ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไล ชินเวชกิจวานิชย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การวัดระดับแอลกอฮอลล์ในเลือดภายหลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ และเครื่องแกสโครมาโตกราฟ
ปี พ.ศ. 2547
2 การจัดทำฐานข้อมูลและการสร้างระบบติดตามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชุดน้ำยาทดสอบทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2546
3 การจัดทำฐานข้อมูลและการสร้างระบบติดตามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชุดน้ำยาทดสอบทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2543
4 การใช้ Immune markers ในการเฝ้าระวังโรคเอดส์
5 การใช้ Immune Marker ในการเฝ้าระวังโรคเอดส์
6 การใช้ Immune Markers ในการเฝ้าระวังโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2542
7 การวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดภายหลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจและเครื่องแกสโครมาโตกราฟ
8 การชุกของการได้รับโทลูอีนเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี
9 ผลระยะยาวของโทลูอีนต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตสี
10 การศึกษาภูมิคุ้มกันในผู้ที่เสพติดโทลูอีน
ปี พ.ศ. 2541
11 ผลกระทบของการท่องเที่ยวเดินป่าต่อการพัฒนาชุมชนชาวไทยภูเขา และปัญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอดส์ : รายงานการวิจัย
12 ระดับเบตา-2-ไมโครโกลบูลลินและนีออพเทอรินในซีรัมของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ติดเชื้อโรคเอดส์
13 การศึกษาปัจจัยทางสังคมและพฤติกรรมของผู้ประสบอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
14 ระดับเบตา-2-ไมโครโกลบูลินและนีออพเทอรินในซีรัม ของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ติดเชื้อโรคเอดส์ : รายงานผลการวิจัย
15 ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด
16 การศึกษาผลของโทลูอีนต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตสีและอู่พ่นสีรถยนต์
17 ระดับเบตา-2 ไมโครโกลบูลินและนีออพเทอรินในซีรัมของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ติดเชื้อโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2539
18 ความชุกของการได้รับโทลูอีนเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย
19 ระดับเบตา-2-ไมโครโกลบูลลินและนีออพเทอรินในซีรัมของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ติดเชื้อโรคเอดส์
20 การวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดภายหลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจและเครื่องแกสโครมาโตกราฟ
21 ระดับเบตา-2 ไมโครโกลบูลินและนีออพเทอรินในซีรัมของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ติดเชื้อโรคเอดส์
22 การวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดภายหลังการดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ และเครื่องแกสโครมาโตกราฟ
23 การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี
ปี พ.ศ. 2538
24 การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย
25 ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด : รายงานผลการวิจัย
26 ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด
27 การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี
ปี พ.ศ. 2537
28 การศึกษาภูมิคุ้มกันในผู้ที่เสพติดโทลูอีน : รายงานผลการวิจัย
29 การศึกษาภูมิคุ้มกันในผู้ที่เสพติดโทลูอีน
ปี พ.ศ. 2536
30 การศึกษาปัจจัยทางสังคมและพฤติกรรมของผู้ประสบอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
31 การศึกษาผลของโทลูอีนต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตสีและอู่พ่นสีรถยนต์
32 ผลระยะยาวของโทลูอีนต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตสี
ปี พ.ศ. 2532
33 การชุกของการได้รับโทลูอินเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี