ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระพงศ์ ลุลิตานนท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วีรพงศ์ ลุลิตานนท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จริยา ชมวารินทร์ 6
2 วสันต์ จันทราทิตย์ 5
3 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 4
4 วันชัย วัฒนศัพท์ 4
5 ภพ โกศลารักษ์ 3
6 กัญญลักษณ์ ชัยคำภา 3
7 จามรี ธีรตกุลพิศาล 3
8 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 3
9 บุญส่ง พัจนสุนทร 3
10 ชัยศิริ วงศ์คำ 3
11 โสพิศ วงศ์คำ 3
12 วิภา รีชัยพิชิตกุล 3
13 ชีระ ชำนาญวนกิจ 2
14 ปราโมทย์ ทองกระจาย 2
15 ทิพยา เอกลักษณานันท์ 2
16 ศิริชัย ชัยชนะวงศ์ 2
17 ผิวพรรณ มาลีวงษ์ 2
18 วันชัย มาลีวงษ์ 2
19 สมชาติ แสงสอาด 2
20 ฑิฆัมพร กุยยกานนท์ 2
21 ชัยวัฒน์ กิตติกุล 2
22 สาโรช ค้าเจริญ 2
23 ภัณฑิรา วงศาสกุลโชติ 2
24 เจริญ ธรรมพานิช 2
25 วิมนต์ ศรีภิญโญวณิชัย 2
26 เยาวมาลย์ ค้าเจริญ 2
27 ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ 2
28 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
29 อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ 2
30 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
31 W. Namwat 1
32 M. Panya 1
33 Rungnapha Wannasutta 1
34 B. Mayo 1
35 สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 1
36 N. Suebwongsa 1
37 กำธร ธรรมประเสริฐ 1
38 จุฑาทิพย์ ศรีจันทร์รัศมี 1
39 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
40 ณัฐา ทับทอง 1
41 วรชัย ศิริกุลชยานนท์ 1
42 Viraphong Lulitanond 1
43 Sithichoke Tangphatsornruang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 2
4 2556 3
5 2555 4
6 2554 6
7 2553 3
8 2552 2
9 2551 1
10 2550 1
11 2549 1
12 2546 1
13 2544 1
14 2540 1
15 2538 2
16 2537 1
17 543 56
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
2 ตัวบ่งชี้ในระดับ transcription ของเชื้อ Mycobacterium tuberculisis ภายใต้สภาวะการเจริญเติบโตในระยะไม่แบ่งตัว
ปี พ.ศ. 2558
3 การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติทางโปรไบโอติกส์และอิมมูโนวิทยาของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกที่แยกจากช่องปากของคนปกติ
ปี พ.ศ. 2557
4 ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
5 การพัฒนาเทคนิคไพโรซีเควนซิ่งสำหรับตรวจความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาต้านไวรัสabacavir และ stavudine
ปี พ.ศ. 2556
6 ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
7 โรคติดเชื้อจุลินทรีย์ที่สำคัญในแถบลุ่มแม่น้ำโขง: องค์ความรู้พื้นฐาน ชีววิทยา ระบาดวิทยา พยาธิวิทยาและภูมิคุ้มกัน การวินิจฉัย การควบคุมป้องกัน และการรักษา
8 ตัวบ่งชี้ในระดับ transcription ของเชื้อ Mycobacterium tuberculisis ภายใต้สภาวะการเจริญเติบโตในระยะไม่แบ่งตัว
ปี พ.ศ. 2555
9 ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
10 เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ (นายมารุตพงศ์ ปัญญา)
11 ตัวบ่งชีในระดับ transcription ของเชื้อ Mycobacterium tuberculisis ภายใต้สภาวะการเจริญเติบโตในระยะไม่แบ่งตัว
12 Sequencing and analysis of three plasmids from Lactobacillus casei TISTR1341 and development of plasmid-derived Escherichia coli-L. casei shuttle vectors
ปี พ.ศ. 2554
13 โรคติดเชื้อจุลินทรีย์ที่สำคัญในแถบลุ่มแม่น้ำโขง: องค์ความรู้พื้นฐาน ชีววิทยา ระบาดวิทยา พยาธิวิทยาและภูมิคุ้มกัน การวินิจฉัย การควบคุมป้องกัน และการรักษา II
14 ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
15 เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ (น.ส.วิยดา กวานเหียน)
16 เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ (น.ส.นิภาภรณ์ แสนคุณท้าว)
17 การพัฒนาเชื้อ Recombinant Lactobacillus ที่มีการแสดงออกของโปรทีน Matrix 2 และ Nucleoprotein ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ชนิด A
18 Markers บนผิวเซลล์และภายในเซลล์ของ NK cells ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ปี พ.ศ. 2553
19 Markers บนผิวเซลล์และภายในเซลล์ของ NK cells ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
20 โรคติดเชื้อจุลินทรีย์ที่สำคัญในแถบลุ่มแม่น้ำโขง: องค์ความรู้พื้นฐาน ชีววิทยา ระบาดวิทยา พยาธิวิทยาและภูมิคุ้มกัน การวินิจฉัย การควบคุมป้องกัน และการรักษา
21 ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
ปี พ.ศ. 2552
22 ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
23 เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ (นายอติภัทร ยาศิริ)
ปี พ.ศ. 2551
24 ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
ปี พ.ศ. 2550
25 ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
ปี พ.ศ. 2549
26 ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
ปี พ.ศ. 2546
27 มิวซิน : ตัวตรวจชีวภาพจำเพาะของมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2544
28 การเปรียบเทียบการเกิดแผลเป็น บี ซี จี ปฏิกริยาทูเบอร์คูลินและ cell mediated immune response หลังการฉีดวัคซีน บี ซี จี สองสายพันธุ์ในทารกแรกเกิด
ปี พ.ศ. 2540
29 การใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์ตรวจสอบจีนที่สร้างสารพิษเอ็นเทโรทอกซิน A,B,C,D และ TSST-1 ในเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่แยกจากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2538
30 การใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์ตรวจยีนส์ที่สร้างสารพิษ เอ็นเทโรซ๊อกชินชนิด A,B,C,D,E และ TSST-1 ใน เชื้อสแตฟฟีโลคอคคัสออเรียสที่แยกจากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย
31 การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสในเซลล์โดยใช้เทคนิค In Situ DNA Amplification (In situ PCR) และ สารปลอดรังสี
ปี พ.ศ. 2537
32 การศึกษา Human Papillomavirus, Herpes Simplex Virus Type 2 และ p53 ในมะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 การพัฒนาเทคนิค polymerase chain reaetion (PCR) สำหรับการตรวจวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มปอดจาก pleural effusion อย่างรวดเร็ว
34 การศึกษา polymorphism ของ microRNA-142 ในมะเร็งชนิด diffuse large B cell lymphoma ที่สัมพันธ์ และไม่สัมพันธ์กับเชื้อ Epstein Barr virus