ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีนัส อุดมประเสริฐกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุนทร ศุภพงษ์ 8
2 สมชาย อิสระวาณิชย์ 8
3 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 7
4 วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ 7
5 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 7
6 วราพรรณ ด่านอุตรา 5
7 ชนิดา พลานุเวช 5
8 ไพลิน ศรีสุขโข 4
9 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 4
10 ธนสร ตันศฤงฆาร 4
11 เตือนใจ อินทุโสมา 4
12 รัตนา สินธุภัค 4
13 วิพุธ พูลเจริญ 3
14 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 3
15 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 3
16 บดี ธนะมั่น 2
17 สมจิตต์ วงษ์ปา 2
18 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 2
19 เกื้อ วงศ์บุญสิน 2
20 อรอุมา ชองรัมย์ 2
21 ชูศักดิ์ ประสิทธิสุข 2
22 กัลยา ซาพวง 2
23 สำรวย ช่วงโชติ 2
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
25 ยุพา อ่อนท้วม 1
26 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
27 Surasak Taneephanitsakul 1
28 Wipha Phachuapmuam 1
29 Kua Wongboonsin 1
30 Vinus Udomphasertphan 1
31 Chanpen Choprapawon 1
32 Yupha Aontuam 1
33 ปิยนุช พันธ์ศิริ 1
34 จิตราภรณ์ บุญถนอม 1
35 นิพัทธิ์ กาญจนธนาเลิศ 1
36 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ 1
37 โรงพยาบาลธัญญารักษ์. ฝ่ายการพยาบาล 1
38 ไม่มีข้อมูล 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
40 อรอุมา ซองรัมย์ 1
41 ฟ้าประไพ ปาละนันทน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 3
3 2550 2
4 2549 1
5 2548 2
6 2547 1
7 2546 3
8 2544 2
9 2542 4
10 2541 1
11 2540 1
12 2539 4
13 2538 2
14 2537 1
15 2534 2
16 2532 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การวิจัยการประเมินผลโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
ปี พ.ศ. 2551
2 พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาทางเพศของสตรีวัยหมดระดู ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
3 การสำรวจคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร: บทเรียนในแง่ระเบียบวิธีวิจัย
4 สภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาพที่อยู่อาศัยของคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
5 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของการบริโภคสัตว์ปีก
6 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการวิจัยของสภาวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ปี พ.ศ. 2549
7 พฤติกรรมทางเพศในสตรีที่ใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิด
ปี พ.ศ. 2548
8 การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
9 การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2547
10 ความชุกของภาวะความบกพร่องทางเพศในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่ใช้ยาต้านเศร้ากลุ่มเซโรโทนิน สเปซิฟิก รีอัพเทค อินฮิบิเตอร์
ปี พ.ศ. 2546
11 การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค
12 การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
13 การศึกษาผลกระทบที่มีต่อประชากรในเขตอำเภอบ้านแพ้ว ภายหลัง การออกนอกระบบราชการ และอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ปี พ.ศ. 2544
14 ความร่วมมือในการบำบัดรักษาวัณโรค: กลุ่มผู้ให้บริการ-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
15 การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2542
16 การศึกษาระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและลูทีนไนซิ่งฮอร์โมนในผู้ติดยาเสพติดและหลังจากการรักษาด้วยเมธาโคน
17 การชุกของการได้รับโทลูอีนเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี
18 ผลระยะยาวของโทลูอีนต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตสี
19 ผลการสำรวจปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในประเทศไทย 2538
ปี พ.ศ. 2541
20 รายงานผลการสำรวจปัญหาสังคมและสาธารณสุขคนงานก่อสร้างในประเทศไทย พ.ศ.2538
ปี พ.ศ. 2540
21 การศึกษาผลของโทลูอีนต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตสีและอู่พ่นสีรถยนต์
ปี พ.ศ. 2539
22 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี : ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ
23 ความชุกของการได้รับโทลูอีนเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย
24 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
25 ผลการสำรวจปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในประเทศไทย 2538
ปี พ.ศ. 2538
26 การศึกษาระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน และลูทีนไนซิ่งออร์โมน ในผู้ติดยาเสพติด และหลังจากการรักษาด้วยเมธาโดน
27 การศึกษาระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและลูทีนไนซิ่งฮอร์โมนในผู้ติดยาเสพติดและหลังจากการรักษาด้วยเมธาโดน
ปี พ.ศ. 2537
28 ผลระยะยาวในชายไทยที่เสพติดสารระเหย : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2534
29 การศึกษาผลของโทลูอีนต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตสีและอู่พ่นสีรถยนต์
30 ผลระยะยาวของโทลูอีนต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตสี
ปี พ.ศ. 2532
31 การชุกของการได้รับโทลูอินเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี