ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีนัส อุดมประเสริฐกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมชาย อิสระวาณิชย์ 8
2 สุนทร ศุภพงษ์ 8
3 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 7
4 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 7
5 วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ 7
6 วราพรรณ ด่านอุตรา 5
7 ชนิดา พลานุเวช 5
8 ธนสร ตันศฤงฆาร 4
9 รัตนา สินธุภัค 4
10 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 4
11 ไพลิน ศรีสุขโข 4
12 เตือนใจ อินทุโสมา 4
13 วิพุธ พูลเจริญ 3
14 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 3
15 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 3
16 ชูศักดิ์ ประสิทธิสุข 2
17 บดี ธนะมั่น 2
18 อรอุมา ชองรัมย์ 2
19 สำรวย ช่วงโชติ 2
20 กัลยา ซาพวง 2
21 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 2
22 เกื้อ วงศ์บุญสิน 2
23 สมจิตต์ วงษ์ปา 2
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
25 ยุพา อ่อนท้วม 1
26 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
27 Surasak Taneephanitsakul 1
28 Wipha Phachuapmuam 1
29 Kua Wongboonsin 1
30 Vinus Udomphasertphan 1
31 Chanpen Choprapawon 1
32 Yupha Aontuam 1
33 ปิยนุช พันธ์ศิริ 1
34 จิตราภรณ์ บุญถนอม 1
35 นิพัทธิ์ กาญจนธนาเลิศ 1
36 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ 1
37 โรงพยาบาลธัญญารักษ์. ฝ่ายการพยาบาล 1
38 ไม่มีข้อมูล 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
40 อรอุมา ซองรัมย์ 1
41 ฟ้าประไพ ปาละนันทน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 3
2 2549 1
3 2547 1
4 2546 2
5 2544 1
6 2541 1
7 2539 3
8 2538 1
9 2537 1
10 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาทางเพศของสตรีวัยหมดระดู ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
2 การสำรวจคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร: บทเรียนในแง่ระเบียบวิธีวิจัย
3 สภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาพที่อยู่อาศัยของคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2549
4 พฤติกรรมทางเพศในสตรีที่ใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิด
ปี พ.ศ. 2547
5 ความชุกของภาวะความบกพร่องทางเพศในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่ใช้ยาต้านเศร้ากลุ่มเซโรโทนิน สเปซิฟิก รีอัพเทค อินฮิบิเตอร์
ปี พ.ศ. 2546
6 การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค
7 การศึกษาผลกระทบที่มีต่อประชากรในเขตอำเภอบ้านแพ้ว ภายหลัง การออกนอกระบบราชการ และอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ปี พ.ศ. 2544
8 ความร่วมมือในการบำบัดรักษาวัณโรค: กลุ่มผู้ให้บริการ-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2541
9 รายงานผลการสำรวจปัญหาสังคมและสาธารณสุขคนงานก่อสร้างในประเทศไทย พ.ศ.2538
ปี พ.ศ. 2539
10 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี : ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ
11 ความชุกของการได้รับโทลูอีนเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย
12 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2538
13 การศึกษาระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน และลูทีนไนซิ่งออร์โมน ในผู้ติดยาเสพติด และหลังจากการรักษาด้วยเมธาโดน
ปี พ.ศ. 2537
14 ผลระยะยาวในชายไทยที่เสพติดสารระเหย : รายงานผลการวิจัย