ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไล ชินธเนศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ราตรี สุดทรวง 4
2 สิทธิพร แอกทอง 3
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
5 ปทิตตา โชติวราธรรม 2
6 คงเดช เวฬุวัน 2
7 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 2
8 บังอร ฉางทรัพย์ 2
9 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
10 วิมล เหมะจันทร 1
11 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
12 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
13 Kitpramuk Tantayaporn 1
14 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
15 Puttipongse Varavudhi 1
16 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
17 ละอองทิพย์ เหมะ 1
18 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
19 ประคอง ชอบเสียง 1
20 ชอุ่ม มลิลา 1
21 ๋Janes, Gavin W. 1
22 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
23 Naiyana Chaiyabutr 1
24 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
25 พรรณี กาญจนพลู 1
26 Chakkaphan Sutthirat 1
27 สุมา เมืองใย 1
28 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
29 Panee Boonthavi 1
30 Sumphan Wongseripipatana 1
31 Supa Chantharasakul 1
32 Kittisak Likhitwitayawuid 1
33 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
34 วัฒนชัย สมิทธากร 1
35 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
36 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
37 Garnpimol C. Ritthidej 1
38 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
39 บรรจง คณะวรรณ 1
40 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
41 Ampa Luiengpirom 1
42 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
43 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
44 Vimolmas Lipipun 1
45 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
46 มยุรี ตันติสิระ 1
47 Sompol Sanguanrungsirikul 1
48 กำจัด มงคลกุล 1
49 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
50 Acom Sornsute 1
51 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
52 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
53 Chariya Uiyyasathian 1
54 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
55 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
56 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
57 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
58 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
59 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
60 Thanathon Sesuk 1
61 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
62 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
63 กระมล ทองธรรมชาติ 1
64 Pantharee Boonsatorn 1
65 สมชัย วัฒนการุณ 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
68 Waraporn Siriterm 1
69 นภสร โกวรรธนะกุล 1
70 Phanphen Wattanaarsakit 1
71 วินัย งามแสง 1
72 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
73 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
74 สุมิตรา พูลทอง 1
75 Yeshey Penjor 1
76 Jaitip Paiboon 1
77 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
78 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
79 Chayaporn Supachartwong 1
80 Anawatch Mitpratan 1
81 Kasidit Nootong 1
82 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
83 Jittima Chatchawansaisin 1
84 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
85 Chonticha Srisawang 1
86 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
87 รุ่งราวี ทองกันยา 1
88 กาญจนา แก้วเทพ 1
89 วาสนา เสียงดัง 1
90 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
91 วีระ กสานติกุล 1
92 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
93 ไม่มีข้อมูล 1
94 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
95 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
96 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
97 สายฝน ควรผดุง 1
98 ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ 1
99 ถนอม บรรณประเสริฐ 1
100 สำเริง แย้มโสภี 1
101 เอกฤทธิ์ วีระพันธุ์ 1
102 วัลลภ แย้มเหมือน 1
103 สุวิชา ทองสิมา 1
104 สิริพร สิวราวุฒิ 1
105 ศศิศ สินกีรติโรจไพศาล 1
106 สมพร พรมดี 1
107 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
108 ไววิทย์ พุทธารี 1
109 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
110 กมลชนก ยวดยง 1
111 อวย เกตุสิงห์ 1
112 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
113 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
114 สุวดี ยาป่าคาย 1
115 Suchin Arunsawatwong 1
116 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
117 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
118 ประธาน ดาบเพชร 1
119 Varunee Padmasankh 1
120 Pornpimol Muanjai 1
121 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
122 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
123 Walaisiri Muangsiri 1
124 Thada Jirajaras 1
125 Rajalida Lipikorn 1
126 เอกชัย อดุลยธรรม 1
127 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
128 พูลลาภ ชีพสุนทร 1
129 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
130 Boonchai Sangpetngam 1
131 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
132 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
133 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
134 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
135 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
137 Chalermpol Leevailoj 1
138 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
139 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
140 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
141 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
142 Vanida Chantarateptawan 1
143 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
144 Srilert Chotpantarat 1
145 ศิริชัย ศิริกายะ 1
146 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
147 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
150 ประสาน ธรรมอุปกรณ์ 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
152 พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์ 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
154 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
155 วิไล ชินธเนศ 1
156 ธวัชชัย สันติสุข 1
157 โชติ วีระวงษ์ 1
158 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
159 อุทัย บุญประเสริฐ 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
161 Somying Tumwasorn 1
162 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
163 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
164 จันทรวรรณ แสงแข 1
165 คัคนางค์ มณีศรี 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
167 Wilai Anomasiri 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2553 2
3 2544 1
4 2543 1
5 2538 1
6 2537 1
7 2536 2
8 2534 1
9 2532 1
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
2 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
3 ความผันแปรทางกายวิภาค ของเส้นประสาท sural ที่สัมพันธ์กับเอ็นร้อยหวาย และหลอดเลือดดำ small saphenous
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2544
5 รูปแบบการกระจายตัวของแขนงเส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ดนอกกระดูกเทมโพรัล
ปี พ.ศ. 2543
6 การวัดเพื่อประเมินค่าบริเวณส่วนหลังด้านข้างของกระดูกสันหลังส่วนคอสำหรับการใส่สกรูยึดในคนไทย
ปี พ.ศ. 2538
7 การกระจายของ คาลบินดิน-ดี 28เค และ พารวาลบูมิน ในเซลล์ประสาท โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี ในสมองของกระแต (Tupaia glis) : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2537
8 การกระจายของ คาลบินดิน-ดี 28เค และ พารวาลบูมิน ในเซลล์ประสาท โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี ในสมองของกระแต (Tupaia glis)
ปี พ.ศ. 2536
9 ปัจจัยของอายุกับรูปแบบของ Acetylcholinesterase activity ในชิ้นเนื้อที่ดูดจากลำไล้ส่วน rectum ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Hirschsprung : รายงานการวิจัย
10 รูปแบบกัมมันตภาพของเอ็นไซม์มอเซทิลโคลินเอสเตอเรสในชิ้นเนื้อลำไส้ใหญ่ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเฮิสปรุง ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี
ปี พ.ศ. 2534
11 ตำแหน่งของอินเตอร์นิวรอนที่ส่งเส้นใยประสาท ไปควบคุมเซลล์ประสาทสไปโนซีรีเบลล่าในหนูตะเภา
ปี พ.ศ. 2532
12 บทบาทของเนื้อเยื่อบุผิวและอุณหภูมิต่อการทำงาน ของกล้ามเนื้อเรียบหลอดลมไก่