ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ 20
2 เอื้อมเดือน ประวาฬ 16
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 11
4 พจน์ ศรีบุญลือ 9
5 บรรจบ ศรีภา 8
6 พวงรัตน์ ภักดีโชติ 7
7 ยุภา คู่คงวิริยพันธุ์ 7
8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6
9 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 6
10 อรุณี เจตศรีสุภาพ 6
11 วิฑูรย์ ประสงค์วัฒนา 6
12 ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร 6
13 วิจิตรา ทัศนียกุล 5
14 นันทรัตน์ โฆมานะสิน 5
15 นงนุช เศรษฐเสถียร 5
16 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 4
17 จิราภรณ์ ประสงค์วัฒนา 4
18 สุนทร สุวรรณไตรย์ 4
19 วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา 3
20 พัชรี เจียรนัยกูร 3
21 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 3
22 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 3
23 ชาตรี เศรษฐเสถียร 3
24 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 3
25 สมเดช กนกเมธากุล 3
26 สุรัสวดี มรรควัลย์ 2
27 วิชัย เส้นทอง 2
28 พรศิลป์ ซีกพุดซา 2
29 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 2
30 เกษม ตันติพานิชธีระกุล 2
31 วชิราภรณ์ นรชาติยาพจน์ 2
32 วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล 2
33 อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ 2
34 สมชาย ปิ่นละออ 2
35 สมบัติ บวรผดุงกิตติ 2
36 พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร 2
37 จินตนา สัตยาศัย 2
38 ปิยะทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 2
39 วันชัย ไอรารัตน์ 2
40 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
41 อนุชา พัวไพโรจน์ 2
42 อรอนงค์ ทัศคร 1
43 ศริญญา คงเพชร 1
44 สุภาวดี ภาบับภา 1
45 วราภรณ์ จันทร์อ่อน 1
46 Gerrnwald,Barts 1
47 ณรงค์ ขันตีแก้ว 1
48 เบญจพร บุราณรัตน์ 1
49 ศิริ เชื้ออินทร์ 1
50 Greenwald, Stephen E 1
51 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
52 ขวัญใจ กนกเมธากุล 1
53 ธีรศักดิ์ สมดี 1
54 นาถธิดา วีระปรียากูร 1
55 พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร 1
56 วรพล เองวานิช 1
57 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 1
58 สุพรรณี พรหมเทศ 1
59 วิวัฒน์ ศรีวิชา 1
60 ดนุ เกษรศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2557 4
5 2556 7
6 2555 13
7 2554 9
8 2553 18
9 2552 14
10 2551 18
11 2550 6
12 2549 8
13 2548 3
14 2547 5
15 2546 5
16 2545 3
17 2544 2
18 2543 1
19 2542 1
20 543 69
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การปรับเปลี่ยนภาวะรีดอกซ์ภายในเซลล์ต่อการอยู่รอดและฟื้นฟูตัวเองของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2559
2 การปรับเปลี่ยนภาวะรีดอกซ์ภายในเซลล์ต่อการอยู่รอดและฟื้นฟูตัวเองของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
3 การควบคุมการทำงานของระบบ Nrf2-ARE เพื่อยับยั้งการอยู่รอดและป้องกันเซลล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
4 Haem oxygenase 1 expression is associated with prognosis in cholangiocarcinoma patients and with drug sensitivity in xenografted mice.
ปี พ.ศ. 2558
5 การยับยั้งวิถีส่งสัญญาณภายในเซลล์ Nrf2-ARE เหนี่ยวนำเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีไวต่อฤทธิ์ยับยั้งการเติบโตและทำลายเซลล์ของ cisplatin
6 การควบคุมการทำงานของระบบ Nrf2-ARE เพื่อยับยั้งการอยู่รอดและป้องกันเซลล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
7 การควบคุมการทำงานของระบบ Nrf2-ARE เพื่อยับยั้งการอยู่รอดและป้องกันเซลล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2557
8 สารเคมีที่มีฤทธิ์สูงยับยั้งการเติบโตและทำลายเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
9 การควบคุมการทำงานของระบบ Nrf2-ARE เพื่อยับยั้งการอยู่รอดและป้องกันเซลล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
10 การรบกวนระบบต้านออกซิเดชันและป้องกันเซลล์ในมะเร็งท่อน้ำดีเป็นวิธีการเพิ่มการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัด
11 การควบคุมการทำงานของระบบ Nrf2-ARE เพื่อยับยั้งการอยู่รอดและป้องกันเซลล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2556
12 แบบสัญลักษณืการแสดงออกทางยีนที่ทำนายฤทธิ์ของ gemcitabine, 5-FU และซีสพลาตินัมในการทำลายมะเร็งท่อน้ำดี Gene expression signature predicting cytotoxic response with gemcitabine, 5-FU and platinum in bile duct cancer
13 บทบาทของระบบต้านออกซิเดชันในมะเร็งท่อน้ำดีต่อการพยากรณ์โรค การดื้อต่อยา และเป้าหมายการออกฤทธิ์ยา
14 การควบคุมการทำงานของระบบ Nrf2-ARE เพื่อยับยั้งการอยู่รอดและป้องกันเซลล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
15 การยับยั้ง STAT3 และ NF-B signaling cascades เป็นเป้าหมายสำหรับเคมีป้องกันมะเร็งท่อน้ำดี
16 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นจากตำรับยารักษาโรคเบาหวาน ของหมอยาพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร
17 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
18 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
ปี พ.ศ. 2555
19 สัญญารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก PHD/0002/2550
20 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกโดยมี น.ส.ปภาวี สมาธิวัฒน์ เป็นนักศึกษา
21 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
22 การยับยั้งระบบต้านออกซิเดชั่นและป้องกันตัวในเซลล์เป็นยุทธวิธีการเพิ่มการตอบสนองยาเคมีบำบัดในมะเร็งท่อน้ำดี
23 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกโดยมี น.ส.ปภาวี สมาธิวัฒน์ เป็นนักศึกษา
24 บทบาทของ IL-6/STAT3 signaling cascade ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีชนิดที่มีความสัมพันธ์กับพยาธิใบไม้ในตับ
25 การทดสอบการทำงานของเซลล์เอนโดทีเลียมของหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
26 การควบคุมการทำงานของระบบ Nrf2-ARE เพื่อยับยั้งการอยู่รอดและป้องกันเซลล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
27 สารประกอบจากพืชเพื่อส่งเสริมความไวต่อยาเคมีบำบัด
28 การค้นหาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการรักษาแบบมุ่งเป้าระดับโมเลกุลเพื่อป้องกัน ควบคุมและรักษามะเร็งท่อน้ำดี
29 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
30 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
31 ระดับตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในเลือดและปัจจัยทางพันธุกรรมที่มีผลต่อความผิดปกติของเซลล์เอนโดทีเลียมของหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ปี พ.ศ. 2554
32 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง III
33 บทบาทของระบบต้านออกซิเดชันในมะเร็งท่อน้ำดีต่อการพยากรณ์โรค การดื้อต่อยา และเป้าหมายการออกฤทธิ์ยา II
34 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
35 การทดสอบการทำงานของเซลล์เอนโดทีเลียมของหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
36 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
37 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี น.ส.คัมภีร์พร บุญหล่อ เป็นคปก.
38 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็งพยากรณ์โรคและเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
39 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็งพยากรณ์โรคและเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
40 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง 2
ปี พ.ศ. 2553
41 ผลของสารอนุพันธ์เมลาโทนินต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์ การเกิด apoptosis และการสร้าง TNF-alpha ในเซลล์มะเร็งชนิดเพาะเลี้ยง
42 การตรวจหาการแสดงออกของไอโซฟอร์มที่ผิดปกติในจีนตระกูล p53 ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิด intrahepatic
43 สารประกอบจากพืชเพื่อส่งเสริมความไวต่อยาเคมีบำบัด
44 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง II
45 บทบาทของระบบต้านออกซิเดชันในมะเร็งท่อน้ำดีต่อการพยากรณ์โรค การดื้อต่อยา และเป้าหมายการออกฤทธิ์ยา
46 ผลของโพแทสเซียมซิเทรตต่อปริมาณและการทำงานของสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ ที่มีต่อการยับยั้งการเกิดผลึกแคลเซียมออกซาเลตในปัสสาวะของอาสาสมัครที่เคยเป็นโรคนิ่วไตชนิดแคลเซียม ภายใต้ชุดโครงการโรคนิ่วไต : การวิจัยเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของชาวชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเห
47 ชุดโครงการโรคนิ่วไต : การวิจัยเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของชาวชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ตอนที่ 6
48 การศึกษาเปรียบเทียบผลของส้มแขกกับโพแทสเซียมซิเทรต ที่มีต่อปัจจัยเสี่ยงโรคนิ่วไต ภายใต้ชุดโครงการโรคนิ่วไต : การวิจัยเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของชาวชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
49 การทดสอบการทำงานของเซลล์เอนโดทีเลียมของหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
50 การทำงานของเอนไซม์ Heme Oxygenase 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี และผลต่อความไวต่อยาเคมีบำบัด
51 ผลของ Curcumin ต่อระบบต่อต้านออกซิแดนซ์ และความไวของเซลล์มะเร็งต่อยาเคมีบำบัด
52 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็งพยากรณ์โรคและเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
53 ความสัมพันธ์ของการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดกับความสามารถต้านออกซิเดชันและการป้องกันตัวของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
54 ความสัมพันธ์ของการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัด กับความสามารถต้านออกซิเดชันและการป้องกันตัวของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
55 ความสัมพันธ์ของการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัด กับความสามารถต้านออกซิเดชันและการป้องกันตัวของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
56 สารประกอบจากพืชเพื่อส่งเสริมความไวต่อยาเคมีบำบัด
57 การทดสอบการทำงานของเซลล์เอนโดทีเลียมของหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
58 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเง
ปี พ.ศ. 2552
59 การตรวจหาการแสดงออกของไอโซฟอร์มที่ผิดปกติในจีนตระกูล p53 ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิด intrahepatic ชุดโครงการ บทบาทอนุมูลอิสระต่อการก่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการป้องกัน
60 ผลการปกป้องของสารเทตราไฮโดรเคอร์คูมินต่อภาวะเครียดออกซิเดชันและหลอดเลือดทำงานผิดปกติในหนูไมซ์ที่ได้รับสารแคดเมียม
61 ผลของสารเคอร์คูมินต่อการตอบสนองของหลอดเลือดในภาวะที่เส้นประสาทซิมพาเทติก ถูกกระตุ้นในหนูขาวที่ถูกชักนำให้เกิดความดันเลือดสูง
62 การตรวจประเมินภาวะเครียดออกซิเดชันและสภาวะหลอดเลือดแข็งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
63 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำหรับ น.ส.ศริญญา คงเพชร
64 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็งพยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง
65 การตรวจหาการแสดงออกของไอโซฟอร์มที่ผิดปกติในจีนตระกูล p53 ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิด intrahepatic ชุดโครงการ บทบาทอนุมูลอิสระต่อการก่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการป้องกัน
66 ผลของโพแทสเซียมซิเทรตต่อปริมาณและการทำงานของสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ ที่มีต่อการยับยั้งการเกิดผลึกแคลเซียมออกซาเลตในปัสสาวะของอาสาสมัครที่เคยเป็นโรคนิ่วไตชนิดแคลเซียม ภายใต้ชุดโครงการโรคนิ่วไต : การวิจัยเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของชาวชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเห
67 ชุดโครงการโรคนิ่วไต : การวิจัยเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของชาวชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ตอนที่ 6
68 การตรวจหาการแสดงออกของไอโซฟอร์มที่ผิดปกติในจีนตระกูล p53 ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิด intrahepatic ชุดโครงการ บทบาทอนุมูลอิสระต่อการก่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการป้องกัน
69 สารประกอบจากพืชเพื่อส่งเสริมความไวต่อยาเคมีบำบัด
70 การทำงานของเอนไซม์ Heme oxygenase 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีและผลต่อความไวต่อยาเคมีบำบัด
71 การทำงานของเอนไซม์ Heme oxygenase 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีและผลต่อความไวต่อยาเคมีบำบัด
72 การทำงานของเอนไซม์ Heme oxygenase 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีและผลต่อความไวต่อยาเคมีบำบัด
ปี พ.ศ. 2551
73 การทำงานของเอนไซม์ Heme Oxygenase 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี และผลต่อความไวต่อยาเคมีบำบัด
74 ผลของส้มแขกต่อการเกิด การโตขึ้น และการรวมกลุ่มกันของผลึกแคลเซียมออกซาเลต
75 การประเมินการทำงานของหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
76 ผลของโพแทสเซียมซิเทรตต่อปริมาณและการทำงานของสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ที่มีต่อการยับยั้งการเกิดผลึกแคลเซียมออกซาเลตในปัสสาวะของอาสาสมัครที่เคยเป็นโรคนิ่วไตชนิดแคลเซียม
77 การศึกษาเปรียบเทียบผลของส้มแขกกับโพแทสเซียมซิเทรต ที่มีต่อปัจจัยเสี่ยงโรคนิ่วไต ภายใต้ชุดโครงการโรคนิ่วไต : การวิจัยเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของชาวชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
78 การทดสอบการทำงานของเซลล์เอนโดทีเลียมของหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
79 การทำงานของเอนไซม์ Heme Oxygenase 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี และผลต่อความไวต่อยาเคมีบำบัด
80 ผลของ Curcumin ต่อระบบต่อต้านออกซิแดนซ์ และความไวของเซลล์มะเร็งต่อยาเคมีบำบัด
81 การพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
82 ผลของ curcumin ต่อระบบต่อต้านออกซิแดนซ์และความไวของเซลล์มะเร็งต่อยาเคมีบำบัด
83 การทำงานของเอนไซม์ Heme oxygenase 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีและผลต่อความไวต่อยาเคมีบำบัด
84 การศึกษาเปรียบเทียบผลของส้มแขกกับโพแทสเซียมซิเทรตที่มีต่อปัจจัยเสี่ยงโรคนิ่วไต
85 : ผลของส้มแขกต่อการเกิด การโตขึ้น และการรวมกลุ่มกันของผลึกแคลเซียมออกซาเลต
86 ผลของโพแทสเซียมซิเทรตต่อปริมาณและการทำงานของสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ที่มีต่อการยับยั้งการเกิดผลึกแคลเซียมออกซาเลตในปัสสาวะของอาสาสมัครที่เคยเป็นโรคนิ่วไตชนิดแคลเซียม
87 การประเมินการทำงานของหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
88 ผลของ curcumin ต่อระบบต่อต้านออกซิแดนซ์และความไวของเซลล์มะเร็งต่อยาเคมีบำบัด
89 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำหรับ น.ส.ศริญญา คงเพชร
90 ผลของ curcumin ต่อระบบต่อต้านออกซิแดนซ์และความไวของเซลล์มะเร็งต่อยาเคมีบำบัด
ปี พ.ศ. 2550
91 การทำงานของเอนไซม์ Heme oxygenase 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีและผลต่อความไวต่อยาเคมีบำบัด
92 การทำงานต่อต้านออกซิเดชันและความไวต่อยาเคมีของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
93 ความสัมพันธ์ของการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดกับความสามารถต้านออกซิเดชันและการป้องกันตัวของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
94 ผลของสถานภาพธัยออลต่อเมแทบอลิซึมของไนตริกออกไซด์ในผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
95 การประเมินความสามารถของระบบเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาในผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
96 ผลของ curcumin ต่อระบบต่อต้านออกซิแดนซ์และความไวของเซลล์มะเร็งต่อยาเคมีบำบัด
ปี พ.ศ. 2549
97 ผลของสมุนไพรพื้นบ้านบางชนิดที่ใช้รักษาโรคนิ่วไตต่อกระบวนการเกิดผลึกนิ่วชนิดผลึกแคลเซียมออกซาเลตในปัสสาวะ
98 ลักษณะและอัตราการทำลายเซลล์หลอดฝอยไตที่เกิดจากสภาวะพร่องโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในหนูทดลอง
99 ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดจากชาหม่อนในหนูขาวที่ชักนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูงโดยการยับยั้งไนตริกออกไซด์
100 ผลของ curcumin ต่อระบบต่อต้านออกซิแดนซ์และความไวของเซลล์มะเร็งต่อยาเคมีบำบัด
101 ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดจากชาหม่อนในหนูขาวที่ชักนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูงโดยการยับยั้งไนตริกออกไซด์
102 ปัจจัยตัวบุคคลที่ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดี : ลักษณะทางพันธุกรรมของจีน CYP2A6 และความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในประชากรไทยอีสาน
103 ภาวะออกซิเดชันและการตอบสนองต่อภาวะเครียดออกซิเดชันเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
104 ภาวะออกซิเดชันและการตอบสนองต่อภาวะเครียดออกซิเดชันเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2548
105 การตรวจกรองฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสมุนไพรไทยในสัตว์ทดลองความดันโลหิตสูง
106 การประเมินความสามารถของระบบเปลี่ยนแปลงยาในผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย II
107 การประเมินความสามารถของระบบเปลี่ยนแปลงยาในผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย II
ปี พ.ศ. 2547
108 ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดจากชาหม่อนในหนูขาวที่ชักนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูงโดยการยับยั้งไนตริกออกไซด์
109 ภาวะออกซิเดชันและการตอบสนองต่อภาวะเครียดออกซิเดชันเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
110 ผลของสถานภาพธัยออลต่อเมแทบอลิซึมของไนตริกออกไซด์ในผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
111 การประเมินความสามารถของระบบเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาในผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
112 การประเมินความสามารถของระบบเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาในผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2546
113 การประเมินความสามารถของระบบเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาในผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย II
114 การประเมินความสามารถของระบบเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาในผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
115 ความหลากหลายทางลักษณะพันธุกรรมของเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาระยะที่ 2 arylamine N-acetyltransferase-1 และความสัมพันธ์ กับมะเร็งทางเดินน้ำดี
116 ความหลากหลายทางลักษณะพันธุกรรมของเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาระยะที่ 2 arylamine N-acetyltransferase-1 และความสัมพันธ์ กับมะเร็งทางเดินน้ำดี
117 การประเมินความสามารถของระบบเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาในผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2545
118 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากบอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่มและการนำมาใช้เพื่อป้องกันเซลล์บาดเจ็บจากภาวะขาดเลือดในหนูแรท
119 การประเมินความสามารถของระบบเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาในผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
120 ผลของสถานภาพธัยออลต่อเมแทบอลิซึมของไนตริกออกไซด์ในภาวะฮีโมลัยติคอะนีเมีย
ปี พ.ศ. 2544
121 ความหลากหลายทางลักษณะพันธุกรรมของเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาระยะที่ 2 arylamine N-acetyltransferase-1 และความสัมพันธ์ กับมะเร็งทางเดินน้ำดี
122 ปัจจัยตัวบุคคลที่ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดี : ลักษณะทางพันธุกรรมของจีน CYP2A6 และความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในประชากรไทยอีสาน
ปี พ.ศ. 2543
123 การศึกษาประสิทธิผลของน้ำสกัดใบฝรั่งและเปลือกผลทับทิมตากแห้งในการรักษาอาการท้องร่วง
ปี พ.ศ. 2542
124 ผลของสถานภาพธัยออลต่อเมแทบอลิซึมของไนตริกออกไซด์ในภาวะฮีโมลัยติคอะนีเมีย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
125 บทบาทของฮีมออกซิจีเนส-1 ต่อเคมีบำบัดและรังสีรักษาของมะเร็งท่อน้ำดี
126 การตอบสนองของการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดภายใต้สภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี
127 การตรวจหาสารมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์กระตุ้นสารก่อมะเร็ง arylamine N-acetyltransferase - 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีมนุษย์
128 ผลของ Trichloroethylene ต่อการขับถ่ายทางท่อน้ำดีและเภสัชจลนศาสตร์ของยาบางชนิดในหนูขาว
129 ความสามารถของปฏิกิริยา Arylamine N-acetylation ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
130 การกำจัดสารประจุลบโดยตับในหนูขาวที่ได้รับสารตัวทำละลายออแกโนคลอลีน
131 การศึกษาประสิทธิผลของน้ำสกัดใบฝรั่งและเปลือกผลทับทิมตากแห้งในการรักษาอาการท้องร่วง
132 การตรวจกรองฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสมุนไพรไทยในสัตว์ทดลองความดันโลหิตสูง