ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไล ชินธเนศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ราตรี สุดทรวง 4
2 สิทธิพร แอกทอง 3
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
5 คงเดช เวฬุวัน 2
6 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 2
7 บังอร ฉางทรัพย์ 2
8 ปทิตตา โชติวราธรรม 2
9 Panee Boonthavi 1
10 Sumphan Wongseripipatana 1
11 Supa Chantharasakul 1
12 Kittisak Likhitwitayawuid 1
13 วัฒนชัย สมิทธากร 1
14 Garnpimol C. Ritthidej 1
15 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
16 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
17 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
18 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
19 บรรจง คณะวรรณ 1
20 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
21 Ampa Luiengpirom 1
22 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
23 Jaitip Paiboon 1
24 Vimolmas Lipipun 1
25 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
26 มยุรี ตันติสิระ 1
27 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
28 กาญจนา แก้วเทพ 1
29 Boonchai Sangpetngam 1
30 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
31 Chalermpol Leevailoj 1
32 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
33 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
34 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
36 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
37 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
38 Srilert Chotpantarat 1
39 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
40 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
41 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
42 Sompol Sanguanrungsirikul 1
43 Vanida Chantarateptawan 1
44 ศิริชัย ศิริกายะ 1
45 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
46 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
47 Wilai Anomasiri 1
48 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
49 นภสร โกวรรธนะกุล 1
50 Phanphen Wattanaarsakit 1
51 วินัย งามแสง 1
52 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
53 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
54 สุมิตรา พูลทอง 1
55 Yeshey Penjor 1
56 กำจัด มงคลกุล 1
57 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
58 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
59 Chayaporn Supachartwong 1
60 Anawatch Mitpratan 1
61 Kasidit Nootong 1
62 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
63 Jittima Chatchawansaisin 1
64 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
65 Chonticha Srisawang 1
66 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
67 รุ่งราวี ทองกันยา 1
68 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
69 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
70 วิมล เหมะจันทร 1
71 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
72 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
73 ละอองทิพย์ เหมะ 1
74 Kitpramuk Tantayaporn 1
75 Puttipongse Varavudhi 1
76 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
77 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
78 สุมา เมืองใย 1
79 ประคอง ชอบเสียง 1
80 ชอุ่ม มลิลา 1
81 ๋Janes, Gavin W. 1
82 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
83 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
84 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
85 พรรณี กาญจนพลู 1
86 Chakkaphan Sutthirat 1
87 Naiyana Chaiyabutr 1
88 อุทัย บุญประเสริฐ 1
89 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
90 กมลชนก ยวดยง 1
91 อวย เกตุสิงห์ 1
92 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
93 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
94 สุวดี ยาป่าคาย 1
95 Suchin Arunsawatwong 1
96 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
97 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
98 ประธาน ดาบเพชร 1
99 Varunee Padmasankh 1
100 Pornpimol Muanjai 1
101 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
102 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
103 Walaisiri Muangsiri 1
104 Thada Jirajaras 1
105 Rajalida Lipikorn 1
106 เอกชัย อดุลยธรรม 1
107 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
108 Thanathon Sesuk 1
109 Chariya Uiyyasathian 1
110 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
111 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
112 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
113 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
114 Waraporn Siriterm 1
115 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
116 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
117 Acom Sornsute 1
118 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
119 กระมล ทองธรรมชาติ 1
120 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
121 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
122 ศุกันยา ห้วยผัด 1
123 สมชัย วัฒนการุณ 1
124 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
125 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
126 Pantharee Boonsatorn 1
127 ไววิทย์ พุทธารี 1
128 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
130 ประสาน ธรรมอุปกรณ์ 1
131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
132 พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์ 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
134 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
135 วิไล ชินธเนศ 1
136 ธวัชชัย สันติสุข 1
137 โชติ วีระวงษ์ 1
138 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
140 Somying Tumwasorn 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
142 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
143 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
144 จันทรวรรณ แสงแข 1
145 คัคนางค์ มณีศรี 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
147 พูลลาภ ชีพสุนทร 1
148 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
149 วาสนา เสียงดัง 1
150 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
151 วีระ กสานติกุล 1
152 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
153 ไม่มีข้อมูล 1
154 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
155 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
156 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
157 สายฝน ควรผดุง 1
158 ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ 1
159 ถนอม บรรณประเสริฐ 1
160 สำเริง แย้มโสภี 1
161 เอกฤทธิ์ วีระพันธุ์ 1
162 วัลลภ แย้มเหมือน 1
163 สุวิชา ทองสิมา 1
164 สิริพร สิวราวุฒิ 1
165 ศศิศ สินกีรติโรจไพศาล 1
166 สมพร พรมดี 1
167 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2553 2
3 2544 1
4 2543 1
5 2538 1
6 2537 1
7 2536 2
8 2534 1
9 2532 1
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
2 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
3 ความผันแปรทางกายวิภาค ของเส้นประสาท sural ที่สัมพันธ์กับเอ็นร้อยหวาย และหลอดเลือดดำ small saphenous
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2544
5 รูปแบบการกระจายตัวของแขนงเส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ดนอกกระดูกเทมโพรัล
ปี พ.ศ. 2543
6 การวัดเพื่อประเมินค่าบริเวณส่วนหลังด้านข้างของกระดูกสันหลังส่วนคอสำหรับการใส่สกรูยึดในคนไทย
ปี พ.ศ. 2538
7 การกระจายของ คาลบินดิน-ดี 28เค และ พารวาลบูมิน ในเซลล์ประสาท โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี ในสมองของกระแต (Tupaia glis) : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2537
8 การกระจายของ คาลบินดิน-ดี 28เค และ พารวาลบูมิน ในเซลล์ประสาท โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี ในสมองของกระแต (Tupaia glis)
ปี พ.ศ. 2536
9 ปัจจัยของอายุกับรูปแบบของ Acetylcholinesterase activity ในชิ้นเนื้อที่ดูดจากลำไล้ส่วน rectum ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Hirschsprung : รายงานการวิจัย
10 รูปแบบกัมมันตภาพของเอ็นไซม์มอเซทิลโคลินเอสเตอเรสในชิ้นเนื้อลำไส้ใหญ่ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเฮิสปรุง ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี
ปี พ.ศ. 2534
11 ตำแหน่งของอินเตอร์นิวรอนที่ส่งเส้นใยประสาท ไปควบคุมเซลล์ประสาทสไปโนซีรีเบลล่าในหนูตะเภา
ปี พ.ศ. 2532
12 บทบาทของเนื้อเยื่อบุผิวและอุณหภูมิต่อการทำงาน ของกล้ามเนื้อเรียบหลอดลมไก่