ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไล ชินธเนศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ราตรี สุดทรวง 4
2 สิทธิพร แอกทอง 3
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
5 ปทิตตา โชติวราธรรม 2
6 คงเดช เวฬุวัน 2
7 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 2
8 บังอร ฉางทรัพย์ 2
9 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
10 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
11 ประคอง ชอบเสียง 1
12 Chakkaphan Sutthirat 1
13 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
14 ชอุ่ม มลิลา 1
15 สุมา เมืองใย 1
16 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
17 พรรณี กาญจนพลู 1
18 Yeshey Penjor 1
19 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
20 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
21 นภสร โกวรรธนะกุล 1
22 กำจัด มงคลกุล 1
23 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
24 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
25 รุ่งราวี ทองกันยา 1
26 สุมิตรา พูลทอง 1
27 ๋Janes, Gavin W. 1
28 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
29 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
30 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
31 บรรจง คณะวรรณ 1
32 มยุรี ตันติสิระ 1
33 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
34 Garnpimol C. Ritthidej 1
35 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
36 Vimolmas Lipipun 1
37 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
38 Ampa Luiengpirom 1
39 ละอองทิพย์ เหมะ 1
40 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
41 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
42 Phanphen Wattanaarsakit 1
43 Puttipongse Varavudhi 1
44 Sompol Sanguanrungsirikul 1
45 Naiyana Chaiyabutr 1
46 Kitpramuk Tantayaporn 1
47 วิมล เหมะจันทร 1
48 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
49 กระมล ทองธรรมชาติ 1
50 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
51 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
52 ศุกันยา ห้วยผัด 1
53 สมชัย วัฒนการุณ 1
54 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
55 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
56 Pantharee Boonsatorn 1
57 Thanathon Sesuk 1
58 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
59 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
60 กมลชนก ยวดยง 1
61 อวย เกตุสิงห์ 1
62 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
63 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
64 สุวดี ยาป่าคาย 1
65 Suchin Arunsawatwong 1
66 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
67 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
68 Acom Sornsute 1
69 Jittima Chatchawansaisin 1
70 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
71 Chayaporn Supachartwong 1
72 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
73 Chonticha Srisawang 1
74 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
75 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
76 Supa Chantharasakul 1
77 Anawatch Mitpratan 1
78 Kasidit Nootong 1
79 Chariya Uiyyasathian 1
80 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
81 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
82 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
83 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
84 Waraporn Siriterm 1
85 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
86 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
87 วินัย งามแสง 1
88 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
89 สุวิชา ทองสิมา 1
90 วัลลภ แย้มเหมือน 1
91 ถนอม บรรณประเสริฐ 1
92 สมพร พรมดี 1
93 ศศิศ สินกีรติโรจไพศาล 1
94 สายฝน ควรผดุง 1
95 ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ 1
96 สิริพร สิวราวุฒิ 1
97 สำเริง แย้มโสภี 1
98 เอกฤทธิ์ วีระพันธุ์ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
100 พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
102 ธวัชชัย สันติสุข 1
103 วิไล ชินธเนศ 1
104 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
105 พูลลาภ ชีพสุนทร 1
106 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
107 วีระ กสานติกุล 1
108 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
109 Walaisiri Muangsiri 1
110 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
111 Varunee Padmasankh 1
112 เอกชัย อดุลยธรรม 1
113 Rajalida Lipikorn 1
114 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
115 ประธาน ดาบเพชร 1
116 Thada Jirajaras 1
117 Pornpimol Muanjai 1
118 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
119 ไม่มีข้อมูล 1
120 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
121 วาสนา เสียงดัง 1
122 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
123 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
124 ไววิทย์ พุทธารี 1
125 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
126 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
127 ประสาน ธรรมอุปกรณ์ 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
129 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
130 Vanida Chantarateptawan 1
131 กาญจนา แก้วเทพ 1
132 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
133 ศิริชัย ศิริกายะ 1
134 Chalermpol Leevailoj 1
135 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
136 Srilert Chotpantarat 1
137 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
138 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
139 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
140 Kittisak Likhitwitayawuid 1
141 Panee Boonthavi 1
142 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
143 วัฒนชัย สมิทธากร 1
144 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
145 Wilai Anomasiri 1
146 Jaitip Paiboon 1
147 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
148 Boonchai Sangpetngam 1
149 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
151 อุทัย บุญประเสริฐ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
153 คัคนางค์ มณีศรี 1
154 โชติ วีระวงษ์ 1
155 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
156 จันทรวรรณ แสงแข 1
157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
158 Somying Tumwasorn 1
159 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
160 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
161 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
163 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
165 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
166 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
167 Sumphan Wongseripipatana 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2553 2
3 2544 1
4 2543 1
5 2538 1
6 2537 3
7 2536 2
8 2534 2
9 2532 1
10 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
2 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
3 ความผันแปรทางกายวิภาค ของเส้นประสาท sural ที่สัมพันธ์กับเอ็นร้อยหวาย และหลอดเลือดดำ small saphenous
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2544
5 รูปแบบการกระจายตัวของแขนงเส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ดนอกกระดูกเทมโพรัล
ปี พ.ศ. 2543
6 การวัดเพื่อประเมินค่าบริเวณส่วนหลังด้านข้างของกระดูกสันหลังส่วนคอสำหรับการใส่สกรูยึดในคนไทย
ปี พ.ศ. 2538
7 การกระจายของ คาลบินดิน-ดี 28เค และ พารวาลบูมิน ในเซลล์ประสาท โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี ในสมองของกระแต (Tupaia glis) : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2537
8 การกระจายของคาลบินดิน ดี 28 เค และพาวาลบูมิน โนเซลล์ประสาทโดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมีในสมองของกระแต
9 การกระจายของคาลบินดิน ดี 28 เค และพาวาลบูมิน ในเซลล์ประสาทโดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมีในสมองของกระแต
10 การกระจายของ คาลบินดิน-ดี 28เค และ พารวาลบูมิน ในเซลล์ประสาท โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี ในสมองของกระแต (Tupaia glis)
ปี พ.ศ. 2536
11 ปัจจัยของอายุกับรูปแบบของ Acetylcholinesterase activity ในชิ้นเนื้อที่ดูดจากลำไล้ส่วน rectum ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Hirschsprung : รายงานการวิจัย
12 รูปแบบกัมมันตภาพของเอ็นไซม์มอเซทิลโคลินเอสเตอเรสในชิ้นเนื้อลำไส้ใหญ่ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเฮิสปรุง ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี
ปี พ.ศ. 2534
13 ผลของการฝึกสมาธิต่อระดับคอร์ติซอลในเลือดการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจและรีแอคชันไทม์
14 ตำแหน่งของอินเตอร์นิวรอนที่ส่งเส้นใยประสาท ไปควบคุมเซลล์ประสาทสไปโนซีรีเบลล่าในหนูตะเภา
ปี พ.ศ. 2532
15 บทบาทของเนื้อเยื่อบุผิวและอุณหภูมิต่อการทำงาน ของกล้ามเนื้อเรียบหลอดลมไก่
ปี พ.ศ. 2530
16 ผลของการฝึกสมาธิต่อระดับคอร์ติซอลในเลือดการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจและรีแอคชันไทม์