ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีรวัฒน์ จันทรโชติ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุดม รัฐอมฤต 4
2 นัทธี ฤทธิ์ดี 2
3 ชาลินี ถนัดงาน 2
4 วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์ 2
5 กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ 2
6 ปกป้อง ศรีสนิท 2
7 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 1
8 บรรเจิด สิงคะเนติ 1
9 พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล 1
10 เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล 1
11 สรายุทธ์ นาทะพันธ์ 1
12 มุนินทร์ พงษาปาน 1
13 วรรณี สำราญเวทย์ 1
14 นิลุบล เลิศนุวัฒน์ 1
15 แก้วตา โรหิตรัตนะ 1
16 ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ 1
17 สมคิด เลิศไพฑูรย์ 1
18 สมชาย ศุภธาดา 1
19 สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข 1
20 พรทิพย์ อธิจิตวิสุทธิ์ 1
21 อัมพร ธำรงลักษณ์ 1
22 สุเมธ ศิริคุณโชติ 1
23 ศุภรัตน์ โชติกญาณ 1
24 ชาญชัย แสวงศักดิ์ 1
25 วิจิตรา วิเชียรชม 1
26 กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2552 1
4 2551 2
5 2545 1
6 2531 1
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
2 ความเหมาะสมในการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
ปี พ.ศ. 2552
3 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน
ปี พ.ศ. 2551
4 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนามาตรฐานโทษทางวินัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
ปี พ.ศ. 2545
6 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์การมหาชน
ปี พ.ศ. 2531
7 วัตถุประสงค์ของนิติกรรม