ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระพงศ์ ลุลิตานนท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วีรพงศ์ ลุลิตานนท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จริยา ชมวารินทร์ 6
2 วสันต์ จันทราทิตย์ 5
3 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 4
4 วันชัย วัฒนศัพท์ 4
5 ภพ โกศลารักษ์ 3
6 กัญญลักษณ์ ชัยคำภา 3
7 จามรี ธีรตกุลพิศาล 3
8 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 3
9 บุญส่ง พัจนสุนทร 3
10 ชัยศิริ วงศ์คำ 3
11 โสพิศ วงศ์คำ 3
12 วิภา รีชัยพิชิตกุล 3
13 ภัณฑิรา วงศาสกุลโชติ 2
14 วันชัย มาลีวงษ์ 2
15 เยาวมาลย์ ค้าเจริญ 2
16 ผิวพรรณ มาลีวงษ์ 2
17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
18 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
19 วิมนต์ ศรีภิญโญวณิชัย 2
20 สาโรช ค้าเจริญ 2
21 สมชาติ แสงสอาด 2
22 เจริญ ธรรมพานิช 2
23 อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ 2
24 ฑิฆัมพร กุยยกานนท์ 2
25 ชัยวัฒน์ กิตติกุล 2
26 ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ 2
27 ทิพยา เอกลักษณานันท์ 2
28 ศิริชัย ชัยชนะวงศ์ 2
29 ชีระ ชำนาญวนกิจ 2
30 ปราโมทย์ ทองกระจาย 2
31 Sithichoke Tangphatsornruang 1
32 Viraphong Lulitanond 1
33 สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 1
34 W. Namwat 1
35 วรชัย ศิริกุลชยานนท์ 1
36 M. Panya 1
37 N. Suebwongsa 1
38 B. Mayo 1
39 Rungnapha Wannasutta 1
40 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
41 กำธร ธรรมประเสริฐ 1
42 จุฑาทิพย์ ศรีจันทร์รัศมี 1
43 ณัฐา ทับทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 2
4 2556 3
5 2555 4
6 2554 6
7 2553 5
8 2552 8
9 2551 1
10 2550 2
11 2549 1
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 2
17 2543 1
18 2541 2
19 2540 5
20 2539 1
21 2538 3
22 2537 1
23 2534 2
24 2531 1
25 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
2 ตัวบ่งชี้ในระดับ transcription ของเชื้อ Mycobacterium tuberculisis ภายใต้สภาวะการเจริญเติบโตในระยะไม่แบ่งตัว
ปี พ.ศ. 2558
3 การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติทางโปรไบโอติกส์และอิมมูโนวิทยาของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกที่แยกจากช่องปากของคนปกติ
ปี พ.ศ. 2557
4 ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
5 การพัฒนาเทคนิคไพโรซีเควนซิ่งสำหรับตรวจความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาต้านไวรัสabacavir และ stavudine
ปี พ.ศ. 2556
6 ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
7 โรคติดเชื้อจุลินทรีย์ที่สำคัญในแถบลุ่มแม่น้ำโขง: องค์ความรู้พื้นฐาน ชีววิทยา ระบาดวิทยา พยาธิวิทยาและภูมิคุ้มกัน การวินิจฉัย การควบคุมป้องกัน และการรักษา
8 ตัวบ่งชี้ในระดับ transcription ของเชื้อ Mycobacterium tuberculisis ภายใต้สภาวะการเจริญเติบโตในระยะไม่แบ่งตัว
ปี พ.ศ. 2555
9 ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
10 เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ (นายมารุตพงศ์ ปัญญา)
11 ตัวบ่งชีในระดับ transcription ของเชื้อ Mycobacterium tuberculisis ภายใต้สภาวะการเจริญเติบโตในระยะไม่แบ่งตัว
12 Sequencing and analysis of three plasmids from Lactobacillus casei TISTR1341 and development of plasmid-derived Escherichia coli-L. casei shuttle vectors
ปี พ.ศ. 2554
13 โรคติดเชื้อจุลินทรีย์ที่สำคัญในแถบลุ่มแม่น้ำโขง: องค์ความรู้พื้นฐาน ชีววิทยา ระบาดวิทยา พยาธิวิทยาและภูมิคุ้มกัน การวินิจฉัย การควบคุมป้องกัน และการรักษา II
14 ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
15 เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ (น.ส.วิยดา กวานเหียน)
16 เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ (น.ส.นิภาภรณ์ แสนคุณท้าว)
17 การพัฒนาเชื้อ Recombinant Lactobacillus ที่มีการแสดงออกของโปรทีน Matrix 2 และ Nucleoprotein ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ชนิด A
18 Markers บนผิวเซลล์และภายในเซลล์ของ NK cells ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ปี พ.ศ. 2553
19 Markers บนผิวเซลล์และภายในเซลล์ของ NK cells ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
20 โรคติดเชื้อจุลินทรีย์ที่สำคัญในแถบลุ่มแม่น้ำโขง: องค์ความรู้พื้นฐาน ชีววิทยา ระบาดวิทยา พยาธิวิทยาและภูมิคุ้มกัน การวินิจฉัย การควบคุมป้องกัน และการรักษา
21 การเปรียบเทียบการเกิดแผลเป็น บี ซี จี ปฏิกริยาทูเบอร์คูลินและ cell mediated immune response หลังการฉีดวัคซีน บี ซี จี สองสายพันธุ์ในทารกแรกเกิด
22 การพัฒนาวีธีเรียลไทม์พีซีอาร์ เพื่อตรวจหาการติดพยาธิใบไม้ตับโอพิสตอร์คิส วิเวอรินี่ (Opisthorchis viverrini) ในหอยไซ (Bithynid snail) และปลาวงศ์ตะเพียน (Cyprinoid fishs)
23 ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
ปี พ.ศ. 2552
24 เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ (น.ส.วิยดา กวานเหียน)
25 เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ (น.ส.นิภาภรณ์ แสนคุณท้าว)
26 เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ (นายมารุตพงศ์ ปัญญา)
27 เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ (นายอติภัทร ยาศิริ)
28 การพัฒนาเชื้อ Recombinant Lactobacillus ที่มีการแสดงออกของโปรทีน Matrix 2 และ Nucleoprotein ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ชนิด A
29 การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรทดแทนวัตถุดิบเติมอาหารสังเคราะห์ในอาหารไก่เนื้อ และสุกรหลังหย่านม
30 ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
31 เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ (นายอติภัทร ยาศิริ)
ปี พ.ศ. 2551
32 ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
ปี พ.ศ. 2550
33 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยการใช้ชุดทดสอบแบบรวดเร็วกับวิธีอาร์ที พีซีอาร์ในผู้ป่วยเด็กที่มีอาการคล้านไข้หวัดใหญ่
34 ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
ปี พ.ศ. 2549
35 ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
ปี พ.ศ. 2548
36 การใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์ตรวจสอบจีนที่สร้างสารพิษเอ็นเทโรทอกซิน A,B,C,D และ TSST-1 ในเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่แยกจากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2547
37 มิวซิน : ตัวตรวจชีวภาพจำเพาะของมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2546
38 มิวซิน : ตัวตรวจชีวภาพจำเพาะของมะเร็งท่อน้ำดี
39 มิวซิน : ตัวตรวจชีวภาพจำเพาะของมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2545
40 การกลายพันธุ์ของยีนต้านมะเร็งพี 53 ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2544
41 การเปรียบเทียบการเกิดแผลเป็น บี ซี จี ปฏิกริยาทูเบอร์คูลินและ cell mediated immune response หลังการฉีดวัคซีน บี ซี จี สองสายพันธุ์ในทารกแรกเกิด
42 การเปรียบเทียบการเกิดแผลเป็น บี ซี จี ปฏิกริยาทูเบอร์คูลินและ cell mediated immune response หลังการฉีดวัคซีน บี ซี จี สองสายพันธุ์ในทารกแรกเกิด
ปี พ.ศ. 2543
43 การกลายพันธุ์ของยีนต้านมะเร็งพี 53 ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2541
44 การกลายพันธุ์ของยีนต้านมะเร็งพี 53 ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
45 การพัฒนาเทคนิค polymerase chain reaction (PCR) สำหรับการตรวจวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มปอดจาก pleural effusion อย่างรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2540
46 การใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์ตรวจสอบจีนที่สร้างสารพิษเอ็นเทโรทอกซิน A,B,C,D และ TSST-1 ในเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่แยกจากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย
47 การใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์ตรวจสอบจีนที่สร้างสารพิษเอ็นเทโรทอกซิน A,B,C,D และ TSST-1 ในเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่แยกจากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย
48 การเตรียมให้บริสุทธิ์และการทดสอบแอนติเจนจากเชื้อวัณโรคโดยวิธี immunoabsorption และวิธี ELISA
49 การพัฒนาวิธี ELISA สำหรับตรวจหาระดับ IgA ต่อ Epstein-Barr Virus.
50 การใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์ตรวจยีนส์ที่สร้างสารพิษ เอ็นเทโรซ๊อกชินชนิด A,B,C,D,E และ TSST-1 ใน เชื้อสแตฟฟีโลคอคคัสออเรียสที่แยกจากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2539
51 การกลายพันธุ์ของยีนต้านมะเร็งพี 53 ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2538
52 การใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์ตรวจยีนส์ที่สร้างสารพิษ เอ็นเทโรซ๊อกชินชนิด A,B,C,D,E และ TSST-1 ใน เชื้อสแตฟฟีโลคอคคัสออเรียสที่แยกจากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย
53 การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสในเซลล์โดยใช้เทคนิค In Situ DNA Amplification (In situ PCR) และ สารปลอดรังสี
54 การใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์ตรวจยีนส์ที่สร้างสารพิษ เอ็นเทโรซ๊อกชินชนิด A,B,C,D,E และ TSST-1 ใน เชื้อสแตฟฟีโลคอคคัสออเรียสที่แยกจากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2537
55 การศึกษา Human Papillomavirus, Herpes Simplex Virus Type 2 และ p53 ในมะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2534
56 การตรวจหาความสัมพันธ์ของเชื้อ สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่สร้างสารพิษในอาหารกับที่พบในผู้ประกอบอาหาร
57 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Nasopharyngeal Carcinoma และ Epstein-Barrvirus ในประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2531
58 การพัฒนาวิธี ELISA สำหรับตรวจหาระดับ IgA ต่อ Epstein-Barr Virus.
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
59 การพัฒนาเทคนิค polymerase chain reaetion (PCR) สำหรับการตรวจวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มปอดจาก pleural effusion อย่างรวดเร็ว
60 การศึกษา polymorphism ของ microRNA-142 ในมะเร็งชนิด diffuse large B cell lymphoma ที่สัมพันธ์ และไม่สัมพันธ์กับเชื้อ Epstein Barr virus
61 การตรวจหาความสัมพันธ์ของเชื้อ สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่สร้างสารพิษในอาหารกับที่พบในผู้ประกอบอาหาร
62 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Nasopharyngeal Carcinoma และ Epstein-Barrvirus ในประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
63 การเตรียมให้บริสุทธิ์และการทดสอบแอนติเจนจากเชื้อวัณโรคโดยวิธี immunoabsorption และวิธี ELISA
64 การพัฒนาเทคนิค polymerase chain reaetion (PCR) สำหรับการตรวจวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มปอดจาก pleural effusion อย่างรวดเร็ว
65 การพัฒนาวีธีเรียลไทม์พีซีอาร์ เพื่อตรวจหาการติดพยาธิใบไม้ตับโอพิสตอร์คิส วิเวอรินี่ (Opisthorchis viverrini) ในหอยไซ (Bithynid snail) และปลาวงศ์ตะเพียน (Cyprinoid fishs)
66 การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรทดแทนวัตถุดิบเติมอาหารสังเคราะห์ในอาหารไก่เนื้อ และสุกรหลังหย่านม