ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา 5
2 ศุภลักษณ์ ประชาญสิทธิกุล 5
3 ชนินทร์ นันทเสนามาตร์ 5
4 ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ 4
5 ธีรพล เปียฉ่ำ 4
6 รัตนา ลาวัง 3
7 สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ 3
8 รัชนก ปิ่นแก้ว 3
9 สุนันทา นาบู่ 2
10 ณัฐภัทร อนุวงศ์เจริญ 2
11 อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน 2
12 รุ่งโรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ 2
13 วัชระ ชุ่มบัวตอง 2
14 จุไรรัตน์ นิลกุล 2
15 สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ 2
16 วราวรรณ เอี่ยมพึ่งพร 2
17 ศักดิ์ดา ใยน้อย 2
18 กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น 1
19 ณภัทร สองทวี 1
20 ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิต 1
21 พิริยา เหลืองวัฒนนันท์ 1
22 อังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย 1
23 วราภรณ์ จันทร์อ่อน 1
24 สุริยพงษ์ วัฒนาศักดิ์ 1
25 อนุชาติ พวงสำลี 1
26 จรวยพร สุภาพ 1
27 ฉัตรชัย ลือชาพงศ์ทิพย์ 1
28 ธนกรณ์ แน่นหนา 1
29 เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 4
3 2558 1
4 2556 4
5 2555 8
6 2553 1
7 2552 6
8 2551 3
9 2550 1
10 2541 2
11 2538 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Improving enzymatic activities and thermostability of a tri-functional enzyme with SOD, catalase and cell-permeable activities.
2 Food safety in Thailand. 3: Pesticide residues detected in mangosteen (Garcinia mangostana L.), queen of fruits.
ปี พ.ศ. 2559
3 Anoikis-resistant cholangiocarcinoma cells display aggressive characteristics and increase STAT3 activation.
4 Unraveling the origin of splice switching activity of hemoglobin β-globin gene modulators via QSAR modeling.
5 Origin of aromatase inhibitory activity via proteochemometric modeling.
6 Probing the origins of human acetylcholinesterase inhibition via QSAR modeling and molecular docking.
ปี พ.ศ. 2558
7 Prediction of aromatase inhibitory activity using the efficient linear method (ELM).
ปี พ.ศ. 2556
8 การพัฒนาและสังเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระโดยใช้กระบวนการทาง Bio-Chemical และ In Silico เพื่อการประยุกต์ใช้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9 Genetic algorithm search space splicing particle swarm optimization as general-purpose optimizer.
10 A Unified Proteochemometric Model for Prediction of Inhibition of Cytochrome P450 Isoforms.
11 Synthesis and cytotoxicity of novel N-sulfonyl-1,2,3,4- tetrahydroisoquinoline thiosemicarbazone derivatives.
ปี พ.ศ. 2555
12 การพัฒนาและสังเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระโดยใช้กระบวนการทาง Bio-Chemical และ In Silico เพื่อการประยุกต์ใช้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
13 Effect of cranberry dietary supplements with different brands on human CYP3A4 enzyme.
14 Protocol for a facile multiplex PCR for multi-antimicrobial resistance and gonococcus detection.
15 Chemical Constituents and Antioxidant Activity of Hydnophytum formicarum Jack.
16 Synthesis and cytotoxicity of novel 2,2'-Bis- and 2,2',2''-Tris-indolyl- methanes-based bengacarboline analogs.
17 Antimicrobial resistance markers as a monitoring index of gonorrhoea in Thailand.
18 Metal Complexes of Uracil Derivatives with Cytotoxicity and Superoxide Scavenging Activity.
19 Antioxidant and antimicrobial activities of Saraca thaipingensis Cantley ex Prain.
ปี พ.ศ. 2553
20 การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Neisseria gonorrhoeae ประจวบกับคุณสมบัติการดื้อยาโดยวิธีทางอณูชีววิทยา
ปี พ.ศ. 2552
21 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ออกแบบที่จับจำเพาะต่อสารชีวโมเลกุลเพื่อประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมีชีวภาพ และการแยกสารให้บริสุทธิ์
22 โครงการ การพัฒนาโมเลกุลตรวจติดตามเพื่อประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
23 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ออกแบบที่จับจำเพาะต่อสารชีวโมเลกุลเพื่อประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมีชีวภาพ และการแยกสารให้บริสุทธิ์
24 โครงการ การพัฒนาโมเลกุลตรวจติดตามเพื่อประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
25 การพัฒนาโมเลกุลตรวจติดตามเพื่อประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
26 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ออกแบบที่จับจำเพาะต่อสารชีวโมเลกุล เพื่อประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมีชีวภาพ และการแยกสารให้บริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2551
27 การพัฒนาเซลล์และโปรตีนลูกผสมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจวิเคราห์ปริมาณโลหะ
28 การพัฒนาเซลล์และโปรตีนลูกผสมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะ
29 เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2550
30 การจัดการทรัพยากรเพื่อสันติภาพและความยั่งยืน : โครงการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง
ปี พ.ศ. 2541
31 การตรวจหาการสร้างพิษของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ โดยวิธี Tissue Culture
32 การผลิตโปรตีนเอจาก Staphylococcus Aureus ที่คัดเลือกสายพันธุ์จากผู้ป่วย เพื่อใช้ประโยชน์ในห้องปฏิบัติการคลินิก
ปี พ.ศ. 2538
33 การตรวจหาการสร้างพิษของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ โดยวิธี Tissue Culture
34 การผลิตโปรตีนเอจาก Staphylococcus Aureus ที่คัดเลือกสายพันธุ์จากผู้ป่วย เพื่อใช้ประโยชน์ในห้องปฏิบัติการคลินิก