ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไล ชินธเนศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ราตรี สุดทรวง 4
2 สิทธิพร แอกทอง 3
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
5 คงเดช เวฬุวัน 2
6 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 2
7 บังอร ฉางทรัพย์ 2
8 ปทิตตา โชติวราธรรม 2
9 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
10 Chariya Uiyyasathian 1
11 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
12 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
13 Kasidit Nootong 1
14 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
15 Waraporn Siriterm 1
16 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
17 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
18 Pantharee Boonsatorn 1
19 ศุกันยา ห้วยผัด 1
20 กระมล ทองธรรมชาติ 1
21 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
22 สมชัย วัฒนการุณ 1
23 Anawatch Mitpratan 1
24 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
25 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
26 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
27 Acom Sornsute 1
28 Chonticha Srisawang 1
29 กำจัด มงคลกุล 1
30 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
31 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
32 Yeshey Penjor 1
33 สุมิตรา พูลทอง 1
34 ๋Janes, Gavin W. 1
35 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
36 รุ่งราวี ทองกันยา 1
37 นภสร โกวรรธนะกุล 1
38 Phanphen Wattanaarsakit 1
39 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
40 Jittima Chatchawansaisin 1
41 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
42 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
43 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
44 วินัย งามแสง 1
45 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
46 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
47 Chayaporn Supachartwong 1
48 Suchin Arunsawatwong 1
49 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
50 วาสนา เสียงดัง 1
51 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
52 ไม่มีข้อมูล 1
53 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
54 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
55 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
56 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
57 วีระ กสานติกุล 1
58 สายฝน ควรผดุง 1
59 วัลลภ แย้มเหมือน 1
60 ถนอม บรรณประเสริฐ 1
61 สำเริง แย้มโสภี 1
62 สุวิชา ทองสิมา 1
63 สมพร พรมดี 1
64 ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ 1
65 สิริพร สิวราวุฒิ 1
66 ศศิศ สินกีรติโรจไพศาล 1
67 ไววิทย์ พุทธารี 1
68 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
69 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
70 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
71 กมลชนก ยวดยง 1
72 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
73 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
74 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
75 สุวดี ยาป่าคาย 1
76 ชอุ่ม มลิลา 1
77 อวย เกตุสิงห์ 1
78 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
79 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
80 Varunee Padmasankh 1
81 Pornpimol Muanjai 1
82 Walaisiri Muangsiri 1
83 เอกชัย อดุลยธรรม 1
84 ประธาน ดาบเพชร 1
85 Thada Jirajaras 1
86 Rajalida Lipikorn 1
87 Thanathon Sesuk 1
88 พรรณี กาญจนพลู 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
90 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
91 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
92 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
94 Somying Tumwasorn 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
96 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
97 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
98 Boonchai Sangpetngam 1
99 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
100 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
101 Vanida Chantarateptawan 1
102 ศิริชัย ศิริกายะ 1
103 Srilert Chotpantarat 1
104 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
105 Chalermpol Leevailoj 1
106 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
108 อุทัย บุญประเสริฐ 1
109 ธวัชชัย สันติสุข 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
111 พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์ 1
112 วิไล ชินธเนศ 1
113 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
114 เอกฤทธิ์ วีระพันธุ์ 1
115 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
116 พูลลาภ ชีพสุนทร 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
118 ประสาน ธรรมอุปกรณ์ 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
120 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
121 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
122 คัคนางค์ มณีศรี 1
123 จันทรวรรณ แสงแข 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
125 โชติ วีระวงษ์ 1
126 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
127 กาญจนา แก้วเทพ 1
128 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
129 Puttipongse Varavudhi 1
130 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
131 ละอองทิพย์ เหมะ 1
132 Kitpramuk Tantayaporn 1
133 Naiyana Chaiyabutr 1
134 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
135 Ampa Luiengpirom 1
136 Sompol Sanguanrungsirikul 1
137 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
138 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
139 Chakkaphan Sutthirat 1
140 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
141 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
142 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
143 สุมา เมืองใย 1
144 วิมล เหมะจันทร 1
145 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
146 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
147 บรรจง คณะวรรณ 1
148 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
149 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
150 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
151 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
152 วัฒนชัย สมิทธากร 1
153 Jaitip Paiboon 1
154 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
155 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
156 Wilai Anomasiri 1
157 Kittisak Likhitwitayawuid 1
158 Panee Boonthavi 1
159 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
160 มยุรี ตันติสิระ 1
161 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
162 Vimolmas Lipipun 1
163 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
164 Sumphan Wongseripipatana 1
165 Supa Chantharasakul 1
166 Garnpimol C. Ritthidej 1
167 ประคอง ชอบเสียง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2553 2
3 2544 1
4 2543 1
5 2538 1
6 2537 1
7 2536 2
8 2534 1
9 2532 1
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
2 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
3 ความผันแปรทางกายวิภาค ของเส้นประสาท sural ที่สัมพันธ์กับเอ็นร้อยหวาย และหลอดเลือดดำ small saphenous
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2544
5 รูปแบบการกระจายตัวของแขนงเส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ดนอกกระดูกเทมโพรัล
ปี พ.ศ. 2543
6 การวัดเพื่อประเมินค่าบริเวณส่วนหลังด้านข้างของกระดูกสันหลังส่วนคอสำหรับการใส่สกรูยึดในคนไทย
ปี พ.ศ. 2538
7 การกระจายของ คาลบินดิน-ดี 28เค และ พารวาลบูมิน ในเซลล์ประสาท โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี ในสมองของกระแต (Tupaia glis) : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2537
8 การกระจายของ คาลบินดิน-ดี 28เค และ พารวาลบูมิน ในเซลล์ประสาท โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี ในสมองของกระแต (Tupaia glis)
ปี พ.ศ. 2536
9 ปัจจัยของอายุกับรูปแบบของ Acetylcholinesterase activity ในชิ้นเนื้อที่ดูดจากลำไล้ส่วน rectum ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Hirschsprung : รายงานการวิจัย
10 รูปแบบกัมมันตภาพของเอ็นไซม์มอเซทิลโคลินเอสเตอเรสในชิ้นเนื้อลำไส้ใหญ่ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเฮิสปรุง ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี
ปี พ.ศ. 2534
11 ตำแหน่งของอินเตอร์นิวรอนที่ส่งเส้นใยประสาท ไปควบคุมเซลล์ประสาทสไปโนซีรีเบลล่าในหนูตะเภา
ปี พ.ศ. 2532
12 บทบาทของเนื้อเยื่อบุผิวและอุณหภูมิต่อการทำงาน ของกล้ามเนื้อเรียบหลอดลมไก่