ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไล ชินธเนศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ราตรี สุดทรวง 4
2 สิทธิพร แอกทอง 3
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
5 คงเดช เวฬุวัน 2
6 ปทิตตา โชติวราธรรม 2
7 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 2
8 บังอร ฉางทรัพย์ 2
9 พรรณี กาญจนพลู 1
10 Chakkaphan Sutthirat 1
11 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
12 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
13 วิมล เหมะจันทร 1
14 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
15 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
16 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
17 สุมา เมืองใย 1
18 รุ่งราวี ทองกันยา 1
19 Yeshey Penjor 1
20 กำจัด มงคลกุล 1
21 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
22 สุมิตรา พูลทอง 1
23 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
24 ชอุ่ม มลิลา 1
25 ๋Janes, Gavin W. 1
26 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
27 ประคอง ชอบเสียง 1
28 Kitpramuk Tantayaporn 1
29 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
30 มยุรี ตันติสิระ 1
31 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
32 Vimolmas Lipipun 1
33 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
34 Sumphan Wongseripipatana 1
35 Supa Chantharasakul 1
36 Garnpimol C. Ritthidej 1
37 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
38 บรรจง คณะวรรณ 1
39 Puttipongse Varavudhi 1
40 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
41 ละอองทิพย์ เหมะ 1
42 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
43 Naiyana Chaiyabutr 1
44 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
45 Ampa Luiengpirom 1
46 Sompol Sanguanrungsirikul 1
47 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
48 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
49 สมชัย วัฒนการุณ 1
50 ศุกันยา ห้วยผัด 1
51 กระมล ทองธรรมชาติ 1
52 Pantharee Boonsatorn 1
53 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
54 Acom Sornsute 1
55 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
56 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
57 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
58 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
59 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
60 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
61 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
62 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
63 Suchin Arunsawatwong 1
64 Thanathon Sesuk 1
65 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
66 สุวดี ยาป่าคาย 1
67 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
68 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
69 Chonticha Srisawang 1
70 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
71 Jittima Chatchawansaisin 1
72 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
73 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
74 Phanphen Wattanaarsakit 1
75 วินัย งามแสง 1
76 Panee Boonthavi 1
77 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
78 Chayaporn Supachartwong 1
79 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
80 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
81 Chariya Uiyyasathian 1
82 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
83 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
84 Anawatch Mitpratan 1
85 Kasidit Nootong 1
86 Waraporn Siriterm 1
87 นภสร โกวรรธนะกุล 1
88 วัฒนชัย สมิทธากร 1
89 ศศิศ สินกีรติโรจไพศาล 1
90 สมพร พรมดี 1
91 สุวิชา ทองสิมา 1
92 สิริพร สิวราวุฒิ 1
93 ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ 1
94 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
95 วีระ กสานติกุล 1
96 สายฝน ควรผดุง 1
97 วัลลภ แย้มเหมือน 1
98 ถนอม บรรณประเสริฐ 1
99 วิไล ชินธเนศ 1
100 ธวัชชัย สันติสุข 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
102 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
103 พูลลาภ ชีพสุนทร 1
104 สำเริง แย้มโสภี 1
105 เอกฤทธิ์ วีระพันธุ์ 1
106 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
107 วาสนา เสียงดัง 1
108 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
109 Rajalida Lipikorn 1
110 เอกชัย อดุลยธรรม 1
111 Walaisiri Muangsiri 1
112 Thada Jirajaras 1
113 ประธาน ดาบเพชร 1
114 กมลชนก ยวดยง 1
115 อวย เกตุสิงห์ 1
116 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
117 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
118 Varunee Padmasankh 1
119 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
120 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
121 ไม่มีข้อมูล 1
122 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
123 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
124 Pornpimol Muanjai 1
125 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
126 ไววิทย์ พุทธารี 1
127 พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์ 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
129 ศิริชัย ศิริกายะ 1
130 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
131 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
132 Srilert Chotpantarat 1
133 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
134 Boonchai Sangpetngam 1
135 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
136 Chalermpol Leevailoj 1
137 Vanida Chantarateptawan 1
138 กาญจนา แก้วเทพ 1
139 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
140 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
141 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
142 Jaitip Paiboon 1
143 Wilai Anomasiri 1
144 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
145 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
146 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
147 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
148 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
149 คัคนางค์ มณีศรี 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
151 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
152 จันทรวรรณ แสงแข 1
153 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
154 ประสาน ธรรมอุปกรณ์ 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
156 โชติ วีระวงษ์ 1
157 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
158 อุทัย บุญประเสริฐ 1
159 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
161 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
162 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
163 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
165 Somying Tumwasorn 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
167 Kittisak Likhitwitayawuid 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2553 2
3 2544 1
4 2543 1
5 2538 1
6 2537 1
7 2536 2
8 2534 1
9 2532 1
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
2 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
3 ความผันแปรทางกายวิภาค ของเส้นประสาท sural ที่สัมพันธ์กับเอ็นร้อยหวาย และหลอดเลือดดำ small saphenous
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2544
5 รูปแบบการกระจายตัวของแขนงเส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ดนอกกระดูกเทมโพรัล
ปี พ.ศ. 2543
6 การวัดเพื่อประเมินค่าบริเวณส่วนหลังด้านข้างของกระดูกสันหลังส่วนคอสำหรับการใส่สกรูยึดในคนไทย
ปี พ.ศ. 2538
7 การกระจายของ คาลบินดิน-ดี 28เค และ พารวาลบูมิน ในเซลล์ประสาท โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี ในสมองของกระแต (Tupaia glis) : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2537
8 การกระจายของ คาลบินดิน-ดี 28เค และ พารวาลบูมิน ในเซลล์ประสาท โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี ในสมองของกระแต (Tupaia glis)
ปี พ.ศ. 2536
9 ปัจจัยของอายุกับรูปแบบของ Acetylcholinesterase activity ในชิ้นเนื้อที่ดูดจากลำไล้ส่วน rectum ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Hirschsprung : รายงานการวิจัย
10 รูปแบบกัมมันตภาพของเอ็นไซม์มอเซทิลโคลินเอสเตอเรสในชิ้นเนื้อลำไส้ใหญ่ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเฮิสปรุง ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี
ปี พ.ศ. 2534
11 ตำแหน่งของอินเตอร์นิวรอนที่ส่งเส้นใยประสาท ไปควบคุมเซลล์ประสาทสไปโนซีรีเบลล่าในหนูตะเภา
ปี พ.ศ. 2532
12 บทบาทของเนื้อเยื่อบุผิวและอุณหภูมิต่อการทำงาน ของกล้ามเนื้อเรียบหลอดลมไก่