ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไล ชินธเนศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ราตรี สุดทรวง 4
2 สิทธิพร แอกทอง 3
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
5 คงเดช เวฬุวัน 2
6 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 2
7 บังอร ฉางทรัพย์ 2
8 ปทิตตา โชติวราธรรม 2
9 Chariya Uiyyasathian 1
10 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
11 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
12 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
13 Waraporn Siriterm 1
14 Acom Sornsute 1
15 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
16 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
17 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
18 สมชัย วัฒนการุณ 1
19 กระมล ทองธรรมชาติ 1
20 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
21 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
22 ศุกันยา ห้วยผัด 1
23 Kasidit Nootong 1
24 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
25 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
26 Pantharee Boonsatorn 1
27 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
28 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
29 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
30 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
31 นภสร โกวรรธนะกุล 1
32 กำจัด มงคลกุล 1
33 Yeshey Penjor 1
34 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
35 รุ่งราวี ทองกันยา 1
36 สุมิตรา พูลทอง 1
37 Phanphen Wattanaarsakit 1
38 วินัย งามแสง 1
39 Jittima Chatchawansaisin 1
40 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
41 Chayaporn Supachartwong 1
42 Thanathon Sesuk 1
43 Chonticha Srisawang 1
44 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
45 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
46 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
47 Anawatch Mitpratan 1
48 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
49 วาสนา เสียงดัง 1
50 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
51 วีระ กสานติกุล 1
52 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
53 ไม่มีข้อมูล 1
54 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
55 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
56 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
57 สายฝน ควรผดุง 1
58 ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ 1
59 ถนอม บรรณประเสริฐ 1
60 สำเริง แย้มโสภี 1
61 เอกฤทธิ์ วีระพันธุ์ 1
62 วัลลภ แย้มเหมือน 1
63 สุวิชา ทองสิมา 1
64 สิริพร สิวราวุฒิ 1
65 ศศิศ สินกีรติโรจไพศาล 1
66 สมพร พรมดี 1
67 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
68 ไววิทย์ พุทธารี 1
69 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
70 กมลชนก ยวดยง 1
71 อวย เกตุสิงห์ 1
72 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
73 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
74 สุวดี ยาป่าคาย 1
75 Suchin Arunsawatwong 1
76 ๋Janes, Gavin W. 1
77 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
78 ประธาน ดาบเพชร 1
79 Varunee Padmasankh 1
80 Pornpimol Muanjai 1
81 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
82 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
83 Walaisiri Muangsiri 1
84 Thada Jirajaras 1
85 Rajalida Lipikorn 1
86 เอกชัย อดุลยธรรม 1
87 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
88 Chakkaphan Sutthirat 1
89 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
90 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
91 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
93 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
95 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
97 Boonchai Sangpetngam 1
98 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
99 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
100 Vanida Chantarateptawan 1
101 กาญจนา แก้วเทพ 1
102 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
103 ศิริชัย ศิริกายะ 1
104 Chalermpol Leevailoj 1
105 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
106 Srilert Chotpantarat 1
107 Somying Tumwasorn 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
110 พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
112 ธวัชชัย สันติสุข 1
113 วิไล ชินธเนศ 1
114 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
115 พูลลาภ ชีพสุนทร 1
116 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
117 ประสาน ธรรมอุปกรณ์ 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
119 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
120 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
121 อุทัย บุญประเสริฐ 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
123 คัคนางค์ มณีศรี 1
124 โชติ วีระวงษ์ 1
125 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
126 จันทรวรรณ แสงแข 1
127 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
128 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
129 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
130 ละอองทิพย์ เหมะ 1
131 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
132 Puttipongse Varavudhi 1
133 Kitpramuk Tantayaporn 1
134 Ampa Luiengpirom 1
135 Sompol Sanguanrungsirikul 1
136 Naiyana Chaiyabutr 1
137 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
138 วิมล เหมะจันทร 1
139 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
140 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
141 ประคอง ชอบเสียง 1
142 พรรณี กาญจนพลู 1
143 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
144 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
145 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
146 สุมา เมืองใย 1
147 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
148 บรรจง คณะวรรณ 1
149 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
150 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
151 Kittisak Likhitwitayawuid 1
152 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
153 วัฒนชัย สมิทธากร 1
154 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
155 Wilai Anomasiri 1
156 Jaitip Paiboon 1
157 Panee Boonthavi 1
158 Sumphan Wongseripipatana 1
159 มยุรี ตันติสิระ 1
160 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
161 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
162 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
163 Vimolmas Lipipun 1
164 Supa Chantharasakul 1
165 Garnpimol C. Ritthidej 1
166 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
167 ชอุ่ม มลิลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2553 2
3 2544 1
4 2543 1
5 2538 1
6 2537 3
7 2536 2
8 2534 2
9 2532 1
10 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
2 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
3 ความผันแปรทางกายวิภาค ของเส้นประสาท sural ที่สัมพันธ์กับเอ็นร้อยหวาย และหลอดเลือดดำ small saphenous
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2544
5 รูปแบบการกระจายตัวของแขนงเส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ดนอกกระดูกเทมโพรัล
ปี พ.ศ. 2543
6 การวัดเพื่อประเมินค่าบริเวณส่วนหลังด้านข้างของกระดูกสันหลังส่วนคอสำหรับการใส่สกรูยึดในคนไทย
ปี พ.ศ. 2538
7 การกระจายของ คาลบินดิน-ดี 28เค และ พารวาลบูมิน ในเซลล์ประสาท โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี ในสมองของกระแต (Tupaia glis) : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2537
8 การกระจายของคาลบินดิน ดี 28 เค และพาวาลบูมิน โนเซลล์ประสาทโดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมีในสมองของกระแต
9 การกระจายของคาลบินดิน ดี 28 เค และพาวาลบูมิน ในเซลล์ประสาทโดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมีในสมองของกระแต
10 การกระจายของ คาลบินดิน-ดี 28เค และ พารวาลบูมิน ในเซลล์ประสาท โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี ในสมองของกระแต (Tupaia glis)
ปี พ.ศ. 2536
11 ปัจจัยของอายุกับรูปแบบของ Acetylcholinesterase activity ในชิ้นเนื้อที่ดูดจากลำไล้ส่วน rectum ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Hirschsprung : รายงานการวิจัย
12 รูปแบบกัมมันตภาพของเอ็นไซม์มอเซทิลโคลินเอสเตอเรสในชิ้นเนื้อลำไส้ใหญ่ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเฮิสปรุง ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี
ปี พ.ศ. 2534
13 ผลของการฝึกสมาธิต่อระดับคอร์ติซอลในเลือดการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจและรีแอคชันไทม์
14 ตำแหน่งของอินเตอร์นิวรอนที่ส่งเส้นใยประสาท ไปควบคุมเซลล์ประสาทสไปโนซีรีเบลล่าในหนูตะเภา
ปี พ.ศ. 2532
15 บทบาทของเนื้อเยื่อบุผิวและอุณหภูมิต่อการทำงาน ของกล้ามเนื้อเรียบหลอดลมไก่
ปี พ.ศ. 2530
16 ผลของการฝึกสมาธิต่อระดับคอร์ติซอลในเลือดการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจและรีแอคชันไทม์