ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ 20
2 เอื้อมเดือน ประวาฬ 16
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 11
4 พจน์ ศรีบุญลือ 9
5 บรรจบ ศรีภา 8
6 ยุภา คู่คงวิริยพันธุ์ 7
7 พวงรัตน์ ภักดีโชติ 7
8 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 6
9 วิฑูรย์ ประสงค์วัฒนา 6
10 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6
11 ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร 6
12 อรุณี เจตศรีสุภาพ 6
13 นงนุช เศรษฐเสถียร 5
14 วิจิตรา ทัศนียกุล 5
15 นันทรัตน์ โฆมานะสิน 5
16 จิราภรณ์ ประสงค์วัฒนา 4
17 สุนทร สุวรรณไตรย์ 4
18 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 4
19 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 3
20 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 3
21 พัชรี เจียรนัยกูร 3
22 สมเดช กนกเมธากุล 3
23 วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา 3
24 ชาตรี เศรษฐเสถียร 3
25 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 3
26 วชิราภรณ์ นรชาติยาพจน์ 2
27 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 2
28 วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล 2
29 ปิยะทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 2
30 อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ 2
31 วันชัย ไอรารัตน์ 2
32 จินตนา สัตยาศัย 2
33 สมบัติ บวรผดุงกิตติ 2
34 เกษม ตันติพานิชธีระกุล 2
35 สมชาย ปิ่นละออ 2
36 สุรัสวดี มรรควัลย์ 2
37 อนุชา พัวไพโรจน์ 2
38 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
39 พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร 2
40 วิชัย เส้นทอง 2
41 พรศิลป์ ซีกพุดซา 2
42 ธีรศักดิ์ สมดี 1
43 Gerrnwald,Barts 1
44 ขวัญใจ กนกเมธากุล 1
45 นาถธิดา วีระปรียากูร 1
46 วิวัฒน์ ศรีวิชา 1
47 เบญจพร บุราณรัตน์ 1
48 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
49 วรพล เองวานิช 1
50 พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร 1
51 วราภรณ์ จันทร์อ่อน 1
52 ดนุ เกษรศิริ 1
53 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 1
54 สุพรรณี พรหมเทศ 1
55 ณรงค์ ขันตีแก้ว 1
56 ศริญญา คงเพชร 1
57 Greenwald, Stephen E 1
58 สุภาวดี ภาบับภา 1
59 อรอนงค์ ทัศคร 1
60 ศิริ เชื้ออินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 3
4 2557 4
5 2556 6
6 2555 11
7 2554 7
8 2553 11
9 2552 9
10 2551 7
11 2550 2
12 2549 6
13 2548 2
14 2547 3
15 2546 4
16 2545 2
17 2544 1
18 543 112
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การปรับเปลี่ยนภาวะรีดอกซ์ภายในเซลล์ต่อการอยู่รอดและฟื้นฟูตัวเองของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2559
2 การปรับเปลี่ยนภาวะรีดอกซ์ภายในเซลล์ต่อการอยู่รอดและฟื้นฟูตัวเองของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
3 การควบคุมการทำงานของระบบ Nrf2-ARE เพื่อยับยั้งการอยู่รอดและป้องกันเซลล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2558
4 การยับยั้งวิถีส่งสัญญาณภายในเซลล์ Nrf2-ARE เหนี่ยวนำเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีไวต่อฤทธิ์ยับยั้งการเติบโตและทำลายเซลล์ของ cisplatin
5 การควบคุมการทำงานของระบบ Nrf2-ARE เพื่อยับยั้งการอยู่รอดและป้องกันเซลล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
6 การควบคุมการทำงานของระบบ Nrf2-ARE เพื่อยับยั้งการอยู่รอดและป้องกันเซลล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2557
7 สารเคมีที่มีฤทธิ์สูงยับยั้งการเติบโตและทำลายเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
8 การควบคุมการทำงานของระบบ Nrf2-ARE เพื่อยับยั้งการอยู่รอดและป้องกันเซลล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
9 การรบกวนระบบต้านออกซิเดชันและป้องกันเซลล์ในมะเร็งท่อน้ำดีเป็นวิธีการเพิ่มการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัด
10 การควบคุมการทำงานของระบบ Nrf2-ARE เพื่อยับยั้งการอยู่รอดและป้องกันเซลล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2556
11 แบบสัญลักษณืการแสดงออกทางยีนที่ทำนายฤทธิ์ของ gemcitabine, 5-FU และซีสพลาตินัมในการทำลายมะเร็งท่อน้ำดี Gene expression signature predicting cytotoxic response with gemcitabine, 5-FU and platinum in bile duct cancer
12 บทบาทของระบบต้านออกซิเดชันในมะเร็งท่อน้ำดีต่อการพยากรณ์โรค การดื้อต่อยา และเป้าหมายการออกฤทธิ์ยา
13 การควบคุมการทำงานของระบบ Nrf2-ARE เพื่อยับยั้งการอยู่รอดและป้องกันเซลล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
14 การยับยั้ง STAT3 และ NF-B signaling cascades เป็นเป้าหมายสำหรับเคมีป้องกันมะเร็งท่อน้ำดี
15 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
16 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
ปี พ.ศ. 2555
17 สัญญารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก PHD/0002/2550
18 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกโดยมี น.ส.ปภาวี สมาธิวัฒน์ เป็นนักศึกษา
19 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
20 การยับยั้งระบบต้านออกซิเดชั่นและป้องกันตัวในเซลล์เป็นยุทธวิธีการเพิ่มการตอบสนองยาเคมีบำบัดในมะเร็งท่อน้ำดี
21 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกโดยมี น.ส.ปภาวี สมาธิวัฒน์ เป็นนักศึกษา
22 บทบาทของ IL-6/STAT3 signaling cascade ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีชนิดที่มีความสัมพันธ์กับพยาธิใบไม้ในตับ
23 การทดสอบการทำงานของเซลล์เอนโดทีเลียมของหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
24 การควบคุมการทำงานของระบบ Nrf2-ARE เพื่อยับยั้งการอยู่รอดและป้องกันเซลล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
25 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
26 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
27 ระดับตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในเลือดและปัจจัยทางพันธุกรรมที่มีผลต่อความผิดปกติของเซลล์เอนโดทีเลียมของหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ปี พ.ศ. 2554
28 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง III
29 บทบาทของระบบต้านออกซิเดชันในมะเร็งท่อน้ำดีต่อการพยากรณ์โรค การดื้อต่อยา และเป้าหมายการออกฤทธิ์ยา II
30 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
31 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี น.ส.คัมภีร์พร บุญหล่อ เป็นคปก.
32 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็งพยากรณ์โรคและเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
33 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็งพยากรณ์โรคและเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
34 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง 2
ปี พ.ศ. 2553
35 ผลของสารอนุพันธ์เมลาโทนินต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์ การเกิด apoptosis และการสร้าง TNF-alpha ในเซลล์มะเร็งชนิดเพาะเลี้ยง
36 การตรวจหาการแสดงออกของไอโซฟอร์มที่ผิดปกติในจีนตระกูล p53 ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิด intrahepatic
37 สารประกอบจากพืชเพื่อส่งเสริมความไวต่อยาเคมีบำบัด
38 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง II
39 บทบาทของระบบต้านออกซิเดชันในมะเร็งท่อน้ำดีต่อการพยากรณ์โรค การดื้อต่อยา และเป้าหมายการออกฤทธิ์ยา
40 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็งพยากรณ์โรคและเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
41 ความสัมพันธ์ของการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดกับความสามารถต้านออกซิเดชันและการป้องกันตัวของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
42 ความสัมพันธ์ของการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัด กับความสามารถต้านออกซิเดชันและการป้องกันตัวของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
43 สารประกอบจากพืชเพื่อส่งเสริมความไวต่อยาเคมีบำบัด
44 การทดสอบการทำงานของเซลล์เอนโดทีเลียมของหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
45 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเง
ปี พ.ศ. 2552
46 การตรวจหาการแสดงออกของไอโซฟอร์มที่ผิดปกติในจีนตระกูล p53 ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิด intrahepatic ชุดโครงการ บทบาทอนุมูลอิสระต่อการก่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการป้องกัน
47 ผลการปกป้องของสารเทตราไฮโดรเคอร์คูมินต่อภาวะเครียดออกซิเดชันและหลอดเลือดทำงานผิดปกติในหนูไมซ์ที่ได้รับสารแคดเมียม
48 ผลของสารเคอร์คูมินต่อการตอบสนองของหลอดเลือดในภาวะที่เส้นประสาทซิมพาเทติก ถูกกระตุ้นในหนูขาวที่ถูกชักนำให้เกิดความดันเลือดสูง
49 การตรวจประเมินภาวะเครียดออกซิเดชันและสภาวะหลอดเลือดแข็งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
50 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำหรับ น.ส.ศริญญา คงเพชร
51 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็งพยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
52 การทำงานของเอนไซม์ Heme oxygenase 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีและผลต่อความไวต่อยาเคมีบำบัด
53 การทำงานของเอนไซม์ Heme oxygenase 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีและผลต่อความไวต่อยาเคมีบำบัด
54 การทำงานของเอนไซม์ Heme oxygenase 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีและผลต่อความไวต่อยาเคมีบำบัด
ปี พ.ศ. 2551
55 การทำงานของเอนไซม์ Heme Oxygenase 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี และผลต่อความไวต่อยาเคมีบำบัด
56 ผลของส้มแขกต่อการเกิด การโตขึ้น และการรวมกลุ่มกันของผลึกแคลเซียมออกซาเลต
57 การประเมินการทำงานของหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
58 ผลของโพแทสเซียมซิเทรตต่อปริมาณและการทำงานของสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ที่มีต่อการยับยั้งการเกิดผลึกแคลเซียมออกซาเลตในปัสสาวะของอาสาสมัครที่เคยเป็นโรคนิ่วไตชนิดแคลเซียม
59 ผลของ curcumin ต่อระบบต่อต้านออกซิแดนซ์และความไวของเซลล์มะเร็งต่อยาเคมีบำบัด
60 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำหรับ น.ส.ศริญญา คงเพชร
61 ผลของ curcumin ต่อระบบต่อต้านออกซิแดนซ์และความไวของเซลล์มะเร็งต่อยาเคมีบำบัด
ปี พ.ศ. 2550
62 การทำงานของเอนไซม์ Heme oxygenase 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีและผลต่อความไวต่อยาเคมีบำบัด
63 ผลของ curcumin ต่อระบบต่อต้านออกซิแดนซ์และความไวของเซลล์มะเร็งต่อยาเคมีบำบัด
ปี พ.ศ. 2549
64 ผลของสมุนไพรพื้นบ้านบางชนิดที่ใช้รักษาโรคนิ่วไตต่อกระบวนการเกิดผลึกนิ่วชนิดผลึกแคลเซียมออกซาเลตในปัสสาวะ
65 ลักษณะและอัตราการทำลายเซลล์หลอดฝอยไตที่เกิดจากสภาวะพร่องโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในหนูทดลอง
66 ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดจากชาหม่อนในหนูขาวที่ชักนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูงโดยการยับยั้งไนตริกออกไซด์
67 ผลของ curcumin ต่อระบบต่อต้านออกซิแดนซ์และความไวของเซลล์มะเร็งต่อยาเคมีบำบัด
68 ภาวะออกซิเดชันและการตอบสนองต่อภาวะเครียดออกซิเดชันเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
69 ภาวะออกซิเดชันและการตอบสนองต่อภาวะเครียดออกซิเดชันเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2548
70 การประเมินความสามารถของระบบเปลี่ยนแปลงยาในผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย II
71 การประเมินความสามารถของระบบเปลี่ยนแปลงยาในผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย II
ปี พ.ศ. 2547
72 ภาวะออกซิเดชันและการตอบสนองต่อภาวะเครียดออกซิเดชันเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
73 การประเมินความสามารถของระบบเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาในผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
74 การประเมินความสามารถของระบบเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาในผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2546
75 การประเมินความสามารถของระบบเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาในผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย II
76 ความหลากหลายทางลักษณะพันธุกรรมของเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาระยะที่ 2 arylamine N-acetyltransferase-1 และความสัมพันธ์ กับมะเร็งทางเดินน้ำดี
77 ความหลากหลายทางลักษณะพันธุกรรมของเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาระยะที่ 2 arylamine N-acetyltransferase-1 และความสัมพันธ์ กับมะเร็งทางเดินน้ำดี
78 การประเมินความสามารถของระบบเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาในผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2545
79 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากบอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่มและการนำมาใช้เพื่อป้องกันเซลล์บาดเจ็บจากภาวะขาดเลือดในหนูแรท
80 การประเมินความสามารถของระบบเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาในผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2544
81 ความหลากหลายทางลักษณะพันธุกรรมของเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาระยะที่ 2 arylamine N-acetyltransferase-1 และความสัมพันธ์ กับมะเร็งทางเดินน้ำดี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
82 บทบาทของฮีมออกซิจีเนส-1 ต่อเคมีบำบัดและรังสีรักษาของมะเร็งท่อน้ำดี
83 การตอบสนองของการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดภายใต้สภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี
84 การตรวจหาสารมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์กระตุ้นสารก่อมะเร็ง arylamine N-acetyltransferase - 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีมนุษย์
85 ผลของ Trichloroethylene ต่อการขับถ่ายทางท่อน้ำดีและเภสัชจลนศาสตร์ของยาบางชนิดในหนูขาว
86 ความสามารถของปฏิกิริยา Arylamine N-acetylation ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
87 การกำจัดสารประจุลบโดยตับในหนูขาวที่ได้รับสารตัวทำละลายออแกโนคลอลีน