ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีรชัย อาจหาญ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วีรชัย, อาจหาญ
- วีระชัย อาจหาญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สาวิตรี คำหอม 16
2 พรรษา ลิบลับ 15
3 ศรัลย์ ปานศรีพงษ์ 13
4 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 13
5 ปภัส ชนะโรค 12
6 นัยวัฒน์ สุขทั่ง 12
7 ทิพย์สุภินทร์ หินซุย 12
8 กิตติยาภรณ์ รองเมือง 12
9 กงจักร ลมวิชัย 11
10 สุภัทร หนูแย้ม 10
11 ธราวุธ บุญน้อม 10
12 ณัฐพงษ์ ประภาการ 10
13 ธนธัช มุขขันธ์ 10
14 พินิจ จิรัคคกุล 8
15 เทวรัตน์ ตรีอำนรรค 7
16 พจนาลัย ชาวห้วยหมาก 6
17 กฤษกร รับสมบัติ 6
18 คงเดช พะสีนาม 6
19 วิเชียร ดวงสีเสน 4
20 เฉลิมขวัญ, อริยะวงศ์ 4
21 ไพรฑูล เทพมี 4
22 นิวัตน์ คงกะพี้ 4
23 เฉลิมขวัญ อริยะวงศ์ 4
24 สืบพงษ์, ใบแย้ม 3
25 พยุงศักดิ์ จุลยุเสน 3
26 จรูญศักดิ์ สมพงศ์ 3
27 ภาณุมาศ ลาดปาละ 2
28 สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ 2
29 ธนากร แนวกลาง 2
30 เทวรัตน์, ตรีอำนรรค 2
31 ทุนจากCosmo Engineering Company 1
32 ทุนจากบริษัท เอ็น วาย ซูการ์ จำกัด 1
33 เกียรติศักดิ์, ใจโต 1
34 ทุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แผนงานบริหารกลยุทธ์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1
35 เทวรัตน์, ตรีอำนวย 1
36 ทุนจากเงินสนับสนุนกลุ่มนักวิจัย/ศูนย์วิจัย 1
37 ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1
38 ทุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 1
39 ทุนจากบริษัท เจียเม้ง จำกัด 1
40 ทุนจากSatake Coorporation Co.,Ltd. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 4
4 2555 4
5 2554 2
6 2553 12
7 2552 2
8 2551 3
9 2550 3
10 2549 3
11 2548 4
12 2547 3
13 2546 2
14 2545 1
15 543 40
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การใช้ประโยชน์จากฟางข้าว: กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลผลิตทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาแนวทางการบริหารการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างครบวงจร
3 โครงการนำร่องการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาชุมชนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
4 การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของไม้โตเร็ว เพื่อเป็นพลังงานชีวมวลของประเทศ
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีทอริเเฟคชั่นสำหรับเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย
6 รายงานการวิจัยการศึกษาต้นแบบการลดความชื้นกากมันสำปะหลังโดยใช้ระบบอบแห้งแบบโรตารี่
7 รายงานการวิจัยการศึกษาต้นแบบการผลิตกากมันสำปะหลังแห้งสำหรับผลิตเอทานอลโดยใช้หลักการเอ็กซ์ทรูชั่น
8 รายงานการวิจัยการศึกษาต้นแบบการผลิตกากมันสำปะหลังแห้งสำหรับผลิตเอทานอลโดยใช้หลักการเอ็กซ์ทรูชั่น
ปี พ.ศ. 2555
9 การศึกษาการใช้เตาอบไมโครเวฟสำหรับงานวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
10 การเพิ่มผลผลิตแก๊สชีวภาพจากฟางข้าวด้วยการย่อยสลายเบื้องต้นโดยใช้ความร้อนร่วมกับอัลตร้าโซนิค
11 การศึกษากระบวนการแปรรูปปาล์มน้ำมันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 การศึกษาการใช้เตาอบไมโครเวฟสำหรับงานวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2554
13 การศึกษากระบวนการเตรียมกากมันสำปะหลังขั้นต้นเพื่อนำมาใช้ผลิตแก๊สชีวภาพ
14 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล
ปี พ.ศ. 2553
15 หน่วยวิจัยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
16 รายงานการวิจัยการพัฒนาต้นแบบสถานีผลิตไฟฟ้าและความร้อนขนาดเล็กโดยใช้เตาผลิตก๊าซชีวมวลแบบสองทางออก
17 รายงานการวิจัยการประเมินวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวมวล
18 รายงานการวิจัยการประเมินวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากเหง้ามันสำปะหลัง
19 รายงานการวิจัยการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับชุมชน
20 รายงานการวิจัยการออกแบบและทดสอบเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวลแบบสองทางสำหรับการอบแห้งและการผลิตกระแสไฟฟ้า
21 การประเมินวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวมวล
22 การประเมินวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากเหง้ามันสำปะหลัง
23 การพัฒนาต้นแบบสถานีผลิตไฟฟ้าและความร้อนขนาดเล็ก โดยใช้เตาผลิตก๊าซชีวมวลแบบสองทางออก
24 การศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับชุมชน
25 การออกแบบและทดสอบเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวลแบบสองทาง สำหรับการอบแห้งและการผลิตกระแสไฟฟ้า
26 การศึกษาแนวทางบริหารจัดการขยะชุมชน เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจร [ระดับชุมชน]
ปี พ.ศ. 2552
27 การศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับชุมชน
28 การศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก สำหรับชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
29 โครงการศึกษาแนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน (ระดับชุมชน)
30 รายงานการวิจัยการออกแบบและทดสอบระบบทำความร้อนสำหรับกกลูกสุกรในโรงเรือนคลอดโดยใช้ความร้อนจากน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์
31 การศึกษาการประยุกต์ใช้เตาอบไมโครเวฟแบบสายพานในกระบวนการนึ่งปาล์มนํ้ามัน
ปี พ.ศ. 2550
32 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานชีวมวลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33 การศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสำหรับชุมชน
34 เทคโนโลยีชีวมวลทางออก ทางเลือกในยุคขาดแคลนพลังงาน
ปี พ.ศ. 2549
35 การออกแบบและทดสอบระบบทำความร้อนสำหรับกกลูกสุกรในโรงเรือนคลอดโดยใช้ความร้อนจากน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์
36 โครงการศึกษาต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กระดับชุมชน ขนาด 100 kW
37 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานชีวมวล
ปี พ.ศ. 2548
38 The research cooperation about the development of a palm alky ester (PAE) production process by novel reaction enhancement system
39 โครงการการทำนายผลผลิตอ้อยโดยใช้เครือข่ายใยประสาทประดิษฐ์
40 การพัฒนาต้นแบบสถานีผลิตไฟฟ้าและความร้อนขนาดเล็กโดยใช้เตาผลิตก๊าซชีวมวลแบบสองทางออก
41 การประเมินวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากเหง้ามันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2547
42 โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากรำข้าว
43 การประเมินวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวมวล
44 การพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลสำหรับใช้ผลิตถ่านชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2546
45 การออกแบบและทดสอบเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวลแบบสองทาง สำหรับการอบแห้ง และการผลิตกระแสไฟฟ้า
46 ผลกระทบของอัตราส่วนผสมของน้ำต่อการอัดแท่งและคุณสมบัติของแท่งชีวมวล
ปี พ.ศ. 2545
47 การพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลสำหรับใช้ผลิตถ่านชีวภาพ