ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีรวัฒน์ จันทโชติ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2552 1
4 2551 2
5 2545 1
6 2531 1
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
2 ความเหมาะสมในการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
ปี พ.ศ. 2552
3 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน
ปี พ.ศ. 2551
4 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนามาตรฐานโทษทางวินัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
ปี พ.ศ. 2545
6 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์การมหาชน
ปี พ.ศ. 2531
7 วัตถุประสงค์ของนิติกรรม