาระบบงานนิติเวชเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ
ปี พ.ศ. 2539
213 อำนาจอัยการสูงสุดในการสอบสวนคดีอาญาที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร
214 โทษอาญาฐานละเมิดลิขสิทธิ์ : ศึกษาฐานความผิดและความเหมาะสมของโทษ
215 ความผิดฐานซื้อยาเสพติดให้โทษ
216 มาตรการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
217 การคุ้มครองสิทธิในการขอให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินของผู้เสียหายใน คดีอาญา
218 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ ของการต้องโทษจำคุกต่อผู้พ้นโทษ
219 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการลักรถยนต์
220 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
221 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันปราบปรามการปลอมบัตรเครดิต
222 การดำเนินคดีอาญาผิดพลาดโดยรัฐหรือเจ้าพนักงานของรัฐกับการชดเชย แก่ผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา
223 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานบริหารข้อมูลตามร่างกฎหมายปราบปรามการฟอกเงิน
224 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีอุปสรรคในการบังคับใช้กฎมาย
225 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการทุจริตในการออกหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดินและการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
226 การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับอาสาสมัครคุมประพฤติในการพักการลงโทษ
227 การริบทรัพย์สินด้วยกระบวนการทางแพ่งตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย
228 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับบทบาทและภาระหน้าที่ ของสถาบันการเงิน
229 บทบาทของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ป.ในการดำเนินคดีอาญา
230 การจำกัดการแข่งขันที่ไม่ชอบธรรม : องค์ประกอบและเงื่อนไขในการกระทำ ความผิดตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. 2522
ปี พ.ศ. 2538
231 การติดตามริบทรัพย์สินผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรการบังคับใช้ต่อธนาคารหรือสถาบันการเงิน
232 การใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อการส่งเสริมการลงทุน ตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
233 ปัญหาการให้สินบนนำจับในคดีอาญา
234 การทุจริตโดยใช้บัตรเครดิต
235 มาตรการทางกฎหมายในการป้องปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งกระทำโดยสถาบันการเงิน
236 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2534 : ศึกษาเฉพาะกรณีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิ ของผู้ติดยาเสพติด
237 ผู้ร่วมในความผิดที่มิใช่ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน
ปี พ.ศ. 2537
238 กลไกระดับชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
239 อำนาจสอบสวนของพนักงานศุลกากร
240 การบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันปราบปรามการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ
241 สภาพบังคับทางอาญาต่อผู้เสพยากลุ่มแอมเฟตามีนในขณะขับขี่ยานพาหนะ
242 แนวทางการปรับปรุงการอุทธรณ์การประเมินภาษีศุลกากร
243 ความผิดเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์
244 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมาตรการริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการ ในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534
245 การคุ้มครองผู้เสียหายในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา
246 เหตุบรรเทาโทษ : ศึกษากรณีการใช้ดุลพินิจลดโทษเมื่อจำเลยรับสารภาพ ในชั้นพิจารณา
247 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการซื้อขายผลิตผลล่วงหน้า
ปี พ.ศ. 2536
248 บทบาทของพนักงานสอบสวนในการดำเนินกระบวนการเรียกประกันทัณฑ์บน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 46 : ศีกษาเฉพาะกรณีก่อนมีการกระทำความผิด
249 มาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดโดยอาศัยการบริการสังคม
250 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกคุมความประพฤติ
251 การคุมประพฤตินิติบุคคล : ศึกษาเฉพาะกรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและ บริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
252 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอุบัติเหตุจราจรอันเกิดจากการดื่มสุรา ของผู้ขับขี่รถในประเทศไทย
253 การรอการลงโทษและการรอการกำหนดโทษปรับ
ปี พ.ศ. 2535
254 อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม: บทบาทในการควบคุมสังคม
255 เสรีภาพของหนังสือพิมพ์กับความผิดฐานหมิ่นประมาท
256 บทบาทของพนักงานสอบสวนในของกลางคดีอาญา
ปี พ.ศ. 2534
257 ความหมายทางอาญาของคำว่า"เอกสาร"
258 ปัญหาการบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยในเรื่องการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา
259 สิทธิที่สามารถป้องกันได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
260 การทดแทนค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาหรือเหยื่ออาชญากรรมโดยรัฐ
261 การนำวิธีการกันตัวผู้ร่วมกระทำผิดเป็นพยานมาปรับใช้กับการสืบสวน และสอบสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ป.
ปี พ.ศ. 2533
262 การกระทำความผิดทางอาญาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
263 ขอบเขตของ "อันตรายแก่กายหรือจิตใจ" ในความผิดต่อร่างกาย
264 มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม บัตรเครดิต
ปี พ.ศ. 2532
265 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ปัญหาการดำเนินคดีความผิดฐานหลีกเลี่ยง ภาษีศุลกากร
266 การชันสูตรพลิกศพกับการดำเนินคดีอาญา
267 การคุมขังผู้ต้องโทษไว้ในที่อยู่อาศัยโดยใช้เครื่องมืออิเล็กโทรนิก
268 การจับโดยราษฎร
ปี พ.ศ. 2531
269 ความไม่รู้กฏหมายกับความรับผิดในทางอาญาตามมาตรา 64แห่งประมวลกฏหมายอาญา
ปี พ.ศ. 2530
270 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการกระทำความผิดทางอาญา เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
ปี พ.ศ. 2529
271 การรับโทษหนักขึ้นเนื่องจากการเพิ่มโทษกับเหตุฉกรรจ์ในคดีอาญา
ปี พ.ศ. 2528
272 ผลของการกระทำและความรับผิดในทางอาญา
ปี พ.ศ. 2527
273 การต่อรองคำรับสารภาพ
274 การกระทำโดยงดเว้น
275 การบังคับใช้กฏหมายอาญาโดยกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย
276 ความรับผิดในทางอาญาของผู้ใช้
ปี พ.ศ. 2525
277 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี : รายงานผลการวิจัย
278 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราโทษกับการกระทำความผิด
ปี พ.ศ. 2523
279 การลงโทษประหารชีวิต